www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

wyszukaj po frazie
szukaj w
uwzględnij tylko klauzule z uzasadnieniem
tak
nazwa pozwanego
nazwa powoda

Znalezionych klauzul: 7383

numer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża


Klauzula 1Numer postanowienia: 7406

Sygnatura akt: XVII AmC 1858/16
Data wyroku: 2017-05-26
Data wpisu: 2019-02-01
Branża: HANDEL ELEKTRONICZNY
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: JOART Spółka Akcyjna z siedzibą w Bolesławcu

Powód: Danuta Panufnik, Jarosław Wagner. Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Patronus z siedzibą w Poznaniu, Monika Pawlikowska-Hausmann, Wiesława Musa, Jacek Matusiak, Jerzy Maciejewski, Rafał Krysiak, Emil Hausmann, Tomasz Antosik

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Zwracany towar nie może nosić oznak użytkowania. Każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia powyższego warunku produkt nie zostanie przyjęty"

Klauzula 2Numer postanowienia: 7405

Sygnatura akt: XVII AmC 1545/16
Data wyroku: 2017-04-19
Data wpisu: 2018-02-01
Branża: HANDEL ELEKTRONICZNY
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: JOART Spółka Akcyjna w Bolesławcu

Powód: Tomasz Antosik, Michał Chołys, Emil Hausmann, Rafał Krysiak, Jerzy Maciejewski, Jacek Matusiak, Wiesława Musa, Monika Pawlikowska-Hausmann, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Danuta Panufnik

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny"

Klauzula 3Numer postanowienia: 7404

Sygnatura akt: XVII AmC 591/16
Data wyroku: 2018-11-21
Data wpisu: 2019-01-18
Branża: INNE USŁUGI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Powód: Berlinia.net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Przy ewentualnych sporach właściwym do ich rozstrzygnięcia jest Sąd Rejonowy odpowiedni dla siedziby przewoźnika"

Klauzula 4Numer postanowienia: 7403

Sygnatura akt: XVII AmC 5732/11
Data wyroku: 2012-07-27
Data wpisu: 2019-01-16
Branża: TURYSTYKA
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Krzysztof Galus, Jarosław Izydorczyk - Biuro Podróży Kormoran w Oleśnie

Powód: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"BP Kormoran zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia konsekwencji finansowych z Uczestnikiem uporczywie naruszającym ustalony porządek imprezy, zagrażającym jej realizacji lub uniemożliwiającym innym uczestnikom normalne korzystanie ze świadczeń. Wszystkie koszty dalszego pobytu i powrotu do kraju w takim przypadku ponosi Uczestnik"

Klauzula 5Numer postanowienia: 7402

Sygnatura akt: XVII AmC 61/05
Data wyroku: 2006-06-13
Data wpisu: 2019-01-16
Branża: USŁUGI EDUKACYJNE
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Wanda Joanna Paździora

Powód: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

§ 5 "W przypadku rezygnacji w trakcie trwania kursu z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy. Usługodawcy przysługuje opłata za usługę do końca obowiązywania niniejszej umowy. Usługodawca może zrezygnować z powyższej należności w szczególnie uzasadnionych przypadkach"

Klauzula 6Numer postanowienia: 7401

Sygnatura akt: XVII AmC 45/16
Data wyroku: 2017-03-13
Data wpisu: 2019-01-14
Branża: HANDEL ELEKTRONICZNY
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Paweł Szopa - ACERON

Powód: Agnieszka Zglińska, Sylwia Lipińska, Piotr Marciniak, Paweł Pyć, Iwar Hausmann, Igor Wagner

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Od momentu nadania firma ACERON nie ma wpływu na to co się dzieje z przesyłką. Odpowiedzialność za dostarczenie przesyłki w całości, spoczywa na Poczcie Polskiej. Nie odpowiadamy za uszkodzenie przesyłki lub jej zawartości przez Pocztę"

Klauzula 7Numer postanowienia: 7400

Sygnatura akt: XVII AmC 30974/13
Data wyroku: 2015-12-21
Data wpisu: 2019-01-14
Branża: SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Justyna Stolarz - STO

Powód: Wiesława Musa, Tomasz Antosik, Józef Ruciński, Monika Pawlikowska-Hausmann, Jerzy Maciejewski, Michał Chołys

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Jeżeli otrzymany towar będzie posiadał wady techniczne lub braki, należy go odesłać na adres firmy podany w paragrafie I; nie później jednak niż do 30 dni od daty zakupu"

Klauzula 8Numer postanowienia: 7399

Sygnatura akt: XVII AmC 1712/16
Data wyroku: 2017-01-11
Data wpisu: 2019-01-14
Branża: USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: "Telekomunikacja Internetowa" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu

Powód: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Odpowiedzialność Dostawcy jest ograniczona do wysokości opłaty za świadczenie usług przez miesiąc, obliczonej w zależności od opłacanego przez Klienta abonamentu, jako jednokrotność abonamentu miesięcznego, 1/3 abonamentu kwartalnego lub 1/12 abonamentu rocznego"

Klauzula 9Numer postanowienia: 7398

Sygnatura akt: XVII AmC 3478/13
Data wyroku: 2015-02-04
Data wpisu: 2019-01-04
Branża: USŁUGI FINANSOWE
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Prometeusz Kredyty Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach

Powód: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Uzasadnienie: tak

Widnieje w rejestrze

"§7.1 " Wysokość opłat, o których mowa w §3 może ulegać zmianie w zależności od: a) zmiany poziomu inflacji w wysokości podawanej do publicznej wiadomości przez Główny Urząd Statystyczny, b) zmiany kosztów obsługi pożyczki w szczególności zmiany cen połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych, rozliczeń międzybankowych, zmiany opłat ponoszonych za pośrednictwem przedsiębiorców współpracujących z Prometeusz Kredyty Sp. z o.o., zmian cen paliwa, zmian najniższego wynagrodzenia w gospodarce oraz w wyniku wprowadzenia nowych przepisów prawnych mających wpływ na wyliczenie wysokości opłat"

Klauzula 10Numer postanowienia: 7397

Sygnatura akt: XVII AmC 3478/13
Data wyroku: 2015-02-04
Data wpisu: 2019-01-04
Branża: USŁUGI FINANSOWE
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Prometeusz Kredyty Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach

Powód: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Uzasadnienie: tak

Widnieje w rejestrze

"§3.1 " Z tytułu podjętych działań monitorujących Prometeusz Kredyty Sp. z o. o. ma prawo obciążyć klienta opłatą za przeprowadzenie następujących czynności: 1) wykonanie telefonu interwencyjnego w sprawie opóźnienia w spłacie do klienta związanego umową pożyczki (zryczałtowana opłata każdorazowo - 20 zł", 2) wykonanie sms w sprawie opóźnienia w spłacie do klienta związanego umową pożyczki (zryczałtowana opłata każdorazowo - 5 zł), 3) wizyty u klienta lub w miejscu zatrudnienia (każdorazowo - opłata w wysokości rzeczywistych kosztów dojazdu do miejsca zamieszkania lub zatrudnienia i diet wyliczonych według przepisów w sprawie delegacji służbowych oraz wynagrodzenia pracownika windykacji lub do 150 zł tytułem zryczałtowanej opłaty w wysokości średnich kosztów wizyt przypadających na jednego zadłużonego) do wyboru klienta. Wizyty wykonywane będą nie więcej niż 2 razy" §4 "Prometeusz Kredyty sp. z o.o. będzie wykonywać kolejne działania monitorujące w odstępach czasowych umożliwiających spłatę zadłużenia pomiędzy kolejnymi działaniami nie częściej niż 1 raz na 2 tygodnie"

Klauzula 11Numer postanowienia: 7396

Sygnatura akt: XVII AmC 651/16
Data wyroku: 2016-06-02
Data wpisu: 2019-01-04
Branża: HANDEL ELEKTRONICZNY
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Jacek Jabłoński - Przedsiębiorstwo Handlowe "Jacuś"

Powód: Stowarzyszenie "AD BENE MERENTI" BEZPIECZNY KONSUMENT w Makowie Mazowieckim

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Warunkiem niezbędnym do zwrotu towaru jest posiadanie dowodu zakupu na towar (faktura VAT, oryginalny paragon)"

Klauzula 12Numer postanowienia: 7395

Sygnatura akt: XVII AmC 639/16
Data wyroku: 2016-06-02
Data wpisu: 2019-01-04
Branża: HANDEL ELEKTRONICZNY
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Jacek Jabłoński - Przedsiębiorstwo Handlowe "Jacuś"

Powód: Stowarzyszenie "AD BENE MERENTI" - BEZPIECZNY KONSUMENT w Makowie Mazowieckim

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Podstawą do reklamacji, naprawy gwarancyjnej jest dowód zakupu wydawane razem z towarem (faktura VAT, oryginalny paragon)"

Klauzula 13Numer postanowienia: 7394

Sygnatura akt: XVII AmC 3034/14
Data wyroku: 2017-04-27
Data wpisu: 2019-01-04
Branża: USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: "Netia" S.A. z siedzibą w Warszawie

Powód: Marcin Machyński

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"W razie pozostania w mocy kaucji, kaucja podlega zwrotowi na pisemny wniosek abonenta z zastrzeżeniem § 1 ust. 3, w terminie 14 dni od otrzymania wniosku"

Klauzula 14Numer postanowienia: 7393

Sygnatura akt: XVII AmC 3034/14
Data wyroku: 2017-04-27
Data wpisu: 2019-01-04
Branża: USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: "Netia" S.A. z siedzibą w Warszawie

Powód: Marcin Machyński

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Operator może rozwiązać lub zmienić Umowę w sposób powodujący ograniczenie zakresu świadczonych Usług bez zachowania terminu wypowiedzenia w następujących przypadkach: (…) b) rozpoczęcie świadczenia Usług nie będzie możliwe z innych względów, w szczególności technicznych"

Klauzula 15Numer postanowienia: 7392

Sygnatura akt: VII AGa 1062/18
Data wyroku: 2018-07-25
Data wpisu: 2019-01-04
Branża: HANDEL ELEKTRONICZNY
Zagadnienie:

Sąd Apelacyjny w Warszawie - VII Wydział Gospodarczy

Pozwany: Monika Adamowicz Unique Brand of Cosmetics

Powód: Sebastian Bąk

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Firma "Unique Brand of Cosmetics" zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmienione zapisy Regulaminu będą wiążące od momentu ich opublikowania na stronie sklepu www.uniquecosmetics.pl"

Klauzula 16Numer postanowienia: 7391

Sygnatura akt: XVII AmC 2936/14
Data wyroku: 2016-10-21
Data wpisu: 2018-12-11
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Echo-Nowy Mokotów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością- spółka komandytowa w Kielcach

Powód: Jolanta Staszkiewicz, Marek Staszkiewicz

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Kwota kaucji podlegać będzie przepadkowi na rzecz Dewelopera tytułem odszkodowania za wstrzymanie sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli Klienci nie przystąpią do zawarcia Umowy deweloperskiej z własnej winy"

Klauzula 17Numer postanowienia: 7390

Sygnatura akt: XVII AmC 3000/14
Data wyroku: 2016-05-20
Data wpisu: 2018-12-11
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

Powód: Małgorzata Czechowska, Bogumił Czechowski

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

§ 12.9 " Deweloper może zainstalować na dachu bądź na elewacji budynku opisanego w § 4 ust. 1 niniejszego aktu wybudowanego na Nieruchomości, napisy odzwierciedlające nazwę inwestycji, pełną lub skróconą nazwę Dewelopera, logo Dewelopera lub inne elementy charakteryzujące inwestycję bądź Dewelopera (również z możliwością podświetlenia instalacji), na co Nabywca niniejszym wyraża zgodę. W związku z tym Deweloperowi w przypadku zainstalowania wyżej wymienionych elementów przysługiwać będzie nieodpłatne i na czas nieokreślony prawo użytkowania części Nieruchomości wspólnej tj. dachu bądź elewacji budynku, w części zajętej pod opisaną powyżej instalację, prawo do poboru energii elektrycznej na potrzeby obsługi instalacji z jednoczesnym obowiązkiem zwrotu kosztów wykorzystanej energii, prawo dojazdu i przechodu do tej części Nieruchomości wspólnej, dokonywania niezbędnych napraw, modernizacji, rozbudowy, konserwacji, zmian czy demontażu z jednoczesnym obowiązkiem utrzymywania instalacji w należytym stanie oraz w przypadku wykonywania czynności opisanych powyżej przywrócenia zajmowanej części do stanu pierwotnego. Nabywca jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że ustanowienie prawa użytkowania nastąpi w jednym akcie notarialnym z umową ustanowienia odrębnej własności pierwszego lokalu w ramach nieruchomości, na co niniejszym wyraża zgodę"

Klauzula 18Numer postanowienia: 7389

Sygnatura akt: XVII AmC 3000/14
Data wyroku: 2016-05-20
Data wpisu: 2018-12-11
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

Powód: Małgorzata Czechowska, Bogumił Czechowski

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

§ 12.8 "Nabywca niniejszym wyraża zgodę na prowadzenie przez Dewelopera do czasu sprzedaży ostatniego lokalu w ramach Przedsięwzięcia deweloperskiego, działań marketingowych (takich jak w szczególności: organizacji wydarzeń promujących, sprzedaż lokali na terenie osiedla, wieszania banerów i szyldów reklamowych, stawiania masztów z flagami reklamowymi, stawiania tablic kierujących do biura sprzedaży bądź lokali pokazowych oraz zapewnienia potencjalnym klientom miejsc postojowych podziemnych bądź nadziemnych z obowiązkiem przywrócenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu działań marketingowych) na jego terenie, w tym również na umieszczenie przez Dewelopera w miejscu przewidzianym przez projektanta budynków o wymiarach określonych przez projektanta szyldów reklamowych lub tablic informacyjnych. Nabywca nadto przyjmuje do wiadomości fakt, iż Deweloper poza kosztami związanymi z umieszczeniem, zmianą, usunięciem oraz utrzymaniem szyldów reklamowych, tablic informacyjnych, jak również prowadzeniem działań marketingowych, nie będzie ponosił dodatkowych opłat z tym związanych."

Klauzula 19Numer postanowienia: 7388

Sygnatura akt: XVII AmC 3000/14
Data wyroku: 2016-05-20
Data wpisu: 2018-12-11
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVII Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

Powód: Małgorzata Czechowska, Bogumił Czechowski

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

§ 2.5 "Pełnomocnik Dewelopera informuje Nabywcę, że na parterze budynku "A" realizowanego w ramach Przedsięwzięcia deweloperskiego planowane jest wybudowanie zespołu lokali użytkowych, których układ zostanie dobrany przez Dewelopera, zgodnie z jego koncepcją i z uwzględnieniem aktualnych możliwości oraz potrzeb rynkowych. Lokale te przeznaczone mogą być pod różnego rodzaju działalność (np. salony, butiki, restauracje, kawiarnie, banki i instytucje finansowe, biura, apteki i placówki opieki zdrowotnej, sklepy i lokale usługowe oferujące towary spożywcze i konsumpcyjne, w tym napoje alkoholowe itp.). Nabywca akceptuje fakt, iż w części budynku, o której mowa w niniejszym ustępie, prowadzona będzie, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów i pod warunkiem uzyskania stosownych zezwoleń, działalność wskazana powyżej,w ramach której wykonywane będą zwyczajowe czynności związane z oferowaniem towarów i usług, w tym również napojów alkoholowych oraz bieżącym funkcjonowaniem lokali o przeznaczeniu innym niż mieszkalne. Nabywca wyraża zgodę na umieszczenie przez nabywców lokali użytkowych w miejscu przewidzianym przez projektanta budynku o wymiarach określonych przez projektanta szyldów reklamowych oraz tablic informacyjnych i przyjmuje do wiadomości fakt, iż nabywcy lokali użytkowych poza kosztami związanymi z umieszczeniem, zmianą oraz utrzymaniem szyldu reklamowego lub tablicy informacyjnej nie będą ponosili dodatkowych opłat z tym związanych"

Klauzula 20Numer postanowienia: 7387

Sygnatura akt: XVII AmC 1896/15
Data wyroku: 2018-09-06
Data wpisu: 2018-12-10
Branża: INNE USŁUGI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: CANBUSZ spółka jawna Mirosław, Zofia Andrukonis w Namysłowie

Powód: Jagoda Dachowska

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

W przypadku rezygnacji z imprezy Zamawiający zobowiązany jest zgłosić Wykonawcy ten fakt na 180 dni przed terminem przyjęcia. Natomiast, gdy rezygnacja nastąpi na 90 dni przed terminem przyjęcia, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty 50% wartości zamawianej imprezy

Klauzula 21Numer postanowienia: 7386

Sygnatura akt: XVII AmC 718/16
Data wyroku: 2016-11-24
Data wpisu: 2018-12-10
Branża: HANDEL ELEKTRONICZNY
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Rafał Lusina - Rafał Lusina HABA RL PPHU Rafał Lusina z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim

Powód: Sebastian Bąk

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą z wypełnioną częścią "zwrot"

Klauzula 22Numer postanowienia: 7385

Sygnatura akt: VI ACa 974/13
Data wyroku: 2013-08-22
Data wpisu: 2018-12-10
Branża: USŁUGI UBEZPIECZENIOWE
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. w Warszawie (dawniej: HDI-Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.)

Powód: Wojciech Kamieński

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

Jeżeli postanowienia niniejszego rozdziału zastrzegają na rzecz Gerling Polska Życie prawo dokonywania waloryzacji wysokości danej opłaty stosuje się opisane poniżej zasady. Wysokość opłaty wynikająca z waloryzacji obowiązuje od dnia podjęcia przez Gerling Polska Życie decyzji o waloryzacji. Wskaźnik waloryzacji Gerling Polska Życie określa na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku rocznym, ogłaszanym przez GUS. Każdej kolejnej waloryzacji podlega opłata w wysokości obowiązującej w dniu waloryzacji. Na każde żądanie Ubezpieczającego Gerling Polska Życie jest zobowiązane podać Ubezpieczającemu aktualną zwaloryzowaną wysokość opłaty

Klauzula 23Numer postanowienia: 7384

Sygnatura akt: XVII AmC 640/16
Data wyroku: 2017-09-25
Data wpisu: 2018-12-10
Branża: HANDEL ELEKTRONICZNY
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Jacek Domański - AKUSKLEP.PL Jacek Domański

Powód: Stowarzyszenie "Ad Bene Merenti" - Bezpieczny Konsument w Makowie Mazowieckim

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych podczas przesyłki, rozpatrywane będą tylko na podstawie spisanego wraz z dostawcą paczki protokołu reklamacyjnego

Klauzula 24Numer postanowienia: 7383

Sygnatura akt: XVII AmC 1252/15
Data wyroku: 2018-06-22
Data wpisu: 2018-12-10
Branża: SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Irena Skibińska, Bartosz Nyćkowiak - P. H. LAMBII s.c.

Powód: Marcin Machyński

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

Kupujący oświadcza, że dokładnie zapoznał się ze wszystkimi postanowieniami niniejszej umowy oraz załącznikami do niej i nie zgłasza wobec nich jakichkolwiek roszczeń

Klauzula 25Numer postanowienia: 7382

Sygnatura akt: XVII AmC 1252/15
Data wyroku: 2018-06-22
Data wpisu: 2018-12-10
Branża: SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Irena Skibińska, Bartosz Nyćkowiak - P. H. LAMBII s.c.

Powód: Marcin Machyński

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

Firma P.H. Lambii s.c. jest także uprawniona do przelania wierzytelności wobec Kupującego na osobę trzecią na co Kupujący niniejszym wyraża zgodę

Klauzula 26Numer postanowienia: 7381

Sygnatura akt: XVII AmC 430/16
Data wyroku: 2018-07-04
Data wpisu: 2018-12-07
Branża: INNE USŁUGI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Mariusz Szepietowski - SMARTECH Inteligentny Dom

Powód: Jarosław Michalik

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy bądź zlecenia przez niego wykonywania prac będących przedmiotem niniejszej Umowy osobom trzecim, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie z tytułu już wykonanych prac oraz kara umowna w wysokości 5000 zł (pięć tysięcy zł)

Klauzula 27Numer postanowienia: 7380

Sygnatura akt: XVII AmC 430/16
Data wyroku: 2018-07-04
Data wpisu: 2018-12-07
Branża: INNE USŁUGI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Mariusz Szepietowski - SMARTECH Inteligentny Dom

Powód: Jarosław Michalik

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

Ceny podane przez producentów w walutach obcych, określane są ostatecznie w PLN według średniego kursu walut Narodowego Banku Polskiego, podanego w tabeli kursów aktualnej w dniu wystawienia faktur za prace obejmujące dostawę tych urządzeń

Klauzula 28Numer postanowienia: 7379

Sygnatura akt: XVII AmC 430/16
Data wyroku: 2018-07-04
Data wpisu: 2018-12-07
Branża: INNE USŁUGI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Mariusz Szepietowski - SMARTECH Inteligentny Dom

Powód: Jarosław Michalik

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

Każda płatność Zamawiającego będzie uwzględniała podatek VAT w stawce procentowej określonej aktualnymi w momencie płatności przepisami

Klauzula 29Numer postanowienia: 7378

Sygnatura akt: XVII AmC 430/16
Data wyroku: 2018-07-04
Data wpisu: 2018-12-07
Branża: INNE USŁUGI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Mariusz Szepietowski - SMARTECH Inteligentny Dom

Powód: Jarosław Michalik

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

Po zakończeniu danego etapu prac Wykonawca zgłosi to wykonanie Zamawiającemu pocztą elektroniczną, po czym w terminie 7 dni Zamawiający dokona odbioru prac. W przypadku braku odpowiedzi lub przystąpienia do odbioru uznaje się dany etap za odebrany

Klauzula 30Numer postanowienia: 7377

Sygnatura akt: XVII AmC 1759/16
Data wyroku: 2017-02-07
Data wpisu: 2018-12-07
Branża: HANDEL ELEKTRONICZNY
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Dariusz Kuźniewski - Notebooki Dariusz Kuźniewski

Powód: Anna Siwecka

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu

Klauzula 31Numer postanowienia: 7376

Sygnatura akt: VII AGa 1067/18
Data wyroku: 2018-07-25
Data wpisu: 2018-12-07
Branża: INNE USŁUGI
Zagadnienie:

Sąd Apelacyjny w Warszawie-VII Wydział Gospodarczy

Pozwany: Agencja Projektowa "A-4" Smaga i wspólnicy Spółka jawna z siedzibą w Nowym Sączu

Powód: Sebastian Bąk

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny

Klauzula 32Numer postanowienia: 7375

Sygnatura akt: XVII AmC 715/16
Data wyroku: 2018-07-12
Data wpisu: 2018-12-07
Branża: HANDEL ELEKTRONICZNY
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Piotr Marton - Matrix

Powód: Danuta Kwiecień, Robert Rusnak, Anna Siwecka, Krzysztof Siwecki, Edyta Nowakowska

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

Cena zwracana jest w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Właściciela sklepu odesłanego towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, po spełnieniu warunków odstąpienia. Koszty wysyłki nie są zwracane

Klauzula 33Numer postanowienia: 7374

Sygnatura akt: XVII AmC 1604/16
Data wyroku: 2017-02-27
Data wpisu: 2018-12-07
Branża: HANDEL ELEKTRONICZNY
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Dariusz Sugajski - Z.P.H. Darland

Powód: Marek Kwiecień

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

Zgodnie z Ustawą z dn. 2.03.2000 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami) O ochronie praw konsumentów - Klient, który zakupił towar poza lokalem oferującego go przedsiębiorstwa ma prawo odstąpić od umowy kupna w terminie 10 dni od daty odebrania przesyłki. Towar podlega zwrotowi pod warunkiem, że znajduje się w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu i nie nosi śladów użytkowania, a do przesyłki dołączony zostanie dowód zakupu

Klauzula 34Numer postanowienia: 7373

Sygnatura akt: XVII AmC 691/16
Data wyroku: 2016-07-04
Data wpisu: 2018-12-07
Branża: HANDEL ELEKTRONICZNY
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Grzegorz Zieliński - PHU Szron

Powód: Jerzy Partyka

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.szron.com.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu

Klauzula 35Numer postanowienia: 7372

Sygnatura akt: XVII AmC 1246/16
Data wyroku: 2018-07-04
Data wpisu: 2018-12-07
Branża: HANDEL ELEKTRONICZNY
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Mariusz Zioło - QUALITUS P.W. Mariusz Zioło

Powód: Stowarzyszenie "AD BENE MERENTI - BEZPIECZNY KONSUMENT" w Makowie Mazowieckim

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

Przyjęcie przez Klienta przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia

Klauzula 36Numer postanowienia: 7371

Sygnatura akt: XVII AmC 1271/16
Data wyroku: 2017-03-03
Data wpisu: 2018-12-07
Branża: HANDEL ELEKTRONICZNY
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Joanna Olesińska - P.P.H.U. ZOJO

Powód: Marek Kwiecień, Danuta Siwecka, Krzysztof Siwecki, Szymon Wadowski, Sandra Wójcik

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymanym wraz z nim paragonem

Klauzula 37Numer postanowienia: 7370

Sygnatura akt: XVII AmC 1194/15
Data wyroku: 2016-08-23
Data wpisu: 2018-12-07
Branża: HANDEL ELEKTRONICZNY
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Tadeusz Pytko - Glikol.com

Powód: Fundacja Promesa w Gdyni

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględniania ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie

Klauzula 38Numer postanowienia: 7369

Sygnatura akt: XVII AmC 1194/15
Data wyroku: 2016-08-23
Data wpisu: 2018-12-07
Branża: HANDEL ELEKTRONICZNY
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Tadeusz Pytko - Glikol.com

Powód: Fundacja Promesa w Gdyni

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

Gwarancja […] nie obowiązuje, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego

Klauzula 39Numer postanowienia: 7368

Sygnatura akt: XVII AmC 365/16
Data wyroku: 2017-09-21
Data wpisu: 2018-12-05
Branża: HANDEL ELEKTRONICZNY
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Torf-Corporation-Fabryka Leków Sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich

Powód: Danuta Siwecka, Sandra Wójcik, Szymon Wadowski, Marek Kwiecień, Krzysztof Siwecki

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Sklepu TOŁPA.PL. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty publikacji na stronie www.sklep.tolpa.pl

Klauzula 40Numer postanowienia: 7367

Sygnatura akt: VII AGa 895/18
Data wyroku: 2018-06-29
Data wpisu: 2018-12-05
Branża: SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
Zagadnienie:

Sąd Apelacyjny w Warszawie - VII Wydział Gospodarczy

Pozwany: Aneta Izydorczyk - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "A&D" Aneta Izydorczyk z siedzibą w Helenowie Drugim

Powód: Sebastian Bąk

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika Poczty Polskiej Protokołu Reklamacji

Klauzula 41Numer postanowienia: 7366

Sygnatura akt: XVII AmC 2726/14
Data wyroku: 2016-02-10
Data wpisu: 2018-12-05
Branża: HANDEL ELEKTRONICZNY
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Krzysztof Ossig, Ewa Dunajska - Extreme Hobby s.c z siedzibą w Poznaniu

Powód: Paweł Pyć, Piotr Marciniak, Iwar Hausmann, Sylwia Lipińska, Agnieszka Zglińska, Igor Wagner

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi

Klauzula 42Numer postanowienia: 7365

Sygnatura akt: XVII AmC 2738/14
Data wyroku: 2016-04-11
Data wpisu: 2018-12-05
Branża: HANDEL ELEKTRONICZNY
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Krzysztof Ossig, Ewa Dunajska - Extreme Hobby s.c z siedzibą w Poznaniu

Powód: Katarzyna Panufnik, Joanna Marciniak, Agnieszka Wagner, Jadwiga Pawlikowska, Władysława Hausmann

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

Jedynym skutecznym sposobem na zgłoszenie reklamacji jest wypełnienie formularza reklamacyjnego

Klauzula 43Numer postanowienia: 7364

Sygnatura akt: XVII AmC 26040/13
Data wyroku: 2015-12-21
Data wpisu: 2018-12-05
Branża: HANDEL ELEKTRONICZNY
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Paweł Szopa - ACERON

Powód: Paweł Pyć, Sylwia Lipińska, Piotr Marciniak, Iwar Hausmann

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

Jeśli Klient nie odbierze przesyłki pobraniowej, obciążany jest kosztami przesyłki zwrotnej do firmy ACERON oraz kosztami ponownego wysłania towaru. W przeciwnym razie firma ACERON zastrzega sobie prawo do nałożenia na Klienta kary w wysokości 1000 zł oraz przeniesienia wierzytelności na firmę windykacyjną wskazaną przez firmę ACERON

Klauzula 44Numer postanowienia: 7363

Sygnatura akt: XVII AmC 455/16
Data wyroku: 2016-11-28
Data wpisu: 2018-12-05
Branża: HANDEL ELEKTRONICZNY
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Paweł Szopa - ACERON

Powód: Wiesława Musa, Monika Pawlikowska-Hausmann, Tomasz Antosik, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Jerzy Maciejewski, Józef Ruciński

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie zamówionych produktów. Pieniądze zostaną oddane, zgodnie z powyższą ustawą, w ciągu 14 dni roboczych, wyłącznie przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta

Klauzula 45Numer postanowienia: 7362

Sygnatura akt: VII AGa 898/18
Data wyroku: 2018-06-06
Data wpisu: 2018-12-05
Branża: INNE USŁUGI
Zagadnienie:

Sąd Apelacyjny w Warszawie - VII Wydział Gospodarczy

Pozwany: Zuzanna Ottlinger - Ottlinger Studio Zuzanna Ottllinger

Powód: Sebastian Bąk

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

Klauzula 46Numer postanowienia: 7361

Sygnatura akt: XVII AmC 1165/16
Data wyroku: 2016-10-11
Data wpisu: 2018-12-05
Branża: HANDEL ELEKTRONICZNY
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Ergo International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie

Powód: Arkadiusz Kuczkowski, Robert Rusnak, Aneta Czapska

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu

Klauzula 47Numer postanowienia: 7360

Sygnatura akt: XVII AmC 498/16
Data wyroku: 2016-11-22
Data wpisu: 2018-12-05
Branża: INNE USŁUGI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Łukasz Choiński - Łukasz Choiński - Fitfactory w Zabrzu

Powód: Sebastian Bąk

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

(…) Zwracany towar należy odesłać kompletny razem z otrzymanym wraz z nim dokumentem zakupu fakturą VAT lub paragonem

Klauzula 48Numer postanowienia: 7359

Sygnatura akt: XVII AmC 3/18
Data wyroku: 2018-05-23
Data wpisu: 2018-12-04
Branża: EDUKACJA
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu

Powód: Adrian Wieczorek

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

W przypadku pisemnej rezygnacji przez Studenta z nauki w trybie określonym w § 10 umowy, bądź skreślenia Studenta z listy Studentów przez Uczelnię w terminie do 15 września każdego roku, Student zwolniony jest od wszelkich opłat za okres objęty umową po tym terminie. Natomiast rezygnacja lub skreślenie po tej dacie podczas pierwszego, drugiego i trzeciego roku studiów skutkuje tym, że Student zobowiązany jest do zapłacenia 50% czesnego za miesiące pozostałe do końca roku akademickiego przerwania studiów z uwagi na zajmowane miejsce jako odszkodowanie za naprawienie szkody wynikłej z niewykonania umowy - zobowiązania Studenta, w terminie 30 dni od daty rezygnacji, bądź skreślenia

Klauzula 49Numer postanowienia: 7358

Sygnatura akt: XVII AmC 268/17
Data wyroku: 2018-05-10
Data wpisu: 2018-12-04
Branża: HANDEL ELEKTRONICZNY
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Atlantic spółka akcyjna w upadłości likwidacyjnej w Warszawie

Powód: Emil Hausmann, Iwar Hausmann, Władysława Hausmann, Sylwia Lipińska, Jerzy Maciejewski, Joanna Marciniak, Piotr Marciniak, Jacek Matusiak, Wiesława Musa, Danuta Panufnik, Monika Pawlikowska-Hausmann, Jadwiga Pawlikowska, Paweł Pyć, Stowarzyszenie Ochrony K

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było okolicznościami, na które Sklep Internetowy nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa)

Klauzula 50Numer postanowienia: 7357

Sygnatura akt: XVII AmC 268/17
Data wyroku: 2018-05-10
Data wpisu: 2018-12-04
Branża: HANDEL ELEKTRONICZNY
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Atlantic spółka akcyjna w upadłości likwidacyjnej w Warszawie

Powód: Emil Hausmann, Iwar Hausmann, Władysława Hausmann, Sylwia Lipińska, Jerzy Maciejewski, Joanna Marciniak, Piotr Marciniak, Jacek Matusiak, Wiesława Musa, Danuta Panufnik, Monika Pawlikowska-Hausmann, Jadwiga Pawlikowska, Paweł Pyć, Stowarzyszenie Ochrony K

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT) • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • ...
 • >
 • >>
 • Pozycji na stronie: