www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

wyszukaj po frazie
szukaj w
uwzględnij tylko klauzule z uzasadnieniem
tak
nazwa pozwanego
nazwa powoda

Znalezionych klauzul: 7425

numer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża


Klauzula 1Numer postanowienia: 7748

Sygnatura akt: VII AGa 1959/18
Data wyroku: 2019-04-03
Data wpisu: 2019-12-14
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Apelacyjny w Warszawie - VII Wydział Gospodarczy

Pozwany: LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 7 spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu

Powód: Adrian Martynowicz

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Nabywca oświadcza, że znany jest mu fakt zawarcia umowy określającej sposób zarządu nieruchomością wspólną jako zarząd powierzony i powierzającej ten zarząd (...). Stosownie do treści art 18 ust. 2 ustawy o własności lokali zarząd nieruchomością wspólną, ustalony w powołanej wyżej umowie, wiąże każdego kolejnego nabywcę lokalu"

Klauzula 2Numer postanowienia: 7447

Sygnatura akt: XVII AmC 678/16
Data wyroku: 2018-05-17
Data wpisu: 2019-12-14
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 7 spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu

Powód: Adrian Martynowicz

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Obydwie Strony zachowują w tajemnicy warunki ekonomiczne niniejszej umowy, chyba że ujawnienie tych informacji będzie wymagane na podstawie przepisów lub na żądanie właściwych władz oraz z zastrzeżeniem możliwości ujawnienia tych informacji pracownikom, doradcom podatkowym i prawnym oraz podmiotom finansującym. Strona naruszająca ten obowiązek zobowiązana będzie do wyrównania szkody poniesionej przez drugą stronę w związku z takim naruszeniem"

Klauzula 3Numer postanowienia: 7446

Sygnatura akt: XVII AmC 678/16
Data wyroku: 2018-05-17
Data wpisu: 2019-12-14
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 7 spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu

Powód: Adrian Martynowicz

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"W przypadku dokonania przez Nabywcę lub osobę trzecią jakichkolwiek prac dodatkowych, zamiennych w Lokalu, Nabywca traci uprawnienia z rękojmi w zakresie elementów objętych dokonanymi pracami, jak i wywołanych nimi następstw i modyfikacji Lokalu. Nabywca odpowiada za szkodę wywołaną w majątku Dewelopera oraz pozostałych właścicieli lokali w Budynku tak przeprowadzonymi pracami"

Klauzula 4Numer postanowienia: 7445

Sygnatura akt: XVII AmC 678/16
Data wyroku: 2018-05-17
Data wpisu: 2019-12-14
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 7 spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu

Powód: Adrian Martynowicz

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Zakres prac wykończeniowych nie powinien naruszać konstrukcji Budynku oraz części wspólnych, a także zmieniać sposobu użytkowania Lokalu, nie powinien również naruszać instalacji i urządzeń z nimi związanych, a w szczególności instalacji elektrycznych, centralnego ogrzewania, instalacji wodnych i wentylacji, a ponadto musi być wykonany zgodnie z właściwymi przepisami prawa, wymaganą przepisami dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną"

Klauzula 5Numer postanowienia: 7444

Sygnatura akt: XVII AmC 678/16
Data wyroku: 2018-05-17
Data wpisu: 2019-12-14
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 7 spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu

Powód: Adrian Martynowicz

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Nabywca zobowiązuje się do indywidualnego wykończenia Lokalu. Za szkody powstałe w toku indywidualnych prac wykończeniowych odpowiada Kupujący"

Klauzula 6Numer postanowienia: 7443

Sygnatura akt: XVII AmC 678/16
Data wyroku: 2018-05-17
Data wpisu: 2019-12-14
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 7 spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu

Powód: Adrian Martynowicz

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Do dnia faktycznego przekazania Lokalu wyznaczonego na zasadach określonych w § 9 i § 10 jako Termin Przekazania Lokalu, przy czym nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 roku Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny za zapłatą odstępnego w wysokości 4% (cztery procent) Ceny wpłaconej na dzień doręczenia Deweloperowi oświadczenia o odstąpieniu, jednak nie mniej niż (...) zł. Strony postanawiają, że skuteczne złożenie przez Kupującego powyższego oświadczenia możliwe będzie jedynie przy jednoczesnej zapłacie odstępnego w wyżej wskazanej wysokości na rachunek bankowy Dewelopera nr (...). Zwrot wszystkich wpłaconych przez Kupującego do dnia odstąpienia kwot (ewentualnie pomniejszonych o odstępne), na warunkach określonych niniejszą umową, nastąpi w ciągu 21 dni od dnia doręczenia tego oświadczenia"

Klauzula 7Numer postanowienia: 7442

Sygnatura akt: XVII AmC 678/16
Data wyroku: 2018-05-17
Data wpisu: 2019-12-14
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 7 spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu

Powód: Adrian Martynowicz

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Ponadto Nabywca w Umowie Przeniesienia udzieli on Deweloperowi oraz każdoczesnemu zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej budynków w ramach inwestycji "Osiedle Grzegórzecka 77" w Krakowie - każdemu z pełnomocników z osobna - nieodwołalnego i niewygasającego z chwilą śmierci pełnomocnictwa do reprezentowania go we wszelkich sprawach związanych z inwestycją planowaną do wykonania na działkach nr 177/6, 177/8, 174/4, 177/4, położonych w obrębie 17 Śródmieście przed osobami fizycznymi i prawnymi, przed wszelkimi władzami, organami i urzędami administracji publicznej, w szczególności w postępowaniach o wydanie pozwoleń na budowę i ich zmian, a w związku z tym składania wszelkich oświadczeń, wyjaśnień, zapewnień, dochodzenia praw i roszczeń oraz podpisywania i składania wszelkiego rodzaju pism, wniosków, podań, umów oraz dokonywania wszelkich innych czynności, które w związku z realizacją pełnomocnictwa okażą się konieczne"

Klauzula 8Numer postanowienia: 7441

Sygnatura akt: XVII AmC 678/16
Data wyroku: 2018-05-17
Data wpisu: 2019-12-14
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 7 spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu

Powód: Adrian Martynowicz

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Ponadto Nabywca przyjmuje do wiadomości możliwość zabudowania przez Dewelopera lub inny podmiot przez niego wskazany działek o obecnych numerach ewidencyjnych nr: 177/6, 177/8, 174/4, 177/4, położonych w obrębie 17 Śródmieście lub którejkolwiek z nich, do których prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, udziały w prawie własności lub udziały w prawie użytkowania wieczystego nabędzie Deweloper lub inny podmiot powiązany z nim kapitałowo - budynkami mieszkalnymi wielomieszkaniowymi wraz z garażami podziemnymi i konieczną infrastrukturą, (...)."

Klauzula 9Numer postanowienia: 7440

Sygnatura akt: XVII AmC 678/16
Data wyroku: 2018-05-17
Data wpisu: 2019-12-14
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 7 spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu

Powód: Adrian Martynowicz

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Ponadto Nabywca przyjmuje do wiadomości, że Nieruchomość oraz garaż wielostanowiskowy mogą zostać obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, a w szczególności bezpłatnymi i bezterminowymi służebnościami przesyłu lub prawami użytkowania na rzecz zakładów i podmiotów dostarczających wszelkie media, a także służebnościami i prawami użytkowania na rzecz Dewelopera oraz innych podmiotów; wyraża zgodę na ustanowienie na rzecz i dla dobra ogółu mieszkańców Osiedla dalszych służebności lub praw użytkowania, jakie okażą się konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania całego Osiedla."

Klauzula 10Numer postanowienia: 7439

Sygnatura akt: XVII AmC 678/16
Data wyroku: 2018-05-17
Data wpisu: 2019-12-14
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 7 spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu

Powód: Adrian Martynowicz

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Nabywca zobowiązuje się (...) do ponoszenia proporcjonalnego (do pow. Użytkowej Lokalu) przypadających na każdy Budynek kosztów związanych z nieruchomością nie będącą Nieruchomością Wspólną w części przypadającej na IV etap inwestycji (budynki A1 i B1) tj. koszty oświetlenia ulicznego oraz utrzymania dróg wewnętrznych, koszty eksploatacji i konserwacji zbiornika retencyjnego oraz separatora, koszty automatycznych bram wjazdowych i furtek wejściowych na teren osiedla, koszty utrzymania chodnika oraz zieleni od strony ulicy Grzegórzeckiej."

Klauzula 11Numer postanowienia: 7438

Sygnatura akt: XVII AmC 678/16
Data wyroku: 2018-05-17
Data wpisu: 2019-12-14
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 7 spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu

Powód: Adrian Martynowicz

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Nabywca oświadcza, że udziela (1) (...) (2) (...) - członkom Zarządu spółki Lc Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (Regon: 021394729) oraz (3) każdoczesnemu Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej budynków w ramach inwestycji "Grzegórzecka 77" - przy czym każdy z pełnomocników może działać samodzielnie pełnomocnictwa (z prawem udzielania dalszych pełnomocnictw) do reprezentowania go we wszelkich sprawach związanych z inwestycji planowaną do wykonania na działkach n r 174/4, 177/4 i 177/5 obr. 17 Śródmieście, przed osobami fizycznymi i prawnymi, przed wszelkimi władzami, organami i urzędami administracji publicznej, w szczególności w postępowaniach o wydanie pozwoleń na budowę i ich zmian, a w związku z tym składania wszelkich oświadczeń, wyjaśnień, zapewnień, dochodzenia praw i roszczeń oraz podpisywania i składania wszelkiego rodzaju pism, wniosków, podań, umów oraz dokonywania wszelkich innych czynności, które w związku z realizacją pełnomocnictwa okażą się konieczne"

Klauzula 12Numer postanowienia: 7437

Sygnatura akt: XVII AmC 678/16
Data wyroku: 2018-05-17
Data wpisu: 2019-12-14
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 7 spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu

Powód: Adrian Martynowicz

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Nabywca zobowiązuję się do przejęcia praw i obowiązków Dewelopera wynikających z odpowiednich umów zawartych przez Dewelopera z dostawcami mediów"

Klauzula 13Numer postanowienia: 7436

Sygnatura akt: XVII AmC 678/16
Data wyroku: 2018-05-17
Data wpisu: 2019-12-14
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 7 spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu

Powód: Adrian Martynowicz

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Ponadto Nabywca przyjmuje do wiadomości, że dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania całego Osiedla Grzegórzecka 77, istnieje konieczność wykonywania przez Wspólnotę Mieszkaniową i jej członków wszelkich zobowiązań wynikających z warunków technicznych i umów o przyłączenie zawartych przez Dewelopera z dostawcami mediów, w szczególności nieodpłatnego udostępnienia dostawcom mediów i osobom przez nich wskazanym terenu i pomieszczeń, przez które przebiegają sieci i przyłącza mediów, a także miejsc w pomieszczeniach w celu zainstalowania niezbędnych urządzeń, w tym pomiarowych, regulacyjnych oraz stanowiących elementy przyłączy, ich rozbudowy, remontu, konserwacji i modernizacji, a także pokrywania przez Wspólnotę Mieszkaniową kosztów związanych z utrzymaniem terenu, pomieszczeń i miejsc zainstalowania urządzeń pomiarowych - na co Nabywca dodatkowo wyraża zgodę"

Klauzula 14Numer postanowienia: 7435

Sygnatura akt: XVII AmC 678/16
Data wyroku: 2018-05-17
Data wpisu: 2019-12-14
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 7 spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu

Powód: Adrian Martynowicz

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Ponadto Nabywca przyjmuje do wiadomości, że dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania całego Osiedla Grzegórzecka 77, Nieruchomość może zostać nieodpłatnie udostępniona dostawcom mediów oraz podmiotom działającym na ich zlecenie, celem budowy i przedłużenia sieci, konserwacji i remontów sieci i przyłączy: kanalizacji satelitarnej, deszczowej, wodociągowej oraz sieci energetycznej NN i SN i ciepłowniczej C.O. (centralnego ogrzewania) i C.W.U (ciepłej wody użytkowej), sieci i przyłączy Internet/Telefon/Telewizja - na co Nabywca dodatkowo wyraża zgodę."

Klauzula 15Numer postanowienia: 7434

Sygnatura akt: XVII AmC 678/16
Data wyroku: 2018-05-17
Data wpisu: 2019-12-14
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 7 spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu

Powód: Adrian Martynowicz

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Ponadto Nabywca przyjmuje do wiadomości, że wygląd elewacji Budynku objęty jest ochroną wynikającą z przepisów prawa autorskiego i zobowiązuje się nie podejmować bez zgody Dewelopera oraz autora projektu architektonicznego żadnych działań mających na celu zmianę wyglądu elewacji Budynku, a w przypadku podjęcia takich działań zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających na celu przywrócenie elewacji do stanu zgodnego z projektem architektonicznym."

Klauzula 16Numer postanowienia: 7433

Sygnatura akt: XVII AmC 678/16
Data wyroku: 2018-05-17
Data wpisu: 2019-12-14
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 7 spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu

Powód: Adrian Martynowicz

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Ponadto Nabywca przyjmuje do wiadomości możliwość zabudowania przez Dewelopera lub inny podmiot przez niego wskazany działek o obecnych numerach ewidencyjnych nr: 397/1, 397/2 i 397/3 położonych w obrębie 17, jednostka ewidencyjna Śródmieście lub którejkolwiek z nich, a także innych działek położonych w obrębie 17, jedn. ewid. Śródmieście, do których prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, udziały w prawie własności lub udziały w prawie użytkowania wieczystego nabędzie Deweloper lub inny podmiot powiązany z nim kapitałowo - budynkami mieszkalnymi wielomieszkaniowymi wraz z garażami podziemnymi i konieczną infrastrukturą zgodnie z obowiązującym prawem, przy czym na działce nr 397/2 - konieczną infrastrukturą"

Klauzula 17Numer postanowienia: 7432

Sygnatura akt: XVII AmC 678/16
Data wyroku: 2018-05-17
Data wpisu: 2019-12-14
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 7 spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu

Powód: Adrian Martynowicz

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Ponadto Nabywca przyjmuje do wiadomości, że Nieruchomość oraz garaż wielostanowiskowy mogą zostać obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, a w szczególności bezpłatnymi i bezterminowymi służebnościami przesyłu lub prawami użytkowania na rzecz zakładów i podmiotów dostarczających wszelkie media, a także służebnościami i prawami użytkowania na rzecz Dewelopera oraz innych podmiotów - na co Nabywca wyraża zgodę oraz wyraża zgodę na ustanowienie na rzecz i dla dobra ogółu mieszkańców budynków, wznoszonych w ramach wyżej opisanego przedsięwzięcia deweloperskiego dalszych służebności lub praw użytkowania, jakie okażą się konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budynków"

Klauzula 18Numer postanowienia: 7431

Sygnatura akt: XVII AmC 678/16
Data wyroku: 2018-05-17
Data wpisu: 2019-12-14
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 7 spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu

Powód: Adrian Martynowicz

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Nabywca zobowiązuje się (...) do ponoszenia proporcjonalnego (do pow. użytkowej) kosztów związanych z nieruchomością nie będącą Nieruchomością Wspólną w części przypadającej na Budynek 77 A, tj. koszty oświetlenia ulicznego oraz utrzymania dróg wewnętrznych, koszty automatycznych bram wjazdowych i furtek wejściowych na teren osiedla, koszty eksploatacji i konserwacji zbiornika retencyjnego oraz separatora, koszty utrzymania bramy wjazdowej oraz furtek, koszty utrzymania chodnika oraz zieleni od strony ulicy Grzegórzeckiej, koszty utrzymania placu zabaw znajdującego się na działce 397/1, koszty eksploatacji i utrzymania agregatu prądotwórczego (zlokalizowanego na działce 397/1), koszty utrzymania, napraw, remontów, ulepszeń, eksploatacji śmietnika (zlokalizowanego na działce 397/1)"

Klauzula 19Numer postanowienia: 7430

Sygnatura akt: XVII AmC 678/16
Data wyroku: 2018-05-17
Data wpisu: 2019-12-14
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział XVII Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 7 spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu

Powód: Adrian Martynowicz

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Właściciele nieruchomości lokalowej objętej tym aktem ponoszą koszty zarządu nieruchomości wspólnej i jej utrzymania proporcjonalnie do nabytego udziału w tej nieruchomości od dnia wydania Lokalu"

Klauzula 20Numer postanowienia: 7429

Sygnatura akt: XVII AmC 678/16
Data wyroku: 2018-05-17
Data wpisu: 2019-12-14
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 7 spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu

Powód: Adrian Martynowicz

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Strony oświadczają, że wobec zawarcia niniejszej umowy - przewidziane w Umowie Deweloperskiej prawa odstąpienia wygasają, a także nie przysługują im względem siebie żadne roszczenia o zapłatę odsetek za opóźnienie w płatnościach lub kar umownych, a w razie istnienia takich roszczeń, zrzekają się ich dochodzenia"

Klauzula 21Numer postanowienia: 7428

Sygnatura akt: XVII AmC 1897/15
Data wyroku: 2018-04-10
Data wpisu: 2019-11-15
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Marta Kubica - Marta Kubica Biuro Nieruchomości "Renoma"

Powód: Ewa Iglewska

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Strony ustalają, iż w przypadku powstania zaległości płatniczych pomiędzy Zamawiającym a Pośrednikiem windykacja należności zostanie przekazana do współpracującej z Pośrednikiem Kancelarii Radcy Prawnego Agnieszka Rembiesa, 30-048 Kraków, ul. Lea 12A/2, tel. +48 12 633 19 86, a koszty tego postępowania obciążają Zamawiającego"

Klauzula 22Numer postanowienia: 7427

Sygnatura akt: XVII AmC 1897/15
Data wyroku: 2018-04-10
Data wpisu: 2019-11-15
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Marta Kubica - Marta Kubica Biuro Nieruchomości "Renoma"

Powód: Ewa Iglewska

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Wypowiedzenie lub wygaśnięcie niniejszej umowy nie zwalnia Zamawiającego od zapłaty wynagrodzenia, jeśli zawrze On umowę dotyczącą Nieruchomości z klientami, którym przedstawiono w/w Nieruchomość w okresie jej obowiązywania"

Klauzula 23Numer postanowienia: 7426

Sygnatura akt: XVII AmC 29/15
Data wyroku: 2018-09-13
Data wpisu: 2019-11-05
Branża: INNE USŁUGI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Elen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wadowicach

Powód: Michał Strzelecki

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"W przypadku oczywiście nieuzasadnionej reklamacji Zamawiający zostanie obciążony kosztami podjętych czynności ekipy serwisowej"

Klauzula 24Numer postanowienia: 7425

Sygnatura akt: XVII AmC 29/15
Data wyroku: 2018-09-13
Data wpisu: 2019-11-05
Branża: INNE USŁUGI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Elen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wadowicach

Powód: Michał Strzelecki

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Wszystkie koszty powstałe przy realizacji zasadnej reklamacji gwarancyjnej obciążają Wykonawcę"

Klauzula 25Numer postanowienia: 7424

Sygnatura akt: XVII AmC 29/15
Data wyroku: 2018-09-13
Data wpisu: 2019-11-05
Branża: INNE USŁUGI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Elen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wadowicach

Powód: Michał Strzelecki

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Z tytułu wykonania dzieła stanowiącego przedmiot umowy, jego dostarczenia i montażu Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie...zł brutto (słownie:... złotych) płatne w następujący sposób: a) 50% wynagrodzenia płatne w dniu podpisania niniejszej umowy (...zł) b) Pozostała kwota (50%) wynagrodzenia płatne w terminie 3 dni od dnia ustalonego jako dzień wykonania dzieła zgodnie z § 2 ust. 1 lit. a) z tym zastrzeżeniem, że zapłata musi nastąpić najpóźniej na dzień przed terminem ustalonym w § 3 ust.1. Niezwłocznie po dokonanej zapłacie Wykonawca wystawi Zamawiającemu Fakturę, która zostanie doręczona wraz z dziełem lub inny sposób ustalony przez strony. (... zł)"

Klauzula 26Numer postanowienia: 7423

Sygnatura akt: XVII AmC 29/15
Data wyroku: 2018-09-13
Data wpisu: 2019-11-08
Branża: INNE USŁUGI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Elen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wadowicach

Powód: Michał Strzelecki

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Wadliwe przygotowanie pomieszczenia do wykonania dzieła wyłącza odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowy montaż dzieła"

Klauzula 27Numer postanowienia: 7422

Sygnatura akt: XVII AmC 29/15
Data wyroku: 2018-09-13
Data wpisu: 2019-11-08
Branża: INNE USŁUGI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Elen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wadowicach

Powód: Michał Strzelecki

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Niezależnie od postanowień § 2 ust. 1 lit. a) i b) termin wykonania i dostarczenia dzieła może ulec przesunięciu tylko z ważnych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy o okres nie dłuższy niż 14 dni. O przesunięciu terminu realizacji Wykonawca poinformuje niezwłocznie Zamawiającego"

Klauzula 28Numer postanowienia: 7421

Sygnatura akt: XVII AmC 29/15
Data wyroku: 2018-09-13
Data wpisu: 2019-11-08
Branża: INNE USŁUGI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Elen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wadowicach

Powód: MIchał Strzelecki

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Wykonawca zobowiązuje się do: a) wykonania zamówionego dzieła nie później niż do dnia.... b) dostarczenia na adres.... w terminie ustalonym telefonicznie i potwierdzonym mailowo z Zamawiającym, pod warunkiem zapłaty na rzecz Zamawiającego pełnej kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1;"

Klauzula 29Numer postanowienia: 7420

Sygnatura akt: XVII AmC 29/15
Data wyroku: 2018-09-13
Data wpisu: 2019-11-08
Branża: INNE USŁUGI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Elen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wadowicach

Powód: Michał Strzelecki

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Wszelkie modyfikacje zamówienia przez Zamawiającego po złożeniu Zamówienia wymagają zgody Wykonawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zmiany. W przypadku zaakceptowania przez Wykonawcę modyfikacji zamówienia, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o ewentualnej zmianie ceny oraz terminu zmodyfikowanego przedmiotu umowy"

Klauzula 30Numer postanowienia: 7419

Sygnatura akt: XVII AmC 2468/10
Data wyroku: 2017-12-18
Data wpisu: 2019-09-17
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Verona Building Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

Powód: Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Do ceny określonej w pkt. 3.1. umowy doliczony zostanie podatek VAT. Stawka podatku VAT w dniu zawarcia umowy wynosi dla lokalu mieszkalnego 7%, zaś dla garażu 22% (dla lokalu użytkowego 22%). Strony ustalają, że w przypadku zmiany tych stawek Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny określonej w pkt. 3.1. powiększonej o nową stawkę podatku VAT, przy czym rozliczenie z tego tytułu nastąpi stosownie do obowiązujących przepisów podatkowych, a zapłata nastąpi wraz z momentem wejścia w życie nowych przepisów"

Klauzula 31Numer postanowienia: 7418

Sygnatura akt: VII AGa 1406/18
Data wyroku: 2019-02-20
Data wpisu: 2019-06-28
Branża: USŁUGI UBEZPIECZENIOWE
Zagadnienie:

Sąd Apelacyjny w Warszawie - VII Wydział Gospodarczy

Pozwany: "Generali Życie" Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Powód: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Do obliczenia wartości polisy oraz wartości dodatkowej przyjmuje się cenę sprzedaży jednostki uczestnictwa obowiązującą w dniu wyceny, następującym po dniu zarejestrowania przez Towarzystwo kompletu dokumentów niezbędnych do realizacji wypłaty wraz z wnioskiem o wypłatę wartości wykupu"

Klauzula 32Numer postanowienia: 7417

Sygnatura akt: XVII AmC 1757/15
Data wyroku: 2017-12-19
Data wpisu: 2019-06-21
Branża: TURYSTYKA
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Exim S.A. z siedzibą w Warszawie

Powód: Sylwia Raszplewicz

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"W przypadku rezygnacji przez Klienta z uczestnictwa w imprezie turystycznej z przyczyn leżących po stronie Klienta, z uwagi na niemożność udokumentowania faktycznie poniesionych kosztów przez Organizatora do czasu zakończenia imprezy turystycznej, Organizator wskazuje informacyjnie, iż średnie koszty tych potrąceń kształtują się w praktyce następująco: 20 % ceny - przy rezygnacji zgłoszonej do 30 dnia włącznie z terminem odlotu, 25 % ceny - przy rezygnacji zgłoszonej od 29 do 22 dnia włącznie z terminem odlotu, 35 % ceny - przy rezygnacji zgłoszonej od 21 do 15 dnia włącznie z terminem odlotu, 50 % ceny - przy rezygnacji zgłoszonej od 14 do 8 dnia włącznie z terminem odlotu, 65 % ceny - przy rezygnacji zgłoszonej od 7 do 3 dnia włącznie z terminem odlotu, 80 % ceny - przy rezygnacji zgłoszonej na 2 dni włącznie do samego dnia odlotu, w przypadku nieobecności podczas odprawy lotniskowej. Po zakończeniu planowanej imprezy turystycznej Organizator zweryfikuje powyższe potrącenia, mając na uwadze faktycznie poniesione i udokumentowane koszty przygotowań i nakładów poczynionych w celu wywiązania się z Umowy, a ewentualną różnicę zwróci Klientowi, w terminie 30 dni od zakończenia imprezy, we wskazany przez Niego sposób'

Klauzula 33Numer postanowienia: 7416

Sygnatura akt: XVII AmC 1806/14
Data wyroku: 2016-02-02
Data wpisu: 2019-06-17
Branża: USŁUGI FINANSOWE
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: mBank Spółka Akcyjna w Warszawie

Powód: Anna Barbara Cieciórska

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"W przypadku gdy wartość nieruchomości ustalona przez MultiBank w oparciu o maksymalne dopuszczalne LTV jest niższa od kwoty kredytu, warunkiem jego udzielenia jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia ryzyka MultiBanku, w szczególności w postaci ubezpieczenia niskiego wkładu (zwanego dalej ubezpieczeniem NWW) lub innego zabezpieczenia zaakceptowanego przez MultiBank. 1) Ubezpieczonym i Ubezpieczającym z tytułu ubezpieczenia NWW jest MultiBank. 2) Kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez MultiBank kosztów związanych z ustanowieniem i utrzymaniem ubezpieczenia NWW"

Klauzula 34Numer postanowienia: 7415

Sygnatura akt: XVII AmC 1806/14
Data wyroku: 2016-02-02
Data wpisu: 2019-06-17
Branża: USŁUGI FINANSOWE
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: mBank Spółka Akcyjna w Warszawie

Powód: Anna Barbara Cieciórska

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Kredytobiorca upoważnia Bank do pobrania kosztów związanych z podwyższonym ryzykiem spłaty Kredytu w wysokości (...) % kwoty Kredytu objętej ubezpieczeniem, tj. (...) PLN, w tym także w przypadku przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej, z rachunku wskazanego w § (...) ust. (...) bez odrębnej dyspozycji"

Klauzula 35Numer postanowienia: 7414

Sygnatura akt: XVII AmC 1759/15
Data wyroku: 2017-12-11
Data wpisu: 2017-04-06
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: "WAN 29" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie

Powód: Grzegorz Drozd, Ewelina Drozd

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"XII. Kupujący oświadcza ponadto, że: 1) nie będzie wnosić protestów, sprzeciwów i odwołań od wszelkich postanowień i decyzji administracyjnych wydanych w ramach postępowań o wydanie decyzji administracyjnych, zgód, pozwoleń, uzgodnień itp. koniecznych do przygotowania i realizacji inwestycji budowlanej na działce nr 1326/1, 2) ustanawia Spółkę oraz każdoczesnego jej przedstawiciela (względnie wykazanego pełnomocnika), (...) - swoimi pełnomocnikami i upoważnia te osoby do: a) (...), b) dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie podziału, połączenia lub zmiany przeznaczenia Nieruchomości Wspólnej oraz innych niż Lokal Mieszkalny lokali znajdujących się w Budynkach (pod warunkiem uzyskania stosownych zgód właściwych organów i urzędów), a także przeprowadzenia na Nieruchomości Wspólnej koniecznych prac budowlanych w tym zakresie, c) dokonywania w jego imieniu wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie będą konieczne w celu uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych, zgód, pozwoleń, uzgodnień itp. koniecznych do przygotowania i realizacji inwestycji budowlanej na działce nr 1326/1, a także prawidłowego korzystania z Działek, Budynków i parkingu, w szczególności reprezentowania go jako strony we wszelkich toczących się obecnie i w przyszłości postępowaniach mających na celu uzyskanie tychże decyzji administracyjnych, zgód, pozwoleń, uzgodnień itp., d) określenia sposobu korzystania z Nieruchomości Wspólnej w zakresie określonym w niniejszej umowie (tj. dokonywania podziału Nieruchomości Wspólnej do korzystania w sposób nie naruszający określonych tą umową praw przysługujących Kupującemu), e) ustanawiania służebności wskazanych powyżej w ust. X lit.lit b), c) i d) tego aktu oraz obciążającego Nieruchomość Wspólną prawa użytkowania na rzecz Spółki, polegającego na prawie wywieszania szyldów reklamowych, podświetlanych reklam itp. we wskazanych miejscach na elewacji Budynków, f) przeniesienia praw i obowiązków z umów wskazanych powyżej w ust. X lit. f) tego aktu - na wspólnotę mieszkaniową, której członkiem stanie się Kupujący, - łącznie z prawem podejmowania za wspólnotę mieszkaniową, której członkiem stanie się Kupujący na skutek zawarcia niniejszej umowy - uchwał w całym powyższym zakresie, 3) w związku z zakresem przedmiotowym powyższego pełnomocnictwa - pełnomocnicy upoważnieni są do odbioru związanej z tym korespondencji, składania wszelkich wniosków, oświadczeń, wyjaśnień i zapewnień oraz do dokonywania w imieniu mocodawcy wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które - wymagałyby osobistego działania Kupującego w podanym wyżej zakresie przedmiotowym niniejszego umocowania (łącznie z podpisywaniem aktów notarialnych i innych dokumentów oraz wnoszeniem wniosków do sądu prowadzącego księgi wieczyste), 4) w zakresie określonym powyżej, ze względu na stosunek prawny łączący Kupującego ze Spółką (współwłasność Nieruchomości Wspólnej) Kupujący zrzeka się - do czasu zbycia przez Spółkę ostatniego udziału w Nieruchomości Wspólnej i Parkingu - prawa odwołania tego pełnomocnictwa i postanawia , ze do tego czasu nie wygasa ono z chwilą śmierci mocodawcy, 5) każdy z wymienionych wyżej pełnomocników może byc drugą stroną czynności dokonywanych w imieniu mocodawcy oraz reprezentować wszystkie strony tych czynności, a także powoływać dalszych pełnomocników - w pełnym lub częściowym zakresie tego pełnomocnictwa"

Klauzula 36Numer postanowienia: 7413

Sygnatura akt: XVII AmC 1759/15
Data wyroku: 2017-12-11
Data wpisu: 2019-04-05
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: "WAN 29" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie

Powód: Grzegorz Drozd, Ewelina Drozd

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"X. Kupujący oświadcza, że jako członek Wspólnoty Mieszkaniowej Budynków wyraża zgodę na: a) dokonanie określenia sposobu korzystania z Nieruchomości Wspólnej, w ten sposób, że każdoczesnym właścicielom wskazanych przez Spółkę lokali znajdujących się w Budynkach przysługiwać będą z wyłączeniem osób trzecich i innych współwłaścicieli Nieruchomości Wspólnej, a w ramach udziałów w Nieruchomości Wspólnej związanych z tymi lokalami - (...) prawa do wywieszania szyldów reklamowych, podświetlanych reklam itp. we wskazanych miejscach na elewacji Budynków w sposób nie utrudniający korzystania z Nieruchomości Wspólnej oraz lokali znajdujących się w Budynkach przez ich właścicieli - które to uprawnienia skalkulowane będą w cenach sprzedawanych przez Spółkę lokali znajdujących się w Budynkach, z tym zastrzeżeniem, że prawa do wyłącznego korzystania z nie wskazanych przez Spółkę do wyłącznego korzystania przez inne podmioty: tarasów, przydomowych ogrodów, miejsc postojowych znajdujących się w Garażu i na Działkach oraz miejsc na elewacji Budynków przeznaczonych do wywieszania szyldów reklamowych, podświetlanych reklam itp. - przysługiwać będą Spółce, b) ustanawianie służebności polegających na prawach wynikających z dokonanego podziału Nieruchomości Wspólnej do współposiadania i korzystania, c) ustanawianie dowolnych służebności obciążających Nieruchomość Wspólną ( w tym służebności przesyłu oraz służebności przechodu, przejazdu i urządzenia drogi) dla potrzeb prawidłowej realizacji i funkcjonowania inwestycji planowanej w przyszłości na działce nr 1326/1, a także prawidłowego korzystania z zespołu budynków, jakie zostaną wzniesione w ramach tej inwestycji budowlanej, d) ustanawianie obciążających Nieruchomość Wspólną dowolnych służebności i praw użytkowania ( w tym bezpłatnych i bezterminowych) na rzecz dowolnych podmiotów - w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zrealizowanych na nich: zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażem podziemnym i wewnętrzną infrastrukturą techniczną oraz wielostanowiskowego parkingu naziemnego, e) podział lub połączenie oraz zmianę przeznaczenia Nieruchomości Wspólnej oraz innych niż Lokal Mieszkalny lokali znajdujących się w Budynkach, łącznie z prawem zmiany ustanowienia odrębnej własności lokali innych niż przedmiotowy, polegającej w szczególności na zmianie pomieszczeń przynależnych do tych lokali, f) przejęcie praw i obowiązków z umów przyłączeniowych do urządzeń uzbrojenia Nieruchomości Wspólnej oraz innych umów związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Budynków, zawartych przez Sprzedającego w toku realizacji opisanego wyżej w tym akcie Przedsięwzięcia deweloperskiego, g) nieodpłatne zainstalowanie i utrzymywanie na koszt Sprzedającego na terenie Nieruchomości Wspólnej, w tym na dachach Budynków nośników reklamowych Sprzedającego o wymiarach i lokalizacji według jego uznania"

Klauzula 37Numer postanowienia: 7412

Sygnatura akt: XVII AmC 1759/15
Data wyroku: 2017-12-11
Data wpisu: 2019-04-05
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: "WAN 29" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie

Powód: Grzegorz Drozd, Ewelina Drozd

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

15. Pełnomocnictwo. Kupujący oświadcza, że zobowiązuje się w Umowie Przyrzeczonej udzielić Spółce nieodwołalnego pełnomocnictwa do: 15.2 dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie podziału, połączenia lub zmiany przeznaczenia Nieruchomości Wspólnej oraz innych niż Lokal Mieszkalny lokali znajdujących się w Budynkach (pod warunkiem uzyskania stosownych zgód właściwych organów i urzędów), a także przeprowadzenia na Nieruchomości Wspólnej koniecznych prac budowlanych w tym zakresie, 15.3 dokonywania w jego imieniu wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie będą konieczne w celu uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych, zgód, pozwoleń, uzgodnień itp., koniecznych do przygotowania i realizacji inwestycji budowlanej na działce nr 1326/1, a także prawidłowego korzystania z Działek, Budynków i Parkingu, w szczególności reprezentowania go jako strony we wszelkich toczących się obecnie i w przyszłości postępowaniach mających na celu uzyskanie tychże decyzji administracyjnych, zgód, pozwoleń, uzgodnień itp., 15.4 określenia sposobu korzystania z Nieruchomości Wspólnej i Parkingu w zakresie określonym w niniejszej umowie (tj. dokonywania podziału Nieruchomości Wspólnej i Parkingu do korzystania w sposób nie naruszający określonych tą umową praw przysługujących Kupującemu), 15.5 ustanawiania służebności wskazanych w punkcie 8.6 powyżej oraz obciążającego Nieruchomość Wspólną prawa użytkowania na rzecz Spółki WAN 29, polegającego na prawie wywieszania szyldów reklamowych, podświetlanych reklam itp. we wskazanych miejscach na elewacji Budynków, 15.6 przeniesienia praw i obowiązków z umów wskazanych w pkt 8.6 powyżej - na wspólnotę mieszkaniową, której członkiem stanie się Kupujący, - łącznie z prawem podejmowania za wspólnotę mieszkaniową, której członkiem stanie się Kupujący na skutek zawarcia niniejszej umowy - uchwał w całym powyższym zakresie"

Klauzula 38Numer postanowienia: 7411

Sygnatura akt: XVII AmC 1759/15
Data wyroku: 2017-12-11
Data wpisu: 2019-04-08
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: "WAN 29" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie

Powód: Grzegorz Drozd, Ewelina Drozd

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"8.6. Kupujący oświadcza, że zobowiązuje się w Umowie Przyrzeczonej wyrazić zgodę na: 8.6.1. dokonanie określenia sposobu korzystania z Nieruchomości Wspólnej i Parkingu, w ten sposób, że: a. każdoczesnym właścicielom wskazanych przez Spółkę WAN 29 lokali znajdujących się w Budynkach przysługiwać będą z wyłączeniem osób trzecich i innych współwłaścicieli Nieruchomości Wspólnej, a w ramach udziałów w Nieruchomości Wspólnej związanych z tymi lokalami - (...) prawa do wywieszania szyldów reklamowych, podświetlanych reklam itp. we wskazanych miejscach na elewacji Budynków w sposób nie utrudniający korzystania z Nieruchomości Wspólnej oraz lokali znajdujących się w Budynkach przez ich właścicieli, b. (...) prawa do wyłącznego korzystania z nie wskazanych przez Spółkę WAN 29 do wyłącznego korzystania przez inne podmioty: tarasów, przydomowych ogrodów, miejsc postojowych znajdujących się w Garażu i na Działkach, miejsc parkingowych znajdujących się na Parkingu oraz miejsc na elewacji Budynków przeznaczonych do wywieszania szyldów reklamowych, podświetlanych reklam itp. - przysługiwać będą Spółce WAN 29, 8.6.2 ustanawianie służebności polegających na prawach wynikających z dokonanego podziału Nieruchomości Wspólnej i Parkingu do współposiadania i korzystania, 8.6.3 ustanawianie dowolnych służebności obciążających Nieruchomość Wspólną i Parking ( w tym służebności przesyłu oraz służebności przechodu, przejazdu i urządzenia drogi) dla potrzeb prawidłowej realizacji i funkcjonowania inwestycji planowanej w przyszłości na działce nr 1326/1, a także prawidłowego korzystania z zespołu budynków, jakie zostaną wzniesione w ramach tej inwestycji budowlanej, 8.6.3 ustanawianie obciążających Nieruchomość Wspólną i Parking dowolnych służebności i praw użytkowania ( w tym bezpłatnych i bezterminowych) na rzecz dowolnych podmiotów - w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zrealizowanych na nich: zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażem podziemnym i wewnętrzną infrastrukturą techniczną oraz wielostanowiskowego parkingu naziemnego, 8.6.4 podział lub połączenie oraz zmianę przeznaczenia Nieruchomości Wspólnej oraz innych niż Lokal Mieszkalny lokali znajdujących się w Budynkach, łącznie z prawem zmiany ustanowienia odrębnej własności lokali innych niż przedmiotowy, polegającej w szczególności na zmianie pomieszczeń przynależnych do tych lokali, 8.6.5 przejęcie praw i obowiązków z umów przyłączeniowych do urządzeń uzbrojenia Nieruchomości Wspólnej i Parkingu oraz innych umów związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Budynków, zawartych przez Sprzedającego w toku realizacji opisanego wyżej w tym akcie Przedsięwzięcia deweloperskiego, 8.6.6. nieodpłatne zainstalowanie i utrzymywanie na koszt Sprzedającego na terenie Nieruchomości Wspólnej i Parkingu, w tym na dachach Budynków nośników reklamowych Sprzedającego o wymiarach i lokalizacji według jego uznania"

Klauzula 39Numer postanowienia: 7410

Sygnatura akt: VII AGa 1295/18
Data wyroku: 2017-07-31
Data wpisu: 2019-04-08
Branża: SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
Zagadnienie:

Sąd Apelacyjny w Warszawie - VII Wydział Gospodarczy

Pozwany: Bartosz Piecuch - FASTBIT

Powód: Sebastian Bąk

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności pracownika firmy dostarczającej towar. Warunkiem uznania tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostawcą protokołu reklamacyjnego"

Klauzula 40Numer postanowienia: 7409

Sygnatura akt: XVII AmC 1849/16
Data wyroku: 2017-07-19
Data wpisu: 2019-03-28
Branża: HANDEL ELEKTRONICZNY
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Jacek Matoga - Lamato

Powód: Jerzy Maciejewski, Wiesława Musa, Tomasz Antosik, Monika Pawlikowska-Hausmann, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Patronus

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu bez konieczności powiadamiania użytkowników"

Klauzula 41Numer postanowienia: 7408

Sygnatura akt: VI ACa 177/05
Data wyroku: 2005-11-22
Data wpisu: 2019-03-14
Branża: INNE USŁUGI
Zagadnienie:

Sąd Apelacyjny w Warszawie - VI Wydział Cywilny

Pozwany: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "RECARO" Jegła, Kaczmarek Spółka Jawna w Gostyniu

Powód: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Odzież należy odebrać najpóźniej w terminie 3 miesięcy od daty wykonania usługi. Po tym terminie pralnia przekazywać ją będzie na cele charytatywne"

Klauzula 42Numer postanowienia: 7407

Sygnatura akt: XVII AmC 3008/14
Data wyroku: 2016-09-07
Data wpisu: 2019-03-14
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Home Broker S.A. z siedzibą w Warszawie

Powód: Jadwiga Czesława Sobczak

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Niniejsza umowa jest umową zawartą na wyłączność z odpowiednim stosowaniem art. 550 kodeksu cywilnego, co oznacza, że Klient oddaje sprawę do prowadzenia tylko Pośrednikowi, bez możliwości powierzenia jej innemu podmiotowi w szczególności innemu pośrednikowi w obrocie nieruchomościami i w przypadku zawarcia umowy wskazanej w § 2 powyżej przez Klienta z potencjalnym nabywcą (bez względu na sposób skojarzenia stron), zobowiązuje się uiścić Pośrednikowi wynagrodzenie określone w punkcie § 4 poniżej, chyba że Pośrednik nie podjął żadnych czynności pośredniczenia, do których świadczenia zobowiązał się w ramach niniejszej umowy"

Klauzula 43Numer postanowienia: 7406

Sygnatura akt: XVII AmC 1858/16
Data wyroku: 2017-05-26
Data wpisu: 2019-02-01
Branża: HANDEL ELEKTRONICZNY
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: JOART Spółka Akcyjna z siedzibą w Bolesławcu

Powód: Danuta Panufnik, Jarosław Wagner. Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Patronus z siedzibą w Poznaniu, Monika Pawlikowska-Hausmann, Wiesława Musa, Jacek Matusiak, Jerzy Maciejewski, Rafał Krysiak, Emil Hausmann, Tomasz Antosik

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Zwracany towar nie może nosić oznak użytkowania. Każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia powyższego warunku produkt nie zostanie przyjęty"

Klauzula 44Numer postanowienia: 7405

Sygnatura akt: XVII AmC 1545/16
Data wyroku: 2017-04-19
Data wpisu: 2018-02-01
Branża: HANDEL ELEKTRONICZNY
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: JOART Spółka Akcyjna w Bolesławcu

Powód: Tomasz Antosik, Michał Chołys, Emil Hausmann, Rafał Krysiak, Jerzy Maciejewski, Jacek Matusiak, Wiesława Musa, Monika Pawlikowska-Hausmann, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Danuta Panufnik

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny"

Klauzula 45Numer postanowienia: 7404

Sygnatura akt: XVII AmC 591/16
Data wyroku: 2018-11-21
Data wpisu: 2019-01-18
Branża: INNE USŁUGI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Powód: Berlinia.net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Przy ewentualnych sporach właściwym do ich rozstrzygnięcia jest Sąd Rejonowy odpowiedni dla siedziby przewoźnika"

Klauzula 46Numer postanowienia: 7403

Sygnatura akt: XVII AmC 5732/11
Data wyroku: 2012-07-27
Data wpisu: 2019-01-16
Branża: TURYSTYKA
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Krzysztof Galus, Jarosław Izydorczyk - Biuro Podróży Kormoran w Oleśnie

Powód: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"BP Kormoran zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia konsekwencji finansowych z Uczestnikiem uporczywie naruszającym ustalony porządek imprezy, zagrażającym jej realizacji lub uniemożliwiającym innym uczestnikom normalne korzystanie ze świadczeń. Wszystkie koszty dalszego pobytu i powrotu do kraju w takim przypadku ponosi Uczestnik"

Klauzula 47Numer postanowienia: 7402

Sygnatura akt: XVII AmC 61/05
Data wyroku: 2006-06-13
Data wpisu: 2019-01-16
Branża: USŁUGI EDUKACYJNE
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Wanda Joanna Paździora

Powód: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

§ 5 "W przypadku rezygnacji w trakcie trwania kursu z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy. Usługodawcy przysługuje opłata za usługę do końca obowiązywania niniejszej umowy. Usługodawca może zrezygnować z powyższej należności w szczególnie uzasadnionych przypadkach"

Klauzula 48Numer postanowienia: 7401

Sygnatura akt: XVII AmC 45/16
Data wyroku: 2017-03-13
Data wpisu: 2019-01-14
Branża: HANDEL ELEKTRONICZNY
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Paweł Szopa - ACERON

Powód: Agnieszka Zglińska, Sylwia Lipińska, Piotr Marciniak, Paweł Pyć, Iwar Hausmann, Igor Wagner

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Od momentu nadania firma ACERON nie ma wpływu na to co się dzieje z przesyłką. Odpowiedzialność za dostarczenie przesyłki w całości, spoczywa na Poczcie Polskiej. Nie odpowiadamy za uszkodzenie przesyłki lub jej zawartości przez Pocztę"

Klauzula 49Numer postanowienia: 7400

Sygnatura akt: XVII AmC 30974/13
Data wyroku: 2015-12-21
Data wpisu: 2019-01-14
Branża: SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Justyna Stolarz - STO

Powód: Wiesława Musa, Tomasz Antosik, Józef Ruciński, Monika Pawlikowska-Hausmann, Jerzy Maciejewski, Michał Chołys

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Jeżeli otrzymany towar będzie posiadał wady techniczne lub braki, należy go odesłać na adres firmy podany w paragrafie I; nie później jednak niż do 30 dni od daty zakupu"

Klauzula 50Numer postanowienia: 7399

Sygnatura akt: XVII AmC 1712/16
Data wyroku: 2017-01-11
Data wpisu: 2019-01-14
Branża: USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: "Telekomunikacja Internetowa" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu

Powód: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Odpowiedzialność Dostawcy jest ograniczona do wysokości opłaty za świadczenie usług przez miesiąc, obliczonej w zależności od opłacanego przez Klienta abonamentu, jako jednokrotność abonamentu miesięcznego, 1/3 abonamentu kwartalnego lub 1/12 abonamentu rocznego" • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • ...
 • >
 • >>
 • Pozycji na stronie: