www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

wyszukaj po frazie
szukaj w
uwzględnij tylko klauzule z uzasadnieniem
tak
nazwa pozwanego
nazwa powoda

Znalezionych klauzul: 7405

numer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża


Klauzula 1Numer postanowienia: 7428

Sygnatura akt: XVII AmC 1897/15
Data wyroku: 2018-04-10
Data wpisu: 2019-11-15
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Marta Kubica - Marta Kubica Biuro Nieruchomości "Renoma"

Powód: Ewa Iglewska

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Strony ustalają, iż w przypadku powstania zaległości płatniczych pomiędzy Zamawiającym a Pośrednikiem windykacja należności zostanie przekazana do współpracującej z Pośrednikiem Kancelarii Radcy Prawnego Agnieszka Rembiesa, 30-048 Kraków, ul. Lea 12A/2, tel. +48 12 633 19 86, a koszty tego postępowania obciążają Zamawiającego"

Klauzula 2Numer postanowienia: 7427

Sygnatura akt: XVII AmC 1897/15
Data wyroku: 2018-04-10
Data wpisu: 2019-11-15
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Marta Kubica - Marta Kubica Biuro Nieruchomości "Renoma"

Powód: Ewa Iglewska

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Wypowiedzenie lub wygaśnięcie niniejszej umowy nie zwalnia Zamawiającego od zapłaty wynagrodzenia, jeśli zawrze On umowę dotyczącą Nieruchomości z klientami, którym przedstawiono w/w Nieruchomość w okresie jej obowiązywania"

Klauzula 3Numer postanowienia: 7426

Sygnatura akt: XVII AmC 29/15
Data wyroku: 2018-09-13
Data wpisu: 2019-11-05
Branża: INNE USŁUGI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Elen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wadowicach

Powód: Michał Strzelecki

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"W przypadku oczywiście nieuzasadnionej reklamacji Zamawiający zostanie obciążony kosztami podjętych czynności ekipy serwisowej"

Klauzula 4Numer postanowienia: 7425

Sygnatura akt: XVII AmC 29/15
Data wyroku: 2018-09-13
Data wpisu: 2019-11-05
Branża: INNE USŁUGI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Elen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wadowicach

Powód: Michał Strzelecki

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Wszystkie koszty powstałe przy realizacji zasadnej reklamacji gwarancyjnej obciążają Wykonawcę"

Klauzula 5Numer postanowienia: 7424

Sygnatura akt: XVII AmC 29/15
Data wyroku: 2018-09-13
Data wpisu: 2019-11-05
Branża: INNE USŁUGI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Elen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wadowicach

Powód: Michał Strzelecki

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Z tytułu wykonania dzieła stanowiącego przedmiot umowy, jego dostarczenia i montażu Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie...zł brutto (słownie:... złotych) płatne w następujący sposób: a) 50% wynagrodzenia płatne w dniu podpisania niniejszej umowy (...zł) b) Pozostała kwota (50%) wynagrodzenia płatne w terminie 3 dni od dnia ustalonego jako dzień wykonania dzieła zgodnie z § 2 ust. 1 lit. a) z tym zastrzeżeniem, że zapłata musi nastąpić najpóźniej na dzień przed terminem ustalonym w § 3 ust.1. Niezwłocznie po dokonanej zapłacie Wykonawca wystawi Zamawiającemu Fakturę, która zostanie doręczona wraz z dziełem lub inny sposób ustalony przez strony. (... zł)"

Klauzula 6Numer postanowienia: 7423

Sygnatura akt: XVII AmC 29/15
Data wyroku: 2018-09-13
Data wpisu: 2019-11-08
Branża: INNE USŁUGI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Elen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wadowicach

Powód: Michał Strzelecki

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Wadliwe przygotowanie pomieszczenia do wykonania dzieła wyłącza odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowy montaż dzieła"

Klauzula 7Numer postanowienia: 7422

Sygnatura akt: XVII AmC 29/15
Data wyroku: 2018-09-13
Data wpisu: 2019-11-08
Branża: INNE USŁUGI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Elen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wadowicach

Powód: Michał Strzelecki

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Niezależnie od postanowień § 2 ust. 1 lit. a) i b) termin wykonania i dostarczenia dzieła może ulec przesunięciu tylko z ważnych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy o okres nie dłuższy niż 14 dni. O przesunięciu terminu realizacji Wykonawca poinformuje niezwłocznie Zamawiającego"

Klauzula 8Numer postanowienia: 7421

Sygnatura akt: XVII AmC 29/15
Data wyroku: 2018-09-13
Data wpisu: 2019-11-08
Branża: INNE USŁUGI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Elen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wadowicach

Powód: MIchał Strzelecki

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Wykonawca zobowiązuje się do: a) wykonania zamówionego dzieła nie później niż do dnia.... b) dostarczenia na adres.... w terminie ustalonym telefonicznie i potwierdzonym mailowo z Zamawiającym, pod warunkiem zapłaty na rzecz Zamawiającego pełnej kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1;"

Klauzula 9Numer postanowienia: 7420

Sygnatura akt: XVII AmC 29/15
Data wyroku: 2018-09-13
Data wpisu: 2019-11-08
Branża: INNE USŁUGI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Elen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wadowicach

Powód: Michał Strzelecki

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Wszelkie modyfikacje zamówienia przez Zamawiającego po złożeniu Zamówienia wymagają zgody Wykonawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zmiany. W przypadku zaakceptowania przez Wykonawcę modyfikacji zamówienia, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o ewentualnej zmianie ceny oraz terminu zmodyfikowanego przedmiotu umowy"

Klauzula 10Numer postanowienia: 7419

Sygnatura akt: XVII AmC 2468/10
Data wyroku: 2017-12-18
Data wpisu: 2019-09-17
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Verona Building Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

Powód: Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Do ceny określonej w pkt. 3.1. umowy doliczony zostanie podatek VAT. Stawka podatku VAT w dniu zawarcia umowy wynosi dla lokalu mieszkalnego 7%, zaś dla garażu 22% (dla lokalu użytkowego 22%). Strony ustalają, że w przypadku zmiany tych stawek Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny określonej w pkt. 3.1. powiększonej o nową stawkę podatku VAT, przy czym rozliczenie z tego tytułu nastąpi stosownie do obowiązujących przepisów podatkowych, a zapłata nastąpi wraz z momentem wejścia w życie nowych przepisów"

Klauzula 11Numer postanowienia: 7418

Sygnatura akt: VII AGa 1406/18
Data wyroku: 2019-02-20
Data wpisu: 2019-06-28
Branża: USŁUGI UBEZPIECZENIOWE
Zagadnienie:

Sąd Apelacyjny w Warszawie - VII Wydział Gospodarczy

Pozwany: "Generali Życie" Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Powód: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Do obliczenia wartości polisy oraz wartości dodatkowej przyjmuje się cenę sprzedaży jednostki uczestnictwa obowiązującą w dniu wyceny, następującym po dniu zarejestrowania przez Towarzystwo kompletu dokumentów niezbędnych do realizacji wypłaty wraz z wnioskiem o wypłatę wartości wykupu"

Klauzula 12Numer postanowienia: 7417

Sygnatura akt: XVII AmC 1757/15
Data wyroku: 2017-12-19
Data wpisu: 2019-06-21
Branża: TURYSTYKA
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Exim S.A. z siedzibą w Warszawie

Powód: Sylwia Raszplewicz

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"W przypadku rezygnacji przez Klienta z uczestnictwa w imprezie turystycznej z przyczyn leżących po stronie Klienta, z uwagi na niemożność udokumentowania faktycznie poniesionych kosztów przez Organizatora do czasu zakończenia imprezy turystycznej, Organizator wskazuje informacyjnie, iż średnie koszty tych potrąceń kształtują się w praktyce następująco: 20 % ceny - przy rezygnacji zgłoszonej do 30 dnia włącznie z terminem odlotu, 25 % ceny - przy rezygnacji zgłoszonej od 29 do 22 dnia włącznie z terminem odlotu, 35 % ceny - przy rezygnacji zgłoszonej od 21 do 15 dnia włącznie z terminem odlotu, 50 % ceny - przy rezygnacji zgłoszonej od 14 do 8 dnia włącznie z terminem odlotu, 65 % ceny - przy rezygnacji zgłoszonej od 7 do 3 dnia włącznie z terminem odlotu, 80 % ceny - przy rezygnacji zgłoszonej na 2 dni włącznie do samego dnia odlotu, w przypadku nieobecności podczas odprawy lotniskowej. Po zakończeniu planowanej imprezy turystycznej Organizator zweryfikuje powyższe potrącenia, mając na uwadze faktycznie poniesione i udokumentowane koszty przygotowań i nakładów poczynionych w celu wywiązania się z Umowy, a ewentualną różnicę zwróci Klientowi, w terminie 30 dni od zakończenia imprezy, we wskazany przez Niego sposób'

Klauzula 13Numer postanowienia: 7416

Sygnatura akt: XVII AmC 1806/14
Data wyroku: 2016-02-02
Data wpisu: 2019-06-17
Branża: USŁUGI FINANSOWE
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: mBank Spółka Akcyjna w Warszawie

Powód: Anna Barbara Cieciórska

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"W przypadku gdy wartość nieruchomości ustalona przez MultiBank w oparciu o maksymalne dopuszczalne LTV jest niższa od kwoty kredytu, warunkiem jego udzielenia jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia ryzyka MultiBanku, w szczególności w postaci ubezpieczenia niskiego wkładu (zwanego dalej ubezpieczeniem NWW) lub innego zabezpieczenia zaakceptowanego przez MultiBank. 1) Ubezpieczonym i Ubezpieczającym z tytułu ubezpieczenia NWW jest MultiBank. 2) Kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez MultiBank kosztów związanych z ustanowieniem i utrzymaniem ubezpieczenia NWW"

Klauzula 14Numer postanowienia: 7415

Sygnatura akt: XVII AmC 1806/14
Data wyroku: 2016-02-02
Data wpisu: 2019-06-17
Branża: USŁUGI FINANSOWE
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: mBank Spółka Akcyjna w Warszawie

Powód: Anna Barbara Cieciórska

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Kredytobiorca upoważnia Bank do pobrania kosztów związanych z podwyższonym ryzykiem spłaty Kredytu w wysokości (...) % kwoty Kredytu objętej ubezpieczeniem, tj. (...) PLN, w tym także w przypadku przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej, z rachunku wskazanego w § (...) ust. (...) bez odrębnej dyspozycji"

Klauzula 15Numer postanowienia: 7414

Sygnatura akt: XVII AmC 1759/15
Data wyroku: 2017-12-11
Data wpisu: 2017-04-06
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: "WAN 29" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie

Powód: Grzegorz Drozd, Ewelina Drozd

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"XII. Kupujący oświadcza ponadto, że: 1) nie będzie wnosić protestów, sprzeciwów i odwołań od wszelkich postanowień i decyzji administracyjnych wydanych w ramach postępowań o wydanie decyzji administracyjnych, zgód, pozwoleń, uzgodnień itp. koniecznych do przygotowania i realizacji inwestycji budowlanej na działce nr 1326/1, 2) ustanawia Spółkę oraz każdoczesnego jej przedstawiciela (względnie wykazanego pełnomocnika), (...) - swoimi pełnomocnikami i upoważnia te osoby do: a) (...), b) dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie podziału, połączenia lub zmiany przeznaczenia Nieruchomości Wspólnej oraz innych niż Lokal Mieszkalny lokali znajdujących się w Budynkach (pod warunkiem uzyskania stosownych zgód właściwych organów i urzędów), a także przeprowadzenia na Nieruchomości Wspólnej koniecznych prac budowlanych w tym zakresie, c) dokonywania w jego imieniu wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie będą konieczne w celu uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych, zgód, pozwoleń, uzgodnień itp. koniecznych do przygotowania i realizacji inwestycji budowlanej na działce nr 1326/1, a także prawidłowego korzystania z Działek, Budynków i parkingu, w szczególności reprezentowania go jako strony we wszelkich toczących się obecnie i w przyszłości postępowaniach mających na celu uzyskanie tychże decyzji administracyjnych, zgód, pozwoleń, uzgodnień itp., d) określenia sposobu korzystania z Nieruchomości Wspólnej w zakresie określonym w niniejszej umowie (tj. dokonywania podziału Nieruchomości Wspólnej do korzystania w sposób nie naruszający określonych tą umową praw przysługujących Kupującemu), e) ustanawiania służebności wskazanych powyżej w ust. X lit.lit b), c) i d) tego aktu oraz obciążającego Nieruchomość Wspólną prawa użytkowania na rzecz Spółki, polegającego na prawie wywieszania szyldów reklamowych, podświetlanych reklam itp. we wskazanych miejscach na elewacji Budynków, f) przeniesienia praw i obowiązków z umów wskazanych powyżej w ust. X lit. f) tego aktu - na wspólnotę mieszkaniową, której członkiem stanie się Kupujący, - łącznie z prawem podejmowania za wspólnotę mieszkaniową, której członkiem stanie się Kupujący na skutek zawarcia niniejszej umowy - uchwał w całym powyższym zakresie, 3) w związku z zakresem przedmiotowym powyższego pełnomocnictwa - pełnomocnicy upoważnieni są do odbioru związanej z tym korespondencji, składania wszelkich wniosków, oświadczeń, wyjaśnień i zapewnień oraz do dokonywania w imieniu mocodawcy wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które - wymagałyby osobistego działania Kupującego w podanym wyżej zakresie przedmiotowym niniejszego umocowania (łącznie z podpisywaniem aktów notarialnych i innych dokumentów oraz wnoszeniem wniosków do sądu prowadzącego księgi wieczyste), 4) w zakresie określonym powyżej, ze względu na stosunek prawny łączący Kupującego ze Spółką (współwłasność Nieruchomości Wspólnej) Kupujący zrzeka się - do czasu zbycia przez Spółkę ostatniego udziału w Nieruchomości Wspólnej i Parkingu - prawa odwołania tego pełnomocnictwa i postanawia , ze do tego czasu nie wygasa ono z chwilą śmierci mocodawcy, 5) każdy z wymienionych wyżej pełnomocników może byc drugą stroną czynności dokonywanych w imieniu mocodawcy oraz reprezentować wszystkie strony tych czynności, a także powoływać dalszych pełnomocników - w pełnym lub częściowym zakresie tego pełnomocnictwa"

Klauzula 16Numer postanowienia: 7413

Sygnatura akt: XVII AmC 1759/15
Data wyroku: 2017-12-11
Data wpisu: 2019-04-05
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: "WAN 29" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie

Powód: Grzegorz Drozd, Ewelina Drozd

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"X. Kupujący oświadcza, że jako członek Wspólnoty Mieszkaniowej Budynków wyraża zgodę na: a) dokonanie określenia sposobu korzystania z Nieruchomości Wspólnej, w ten sposób, że każdoczesnym właścicielom wskazanych przez Spółkę lokali znajdujących się w Budynkach przysługiwać będą z wyłączeniem osób trzecich i innych współwłaścicieli Nieruchomości Wspólnej, a w ramach udziałów w Nieruchomości Wspólnej związanych z tymi lokalami - (...) prawa do wywieszania szyldów reklamowych, podświetlanych reklam itp. we wskazanych miejscach na elewacji Budynków w sposób nie utrudniający korzystania z Nieruchomości Wspólnej oraz lokali znajdujących się w Budynkach przez ich właścicieli - które to uprawnienia skalkulowane będą w cenach sprzedawanych przez Spółkę lokali znajdujących się w Budynkach, z tym zastrzeżeniem, że prawa do wyłącznego korzystania z nie wskazanych przez Spółkę do wyłącznego korzystania przez inne podmioty: tarasów, przydomowych ogrodów, miejsc postojowych znajdujących się w Garażu i na Działkach oraz miejsc na elewacji Budynków przeznaczonych do wywieszania szyldów reklamowych, podświetlanych reklam itp. - przysługiwać będą Spółce, b) ustanawianie służebności polegających na prawach wynikających z dokonanego podziału Nieruchomości Wspólnej do współposiadania i korzystania, c) ustanawianie dowolnych służebności obciążających Nieruchomość Wspólną ( w tym służebności przesyłu oraz służebności przechodu, przejazdu i urządzenia drogi) dla potrzeb prawidłowej realizacji i funkcjonowania inwestycji planowanej w przyszłości na działce nr 1326/1, a także prawidłowego korzystania z zespołu budynków, jakie zostaną wzniesione w ramach tej inwestycji budowlanej, d) ustanawianie obciążających Nieruchomość Wspólną dowolnych służebności i praw użytkowania ( w tym bezpłatnych i bezterminowych) na rzecz dowolnych podmiotów - w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zrealizowanych na nich: zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażem podziemnym i wewnętrzną infrastrukturą techniczną oraz wielostanowiskowego parkingu naziemnego, e) podział lub połączenie oraz zmianę przeznaczenia Nieruchomości Wspólnej oraz innych niż Lokal Mieszkalny lokali znajdujących się w Budynkach, łącznie z prawem zmiany ustanowienia odrębnej własności lokali innych niż przedmiotowy, polegającej w szczególności na zmianie pomieszczeń przynależnych do tych lokali, f) przejęcie praw i obowiązków z umów przyłączeniowych do urządzeń uzbrojenia Nieruchomości Wspólnej oraz innych umów związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Budynków, zawartych przez Sprzedającego w toku realizacji opisanego wyżej w tym akcie Przedsięwzięcia deweloperskiego, g) nieodpłatne zainstalowanie i utrzymywanie na koszt Sprzedającego na terenie Nieruchomości Wspólnej, w tym na dachach Budynków nośników reklamowych Sprzedającego o wymiarach i lokalizacji według jego uznania"

Klauzula 17Numer postanowienia: 7412

Sygnatura akt: XVII AmC 1759/15
Data wyroku: 2017-12-11
Data wpisu: 2019-04-05
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: "WAN 29" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie

Powód: Grzegorz Drozd, Ewelina Drozd

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

15. Pełnomocnictwo. Kupujący oświadcza, że zobowiązuje się w Umowie Przyrzeczonej udzielić Spółce nieodwołalnego pełnomocnictwa do: 15.2 dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie podziału, połączenia lub zmiany przeznaczenia Nieruchomości Wspólnej oraz innych niż Lokal Mieszkalny lokali znajdujących się w Budynkach (pod warunkiem uzyskania stosownych zgód właściwych organów i urzędów), a także przeprowadzenia na Nieruchomości Wspólnej koniecznych prac budowlanych w tym zakresie, 15.3 dokonywania w jego imieniu wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie będą konieczne w celu uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych, zgód, pozwoleń, uzgodnień itp., koniecznych do przygotowania i realizacji inwestycji budowlanej na działce nr 1326/1, a także prawidłowego korzystania z Działek, Budynków i Parkingu, w szczególności reprezentowania go jako strony we wszelkich toczących się obecnie i w przyszłości postępowaniach mających na celu uzyskanie tychże decyzji administracyjnych, zgód, pozwoleń, uzgodnień itp., 15.4 określenia sposobu korzystania z Nieruchomości Wspólnej i Parkingu w zakresie określonym w niniejszej umowie (tj. dokonywania podziału Nieruchomości Wspólnej i Parkingu do korzystania w sposób nie naruszający określonych tą umową praw przysługujących Kupującemu), 15.5 ustanawiania służebności wskazanych w punkcie 8.6 powyżej oraz obciążającego Nieruchomość Wspólną prawa użytkowania na rzecz Spółki WAN 29, polegającego na prawie wywieszania szyldów reklamowych, podświetlanych reklam itp. we wskazanych miejscach na elewacji Budynków, 15.6 przeniesienia praw i obowiązków z umów wskazanych w pkt 8.6 powyżej - na wspólnotę mieszkaniową, której członkiem stanie się Kupujący, - łącznie z prawem podejmowania za wspólnotę mieszkaniową, której członkiem stanie się Kupujący na skutek zawarcia niniejszej umowy - uchwał w całym powyższym zakresie"

Klauzula 18Numer postanowienia: 7411

Sygnatura akt: XVII AmC 1759/15
Data wyroku: 2017-12-11
Data wpisu: 2019-04-08
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: "WAN 29" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie

Powód: Grzegorz Drozd, Ewelina Drozd

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"8.6. Kupujący oświadcza, że zobowiązuje się w Umowie Przyrzeczonej wyrazić zgodę na: 8.6.1. dokonanie określenia sposobu korzystania z Nieruchomości Wspólnej i Parkingu, w ten sposób, że: a. każdoczesnym właścicielom wskazanych przez Spółkę WAN 29 lokali znajdujących się w Budynkach przysługiwać będą z wyłączeniem osób trzecich i innych współwłaścicieli Nieruchomości Wspólnej, a w ramach udziałów w Nieruchomości Wspólnej związanych z tymi lokalami - (...) prawa do wywieszania szyldów reklamowych, podświetlanych reklam itp. we wskazanych miejscach na elewacji Budynków w sposób nie utrudniający korzystania z Nieruchomości Wspólnej oraz lokali znajdujących się w Budynkach przez ich właścicieli, b. (...) prawa do wyłącznego korzystania z nie wskazanych przez Spółkę WAN 29 do wyłącznego korzystania przez inne podmioty: tarasów, przydomowych ogrodów, miejsc postojowych znajdujących się w Garażu i na Działkach, miejsc parkingowych znajdujących się na Parkingu oraz miejsc na elewacji Budynków przeznaczonych do wywieszania szyldów reklamowych, podświetlanych reklam itp. - przysługiwać będą Spółce WAN 29, 8.6.2 ustanawianie służebności polegających na prawach wynikających z dokonanego podziału Nieruchomości Wspólnej i Parkingu do współposiadania i korzystania, 8.6.3 ustanawianie dowolnych służebności obciążających Nieruchomość Wspólną i Parking ( w tym służebności przesyłu oraz służebności przechodu, przejazdu i urządzenia drogi) dla potrzeb prawidłowej realizacji i funkcjonowania inwestycji planowanej w przyszłości na działce nr 1326/1, a także prawidłowego korzystania z zespołu budynków, jakie zostaną wzniesione w ramach tej inwestycji budowlanej, 8.6.3 ustanawianie obciążających Nieruchomość Wspólną i Parking dowolnych służebności i praw użytkowania ( w tym bezpłatnych i bezterminowych) na rzecz dowolnych podmiotów - w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zrealizowanych na nich: zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażem podziemnym i wewnętrzną infrastrukturą techniczną oraz wielostanowiskowego parkingu naziemnego, 8.6.4 podział lub połączenie oraz zmianę przeznaczenia Nieruchomości Wspólnej oraz innych niż Lokal Mieszkalny lokali znajdujących się w Budynkach, łącznie z prawem zmiany ustanowienia odrębnej własności lokali innych niż przedmiotowy, polegającej w szczególności na zmianie pomieszczeń przynależnych do tych lokali, 8.6.5 przejęcie praw i obowiązków z umów przyłączeniowych do urządzeń uzbrojenia Nieruchomości Wspólnej i Parkingu oraz innych umów związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Budynków, zawartych przez Sprzedającego w toku realizacji opisanego wyżej w tym akcie Przedsięwzięcia deweloperskiego, 8.6.6. nieodpłatne zainstalowanie i utrzymywanie na koszt Sprzedającego na terenie Nieruchomości Wspólnej i Parkingu, w tym na dachach Budynków nośników reklamowych Sprzedającego o wymiarach i lokalizacji według jego uznania"

Klauzula 19Numer postanowienia: 7410

Sygnatura akt: VII AGa 1295/18
Data wyroku: 2017-07-31
Data wpisu: 2019-04-08
Branża: SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
Zagadnienie:

Sąd Apelacyjny w Warszawie - VII Wydział Gospodarczy

Pozwany: Bartosz Piecuch - FASTBIT

Powód: Sebastian Bąk

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności pracownika firmy dostarczającej towar. Warunkiem uznania tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostawcą protokołu reklamacyjnego"

Klauzula 20Numer postanowienia: 7409

Sygnatura akt: XVII AmC 1849/16
Data wyroku: 2017-07-19
Data wpisu: 2019-03-28
Branża: HANDEL ELEKTRONICZNY
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Jacek Matoga - Lamato

Powód: Jerzy Maciejewski, Wiesława Musa, Tomasz Antosik, Monika Pawlikowska-Hausmann, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Patronus

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu bez konieczności powiadamiania użytkowników"

Klauzula 21Numer postanowienia: 7408

Sygnatura akt: VI ACa 177/05
Data wyroku: 2005-11-22
Data wpisu: 2019-03-14
Branża: INNE USŁUGI
Zagadnienie:

Sąd Apelacyjny w Warszawie - VI Wydział Cywilny

Pozwany: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "RECARO" Jegła, Kaczmarek Spółka Jawna w Gostyniu

Powód: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Odzież należy odebrać najpóźniej w terminie 3 miesięcy od daty wykonania usługi. Po tym terminie pralnia przekazywać ją będzie na cele charytatywne"

Klauzula 22Numer postanowienia: 7407

Sygnatura akt: XVII AmC 3008/14
Data wyroku: 2016-09-07
Data wpisu: 2019-03-14
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Home Broker S.A. z siedzibą w Warszawie

Powód: Jadwiga Czesława Sobczak

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Niniejsza umowa jest umową zawartą na wyłączność z odpowiednim stosowaniem art. 550 kodeksu cywilnego, co oznacza, że Klient oddaje sprawę do prowadzenia tylko Pośrednikowi, bez możliwości powierzenia jej innemu podmiotowi w szczególności innemu pośrednikowi w obrocie nieruchomościami i w przypadku zawarcia umowy wskazanej w § 2 powyżej przez Klienta z potencjalnym nabywcą (bez względu na sposób skojarzenia stron), zobowiązuje się uiścić Pośrednikowi wynagrodzenie określone w punkcie § 4 poniżej, chyba że Pośrednik nie podjął żadnych czynności pośredniczenia, do których świadczenia zobowiązał się w ramach niniejszej umowy"

Klauzula 23Numer postanowienia: 7406

Sygnatura akt: XVII AmC 1858/16
Data wyroku: 2017-05-26
Data wpisu: 2019-02-01
Branża: HANDEL ELEKTRONICZNY
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: JOART Spółka Akcyjna z siedzibą w Bolesławcu

Powód: Danuta Panufnik, Jarosław Wagner. Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Patronus z siedzibą w Poznaniu, Monika Pawlikowska-Hausmann, Wiesława Musa, Jacek Matusiak, Jerzy Maciejewski, Rafał Krysiak, Emil Hausmann, Tomasz Antosik

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Zwracany towar nie może nosić oznak użytkowania. Każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia powyższego warunku produkt nie zostanie przyjęty"

Klauzula 24Numer postanowienia: 7405

Sygnatura akt: XVII AmC 1545/16
Data wyroku: 2017-04-19
Data wpisu: 2018-02-01
Branża: HANDEL ELEKTRONICZNY
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: JOART Spółka Akcyjna w Bolesławcu

Powód: Tomasz Antosik, Michał Chołys, Emil Hausmann, Rafał Krysiak, Jerzy Maciejewski, Jacek Matusiak, Wiesława Musa, Monika Pawlikowska-Hausmann, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Danuta Panufnik

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny"

Klauzula 25Numer postanowienia: 7404

Sygnatura akt: XVII AmC 591/16
Data wyroku: 2018-11-21
Data wpisu: 2019-01-18
Branża: INNE USŁUGI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Powód: Berlinia.net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Przy ewentualnych sporach właściwym do ich rozstrzygnięcia jest Sąd Rejonowy odpowiedni dla siedziby przewoźnika"

Klauzula 26Numer postanowienia: 7403

Sygnatura akt: XVII AmC 5732/11
Data wyroku: 2012-07-27
Data wpisu: 2019-01-16
Branża: TURYSTYKA
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Krzysztof Galus, Jarosław Izydorczyk - Biuro Podróży Kormoran w Oleśnie

Powód: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"BP Kormoran zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia konsekwencji finansowych z Uczestnikiem uporczywie naruszającym ustalony porządek imprezy, zagrażającym jej realizacji lub uniemożliwiającym innym uczestnikom normalne korzystanie ze świadczeń. Wszystkie koszty dalszego pobytu i powrotu do kraju w takim przypadku ponosi Uczestnik"

Klauzula 27Numer postanowienia: 7402

Sygnatura akt: XVII AmC 61/05
Data wyroku: 2006-06-13
Data wpisu: 2019-01-16
Branża: USŁUGI EDUKACYJNE
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Wanda Joanna Paździora

Powód: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

§ 5 "W przypadku rezygnacji w trakcie trwania kursu z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy. Usługodawcy przysługuje opłata za usługę do końca obowiązywania niniejszej umowy. Usługodawca może zrezygnować z powyższej należności w szczególnie uzasadnionych przypadkach"

Klauzula 28Numer postanowienia: 7401

Sygnatura akt: XVII AmC 45/16
Data wyroku: 2017-03-13
Data wpisu: 2019-01-14
Branża: HANDEL ELEKTRONICZNY
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Paweł Szopa - ACERON

Powód: Agnieszka Zglińska, Sylwia Lipińska, Piotr Marciniak, Paweł Pyć, Iwar Hausmann, Igor Wagner

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Od momentu nadania firma ACERON nie ma wpływu na to co się dzieje z przesyłką. Odpowiedzialność za dostarczenie przesyłki w całości, spoczywa na Poczcie Polskiej. Nie odpowiadamy za uszkodzenie przesyłki lub jej zawartości przez Pocztę"

Klauzula 29Numer postanowienia: 7400

Sygnatura akt: XVII AmC 30974/13
Data wyroku: 2015-12-21
Data wpisu: 2019-01-14
Branża: SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Justyna Stolarz - STO

Powód: Wiesława Musa, Tomasz Antosik, Józef Ruciński, Monika Pawlikowska-Hausmann, Jerzy Maciejewski, Michał Chołys

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Jeżeli otrzymany towar będzie posiadał wady techniczne lub braki, należy go odesłać na adres firmy podany w paragrafie I; nie później jednak niż do 30 dni od daty zakupu"

Klauzula 30Numer postanowienia: 7399

Sygnatura akt: XVII AmC 1712/16
Data wyroku: 2017-01-11
Data wpisu: 2019-01-14
Branża: USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: "Telekomunikacja Internetowa" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu

Powód: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Odpowiedzialność Dostawcy jest ograniczona do wysokości opłaty za świadczenie usług przez miesiąc, obliczonej w zależności od opłacanego przez Klienta abonamentu, jako jednokrotność abonamentu miesięcznego, 1/3 abonamentu kwartalnego lub 1/12 abonamentu rocznego"

Klauzula 31Numer postanowienia: 7398

Sygnatura akt: XVII AmC 3478/13
Data wyroku: 2015-02-04
Data wpisu: 2019-01-04
Branża: USŁUGI FINANSOWE
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Prometeusz Kredyty Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach

Powód: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Uzasadnienie: tak

Widnieje w rejestrze

"§7.1 " Wysokość opłat, o których mowa w §3 może ulegać zmianie w zależności od: a) zmiany poziomu inflacji w wysokości podawanej do publicznej wiadomości przez Główny Urząd Statystyczny, b) zmiany kosztów obsługi pożyczki w szczególności zmiany cen połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych, rozliczeń międzybankowych, zmiany opłat ponoszonych za pośrednictwem przedsiębiorców współpracujących z Prometeusz Kredyty Sp. z o.o., zmian cen paliwa, zmian najniższego wynagrodzenia w gospodarce oraz w wyniku wprowadzenia nowych przepisów prawnych mających wpływ na wyliczenie wysokości opłat"

Klauzula 32Numer postanowienia: 7397

Sygnatura akt: XVII AmC 3478/13
Data wyroku: 2015-02-04
Data wpisu: 2019-01-04
Branża: USŁUGI FINANSOWE
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Prometeusz Kredyty Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach

Powód: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Uzasadnienie: tak

Widnieje w rejestrze

"§3.1 " Z tytułu podjętych działań monitorujących Prometeusz Kredyty Sp. z o. o. ma prawo obciążyć klienta opłatą za przeprowadzenie następujących czynności: 1) wykonanie telefonu interwencyjnego w sprawie opóźnienia w spłacie do klienta związanego umową pożyczki (zryczałtowana opłata każdorazowo - 20 zł", 2) wykonanie sms w sprawie opóźnienia w spłacie do klienta związanego umową pożyczki (zryczałtowana opłata każdorazowo - 5 zł), 3) wizyty u klienta lub w miejscu zatrudnienia (każdorazowo - opłata w wysokości rzeczywistych kosztów dojazdu do miejsca zamieszkania lub zatrudnienia i diet wyliczonych według przepisów w sprawie delegacji służbowych oraz wynagrodzenia pracownika windykacji lub do 150 zł tytułem zryczałtowanej opłaty w wysokości średnich kosztów wizyt przypadających na jednego zadłużonego) do wyboru klienta. Wizyty wykonywane będą nie więcej niż 2 razy" §4 "Prometeusz Kredyty sp. z o.o. będzie wykonywać kolejne działania monitorujące w odstępach czasowych umożliwiających spłatę zadłużenia pomiędzy kolejnymi działaniami nie częściej niż 1 raz na 2 tygodnie"

Klauzula 33Numer postanowienia: 7396

Sygnatura akt: XVII AmC 651/16
Data wyroku: 2016-06-02
Data wpisu: 2019-01-04
Branża: HANDEL ELEKTRONICZNY
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Jacek Jabłoński - Przedsiębiorstwo Handlowe "Jacuś"

Powód: Stowarzyszenie "AD BENE MERENTI" BEZPIECZNY KONSUMENT w Makowie Mazowieckim

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Warunkiem niezbędnym do zwrotu towaru jest posiadanie dowodu zakupu na towar (faktura VAT, oryginalny paragon)"

Klauzula 34Numer postanowienia: 7395

Sygnatura akt: XVII AmC 639/16
Data wyroku: 2016-06-02
Data wpisu: 2019-01-04
Branża: HANDEL ELEKTRONICZNY
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Jacek Jabłoński - Przedsiębiorstwo Handlowe "Jacuś"

Powód: Stowarzyszenie "AD BENE MERENTI" - BEZPIECZNY KONSUMENT w Makowie Mazowieckim

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Podstawą do reklamacji, naprawy gwarancyjnej jest dowód zakupu wydawane razem z towarem (faktura VAT, oryginalny paragon)"

Klauzula 35Numer postanowienia: 7394

Sygnatura akt: XVII AmC 3034/14
Data wyroku: 2017-04-27
Data wpisu: 2019-01-04
Branża: USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: "Netia" S.A. z siedzibą w Warszawie

Powód: Marcin Machyński

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"W razie pozostania w mocy kaucji, kaucja podlega zwrotowi na pisemny wniosek abonenta z zastrzeżeniem § 1 ust. 3, w terminie 14 dni od otrzymania wniosku"

Klauzula 36Numer postanowienia: 7393

Sygnatura akt: XVII AmC 3034/14
Data wyroku: 2017-04-27
Data wpisu: 2019-01-04
Branża: USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: "Netia" S.A. z siedzibą w Warszawie

Powód: Marcin Machyński

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Operator może rozwiązać lub zmienić Umowę w sposób powodujący ograniczenie zakresu świadczonych Usług bez zachowania terminu wypowiedzenia w następujących przypadkach: (…) b) rozpoczęcie świadczenia Usług nie będzie możliwe z innych względów, w szczególności technicznych"

Klauzula 37Numer postanowienia: 7392

Sygnatura akt: VII AGa 1062/18
Data wyroku: 2018-07-25
Data wpisu: 2019-01-04
Branża: HANDEL ELEKTRONICZNY
Zagadnienie:

Sąd Apelacyjny w Warszawie - VII Wydział Gospodarczy

Pozwany: Monika Adamowicz Unique Brand of Cosmetics

Powód: Sebastian Bąk

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Firma "Unique Brand of Cosmetics" zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmienione zapisy Regulaminu będą wiążące od momentu ich opublikowania na stronie sklepu www.uniquecosmetics.pl"

Klauzula 38Numer postanowienia: 7391

Sygnatura akt: XVII AmC 2936/14
Data wyroku: 2016-10-21
Data wpisu: 2018-12-11
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Echo-Nowy Mokotów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością- spółka komandytowa w Kielcach

Powód: Jolanta Staszkiewicz, Marek Staszkiewicz

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Kwota kaucji podlegać będzie przepadkowi na rzecz Dewelopera tytułem odszkodowania za wstrzymanie sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli Klienci nie przystąpią do zawarcia Umowy deweloperskiej z własnej winy"

Klauzula 39Numer postanowienia: 7390

Sygnatura akt: XVII AmC 3000/14
Data wyroku: 2016-05-20
Data wpisu: 2018-12-11
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

Powód: Małgorzata Czechowska, Bogumił Czechowski

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

§ 12.9 " Deweloper może zainstalować na dachu bądź na elewacji budynku opisanego w § 4 ust. 1 niniejszego aktu wybudowanego na Nieruchomości, napisy odzwierciedlające nazwę inwestycji, pełną lub skróconą nazwę Dewelopera, logo Dewelopera lub inne elementy charakteryzujące inwestycję bądź Dewelopera (również z możliwością podświetlenia instalacji), na co Nabywca niniejszym wyraża zgodę. W związku z tym Deweloperowi w przypadku zainstalowania wyżej wymienionych elementów przysługiwać będzie nieodpłatne i na czas nieokreślony prawo użytkowania części Nieruchomości wspólnej tj. dachu bądź elewacji budynku, w części zajętej pod opisaną powyżej instalację, prawo do poboru energii elektrycznej na potrzeby obsługi instalacji z jednoczesnym obowiązkiem zwrotu kosztów wykorzystanej energii, prawo dojazdu i przechodu do tej części Nieruchomości wspólnej, dokonywania niezbędnych napraw, modernizacji, rozbudowy, konserwacji, zmian czy demontażu z jednoczesnym obowiązkiem utrzymywania instalacji w należytym stanie oraz w przypadku wykonywania czynności opisanych powyżej przywrócenia zajmowanej części do stanu pierwotnego. Nabywca jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że ustanowienie prawa użytkowania nastąpi w jednym akcie notarialnym z umową ustanowienia odrębnej własności pierwszego lokalu w ramach nieruchomości, na co niniejszym wyraża zgodę"

Klauzula 40Numer postanowienia: 7389

Sygnatura akt: XVII AmC 3000/14
Data wyroku: 2016-05-20
Data wpisu: 2018-12-11
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

Powód: Małgorzata Czechowska, Bogumił Czechowski

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

§ 12.8 "Nabywca niniejszym wyraża zgodę na prowadzenie przez Dewelopera do czasu sprzedaży ostatniego lokalu w ramach Przedsięwzięcia deweloperskiego, działań marketingowych (takich jak w szczególności: organizacji wydarzeń promujących, sprzedaż lokali na terenie osiedla, wieszania banerów i szyldów reklamowych, stawiania masztów z flagami reklamowymi, stawiania tablic kierujących do biura sprzedaży bądź lokali pokazowych oraz zapewnienia potencjalnym klientom miejsc postojowych podziemnych bądź nadziemnych z obowiązkiem przywrócenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu działań marketingowych) na jego terenie, w tym również na umieszczenie przez Dewelopera w miejscu przewidzianym przez projektanta budynków o wymiarach określonych przez projektanta szyldów reklamowych lub tablic informacyjnych. Nabywca nadto przyjmuje do wiadomości fakt, iż Deweloper poza kosztami związanymi z umieszczeniem, zmianą, usunięciem oraz utrzymaniem szyldów reklamowych, tablic informacyjnych, jak również prowadzeniem działań marketingowych, nie będzie ponosił dodatkowych opłat z tym związanych."

Klauzula 41Numer postanowienia: 7388

Sygnatura akt: XVII AmC 3000/14
Data wyroku: 2016-05-20
Data wpisu: 2018-12-11
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVII Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

Powód: Małgorzata Czechowska, Bogumił Czechowski

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

§ 2.5 "Pełnomocnik Dewelopera informuje Nabywcę, że na parterze budynku "A" realizowanego w ramach Przedsięwzięcia deweloperskiego planowane jest wybudowanie zespołu lokali użytkowych, których układ zostanie dobrany przez Dewelopera, zgodnie z jego koncepcją i z uwzględnieniem aktualnych możliwości oraz potrzeb rynkowych. Lokale te przeznaczone mogą być pod różnego rodzaju działalność (np. salony, butiki, restauracje, kawiarnie, banki i instytucje finansowe, biura, apteki i placówki opieki zdrowotnej, sklepy i lokale usługowe oferujące towary spożywcze i konsumpcyjne, w tym napoje alkoholowe itp.). Nabywca akceptuje fakt, iż w części budynku, o której mowa w niniejszym ustępie, prowadzona będzie, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów i pod warunkiem uzyskania stosownych zezwoleń, działalność wskazana powyżej,w ramach której wykonywane będą zwyczajowe czynności związane z oferowaniem towarów i usług, w tym również napojów alkoholowych oraz bieżącym funkcjonowaniem lokali o przeznaczeniu innym niż mieszkalne. Nabywca wyraża zgodę na umieszczenie przez nabywców lokali użytkowych w miejscu przewidzianym przez projektanta budynku o wymiarach określonych przez projektanta szyldów reklamowych oraz tablic informacyjnych i przyjmuje do wiadomości fakt, iż nabywcy lokali użytkowych poza kosztami związanymi z umieszczeniem, zmianą oraz utrzymaniem szyldu reklamowego lub tablicy informacyjnej nie będą ponosili dodatkowych opłat z tym związanych"

Klauzula 42Numer postanowienia: 7387

Sygnatura akt: XVII AmC 1896/15
Data wyroku: 2018-09-06
Data wpisu: 2018-12-10
Branża: INNE USŁUGI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: CANBUSZ spółka jawna Mirosław, Zofia Andrukonis w Namysłowie

Powód: Jagoda Dachowska

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

W przypadku rezygnacji z imprezy Zamawiający zobowiązany jest zgłosić Wykonawcy ten fakt na 180 dni przed terminem przyjęcia. Natomiast, gdy rezygnacja nastąpi na 90 dni przed terminem przyjęcia, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty 50% wartości zamawianej imprezy

Klauzula 43Numer postanowienia: 7386

Sygnatura akt: XVII AmC 718/16
Data wyroku: 2016-11-24
Data wpisu: 2018-12-10
Branża: HANDEL ELEKTRONICZNY
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Rafał Lusina - Rafał Lusina HABA RL PPHU Rafał Lusina z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim

Powód: Sebastian Bąk

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą z wypełnioną częścią "zwrot"

Klauzula 44Numer postanowienia: 7385

Sygnatura akt: VI ACa 974/13
Data wyroku: 2013-08-22
Data wpisu: 2018-12-10
Branża: USŁUGI UBEZPIECZENIOWE
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. w Warszawie (dawniej: HDI-Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.)

Powód: Wojciech Kamieński

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

Jeżeli postanowienia niniejszego rozdziału zastrzegają na rzecz Gerling Polska Życie prawo dokonywania waloryzacji wysokości danej opłaty stosuje się opisane poniżej zasady. Wysokość opłaty wynikająca z waloryzacji obowiązuje od dnia podjęcia przez Gerling Polska Życie decyzji o waloryzacji. Wskaźnik waloryzacji Gerling Polska Życie określa na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku rocznym, ogłaszanym przez GUS. Każdej kolejnej waloryzacji podlega opłata w wysokości obowiązującej w dniu waloryzacji. Na każde żądanie Ubezpieczającego Gerling Polska Życie jest zobowiązane podać Ubezpieczającemu aktualną zwaloryzowaną wysokość opłaty

Klauzula 45Numer postanowienia: 7384

Sygnatura akt: XVII AmC 640/16
Data wyroku: 2017-09-25
Data wpisu: 2018-12-10
Branża: HANDEL ELEKTRONICZNY
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Jacek Domański - AKUSKLEP.PL Jacek Domański

Powód: Stowarzyszenie "Ad Bene Merenti" - Bezpieczny Konsument w Makowie Mazowieckim

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych podczas przesyłki, rozpatrywane będą tylko na podstawie spisanego wraz z dostawcą paczki protokołu reklamacyjnego

Klauzula 46Numer postanowienia: 7383

Sygnatura akt: XVII AmC 1252/15
Data wyroku: 2018-06-22
Data wpisu: 2018-12-10
Branża: SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Irena Skibińska, Bartosz Nyćkowiak - P. H. LAMBII s.c.

Powód: Marcin Machyński

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

Kupujący oświadcza, że dokładnie zapoznał się ze wszystkimi postanowieniami niniejszej umowy oraz załącznikami do niej i nie zgłasza wobec nich jakichkolwiek roszczeń

Klauzula 47Numer postanowienia: 7382

Sygnatura akt: XVII AmC 1252/15
Data wyroku: 2018-06-22
Data wpisu: 2018-12-10
Branża: SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Irena Skibińska, Bartosz Nyćkowiak - P. H. LAMBII s.c.

Powód: Marcin Machyński

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

Firma P.H. Lambii s.c. jest także uprawniona do przelania wierzytelności wobec Kupującego na osobę trzecią na co Kupujący niniejszym wyraża zgodę

Klauzula 48Numer postanowienia: 7381

Sygnatura akt: XVII AmC 430/16
Data wyroku: 2018-07-04
Data wpisu: 2018-12-07
Branża: INNE USŁUGI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Mariusz Szepietowski - SMARTECH Inteligentny Dom

Powód: Jarosław Michalik

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy bądź zlecenia przez niego wykonywania prac będących przedmiotem niniejszej Umowy osobom trzecim, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie z tytułu już wykonanych prac oraz kara umowna w wysokości 5000 zł (pięć tysięcy zł)

Klauzula 49Numer postanowienia: 7380

Sygnatura akt: XVII AmC 430/16
Data wyroku: 2018-07-04
Data wpisu: 2018-12-07
Branża: INNE USŁUGI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Mariusz Szepietowski - SMARTECH Inteligentny Dom

Powód: Jarosław Michalik

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

Ceny podane przez producentów w walutach obcych, określane są ostatecznie w PLN według średniego kursu walut Narodowego Banku Polskiego, podanego w tabeli kursów aktualnej w dniu wystawienia faktur za prace obejmujące dostawę tych urządzeń

Klauzula 50Numer postanowienia: 7379

Sygnatura akt: XVII AmC 430/16
Data wyroku: 2018-07-04
Data wpisu: 2018-12-07
Branża: INNE USŁUGI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Mariusz Szepietowski - SMARTECH Inteligentny Dom

Powód: Jarosław Michalik

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

Każda płatność Zamawiającego będzie uwzględniała podatek VAT w stawce procentowej określonej aktualnymi w momencie płatności przepisami • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • ...
 • >
 • >>
 • Pozycji na stronie: