www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

wyszukaj po frazie
szukaj w
uwzględnij tylko klauzule z uzasadnieniem
tak
nazwa pozwanego
nazwa powoda

Znalezionych klauzul: 7463

numer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża


Klauzula 1Numer postanowienia: 7786

Sygnatura akt: XVII AmC 677/16
Data wyroku: 2018-09-19
Data wpisu: 2023-01-13
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 3 spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu

Powód: Adrian Martynowicz

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Obydwie Strony zachowają w tajemnicy warunki ekonomiczne niniejszej umowy, chyba że ujawnienie tych informacji będzie wymagane na podstawie przepisów lub na żądanie właściwych władz oraz z zastrzeżeniem możliwości ujawnienia tych informacji pracownikom, doradcom podatkowym i prawnym oraz podmiotom finansującym. Strona naruszająca ten obowiązek zobowiązana będzie do wyrównania szkody poniesionej przez drugą stronę w związku z takim naruszeniem"

Klauzula 2Numer postanowienia: 7785

Sygnatura akt: XVII AmC 677/16
Data wyroku: 2018-09-19
Data wpisu: 2023-01-13
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 3 spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu

Powód: Adrian Martynowicz

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"W przypadku dokonania przez Nabywcę lub osobę trzecią jakichkolwiek prac dodatkowych, zamiennych w Lokalu, Nabywca traci uprawnienia z rękojmi w zakresie elementów objętych dokonanymi pracami, jak i wywołanych nimi następstw i modyfikacji Lokalu. Nabywca odpowiada za szkodę wywołaną w majątku Dewelopera oraz pozostałych właścicieli lokali w Budynku tak przeprowadzonymi pracami"

Klauzula 3Numer postanowienia: 7784

Sygnatura akt: XVII AmC 677/16
Data wyroku: 2018-09-19
Data wpisu: 2023-01-13
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 3 spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu

Powód: Adrian Martynowicz

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Zakres prac wykończeniowych nie powinien naruszać konstrukcji Budynku oraz części wspólnych, a także zmieniać sposobu użytkowania Lokalu, nie powinien również naruszać instalacji i urządzeń z nimi związanych, a w szczególności instalacji elektrycznych, centralnego ogrzewania, instalacji wodnych i wentylacji (…)."

Klauzula 4Numer postanowienia: 7783

Sygnatura akt: XVII AmC 677/16
Data wyroku: 2018-09-19
Data wpisu: 2023-01-13
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 3 spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu

Powód: Adrian Martynowicz

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Nabywca zobowiązuje się do indywidualnego wykończenia Lokalu. Za szkody powstałe w toku indywidualnych prac wykończeniowych odpowiada Kupujący"

Klauzula 5Numer postanowienia: 7782

Sygnatura akt: XVII AmC 677/16
Data wyroku: 2018-09-19
Data wpisu: 2023-01-13
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 3 spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu

Powód: Adrian Martynowicz

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Do dnia faktycznego przekazania Lokalu wyznaczonego na zasadach określonych z § 9 i § 10 jako Termin Przekazania Lokalu, przy czym nie później niż do dnia (...) roku Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny za zapłatą odstępnego w wysokości 4% (cztery procent) Ceny wpłaconej na dzień doręczenia Deweloperowi oświadczenia o odstąpieniu, jednak nie mniej niż (...) zł. Strony postanawiają, że skuteczne złożenie przez Kupującego powyższego oświadczenia możliwe będzie jedynie przy jednoczesnej zapłacie odstępnego w wyżej wskazanej wysokości na rachunek bankowy Dewelopera nr (...). Zwrot wszystkich wpłaconych przez Kupującego do dnia odstąpienia kwot (ewentualnie pomniejszonych o odstępne) na warunkach określonych niniejszą umową, nastąpi w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego oświadczenia”

Klauzula 6Numer postanowienia: 7781

Sygnatura akt: XVII AmC 677/16
Data wyroku: 2018-09-19
Data wpisu: 2023-01-13
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 3 spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu

Powód: Adrian Martynowicz

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Ponadto Nabywca: f) przyjmuje do wiadomości, że wygląd elewacji budynku objęty jest ochroną wynikającą z przepisów prawa autorskiego i zobowiązuje się nie podejmować bez zgody Dewelopera oraz autora projektu architektonicznego żadnych działań mających na celu zmianę wyglądu elewacji budynku, a w przypadku podjęcia takich działań zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających na celu przywrócenie elewacji do stanu zgodnego z projektem architektonicznymi"

Klauzula 7Numer postanowienia: 7780

Sygnatura akt: XVII AmC 677/16
Data wyroku: 2018-09-19
Data wpisu: 2023-01-13
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 3 spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu

Powód: Adrian Martynowicz

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Ponadto Nabywca: e) przyjmuje do wiadomości możliwość zabudowania przez Dewelopera lub inny podmiot działek położonych w obrębie 45, jednostka ewidencyjna Krowodrza, na których przewidziana jest budowa osiedla z budynkami mieszkalnymi wielomieszkaniowymi wraz z garażami podziemnymi i konieczną infrastrukturą zgodnie z obowiązującym prawem"

Klauzula 8Numer postanowienia: 7779

Sygnatura akt: XVII AmC 677/16
Data wyroku: 2018-09-19
Data wpisu: 2023-01-13
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 3 spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu

Powód: Adrian Martynowicz

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Ponadto Nabywca: c) przyjmuje do wiadomości, że dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania całego Osiedla, istnieje konieczność wykonywania przez Wspólnotę Mieszkaniową i jej członków wszelkich zobowiązań wynikających z odpowiednich warunków technicznych i umów o przyłączenie zawartych przez Dewelopera z dostawcami mediów, w szczególności nieodpłatnego udostępnienia dostawcom mediów i osobom przez nich wskazanym terenu i pomieszczeń, przez które przebiegają sieci i przyłącza mediów, a także miejsc w pomieszczeniach w celu zainstalowania niezbędnych urządzeń, w tym pomiarowych, regulacyjnych oraz stanowiących elementy przyłączy, ich rozbudowy, remontu, konserwacji i modernizacji, a także pokrywania przez Wspólnotę Mieszkaniową kosztów związanych z utrzymaniem terenu, pomieszczeń i miejsc zainstalowania urządzeń pomiarowych"

Klauzula 9Numer postanowienia: 7778

Sygnatura akt: XVII AmC 677/16
Data wyroku: 2018-09-19
Data wpisu: 2023-01-13
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 3 spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu

Powód: Adrian Martynowicz

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Ponadto Nabywca: b) przyjmuje do wiadomości, że dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania całego Osiedla - Nieruchomość wspólna może zostać nieodpłatnie udostępniona dostawcom mediów oraz podmiotom działającym na ich zlecenie, celem budowy i przedłużenia sieci, konserwacji i remontów sieci i przyłączy: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej oraz sieci energetycznej NN i SN i ciepłowniczej C.O. (centralnego ogrzewania) i C.W.U. (ciepłej wody użytkowej), sieci i przyłączy Internet/Telefon/Telewizja"

Klauzula 10Numer postanowienia: 7777

Sygnatura akt: XVII AmC 677/16
Data wyroku: 2018-09-19
Data wpisu: 2023-01-13
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 3 spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu

Powód: Adrian Martynowicz

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Ponadto Nabywca: a) przyjmuje do wiadomości, że Nieruchomość oraz garaż wielostanowiskowy mogą zostać obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, a w szczególności bezpłatnymi i bezterminowymi służebnościami przesyłu lub prawami użytkowania na rzecz zakładów i podmiotów dostarczających wszelkie media, a także służebnościami i prawami użytkowania na rzecz Dewelopera oraz innych podmiotów; wyraża zgodę na ustanowienie na rzecz i dla dobra ogółu mieszkańców Osiedla dalszych służebności lub praw użytkowania, jakie okażą się konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania całego Osiedla"

Klauzula 11Numer postanowienia: 7776

Sygnatura akt: XVII AmC 677/16
Data wyroku: 2018-09-19
Data wpisu: 2023-01-13
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 3 spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu

Powód: Adrian Martynowicz

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Nabywca zobowiązuje się (...) do ponoszenia proporcjonalnego (do pow. Użytkowej Lokalu) przypadających na każdy Budynek kosztów związanych z nieruchomością nie będącą Nieruchomością Wspólną w części przypadającej na obiekt B3, tj. koszty oświetlenia ulicznego, odwodnienia, kosztów utrzymania placów zabaw, eksploatacji, konserwacji i niezbędnych napraw Działek drogowych, w tym koszty ich odwodnienia, konserwacji urządzeń znajdujących się pod powierzchnią Działek drogowych, koszty oznakowania sprzątania i odśnieżania (usuwanie oblodzenia, solenie, posypywanie piaskiem), koszty utrzymania ewentualnych urządzeń związanych z wjazdem na Nieruchomość Drogową, oraz koszty podatku od Nieruchomości Drogowej i opłaty za użytkowanie wieczyste"

Klauzula 12Numer postanowienia: 7775

Sygnatura akt: VII ACa 1036/17
Data wyroku: 2017-12-13
Data wpisu: 2021-05-28
Branża: USŁUGI FINANSOWE
Zagadnienie:

Sąd Apelacyjny w Warszawie VII Wydział Gospodarczy

Pozwany: mBank Spółka Akcyjna w Warszawie

Powód: Tomasz Żuk, Katarzyna Wac-Włodarczyk

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Kursy kupna/sprzedaży walut, jak również wysokość spreadu walutowego wyznaczane są z uwzględnieniem poniższych czynników: 1) bieżących notowań kursów wymiany walut na rynku międzybankowym, 2) podaży i popytu na waluty na rynku krajowym, 3) różnicy stóp procentowych oraz stóp inflacji na rynku krajowym, 4) płynności rynku walutowego, 5) stanu bilansu płatniczego i handlowego"

Klauzula 13Numer postanowienia: 7774

Sygnatura akt: VII ACa 1036/17
Data wyroku: 2017-12-13
Data wpisu: 2021-05-28
Branża: USŁUGI FINANSOWE
Zagadnienie:

Sąd Apelacyjny w Warszawie VII Wydział Gospodarczy

Pozwany: mBank Spółka Akcyjna w Warszawie

Powód: Tomasz Żuk, Katarzyna Wac-Włodarczyk

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Wysokość kursów kupna/sprzedaży walut obowiązujących w danym dniu roboczym może ulegać zmianie. Decyzja o zmianie wysokości kursów jak również o częstotliwości zmiany podejmowana jest przez Bank z uwzględnieniem czynników wymienionych w ust.4"

Klauzula 14Numer postanowienia: 7773

Sygnatura akt: VII ACa 1036/17
Data wyroku: 2017-12-13
Data wpisu: 2021-05-28
Branża: USŁUGI FINANSOWE
Zagadnienie:

Sąd Apelacyjny w Warszawie VII Wydział Gospodarczy

Pozwany: mBank Spółka Akcyjna w Warszawie

Powód: Tomasz Żuk, Katarzyna Wac-Włodarczyk

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"W przypadku, gdy Kredytobiorca/Pożyczkobiorca dokona wyboru spłaty Kredytu/Pożyczki w złotych albo złoży dyspozycję spłaty Kredytu/Pożyczki w złotych po uprzednim złożeniu dyspozycji spłaty Kredytu/Pożyczki w walucie waloryzacji (powrót do spłaty w złotych), obowiązują następujące zasady: 1) w całym okresie obowiązywania Umowy począwszy od pierwszego dnia spłaty albo od dnia dokonania zmiany waluty spłaty na złote, spłata rat dokonywana jest w złotych po uprzednim przeliczeniu (pomnożeniu) rat kapitałowo-odsetkowych, jeśli kredyt został wypłacony w całości lub rat odsetkowych, jeśli kredyt jest wypłacany w transzach, wg kursu sprzedaży waluty waloryzacyjnej określonej w Tabeli kursowej Banku obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50"

Klauzula 15Numer postanowienia: 7772

Sygnatura akt: VII ACa 1036/17
Data wyroku: 2017-12-13
Data wpisu: 2021-05-28
Branża: USŁUGI FINANSOWE
Zagadnienie:

Sąd Apelacyjny w Warszawie VII Wydział Gospodarczy

Pozwany: mBank Spółka Akcyjna w Warszawie

Powód: Tomasz Żuk, Katarzyna Wac-Włodarczyk

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Kursy kupna/sprzedaży walut, jak również wysokość spreadu walutowego wyznaczane są z uwzględnieniem poniższych czynników: 1) bieżących notowań kursów wymiany walut na rynku międzybankowym, 2) podaży i popytu na waluty na rynku krajowym, 3) różnicy stóp procentowych oraz stóp inflacji na rynku krajowym, 4) płynności rynku walutowego, 5) stanu bilansu płatniczego i handlowego."

Klauzula 16Numer postanowienia: 7771

Sygnatura akt: VII ACa 1036/17
Data wyroku: 2017-12-13
Data wpisu: 2021-05-28
Branża: USŁUGI FINANSOWE
Zagadnienie:

Sąd Apelacyjny w Warszawie VII Wydział Gospodarczy

Pozwany: mBank Spółka Akcyjna w Warszawie

Powód: Tomasz Żuk, Katarzyna Wac-Włodarczyk

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Wysokość kursów kupna/sprzedaży walut obowiązujących w danym dniu roboczym może ulegać zmianie. Decyzja o zmianie kursów jak również o częstotliwości zmiany podejmowana jest przez Bank z uwzględnieniem czynników wymienionych w ust.6"

Klauzula 17Numer postanowienia: 7770

Sygnatura akt: XVII AmC 2939/14
Data wyroku: 2016-04-19
Data wpisu: 2021-05-28
Branża: USŁUGI FINANSOWE
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: mBank Spółka Akcyjna w Warszawie

Powód: Tomasz Żuk, Katarzyna Wac-Włodarczyk

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"przeliczenia kredytu na walutę waloryzacji bank dokonuje wg kursu kupna danej waluty z tabeli kursowej banku obowiązującej w dniu i godzinie uruchomienia kredytu"

Klauzula 18Numer postanowienia: 7769

Sygnatura akt: XVII AmC 951/16
Data wyroku: 2016-08-09
Data wpisu: 2021-05-28
Branża: USŁUGI INTERNETOWE
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: "Tandem" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Będzinie

Powód: Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Kupujący zobowiązuje się kupić pojazd wskazany w Umowie za pełną cenę tam określoną, która może wzrosnąć w przypadkach, gdy do dnia wydania pojazdu nastąpi zmiana: - stawek celnych lub podatkowych lub zostaną wprowadzone dodatkowe opłaty"

Klauzula 19Numer postanowienia: 7768

Sygnatura akt: XVII AmC 675/16
Data wyroku: 2018-07-12
Data wpisu: 2021-05-28
Branża: USŁUGI FINANSOWE
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Bank Millennium Spółka Akcyjna w Warszawie

Powód: Dariusz Dworzecki

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Jeżeli w trakcie okresu wskazanego w ust. 8 i 9 stosunek kwoty kredytu pozostającej do spłaty do wartości nieruchomości stanie się niższy niż 80% Bank dokona zwrotu proporcjonalnej części opłaty na rachunek Kredytobiorcy, za pełne miesiące kalendarzowe pozostające do końca okresu ubezpieczenia, za których opłata została uiszczona po otrzymaniu zwrotu od Towarzystwa Ubezpieczeń współpracującego z Bankiem"

Klauzula 20Numer postanowienia: 7767

Sygnatura akt: XVII AmC 675/16
Data wyroku: 2018-07-12
Data wpisu: 2021-05-28
Branża: USŁUGI FINANSOWE
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Bank Millennium Spółka Akcyjna w Warszawie

Powód: Dariusz Dworzecki

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"W przypadku, gdy waluta, w której udzielono kredytu przestanie być prawnym środkiem płatniczym, a będzie nim waluta euro, wszelkie zobowiązania kredytobiorcy wobec Banku, wynikające z umowy kredytu, zostaną przeliczone na walutę euro, według stałego kursu wymiany waluty kredytu w stosunku do waluty euro"

Klauzula 21Numer postanowienia: 7766

Sygnatura akt: XVII AmC 7/18
Data wyroku: 2019-01-30
Data wpisu: 2021-05-28
Branża: INNE USŁUGI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Telewizja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Powód: Anna Siwecka, Halina Kuczkowska, Danuta Kwiecień, Robert Rusnak, Arkadiusz Kuczkowski, Danuta Siwecka

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzania jednostronnych zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu internetowego: sklep.tvp.pl"

Klauzula 22Numer postanowienia: 7765

Sygnatura akt: XVII AmC 9803/12
Data wyroku: 2013-07-25
Data wpisu: 2021-03-17
Branża: INNE USŁUGI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Panek S.A w Lublinie

Powód: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z rezerwacją, wynajmem samochodu (...) oraz do celów marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie d.o"

Klauzula 23Numer postanowienia: 7764

Sygnatura akt: XVII AmC 9803/12
Data wyroku: 2013-07-25
Data wpisu: 2021-03-17
Branża: INNE USŁUGI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Panek S.A w Lublinie

Powód: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Pozostałe kary umowne: v) inne nie wymienione wyżej braki w wyposażeniu samochodu - 2000 zł"

Klauzula 24Numer postanowienia: 7763

Sygnatura akt: XVII AmC 9803/12
Data wyroku: 2013-07-25
Data wpisu: 2021-03-17
Branża: INNE USŁUGI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Panek S.A w Lublinie

Powód: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Najemca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości szkody w następujących przypadkach: (...) b) uszkodzenia wnętrza samochodu, opony, felgi, lusterka, wycieraczki, anteny, pozostawienie trwałych plam, c) prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających lub bez ważnego prawa jazdy, d) niezwrócenia dowodu rejestracyjnego lub kompletu kluczyków po kradzieży samochodu, (...) g) odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z winy Najemcy"

Klauzula 25Numer postanowienia: 7762

Sygnatura akt: XVII AmC 9803/12
Data wyroku: 2013-07-25
Data wpisu: 2021-03-17
Branża: INNE USŁUGI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Panek S.A w Lublinie

Powód: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Opłata za wynajem i opłaty dodatkowe nie są zwracane w przypadku wcześniejszego zwrotu samochodu"

Klauzula 26Numer postanowienia: 7761

Sygnatura akt: XVII AmC 9803/12
Data wyroku: 2013-07-25
Data wpisu: 2021-03-17
Branża: INNE USŁUGI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Panek S.A w Lublinie

Powód: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"W przypadku, gdy szkoda nie wystąpiła z winy najemcy i ... (nie dotyczy kradzieży), celem uniknięcia odpowiedzialności przewidzianej w pkt 75 najemca ma obowiązek w terminie 7 dni od daty zdarzenia dostarczyć Wynajmującemu pisemne i szczegółowe oświadczenie sprawcy zdarzenia przyznającego się do winy lub notatkę urzędową policji, w której zostanie wskazana osoba sprawcy"

Klauzula 27Numer postanowienia: 7760

Sygnatura akt: XVII AmC 9803/12
Data wyroku: 2013-07-25
Data wpisu: 2021-03-17
Branża: INNE USŁUGI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Panek S.A w Lublinie

Powód: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"z zastrzeżeniem punktu 32, 74, 76 Najemca w wypadku uszkodzenia lub kradzieży samochodu ponosi karę umowną określoną w pkt. 75"

Klauzula 28Numer postanowienia: 7759

Sygnatura akt: XVII AmC 9803/12
Data wyroku: 2013-07-25
Data wpisu: 2021-03-17
Branża: INNE USŁUGI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Panek S.A w Lublinie

Powód: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Ewentualne wątpliwości co do stanu paliwa Najemca powinien zgłosić do 5 km od rozpoczęcia jazdy, w przeciwnym razie reklamacje nie będą uwzględniane"

Klauzula 29Numer postanowienia: 7758

Sygnatura akt: XVII AmC 20099/13
Data wyroku: 2020-02-04
Data wpisu: 2020-09-07
Branża: USŁUGI FINANSOWE
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Pozabankowe Centrum Finansowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

Powód: Maria Wojciechowska, Justyna Wojciechowska

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Wszelka korespondencja wysyłana przez Pożyczkodawcę na adres zamieszkania podany w umowie oraz na e-mail zostaje uznana za skutecznie doręczoną. Zmiana adresu e-mail oraz adresu zamieszkania musi być dostarczona do Pożyczkodawcy osobiście przez Pożyczkobiorcę na piśmie pod rygorem nieważności"

Klauzula 30Numer postanowienia: 7757

Sygnatura akt: XVII AmC 20099/13
Data wyroku: 2020-02-04
Data wpisu: 2020-09-07
Branża: USŁUGI FINANSOWE
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Pozabankowe Centrum Finansowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

Powód: Maria Wojciechowska, Justyna Wojciechowska

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"W przypadku opóźnień Pożyczkobiorcy w spłacie pożyczki Pożyczkodawca ma prawo raz dziennie telefonicznie upomnieć Pożyczkobiorcę do spłaty pożyczki. Za każdy telefon do Pożyczkobiorcy Pożyczkodawca nalicza opłatę w wysokości 100 zł"

Klauzula 31Numer postanowienia: 7756

Sygnatura akt: XVII AmC 20099/13
Data wyroku: 2020-02-04
Data wpisu: 2020-09-07
Branża: USŁUGI FINANSOWE
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Pozabankowe Centrum Finansowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

Powód: Maria Wojciechowska, Justyna Wojciechowska

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"W przypadku opóźnień Pożyczkobiorcy w spłacie pożyczki Pożyczkodawca ma prawo wysłać jedno wezwanie dziennie do spłaty pożyczki za pomocą poczty tradycyjnej oraz mailowej na adresy podane w umowie. Za każde wezwanie Pożyczkodawca nalicza opłatę w wysokości 100 zł"

Klauzula 32Numer postanowienia: 7755

Sygnatura akt: XVII AmC 20099/13
Data wyroku: 2020-02-04
Data wpisu: 2020-09-07
Branża: USŁUGI FINANSOWE
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Pozabankowe Centrum Finansowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

Powód: Maria Wojciechowska, Justyna Wojciechowska

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Pożyczkobiorca zleca firmie Narodowy Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. poręczenie swojej pożyczki i zobowiązuje się zapłacić na rzecz Pożyczkodawcy kwotę 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) miesięcznie za każdy miesiąc trwania umowy pożyczki za w/w poręczenie, co stanowi część raty w wysokości 4%, natomiast druga część raty w wysokości 4% co stanowi kwotę 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) miesięcznie zostanie doliczone do kapitału spłaty na koniec okresu pożyczki)

Klauzula 33Numer postanowienia: 7754

Sygnatura akt: XVII AmC 20099/13
Data wyroku: 2020-02-04
Data wpisu: 2020-09-07
Branża: USŁUGI FINANSOWE
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Pozabankowe Centrum Finansowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

Powód: Maria Wojciechowska, Justyna Wojciechowska

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Od niespłaconej w terminie raty Pożyczkobiorca zapłaci Pożyczkodawcy opłaty karne w wysokości 200 złotych w stosunku dziennym"

Klauzula 34Numer postanowienia: 7753

Sygnatura akt: XVII AmC 20099/13
Data wyroku: 2020-02-04
Data wpisu: 2020-09-07
Branża: USŁUGI FINANSOWE
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Pozabankowe Centrum Finansowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

Powód: Maria Wojciechowska, Justyna Wojciechowska

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Pożyczkobiorca ma prawo wybrać inny sposób przechowania weksla, jednakże z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa weksla oraz dostępu przez Pożyczkodawcę do weksla w dowolnym momencie. Pożyczkodawca wymaga wówczas wykupienia przez Pożyczkobiorcę polisy ubezpieczeniowej chroniącej weksel przed kradzieżą, kradzieżą z włamaniem, zalaniem oraz spaleniem"

Klauzula 35Numer postanowienia: 7752

Sygnatura akt: XVII AmC 20099/13
Data wyroku: 2020-02-04
Data wpisu: 2020-09-07
Branża: USŁUGI FINANSOWE
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Pozabankowe Centrum Finansowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

Powód: Maria Wojciechowska, Justyna Wojciechowska

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"W przypadku braku spłaty pożyczki w terminie Pożyczkodawca ma prawo wykorzystać weksel wysyłając go do Sądu z żądaniem zapłaty pełnej sumy z weksla; a także ma prawo sprzedać lub przekazać weksel i prawa z niego wynikające w dowolny sposób podmiotom lub osobom trzecim"

Klauzula 36Numer postanowienia: 7751

Sygnatura akt: XVII AmC 20099/13
Data wyroku: 2020-02-04
Data wpisu: 2020-09-07
Branża: USŁUGI FINANSOWE
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Pozabankowe Centrum Finansowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

Powód: Maria Wojciechowska, Justyna Wojciechowska

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie podpisanie przez Pożyczkobiorcę weksla na dziesięciokrotność kwoty pożyczki. W przypadku terminowej spłaty pożyczki weksel będzie zwrócony Pożyczkobiorcy lub zniszczony przez Pożyczkodawcę"

Klauzula 37Numer postanowienia: 7750

Sygnatura akt: XVII AmC 20099/13
Data wyroku: 2020-02-04
Data wpisu: 2020-09-07
Branża: USŁUGI FINANSOWE
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Pozabankowe Centrum Finansowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

Powód: Maria Wojciechowska, Justyna Wojciechowska

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Termin zwrotu pożyczki strony ustalają na 01 września 2012 r. , przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie do 1 września 2014 r."

Klauzula 38Numer postanowienia: 7749

Sygnatura akt: XVII AmC 20099/13
Data wyroku: 2020-02-04
Data wpisu: 2020-09-07
Branża: USŁUGI FINANSOWE
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Pozabankowe Centrum Finansowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

Powód: Maria Wojciechowska, Justyna Wojciechowska

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Okres trwania pożyczki wynosi 1 miesiąc, przy czym może zostać przedłużana co miesiąc do 24 miesięcy"

Klauzula 39Numer postanowienia: 7748

Sygnatura akt: VII AGa 1959/18
Data wyroku: 2019-04-03
Data wpisu: 2019-12-14
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Apelacyjny w Warszawie - VII Wydział Gospodarczy

Pozwany: LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 7 spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu

Powód: Adrian Martynowicz

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Nabywca oświadcza, że znany jest mu fakt zawarcia umowy określającej sposób zarządu nieruchomością wspólną jako zarząd powierzony i powierzającej ten zarząd (...). Stosownie do treści art 18 ust. 2 ustawy o własności lokali zarząd nieruchomością wspólną, ustalony w powołanej wyżej umowie, wiąże każdego kolejnego nabywcę lokalu"

Klauzula 40Numer postanowienia: 7447

Sygnatura akt: XVII AmC 678/16
Data wyroku: 2018-05-17
Data wpisu: 2019-12-14
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 7 spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu

Powód: Adrian Martynowicz

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Obydwie Strony zachowują w tajemnicy warunki ekonomiczne niniejszej umowy, chyba że ujawnienie tych informacji będzie wymagane na podstawie przepisów lub na żądanie właściwych władz oraz z zastrzeżeniem możliwości ujawnienia tych informacji pracownikom, doradcom podatkowym i prawnym oraz podmiotom finansującym. Strona naruszająca ten obowiązek zobowiązana będzie do wyrównania szkody poniesionej przez drugą stronę w związku z takim naruszeniem"

Klauzula 41Numer postanowienia: 7446

Sygnatura akt: XVII AmC 678/16
Data wyroku: 2018-05-17
Data wpisu: 2019-12-14
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 7 spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu

Powód: Adrian Martynowicz

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"W przypadku dokonania przez Nabywcę lub osobę trzecią jakichkolwiek prac dodatkowych, zamiennych w Lokalu, Nabywca traci uprawnienia z rękojmi w zakresie elementów objętych dokonanymi pracami, jak i wywołanych nimi następstw i modyfikacji Lokalu. Nabywca odpowiada za szkodę wywołaną w majątku Dewelopera oraz pozostałych właścicieli lokali w Budynku tak przeprowadzonymi pracami"

Klauzula 42Numer postanowienia: 7445

Sygnatura akt: XVII AmC 678/16
Data wyroku: 2018-05-17
Data wpisu: 2019-12-14
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 7 spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu

Powód: Adrian Martynowicz

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Zakres prac wykończeniowych nie powinien naruszać konstrukcji Budynku oraz części wspólnych, a także zmieniać sposobu użytkowania Lokalu, nie powinien również naruszać instalacji i urządzeń z nimi związanych, a w szczególności instalacji elektrycznych, centralnego ogrzewania, instalacji wodnych i wentylacji, a ponadto musi być wykonany zgodnie z właściwymi przepisami prawa, wymaganą przepisami dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną"

Klauzula 43Numer postanowienia: 7444

Sygnatura akt: XVII AmC 678/16
Data wyroku: 2018-05-17
Data wpisu: 2019-12-14
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 7 spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu

Powód: Adrian Martynowicz

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Nabywca zobowiązuje się do indywidualnego wykończenia Lokalu. Za szkody powstałe w toku indywidualnych prac wykończeniowych odpowiada Kupujący"

Klauzula 44Numer postanowienia: 7443

Sygnatura akt: XVII AmC 678/16
Data wyroku: 2018-05-17
Data wpisu: 2019-12-14
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 7 spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu

Powód: Adrian Martynowicz

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Do dnia faktycznego przekazania Lokalu wyznaczonego na zasadach określonych w § 9 i § 10 jako Termin Przekazania Lokalu, przy czym nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 roku Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny za zapłatą odstępnego w wysokości 4% (cztery procent) Ceny wpłaconej na dzień doręczenia Deweloperowi oświadczenia o odstąpieniu, jednak nie mniej niż (...) zł. Strony postanawiają, że skuteczne złożenie przez Kupującego powyższego oświadczenia możliwe będzie jedynie przy jednoczesnej zapłacie odstępnego w wyżej wskazanej wysokości na rachunek bankowy Dewelopera nr (...). Zwrot wszystkich wpłaconych przez Kupującego do dnia odstąpienia kwot (ewentualnie pomniejszonych o odstępne), na warunkach określonych niniejszą umową, nastąpi w ciągu 21 dni od dnia doręczenia tego oświadczenia"

Klauzula 45Numer postanowienia: 7442

Sygnatura akt: XVII AmC 678/16
Data wyroku: 2018-05-17
Data wpisu: 2019-12-14
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 7 spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu

Powód: Adrian Martynowicz

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Ponadto Nabywca w Umowie Przeniesienia udzieli on Deweloperowi oraz każdoczesnemu zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej budynków w ramach inwestycji "Osiedle Grzegórzecka 77" w Krakowie - każdemu z pełnomocników z osobna - nieodwołalnego i niewygasającego z chwilą śmierci pełnomocnictwa do reprezentowania go we wszelkich sprawach związanych z inwestycją planowaną do wykonania na działkach nr 177/6, 177/8, 174/4, 177/4, położonych w obrębie 17 Śródmieście przed osobami fizycznymi i prawnymi, przed wszelkimi władzami, organami i urzędami administracji publicznej, w szczególności w postępowaniach o wydanie pozwoleń na budowę i ich zmian, a w związku z tym składania wszelkich oświadczeń, wyjaśnień, zapewnień, dochodzenia praw i roszczeń oraz podpisywania i składania wszelkiego rodzaju pism, wniosków, podań, umów oraz dokonywania wszelkich innych czynności, które w związku z realizacją pełnomocnictwa okażą się konieczne"

Klauzula 46Numer postanowienia: 7441

Sygnatura akt: XVII AmC 678/16
Data wyroku: 2018-05-17
Data wpisu: 2019-12-14
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 7 spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu

Powód: Adrian Martynowicz

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Ponadto Nabywca przyjmuje do wiadomości możliwość zabudowania przez Dewelopera lub inny podmiot przez niego wskazany działek o obecnych numerach ewidencyjnych nr: 177/6, 177/8, 174/4, 177/4, położonych w obrębie 17 Śródmieście lub którejkolwiek z nich, do których prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, udziały w prawie własności lub udziały w prawie użytkowania wieczystego nabędzie Deweloper lub inny podmiot powiązany z nim kapitałowo - budynkami mieszkalnymi wielomieszkaniowymi wraz z garażami podziemnymi i konieczną infrastrukturą, (...)."

Klauzula 47Numer postanowienia: 7440

Sygnatura akt: XVII AmC 678/16
Data wyroku: 2018-05-17
Data wpisu: 2019-12-14
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 7 spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu

Powód: Adrian Martynowicz

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Ponadto Nabywca przyjmuje do wiadomości, że Nieruchomość oraz garaż wielostanowiskowy mogą zostać obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, a w szczególności bezpłatnymi i bezterminowymi służebnościami przesyłu lub prawami użytkowania na rzecz zakładów i podmiotów dostarczających wszelkie media, a także służebnościami i prawami użytkowania na rzecz Dewelopera oraz innych podmiotów; wyraża zgodę na ustanowienie na rzecz i dla dobra ogółu mieszkańców Osiedla dalszych służebności lub praw użytkowania, jakie okażą się konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania całego Osiedla."

Klauzula 48Numer postanowienia: 7439

Sygnatura akt: XVII AmC 678/16
Data wyroku: 2018-05-17
Data wpisu: 2019-12-14
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 7 spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu

Powód: Adrian Martynowicz

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Nabywca zobowiązuje się (...) do ponoszenia proporcjonalnego (do pow. Użytkowej Lokalu) przypadających na każdy Budynek kosztów związanych z nieruchomością nie będącą Nieruchomością Wspólną w części przypadającej na IV etap inwestycji (budynki A1 i B1) tj. koszty oświetlenia ulicznego oraz utrzymania dróg wewnętrznych, koszty eksploatacji i konserwacji zbiornika retencyjnego oraz separatora, koszty automatycznych bram wjazdowych i furtek wejściowych na teren osiedla, koszty utrzymania chodnika oraz zieleni od strony ulicy Grzegórzeckiej."

Klauzula 49Numer postanowienia: 7438

Sygnatura akt: XVII AmC 678/16
Data wyroku: 2018-05-17
Data wpisu: 2019-12-14
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 7 spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu

Powód: Adrian Martynowicz

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Nabywca oświadcza, że udziela (1) (...) (2) (...) - członkom Zarządu spółki Lc Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (Regon: 021394729) oraz (3) każdoczesnemu Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej budynków w ramach inwestycji "Grzegórzecka 77" - przy czym każdy z pełnomocników może działać samodzielnie pełnomocnictwa (z prawem udzielania dalszych pełnomocnictw) do reprezentowania go we wszelkich sprawach związanych z inwestycji planowaną do wykonania na działkach n r 174/4, 177/4 i 177/5 obr. 17 Śródmieście, przed osobami fizycznymi i prawnymi, przed wszelkimi władzami, organami i urzędami administracji publicznej, w szczególności w postępowaniach o wydanie pozwoleń na budowę i ich zmian, a w związku z tym składania wszelkich oświadczeń, wyjaśnień, zapewnień, dochodzenia praw i roszczeń oraz podpisywania i składania wszelkiego rodzaju pism, wniosków, podań, umów oraz dokonywania wszelkich innych czynności, które w związku z realizacją pełnomocnictwa okażą się konieczne"

Klauzula 50Numer postanowienia: 7437

Sygnatura akt: XVII AmC 678/16
Data wyroku: 2018-05-17
Data wpisu: 2019-12-14
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 7 spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu

Powód: Adrian Martynowicz

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

"Nabywca zobowiązuję się do przejęcia praw i obowiązków Dewelopera wynikających z odpowiednich umów zawartych przez Dewelopera z dostawcami mediów" • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • ...
 • >
 • >>
 • Pozycji na stronie: