www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

wyszukaj po frazie
szukaj w
uwzględnij tylko klauzule z uzasadnieniem
tak
nazwa pozwanego
nazwa powoda

Znalezionych klauzul: 7425

numer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża

LP DATA WYROKU SYGNATURA SĄD POWÓD POZWANY POSTANOWIENIE NIEDOZWOLONE DATA WPISU BRANŻA
7148 2017-05-17 XVII AmC 1398/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Aval z siedzibą w Warszawie Tomasz Cyranik - TRENTO TOMASZ CYRANIK, Jakub Sosiński - SATORI JAKUB SOSIŃSKI Wszelkie spory mogące wyniknąć w wyniku zakupów dokonywanych w sklepie internetowym będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby firmy Natural Quelle 2018-10-19 HANDEL ELEKTRONICZNY
7147 2017-06-14 XVII AmC 1847/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stanisław Frąckiewicz, Janina Frąckiewicz Robert Potraski - DZIAŁ-BUD W przypadku odstąpienia przez Zleceniodawcę od wykonania umowy, kwota przedpłaty gwarancyjnej przepada na rzecz Usługodawcy (Art. 394 k.c.). 2018-10-19 INNE USŁUGI
7146 2017-06-06 XVII AmC 1174/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Anna Siwecka Marcin Zobek - La Rochelle Marcin Zobek Odbierając towar Nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji w przypadku uszkodzenia w transporcie jest spisanie przez pracownika firmy kurierskiej... 2018-10-19 HANDEL ELEKTRONICZNY
7145 2017-06-05 XVII AmC 1780/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "Nostra Scutum" z siedzibą w Poznaniu Piotr Jagielski - JAGIELSKI PIOTR JAGIELSKI DANCE PROJECT z siedzibą w Toruniu Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w celach promocyjnych JDP w formie publikacji zdjęć i filmów z zajęć, w których bierze udział 2018-10-19 INNE USŁUGI
7144 2017-03-03 XVII AmC 128/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Kwiecień, Anna Siwecka, Sandra Wójcik Monika Szymor - SheMore Monika Szymor Do zwracanego produktu należy dołączyć fakturę VAT, która jest wysyłana wraz z przesyłką, a także poprawnie wypełniony formularz zwrotu/reklamacji oraz dowód zakupu 2018-10-19 HANDEL ELEKTRONICZNY
7143 2015-09-09 XVII AmC 17697/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Właściciel oświadcza, że po otrzymaniu jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w § 1, nie będzie zgłaszał w stosunku do Inwestora żadnych roszczeń związanych z ewentualnym zmniejszeniem wartości nieruchomości 2018-10-19 DOSTAWA ENERGII, WODY, GAZU I CIEPŁA
7142 2015-09-09 XVII AmC 17697/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Właściciel oświadcza, że nie będzie zgłaszał w stosunku do Inwestora żadnych roszczeń związanych z ewentualnym zmniejszeniem wartości nieruchomości 2018-10-19 DOSTAWA ENERGII, WODY, GAZU I CIEPŁA
7141 2015-09-09 XVII AmC 17697/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Właściciel zobowiązuje się, że w przypadku zbycia Nieruchomości zobowiąże nabywcę - w umowie przeniesienia prawa własności/użytkowania wieczystego - do wyrażenia przez niego zgody na nieodpłatne ustanowienie praw na rzecz Inwestora w... 2018-10-19 DOSTAWA ENERGII, WODY, GAZU I CIEPŁA
7140 2015-09-09 XVII AmC 17697/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Stronie uprawnionej do rozwiązania umowy, przysługuje odszkodowanie w wysokości poniesionych nakładów 2018-10-19 DOSTAWA ENERGII, WODY, GAZU I CIEPŁA
7139 2017-07-04 XVII AmC 761/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Patryk Dżedżora - Fight&Suple Patryk Dżedżora Nie odpowiadamy za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez Pocztę Polską z umów obsługi przewozowej i pocztowej 2018-10-19 HANDEL ELEKTRONICZNY
7138 2017-06-22 XVII AmC 724/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie Konsumentów Libertas w Dębicy ZOOM sp. z o.o. w Warszawie Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w sytuacji, gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy 2018-10-19 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7137 2017-06-22 XVII AmC 81/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jarosław Wagner, Danuta Panufnik, Anna Masłowska, Igor Wagner, Iwar Hausmann, Jacek Matusiak, Emil Hausmann Michał Kloza - Decor Glass Michał Kloza Firma zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień budzących wątpliwości 2018-10-12 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7136 2017-06-22 XVII AmC 1831/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Anna Masłowska, Emil Hausmann, Jadwiga Pawlikowska, Katarzyna Panufnik, Danuta Panufnik, Jacek Matusiak Michał Kloza - Decor Glass Michał Kloza Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, które powstały podczas transportu będą rozpatrywane tylko w przypadku spisania w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej protokołu reklamacyjnego, w momencie odbioru przesyłki 2018-10-12 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7135 2017-06-14 XVII AmC 1789/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie Konsumentów Libertas w Dębicy Tomasz Demidowicz - Tomasz Demidowicz POHULANKI Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać na tle wykonywania niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby firmy Pohulanki Tomasz Demidowicz 2018-10-12 HANDEL ELEKTRONICZNY
7134 2017-05-17 XVII AmC 1464/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Aval w Warszawie Tomasz Cyranik - TRENTO TOMASZ CYRANIK, Jakub Sosiński - SATORI JAKUB SOSIŃSKI W przypadku podania nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych - zamówienia nie będą realizowane, a konto Klienta może zostać usunięte w dowolnym momencie 2018-10-12 HANDEL ELEKTRONICZNY
7133 2017-05-17 XVII AmC 1425/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Aval w Warszawie Dawid Margiciok - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe K&K Dawid Margiciok Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostarczaniu paczek wynikające z działań Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej "Siódemka". 2018-10-12 HANDEL ELEKTRONICZNY
7132 2017-06-22 XVII AmC 1832/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Emil Hausmann, Anna Masłowska, Jacek Matusiak, Igor Wagner, Iwar Hausmann, Jarosław Wagner Michał Kloza - Decor Glass Michał Kloza Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy (otrzymania towaru), bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie oraz dokonując zwrotu towaru wraz z oryginalnym dowodem... 2018-10-12 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7131 2017-06-05 XVII AmC 1213/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Agnieszka Wagner, Sylwia Lipińska, Katarzyna Panufnik, Jadwiga Pawlikowska, Władysława Hausmann, Joanna Marciniak Marcin Kreft - "KretNet" Marcin Kreft Wysyłka reklamowanego towaru odbywa się na koszt Zamawiającego po uprzednim ustaleniu sposobu wysyłki 2018-10-12 INNE USŁUGI
7130 2017-06-12 XVII AmC 1369/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Teresa Krysiak, Agnieszka Wagner, Marianna Farbicka, Katarzyna Panufnik, Daria Krysiak, Joanna Marciniak, Piotr Marciniak, Sylwia Lipińska, Agnieszka Zglińska, Paweł Pyć, Agnieszka Mielecka, Zbigniew Nowacki BELIEVE Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc.) lub innych od niego niezależnych. 2018-10-12 HANDEL ELEKTRONICZNY
7129 2017-06-19 XVII AmC 1714/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Iwar Hausmann, Agnieszka Zglińska, Zbigniew Nowacki, Piotr Marciniak, Paweł Pyć Sebastian Bień-Pijanowski Rezygnacja może nastąpić tylko wtedy, gdy produkt:- nie był używany- nie został pozbawiony fabrycznego opakowania - folia, jeżeli taką posiadał - nie został pozbawiony fabrycznego opakowania - pudełko, jeżeli takie posiadał - nie został w... 2018-10-12 INNE USŁUGI
7128 2017-06-19 XVII AmC 1728/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sylwia Lipińska, Paweł Pyć, Igor Wagner Tomasz Majewski - NET-GROUP Sklep net-armatura.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów w opisach produktów, zdjęciach i cenach 2018-10-12 HANDEL ELEKTRONICZNY
7127 2017-06-01 XVII AmC 578/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Voltex Spółka Akcyjna z siedzibą Lubinie Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie. 2018-08-14 HANDEL ELEKTRONICZNY
7126 2017-06-13 XVII AmC 1082/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Aval z siedzibą w Warszawie Wrocławskie Zakłady Aparatury Spawalniczej "Wrozas" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu Podstawą do uwzględnienia reklamacji dotyczących ubytków lub uszkodzeń mechanicznych powstałych przed doręczeniem przesyłki jest protokół spisany w obecności doręczyciela. 2018-08-14 HANDEL ELEKTRONICZNY
7125 2017-05-16 XVII AmC 360/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Halina Kuczkowska, Krzysztof Siwecki, Robert Rusnak Wojciech Baranowski Podstawą do złożenia reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych towarów jest sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej w chwili dostarczenia oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego. W przypadku... 2018-08-14 HANDEL ELEKTRONICZNY
7124 2017-06-05 XVII AmC 1564/16 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Anna Siwecka Katarzyna Siedlar Rozstrzyganie wszystkich sporów dotyczących transakcji będzie się odbywać na gruncie prawa cywilnego przez Sąd właściwy dla siedziby sprzedającego. 2018-08-14 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7123 2017-03-22 XVII AmC 43/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Antosik, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Jacek Matusiak, Anna Masłowska, Jarosław Wagner, Danuta Panufnik, Sylwia Lipińska, Piotr Marciniak, Władysława Hausmann, Joanna Marciniak Karina Marfiak, Justyna Stolarz Podstawą reklamacji jest oryginał paragonu lub faktury 2018-08-14 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7122 2017-03-22 XVII AmC 43/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Antosik, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Jacek Matusiak, Anna Masłowska, Jarosław Wagner, Danuta Panufnik, Sylwia Lipińska, Piotr Marciniak, Władysława Hausmann, Joanna Marciniak Karina Marfiak, Justyna Stolarz Firma Smoczek s.c. zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości 2018-08-14 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7121 2017-03-22 XVII AmC 43/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Antosik, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Jacek Matusiak, Anna Masłowska, Jarosław Wagner, Danuta Panufnik, Sylwia Lipińska, Piotr Marciniak, Władysława Hausmann, Joanna Marciniak Karina Marfiak, Justyna Stolarz Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał paragonu bądź faktury 2018-08-14 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7120 2017-06-13 XVII AmC 1838/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jacek Matusiak, Danuta Panufnik, Jarosław Wagner, Jadwiga Pawlikowska, Katarzyna Panufnik, Emil Hausmann Michał Kloza Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy. 2018-08-14 HANDEL ELEKTRONICZNY
7119 2017-06-13 XVII AmC 1837/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wiesława Musa, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi Michał Kloza Złożenie zamówienia w sklepie www.wyposazenielazienki.com.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu. 2018-08-14 HANDEL ELEKTRONICZNY
7118 2017-05-26 XVII AmC 102/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Mateusz Nowakowski, Sandra Wójcik, Danuta Siwecka, Danuta Kwiecień, Szymon Wadowski, Marek Kwiecień, Anna Siwecka, Robert Rusnak, Edyta Nowakowska, Krzysztof Siwecki Agata Ostrowska prowadząca działalność pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 4 HOEM Agata Ostrowska Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. 2018-08-14 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7117 2017-05-09 XVII AmC 1699/16 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sebastian Bąk Zuzanna Ottlinger, wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Ottlinger Studio Zuzanna Ottlinger Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych. 2018-08-14 HANDEL ELEKTRONICZNY
7116 2017-06-13 XVII AmC 1309/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jerzy Maciejewski, Agnieszka Wagner, Wiesława Musa, Tomasz Antosik Albert Kowalewski W przypadku uszkodzeń transportowych bez spisanego protokołu reklamacje nie będą uwzględniane. 2018-08-14 HANDEL ELEKTRONICZNY
7115 2017-06-13 XVII AmC 1839/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Wiesława Musa, Józef Ruciński Michał Kloza Zwracany towar nie może być uszkodzony i posiadać cech wskazujących na użytkowanie lub montaż. Towar musi zostać zwrócony w niezniszczonym opakowaniu z wszystkimi dokumentami (gwarancja, instrukcja itd.). W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie... 2018-08-14 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7114 2017-06-13 XVII AmC 1836/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Józef Ruciński, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Agnieszka Wagner Michał Kloza Opisy pochodzą ze stron producentów oraz dystrybutorów i mimo staranności przy ich dodawaniu mogą zawierać błędy. Opisy oraz zdjęcia nie są więc podstawą do roszczeń wobec Sklepu. 2018-07-25 HANDEL ELEKTRONICZNY
7113 2017-06-13 XVII AmC 1835/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jarosław Wagner, Jacek Matusiak, Iwar Hausmann, Igor Wagner, Anna Masłowska, Danuta Panufnik Michał Kloza Reklamowany towar przesłany do nas nie może być uszkodzony lub używany. W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji. 2018-07-25 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7112 2017-05-25 XVII AmC 151/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Michał Chołys, Tomasz Antosik, Jerzy Maciejewski, Wiesława Musa, Józef Ruciński, Monika Pawlikowska-Hausmann Marcin Bartolik GRUPA FALCON POLAND FHU BARTOLIK MARCIN w Tychach Towar należy zwrócić wraz z dowodem zakupu i wypełnionym formularzem Zwrotu 2018-07-25 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7111 2017-05-31 XVII AmC 1861/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Granma w Wolsztynie Beata Trębacz Po upływie 6 miesięcy odzież ulega likwidacji. 2018-07-25 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7110 2015-11-03 XVII AmC 30518/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jarosław Wagner, Emil Hausmann, Jacek Matusiak, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Danuta Panufnik Ewa Muchajer-Zielińska, Adam Muchajer Dane zamawiającego wykorzystywane będą w celu przesyłania materiałów reklamowych. 2018-07-25 HANDEL ELEKTRONICZNY
7109 2017-05-26 XVII AmC 367/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sandra Wójcik, Danuta Siwecka, Danuta Kwiecień, Szymon Wadowski, Marek Kwiecień, Anna Siwecka, Robert Rusnak, Edyta Nowakowska Maria Kukla prowadząca działalność gospodarczą pod firmą G S B Maria Kukla Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 2018-07-25 HANDEL ELEKTRONICZNY
7108 2017-05-23 XVII AmC 1537/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Zbigniew Nowacki, Paweł Pyć, Piotr Marciniak E-purpose Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Odsyłany towar musi być fabrycznie nowy, nie nosić śladów użytkowania, posiadać oryginalne opakowanie, metki i kartę gwarancyjną (jeżeli została dołączona). 2018-07-25 HANDEL ELEKTRONICZNY
7107 2017-05-23 XVII AmC 1737/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Maciej Nowakowski, Krzysztof Siwecki, Tadeusz Nowakowski, Anna Kumor Andrzej Kozubek Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyny i bez wcześniejszych uprzedzeń. 2018-07-25 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7106 2017-05-23 XVII AmC 1336/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Robert Rusnak, Halina Kuczkowska, Krzysztof Siwecki, Aneta Czapska Anna Ceremuga Warunkiem przyjęcia zwrotu jest dostarczenie produktu kompletnego bez widocznych śladów użytkowania (nie może być używany), w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu, do przesyłki należy dołączyć oryginał pisma >>>> informującego, że... 2018-07-25 HANDEL ELEKTRONICZNY
7105 2016-11-09 XVII AmC 1081/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Aval w Warszawie Zbigniew Barański Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować, dołączyć oryginał paragonu lub kserokopię faktury VAT i dostarczyć do firmy ArtALBUMS.pl na adres siedziby. 2018-06-25 HANDEL ELEKTRONICZNY
7104 2017-05-12 XVII AmC 1230/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "AD BENE MERENTI" - BEZPIECZNY KONSUMENT w Makowie Mazowieckim Olga Waszyńska Wszelkie spory, powstałe pomiędzy Operatorem oraz Użytkownikami na tle wykonywania obsługi w zakresie określonym niniejszym Regulaminem, strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Operatora 2018-06-25 HANDEL ELEKTRONICZNY
7103 2017-05-09 XVII AmC 1800/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sebastian Bąk Robert Baryła Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeżeli towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony - opakowanie firmowe nie zostało uszkodzone. Zwracane towary musza być kompletne(nie mogą być pozbawione... 2018-06-25 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7102 2017-05-10 XVII AmC 1486/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sylwia Lipińska Małgorzata Serafin Przy zgłaszaniu reklamacji obowiązują zasady: do wysłanego produktu musi bezwzględnie zostać dołączony dowód zakupu (paragon lub faktura, potwierdzenie sprzedaży), gdyż w sytuacji braku takowych rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe 2018-06-25 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7101 2017-05-24 XVII AmC 1272/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Michał Chołys, Emil Hausmann, Rafał Krysiak, Jerzy Maciejewski, Jacek Matusiak, Wiesława Musa, Monika Pawlikowska-Hausmann, Józef Ruciński, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Jarosław Wagner, Danuta Panufnik ANKO SYSTEM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny. 2018-06-25 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7100 2017-05-09 XVII AmC 1270/16 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sandra Wójcik, Danuta Kwiecień Z500 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin będzie dostępny na stronie dla wszystkich korzystających ze Sklepu internetowego. 2018-06-25 HANDEL ELEKTRONICZNY
7099 2017-02-07 XVII AmC 1507/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Olga Hyży, Aneta Czapska, Tomasz Kadłubowski, Joanna Kadłubowska, Anna Siwecka, Danuta Siwecka, Krzysztof Siwecki, Maciej Nowakowski, Arkadiusz Kuczkowski, Halina Kuczkowska, Danuta Kwiecień, Robert Rusnak, Grażyna Twardoch-Solińska, Danuta Oświecińska Heating Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 2018-06-25 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA