www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

wyszukaj po frazie
szukaj w
uwzględnij tylko klauzule z uzasadnieniem
tak
nazwa pozwanego
nazwa powoda

Znalezionych klauzul: 7405

numer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża

LP DATA WYROKU SYGNATURA SĄD POWÓD POZWANY POSTANOWIENIE NIEDOZWOLONE DATA WPISU BRANŻA
7228 2017-10-05 XVII AmC 627/12 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu "Giewont" sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi Określona wyżej cena została skalkulowana przy stawce VAT 7% dla lokalu mieszkalnego na dzień podpisania niniejszej umowy. W razie zmiany ww. stawki VAT lub zmiany zasad naliczania podatku, cena ta ulegnie odpowiedniej zmianie uwzględniającej... 2018-11-06 INNE USŁUGI
7227 2017-10-05 XVII AmC 627/12 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu "Giewont" sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi W przypadku nieprzystąpienia przez Kupującego w obu wyznaczonych terminach do odbioru technicznego budynku Inwestor wyznaczy jednostronnie komisje do przeprowadzenia odbioru, która dokona odbioru bez uczestnictwa Kupujacego, po czym jeden egzemplarz... 2018-11-06 INNE USŁUGI
7226 2017-10-05 XVII AmC 627/12 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu "Giewont" sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi W przypadku gdy opóźnienie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu przekroczy 30 dni kalendarzowych, Inwestor może odstąpić od umowy 2018-11-06 INNE USŁUGI
7225 2017-10-05 XVII AmC 627/12 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu "Giewont" sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi Kupujący ma prawo do przeniesienia bez dodatkowych kosztów ponoszonych na rzecz Inwestora swoich praw i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy za uprzednią zgodą i na warunkach określonych przez Inwestora na piśmie 2018-11-06 INNE USŁUGI
7224 2017-10-05 XVII AmC 627/12 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu "Giewont" sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi Wszystkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy będą rozpatrywane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny, właściwy z uwagi na adres siedziby Inwestora 2018-11-06 INNE USŁUGI
7223 2017-10-05 XVII AmC 627/12 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu "Giewont" sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi Strony postanawiają, iż ewentualne spory poddadzą rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Sprzedającego 2018-11-06 INNE USŁUGI
7222 2017-10-02 XVII AmC 1706/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Monika Pawlikowska-Hausmann, Jerzy Maciejewski, Wiesława Musa, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS z siedzibą w Łodzi, Tomasz Antosik Ehab Atalla - Secret Of Oriental Beauty Ehab Atalla W przypadku zwrotu zamówień premiowanych darmową przesyłką, zwracana kwota zostanie pomniejszona o rzeczywiste koszty wysyłki 2018-11-06 HANDEL ELEKTRONICZNY
7221 2017-09-21 XVII AmC 1926/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stefania Burda Instytut Skutecznej Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Każda ze stron ma obowiązek powiadomienia drugiej strony o zmianie aktualnego adresu listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W razie zaniedbania tego obowiązku każdą korespondencję skierowaną na adres wskazany w Zgłoszeniu uważa się za... 2018-11-06 EDUKACJA
7220 2017-09-21 XVII AmC 1926/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stefania Burda Instytut Skutecznej Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Wszelkie spory mogące wystąpić w związku z niniejszą Umową będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Olsztynie 2018-11-06 EDUKACJA
7219 2017-09-21 XVII AmC 1926/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stefania Burda Instytut Skutecznej Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Nierozpoczęcie lub przerwanie nauki przez Zlecającego lub Ucznia nie jest równoznaczne z rezygnacją, odstąpieniem, wypowiedzeniem lub rozwiązaniem niniejszej Umowy i nie wpływa na zakres zobowiązania Zlecającego wobec Wykonawcy, w... 2018-11-06 EDUKACJA
7218 2017-10-12 XVII AmC 950/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Joanna Cepil - FLORNAS Ewentualne spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami transakcji będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby firmy FLORNAS 2018-11-06 HANDEL ELEKTRONICZNY
7217 2017-10-02 XVII AmC 1672/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Antosik, Emil Hausmann, Jerzy Maciejewski, Jacek Matusiak, Wiesława Musa, Danuta Panufnik, Monika Pawlikowska-Hausmann, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Jarosław Wagner A.pl Internet S.A. w Warszawie w upadłości likwidacyjnej Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez A.pl przesyłki zawierajacej reklamowany towar 2018-11-06 HANDEL ELEKTRONICZNY
7216 2017-09-25 XVII AmC 1096/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Kwiecień, Mateusz Nowakowski, Danuta Siwecka, Szymon Wadowski, Sandra Wójcik Robert Krauze - Tabak Service International Robert Krauze Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy 2018-11-06 HANDEL ELEKTRONICZNY
7215 2017-09-25 XVII AmC 1330/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "Ad Bene Merenti" - Bezpieczny Konsument w Makowie Mazowieckim Halina Mrozek - LILAND Halina Mrozek Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna-sprzedaży będzie rozstrzygał Sąd działający w miejscu działalności sprzedającego - to jest we Warszawie. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie... 2018-11-06 HANDEL ELEKTRONICZNY
7214 2017-09-19 XVII AmC 1104/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Karol Kałużny - MEDIASORT Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (DZ.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy kupna (...) poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym (towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu -... 2018-11-06 HANDEL ELEKTRONICZNY
7213 2015-06-09 XVII AmC 3109/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Maciej Buliński Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA Spółka Akcyjna w Warszawie Odpowiedzialność ubezpieczyciela w odniesieniu do każdego z ubezpieczonych w okresie 24 miesięcy od pierwszego dnia miesiąca w którym ubezpieczający zgłosił ubezpieczonego do umowy ubezpieczenia jest wyłączona, w przypadku zajścia zdarzenia... 2018-11-06 USŁUGI UBEZPIECZENIOWE
7212 2017-08-11 XVII AmC 1806/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Eugeniusz Wita - MR COOK CORP Eugeniusz Wita Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu 2018-11-06 HANDEL ELEKTRONICZNY
7211 2017-09-26 XVII AmC 1295/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Krzysztof Siwecki, Aneta Czapska, Halina Kuczkowska, Robert Rusnak Joanna Solipiwko - P.H.U. Lighting Center w Będzinie Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletność w obecności osoby ją dostarczającej. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej... 2018-11-06 HANDEL ELEKTRONICZNY
7210 2015-12-18 XVII AmC 32153/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sebastian Bąk Olga Śleziak - EcoClima-McGregor Firma Handlowo-Usługowa Import-Export Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim paragonem lub fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru 2018-10-31 HANDEL ELEKTRONICZNY
7209 2017-09-26 XVII AmC 1000/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Kwiecień, Edyta Nowakowska, Robert Rusnak, Krzysztof Siwecki, Anna Siwecka Robert Krauze - Tabak Service International w Koszalinie Podstawą do złożenia reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych towarów jest sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej w chwili dostarczenia oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego. W przypadku... 2018-10-31 HANDEL ELEKTRONICZNY
7208 2017-09-28 XVII AmC 113/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jarosław Wagner, Jerzy Maciejewski, Michał Chołys, Tomasz Antosik, Emil Hausmann, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS z siedzibą w Łodzi, Wiesława Musa, Jacek Matusiak, Danuta Panufnik Sportowy Rowerowy Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego 2018-10-31 INNE USŁUGI
7207 2017-08-10 XVII AmC 1550/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jarosław Wagner, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Wiesława Musa, Jacek Matusiak, Emil Hausmann, Michał Chołys, Rafał Krysiak, Monika Pawlikowska-Hausmann, Jerzy Maciejewski, Tomasz Antosik Stimo Niedzielski spółka jawna z siedzibą w Krośnie W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy 2018-10-31 HANDEL ELEKTRONICZNY
7206 2016-04-01 VI ACa 302/16 Sąd Apelacyjny w Warszawie - VI Wydział Cywilny Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu 1.Jeżeli przyłączenie nie nastąpi z przyczyn wymienionych w ust. 1.2 i ust. 1.3 niniejszego paragrafu (tj. odmowy wydania przez właściwe organy administracyjne wymaganych decyzji lub nieuprawomocnienia się tych decyzji; nie uzyskania na zasadach... 2018-10-31 DOSTAWA ENERGII, WODY, GAZU I CIEPŁA
7205 2017-08-21 XVII AmC 1337/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Kwiecień, Szymon Wadowski, Anna Siwecka, Sandra Wójcik, Marek Kwiecień, Krzysztof Siwecki, Tomasz Kadłubowski, Danuta Siwecka Danuta Czapla - CZAPLA Danuta Czapla Po spełnieniu powyższych warunków Sprzedający zwróci Kupującemu kwotę zapłaty pomniejszoną o koszt przesyłki. W przypadku faktury VAT Sprzedający wystawi korektę faktury VAT - Kupujący odeśle ją po odpisaniu do firmy "Czapla". Po jej... 2018-10-31 HANDEL ELEKTRONICZNY
7204 2017-08-21 XVII AmC 1405/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Aval z siedzibą w Warszawie Daniel Kłosowski - PPHU DEMI Daniel Kłosowski Dołożyliśmy starań, aby opisy i fotografie towarów były jak najpełniejsze i najdokładniejsze. Jednakże nie gwarantujemy, że są one kompletne i w pełni oddają wygląd towarów. Sklep www.demi-haft.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych... 2018-10-30 HANDEL ELEKTRONICZNY
7203 2017-08-07 XVII AmC 107/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wiesława Musa, Monika Pawlikowska-Hausmann, Jerzy Maciejewski, Jarosław Wagner, Jacek Matusiak, Danuta Panufnik, Michał Chołys, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Emil Hausmann Flowerpoint Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomiankach W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia 2018-10-30 HANDEL ELEKTRONICZNY
7202 2017-06-06 XVII AmC 58/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Siwecka, Tomasz Kadłubowski, Krzysztof Siwecki, Sandra Wójcik, Marek Kwiecień, Anna Siwecka. Szymon Wadowski, Danuta Kwiecień Adrian Wolniewicz - "Beryl" Adrian Wolniewicz Perfumeria www.nutaperfum.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu 2018-10-30 HANDEL ELEKTRONICZNY
7201 2017-05-09 XVII AmC 1345/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wiesława Musa Scandinavian Fashion Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku Zgodnie z ustawą 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U z 2000 r. nr 22, poz. 271) klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie... 2018-10-30 HANDEL ELEKTRONICZNY
7200 2017-08-07 XVII AmC 379/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Panufnik, Jacek Matusiak, Jarosław Wagner, Tomasz Antosik, Michał Chołys, Wiesława Musa, Jerzy Maciejewski, Monika Pawlikowska-Hausmann, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Emil Hausmann Markstein Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji wartość zamówionych towarów zostanie zwrócona na konto Kupującego w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym albo na kartę w przypadku kiedy płatność była kartą 2018-10-30 HANDEL ELEKTRONICZNY
7199 2017-09-18 XVII AmC 1013/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Antosik Mariusz Wałachowski - HYDRO-MAR Mariusz Wałachowski Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi 2018-10-30 HANDEL ELEKTRONICZNY
7198 2017-08-21 XVII AmC 420/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Kwiecień, Szymon Wadowski, Anna Siwecka, Marek Kwiecień, Sandra Wójcik, Krzysztof Siwecki, Tomasz Kadłubowski, Danuta Siwecka Wojciech Madej - SHOP DENT Wojciech Madej Sklep nie zwraca kosztów dostawy i kosztów odesłania towaru 2018-10-30 HANDEL ELEKTRONICZNY
7197 2017-06-19 XVII AmC 1658/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Rafał Krysiak Grażyna Frąckiewicz - GF-Sport Grażyna Frąckiewicz Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. 2018-10-30 HANDEL ELEKTRONICZNY
7196 2017-09-13 XVII AmC 1117/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Monika Tomaszewska - MTM Monika Tomaszewska Właściciel sklepu internetowego dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów/usług były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości... 2018-10-30 HANDEL ELEKTRONICZNY
7195 2015-11-19 XVII AmC 13737/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów EWE Energia Sp. z o.o. w Międzyrzeczu W granicach określonych w § 2 OWU w przypadku opóźnienia wykonania przyłącza w stosunku do terminu ustalonego w Umowie, Klient może wezwać EWE energia w formie pisemnej do wykonania przyłącza, wyznaczając dodatkowy termin nie krótszy niż... 2018-10-30 DOSTAWA ENERGII, WODY, GAZU I CIEPŁA
7194 2016-07-08 XVII AmC 825/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Iwar Hausmann, Zbigniew Nowacki, Paweł Pyć, Agnieszka Zglińska Agnieszka Borzestowska - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "AGAJTEX" AGNIESZKA BORZESTOWSKA Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówień, wzbudzających wątpliwości 2018-10-30 HANDEL ELEKTRONICZNY
7193 2016-11-21 XVII AmC 1055/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Oświecińska Marcin Zobek - La Rochelle Marcin Zobek Odbierając towar Nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji w przypadku uszkodzenia w transporcie jest spisanie przez pracownika firmy kurierskiej... 2018-10-30 HANDEL ELEKTRONICZNY
7192 2017-06-23 XVII AmC 938/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sandra Wójcik, Danuta Kwiecień, Marek Kwiecień, Danuta Siwecka, Anna Siwecka, Robert Rusnak, Szymon Wadowski, Arkadiusz Kuczkowski BIO i EKO Sp. z o.o. w Katowicach Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w każdym momencie 2018-10-30 HANDEL ELEKTRONICZNY
7191 2017-09-19 XVII AmC 1087/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Agnieszka Stanisz-Uziębło - "Herbaciane Ogrody" Reklamacja dotyczy uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę Klienta i dostawcę przesyłki 2018-10-30 HANDEL ELEKTRONICZNY
7190 2017-02-09 XVII AmC 1740/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sebastian Bąk Bartosz Piecuch - Bartosz Piecuch FASTBIT Sklep http://igusto.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkodę lub utratę oczekiwanych korzyści w wyniku nieterminowej realizacji zamówienia, w szczególności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez firmę spedycyjną 2018-10-30 HANDEL ELEKTRONICZNY
7189 2017-03-08 VI ACa 1515/15 Sąd Apelacyjny w Warszawie - VI Wydział Cywilny Stowarzyszenie "Nostra Scutum" w Poznaniu Maciej Marciniak Datą zakupu jest data wystawiona na paragonie lub fakturze 2018-10-30 HANDEL ELEKTRONICZNY
7188 2017-09-18 XVII AmC 1269/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Agnieszka Wagner, Jadwiga Pawlikowska, Katarzyna Panufnik Tomasz Majewski - NET-GROUP Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w Zamówieniu 2018-10-30 HANDEL ELEKTRONICZNY
7187 2017-09-13 XVII AmC 1153/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Piotr Dzierżak - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Filce.eu Piotr Dzierżak Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. (DZ.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy kupna (…) poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym (towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu -... 2018-10-30 HANDEL ELEKTRONICZNY
7186 2017-09-12 XVII AmC 1216/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie Konsumentów Libertas w Dębicy Aleksandra Markiewicz - Sportway w Bydgoszczy (…). Za przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szatni, szafkach lub na terenie Klubu, SPORTWAY nie ponosi odpowiedzialności 2018-10-30 INNE USŁUGI
7185 2015-11-17 XVII AmC 66/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wojciech Dobrzyński D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej Spółka Akcyjna w Warszawie Umowa ubezpieczenia zawarta na okres co najmniej 1 roku przedłuża się na rok kolejny, jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczyciel nie wypowie umowy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na co najmniej 6 tygodni przed upływem okresu... 2018-10-30 USŁUGI UBEZPIECZENIOWE
7184 2017-06-19 XVII AmC 1666/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Igor Wagner, Katarzyna Panufnik, Paweł Pyć, Jadwiga Pawlikowska, Sylwia Lipińska, Joanna Marciniak, Władysława Hausmann PMA House Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy 2018-10-30 HANDEL ELEKTRONICZNY
7183 2017-07-07 XVII AmC 1667/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Aval z siedzibą w Warszawie Wojciech Gruszka - "Alians Usługi Informatyczne Wojciech Gruszka" W szczególnych przypadkach sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zamówienia do realizacji 2018-10-25 INNE USŁUGI
7182 2017-05-26 XVII AmC 224/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Kwiecień, Krzysztof Siwecki, Anna Siwecka, Robert Rusnak Anna Rydzińska, Wiesław Rydziński - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "WANMAR" s.c. z siedzibą w Pucku Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest warunkiem koniecznym do uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub też okradzenia przesyłki w transporcie 2018-10-25 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7181 2016-06-15 XVII AmC 2926/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jerzy Maciejewski, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi TARMAX Sp. z o.o. w Rzeszowie Reklamowany towar przesyłany do nas powinien być czysty. W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji. 2018-10-25 HANDEL ELEKTRONICZNY
7180 2017-08-31 XVII AmC 1042/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Michał Oberda, Gabriela Oberda - MiG s.c. Michał Oberda i Gabriela Oberda Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki 2018-10-25 HANDEL ELEKTRONICZNY
7179 2017-07-13 XVII AmC 1381/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Siwecka, Marek Kwiecień, Szymon Wadowski, Arkadiusz Kuczkowski Piotr Pazdirko Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu 2018-10-25 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA