www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

wyszukaj po frazie
szukaj w
uwzględnij tylko klauzule z uzasadnieniem
tak
nazwa pozwanego
nazwa powoda

Znalezionych klauzul: 7396

numer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża

LP DATA WYROKU SYGNATURA SĄD POWÓD POZWANY POSTANOWIENIE NIEDOZWOLONE DATA WPISU BRANŻA
96 2003-04-16 XVII Amc 24/02 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jan Kubiak Międzynarodowa Korporacja Gospodarcza „InCo” sp. z o.o. z siedzibą w Tychach Członek Grupy, uzyska zwrot wpłaconych rat podstawowych (bez waloryzacji i oprocentowania) w czasie likwidacji grupy określonej w Art. 19, po potrąceniu należnych InCo kosztów administracyjnych – zgodnie z Art. 6 ust. 7, opłaty wstępnej oraz... 2004-08-20 SYSTEM ARGENTYŃSKI
95 2003-04-16 XVII Amc 24/02 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jan Kubiak Międzynarodowa Korporacja Gospodarcza „InCo” sp. z o.o. z siedzibą w Tychach „Koszty administracyjne – jest to opłata wyrażona procentowo w stosunku zestawu kwotowego, określona na pierwszej stronie umowy, pobierana przez InCo na obsługę i administrację systemu miesięcznie w postaci tzw. opłaty administracyjnej lub... 2004-08-20 SYSTEM ARGENTYŃSKI
94 2003-04-16 XVII Amc 24/02 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jan Kubiak Międzynarodowa Korporacja Gospodarcza „InCo” sp. z o.o. z siedzibą w Tychach „Wstępujący, który odstępuje od umowy przed utworzeniem grupy, traci opłatę wstępną.” 2004-08-20 SYSTEM ARGENTYŃSKI
93 2003-04-24 XVII Amc 33/02 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. „Bank zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu” (§ 63 Regulaminu rachunków oszczędnościowych a vista i terminowych i § 57 Regulaminu rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych) 2004-08-20 USŁUGI BANKOWE
92 2004-04-19 XVII Amc 59/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Biuro Podróży „RESPOND” Sp. z o.o. w Gdańsku „Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie nie dojścia do porozumienia rozstrzygane przez wydziały cywilne sądu rejonowego właściwego dla miejsca siedziby Biura.” 2004-08-20 TURYSTYKA
91 2004-04-19 XVII Amc 59/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Biuro Podróży „RESPOND” Sp. z o.o. w Gdańsku „Biuro zastrzega sobie prawo niewielkich zmian w programie oraz zmiany ceny imprezy turystycznej w związku ze zmianą kosztów transportu, świadczeń hotelowych, cen walut itp.” 2004-08-20 TURYSTYKA
90 2003-03-05 XVII Amc 19/02 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Zygmunt Kukiel i Anna Kukiel Echo Investment S.A. w Kielcach „W przypadku odstąpienia przez Echo Investment S.A. od niniejszej umowy zgodnie z zapisami ust. 1 lub 6 niniejszego paragrafu, ze zwracanej kwoty zostanie potrącona należna Spółce kara umowna w wysokości równowartości 15% ceny lokalu... 2004-08-20 NIERUCHOMOŚCI
89 2004-04-21 XVII Amc 65/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Grzegorz Biczysko „Bratniak” Biuro Turystyczne a)      „W przypadku rezygnacji Klienta z wczasów BT Bratniak potrąca z opłat wniesionych przez Uczestnika: opłata manipulacyjna w wysokości 50 zł od każdego rezygnującego klienta 30% ceny w przypadku rezygnacji w okresie od 45 do 30 dni... 2004-07-29 TURYSTYKA
88 2004-03-15 XVII Amc 70/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wojciech Pawlik – Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „San-Bud” w Zielonej Górze „Jeżeli umowa zostanie rozwiązana przez Wykonawcę stosownie do postanowień § 9 ust. 2 Wykonawca zwróci Zamawiającemu (-cym) sumę wpłaconą przez Zamawiającego (-cych) na poczet wynagrodzenia za dokończenie budowy Domu, w termie 30 dni od... 2004-06-04 NIERUCHOMOŚCI
87 2004-03-15 XVII Amc 70/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wojciech Pawlik – Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „San-Bud” w Zielonej Górze a)      „Jeżeli umowa zostanie rozwiązana przez Zamawiającego (-cych) stosownie do postanowień § 9 ust. 1, Wykonawca zwróci Zamawiającemu (-cym) sumę wpłaconą przez Zamawiającego (-cych) na poczet wynagrodzenia za dokończenie Domu, w... 2004-06-04 NIERUCHOMOŚCI
86 2003-10-29 XVII Amc 45/02 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Invest Bank SA O/Regionalny w Warszawie i Katarzyna Kozłowska, PZU SA w Warszawie „Jeżeli właściciel pojazdu lub osoba uprawniona do korzystania lub rozporządzania tym pojazdem nie wykonała obowiązków wynikających z przepisów § 30-32 PZU może oddalić roszczenie lub odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie”. 2004-01-05 USŁUGI UBEZPIECZENIOWE
85 2003-04-14 XVII Amc 14/03 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AXET SP z oo w Krakowie „Nie uważa się za wady imprezy niedociągnięć zawinionych przez klienta oraz wyrządzone przez osoby prawne i fizyczne nie pozostające w stosunku prawnym z organizatorem, a także wynikających z przekroczenia granic i zasad, za które... 2004-01-05 TURYSTYKA
84 2003-04-14 XVII Amc 14/03 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AXET SP z oo w Krakowie „Rezygnacja z imprezy następuje w momencie złożenia przez klienta rezygnacji w formie pisemnej. Organizator z uwagi na poniesione koszty organizacji ma prawo dokonać potrąceń w sposób określony niniejszymi warunkami (...) Określone... 2004-01-05 TURYSTYKA
83 2003-04-14 XVII Amc 14/03 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AXET SP z oo w Krakowie „Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bagaż klientów w przypadku jego zamiany, zapomnienia lub kradzieży” 2004-01-05 TURYSTYKA
82 2003-04-14 XVII Amc 14/03 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AXET SP z oo w Krakowie „Wzrost cen uzasadniają w szczególności zmiany kursów walutowych oraz cen mających wpływ na przyjętą kalkulację imprezy” 2004-01-05 TURYSTYKA
81 2003-10-07 XVII Amc 56/02 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Barbara Bigaj – Firma „Panda” w Krakowie „Za rzeczy zaginione lub zniszczone z winy Zakładu odpowiada on w wysokości 10-cio krotnej wartości tejże usługi.” 2003-11-24 INNE USŁUGI
80 2003-01-22 XVII Amc 35/02 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Holiday Travel Center – Klub Wakacyjny” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie „Certyfikat stanowi potwierdzenie nabycia prawa do korzystania z apartamentu w formie aktu notarialnego podlegającego wpisowi do działu III księgi wieczystej prowadzonej dla ośrodka Klub Plaza w Darłowie, ul. Słowiańska 3 nr KW 35122 i jego... 2003-09-16 TURYSTYKA
79 2003-01-22 XVII Amc 35/02 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Holiday Travel Center – Klub Wakacyjny” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie „Niniejszym przyjmuję/my i zobowiązuję/my się do uiszczenia opłat w wysokościach i terminach podanych w punktach trzecim, czwartym i piątym Umowy Sprzedaży Timeshare i jednocześnie wyrażamy zgodę na następujący zapis na sąd polubowny:... 2003-09-16 TURYSTYKA
78 2003-06-24 XVII Amc 34/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „The American Academy of English „Płatność za kurs: po dokonaniu wpłaty pieniądze nie ulegają zwrotowi” 2003-08-14 EDUKACJA
77 2003-06-04 XVII Amc 60/02 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Bartoszycach Europejski fundusz Budawlany Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu „Strony niniejszej umowy zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu polubownego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów. Sądem właściwym do rozstrzygania będzie sąd miejsca siedziby EFB.” 2003-08-14 SYSTEM ARGENTYŃSKI
76 2003-06-27 XVII Amc 50/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Międzynarodowa Korporacja Gospodarcza „InCo” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach „Strony wykorzystają wszelkie możliwości do polubownego rozwiązania ewentualnych spraw wynikających z niniejszej umowy. Sprawy wymagające rozstrzygnięcia sądowego będą prowadzone przed Sądem Rejonowym w Tychach lub przed Sądem Okręgowym... 2003-08-14 SYSTEM ARGENTYŃSKI
75 2003-06-27 XVII Amc 50/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; Międzynarodowa Korporacja Gospodarcza „InCo” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach „W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszej umowie, decyzje podejmuje InCo w formie Zarządzenia.” 2003-08-14 SYSTEM ARGENTYŃSKI
74 2003-06-27 XVII Amc 50/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Międzynarodowa Korporacja Gospodarcza „InCo” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach „Jakiekolwiek zmniejszenie się funduszu grupy, wywołane przez zdarzenia nie uwzględnione w tej umowie, a nie zależne od InCo, będzie obciążało proporcjonalnie Członków Grupy”. 2003-08-14 SYSTEM ARGENTYŃSKI
73 2003-06-27 XVII Amc 50/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Międzynarodowa Korporacja Gospodarcza „InCo” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach „Jeżeli będące w dyspozycji InCo środki finansowe, będą niewystarczające dla całkowitego zaspokojenia wierzytelności w powyższej kolejności płatności, należności dokonywane będą proporcjonalnie do wysokości wpłat każdego Członka... 2003-08-14 SYSTEM ARGENTYŃSKI
72 2003-06-27 XVII Amc 50/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Międzynarodowa Korporacja Gospodarcza „InCo” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach „Fundusze, jakie ewentualnie pozostaną po likwidacji grupy, zostaną przeznaczone na: a) na pokrycie strat powstałych w grupie z powodów niezawinionych przez InCo (np. niemożliwość wyegzekwowania zadłużenia od Członków Grupy lub... 2003-08-14 SYSTEM ARGENTYŃSKI
71 2003-06-27 XVII Amc 50/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Międzynarodowa Korporacja Gospodarcza „InCo” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach „W przypadku, gdy w ciągu dwóch kolejnych miesięcy nie zostanie zebrany fundusz grupy, pozwalający na przydział jednego Towaru, InCo upoważnione jest do wstrzymania Aktów Asygnacyjnych i przystąpienia do przedterminowej likwidacji danej grupy... 2003-08-14 SYSTEM ARGENTYŃSKI
70 2003-06-27 XVII Amc 50/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Międzynarodowa Korporacja Gospodarcza „InCo” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach „Członek Grupy zobowiązuje się do zapłacenia na rzecz InCo zaległości wraz z należnymi odsetkami w wysokości 0,15% za każdy dzień zwłoki”. 2003-08-14 SYSTEM ARGENTYŃSKI
69 2003-06-27 XVII Amc 50/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Międzynarodowa Korporacja Gospodarcza „InCo” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach „W stosunku do Członka Grupy, któremu nie przydzielono jeszcze Towaru, a który nie wpłacił dwóch rat miesięcznych – InCo dokona wykluczenia z Grupy. Członek Grupy otrzyma zwrot wpłaconych rat podstawowych (bez waloryzacji i oprocentowania)... 2003-08-14 SYSTEM ARGENTYŃSKI
68 2003-06-27 XVII Amc 50/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Międzynarodowa Korporacja Gospodarcza „InCo” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach „Członek Grupy uzyska zwrot wpłaconych rat podstawowych (bez waloryzacji i oprocentowania) w czasie likwidacji grupy określonej w art. 19 po potrąceniu należnych InCo kosztów administracyjnych – zgodnie z art. 6 ust. 7, opłaty wstępnej oraz... 2003-08-14 SYSTEM ARGENTYŃSKI
67 2003-06-27 XVII Amc 50/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Międzynarodowa Korporacja Gospodarcza „InCo” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach „Członek Grupy, któremu nie przydzielono jeszcze towaru może wystąpić z grupy w dowolnym czasie, pod warunkiem, że nie zalega w płatnościach rat i powiadomi InCo o swojej decyzji w formie pisemnej” 2003-08-14 SYSTEM ARGENTYŃSKI
66 2003-06-27 XVII Amc 50/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Międzynarodowa Korporacja Gospodarcza „InCo” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach „Dokument o zgonie Członka Grupy (akt zgonu), który nastąpił na skutek obrażeń w wyniku wypadku, należy przekazać do InCo w ciągu czterdziestu ośmiu (48) godzin od chwili zgonu. Po upływie tego terminu, spadkobiercom nie przysługują... 2003-08-14 SYSTEM ARGENTYŃSKI
65 2003-06-27 XVII Amc 50/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Międzynarodowa Korporacja Gospodarcza „InCo” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach „W stosunku do Członka Grupy, któremu przydzielono Towar w drodze deklaracji, a nie wpłacił w terminie zadeklarowanej ilości rat kompletnych zgodnie z art. 10 ust. 4, zostaną naliczone odsetki w wysokości 0,15% za każdy dzień zwłoki licząc... 2003-08-14 SYSTEM ARGENTYŃSKI
64 2003-06-27 XVII Amc 50/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Międzynarodowa Korporacja Gospodarcza „InCo” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach „Członkowi Grupy, któremu przydzielono Towar poprzez deklarację, a który zrezygnował lub nie wpłacił w terminie kwoty wynikającej z zadeklarowanych rat kompletnych z uwzględnieniem art. 16 ust. 5 Przydział Towaru zostaje cofnięty z... 2003-08-14 SYSTEM ARGENTYŃSKI
63 2003-06-27 XVII Amc 50/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Międzynarodowa Korporacja Gospodarcza „InCo” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach „Koszty administracyjne (…) w przypadkach zawartych w art. 15 i art. 16 Ogólnych Warunków Umowy jednorazowo w pełnej wysokości.” 2003-08-14 SYSTEM ARGENTYŃSKI
62 2003-06-27 XVII Amc 50/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Międzynarodowa Korporacja Gospodarcza „InCo” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach „Wstępujący, który odstępuje od umowy przed utworzeniem grupy, traci opłatę wstępną.” 2003-08-14 SYSTEM ARGENTYŃSKI
61 2003-06-27 XVII Amc 50/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Międzynarodowa Korporacja Gospodarcza „InCo” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach „Członek Grupy, który nie otrzymał przydziału Towaru może dokonać za zgodą InCo zmiany zestawu z niższego na wyższy (nie odwrotnie).” 2003-08-14 SYSTEM ARGENTYŃSKI
60 2003-06-27 XVII Amc 50/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Międzynarodowa Korporacja Gospodarcza „InCo” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach „W przypadku zaprzestania produkcji, importu wybranego towaru, obowiązkiem Członka Grupy jest powiadomienie InCo o dokonaniu zamiany wybranego towaru na inny towar.” 2003-08-14 SYSTEM ARGENTYŃSKI
59 2003-04-10 XVII Amc 17/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Antymonopolowy Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu „Czesne w następnych latach studiów może ulec zmianie w związku z uzasadnionym wzrostem kosztów ponoszonych przez uczelnię i zostanie ustalone przez rektora zarządzeniem wiążącym strony umowy przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego”. 2003-08-14 EDUKACJA
58 2003-03-11 XVII Amc 22/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Antymonopolowy Janusz Wójcik i Marianna Wójcik Holiday Travel Center Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie „W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu na drodze porozumienia stron, strony niniejszym wyrażają zgodę na wyłączenie właściwości Sądów powszechnych i poddają się orzecznictwu Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie... 2003-08-14 TURYSTYKA
57 2003-03-11 XVII Amc 22/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Antymonopolowy Janusz Wójcik i Marianna Wójcik Holiday Travel Center Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie „W takim przypadku na kupującego nałożona zostanie kara umowna składająca się z dotychczas wniesionych opłat, nie niższa jednak niż 30% sumy określonej w „Umowie Sprzedaży Timeshare” w rubryce „Cena bez rabatu”. 2003-08-14 TURYSTYKA
56 2003-02-13 XVII Amc 6/02 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Nowym Sączu na rzecz Wandy Czyszczoń Międzynarodowa Korporacja Gospodarcza „InCo” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach „I. Członek grupy, któremu nie przydzielono jeszcze Towaru może wystąpić z grupy w dowolnym czasie pod warunkiem, że nie zalega w płatnościach rat i powiadomi InCo o swojej decyzji w formie pisemnej. II. Członek Grupy uzyska zwrot... 2003-08-14 SYSTEM ARGENTYŃSKI
55 2003-02-13 XVII Amc 6/02 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Nowym Sączu na rzecz Wandy Czyszczoń Międzynarodowa Korporacja Gospodarcza „InCo” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach „Koszty administracyjne – jest to opłata wyrażona procentowo w stosunku do wybranego zestawu kwotowego, określona na pierwszej stronie umowy, pobierana przez InCo na obsługę i administrację systemu, miesięcznie w postaci tzw. opłaty... 2003-08-14 SYSTEM ARGENTYŃSKI
54 2003-02-04 XVII Amc 8/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Antymonopolowy Andrzej Krasuski Bien Haus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach „Jeśli Klient wypowie umowę przed spełnieniem warunków określonych w § 4 niniejszej Umowy, to ponosi on następujące koszty: - 5% wartości umowy, a ponadto 3% wartości za wykonanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej oraz 0,5 %... 2003-08-14 INNE USŁUGI
53 2003-02-04 XVII Amc 8/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Antymonopolowy Andrzej Krasuski Bien Haus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach „Po upływie terminu gwarancji stałej ceny, cena zwiększa się o 1% za każdy następny rozpoczęty miesiąc do momentu spełnienia przez Klienta warunków określonych w § 4.” 2003-08-14 INNE USŁUGI
52 2002-12-02 XVII Amc 58/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Antymonopolowy Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Bielsku-Białej Polska Grupa Kapitałowa „Kredyt” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie „W sytuacjach nie przewidzianych w niniejszej Umowie decyzje podejmuje PGK Kredyt w formie zarządzenia”. 2003-08-14 SYSTEM ARGENTYŃSKI
51 2002-12-02 XVII Amc 58/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Antymonopolowy Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Bielsku-Białej Polska Grupa Kapitałowa „Kredyt” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie „W przypadku gdyby w danym akcie asygnacyjnym środki wpłacone tworzące fundusz, nie wystarczyły na przydział jednego towaru, wówczas zebrana kwota zostanie przeniesiona na następny akt asygnacyjny zasilając fundusz grupy. W przypadku gdy w... 2003-08-14 SYSTEM ARGENTYŃSKI
50 2002-12-02 XVII Amc 58/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Antymonopolowy Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Bielsku-Białej Polska Grupa Kapitałowa „Kredyt” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie „Uczestnik Grupy, któremu nie przydzielono jeszcze towaru, może wystąpić z grupy w dowolnym czasie pod warunkiem, że nie zalega w płatnościach rat i powiadomi o swym zamiarze PGK. Uczestnik Grupy otrzyma zwrot wpłaconych rat podstawowych, bez... 2003-08-14 SYSTEM ARGENTYŃSKI
49 2002-12-02 XVII Amc 58/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Antymonopolowy Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Bielsku-Białej Polska Grupa Kapitałowa „Kredyt” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie „1. W ciągu trzech miesięcy licząc od terminu zakończenia planu ratalnego PGK Kredyt dokona ostatecznej likwidacji grupy. 2. Fundusze jakie ewentualnie pozostaną po likwidacji grupy zostaną przeznaczone na: pokrywanie strat powstałych w grupie... 2003-08-14 SYSTEM ARGENTYŃSKI
48 2002-04-10 XVII Amc 15/01 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Starostwie Powiatowym w Świdnicy Strony zgodnie ustalają, że nabywca może odstąpić od umowy, w terminie 3 dni od daty jej zawarcia, z jednoczesną zapłatą odstępnego oraz z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Wysokość odstępnego wynosi 15 % ceny umownej... 2003-06-30 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
47 2003-03-26 XVII Amc 16/02 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Leszek Samsel "Ins-Bud" Zarębski i Waśkiewicz Spółka Jawna w Nidzicy Uprawnienia z tytułu gwarancji są bezwzględnie związane z prawem własności i powstają w momencie uregulowania wszelkich płatności związanych z dostarczonym towarem." oraz "Bieg gwarancji rozpoczyna się z chwilą dokonania odbioru, jednakże... 2003-06-30 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA