www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

wyszukaj po frazie
szukaj w
uwzględnij tylko klauzule z uzasadnieniem
tak
nazwa pozwanego
nazwa powoda

Znalezionych klauzul: 7396

numer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża

LP DATA WYROKU SYGNATURA SĄD POWÓD POZWANY POSTANOWIENIE NIEDOZWOLONE DATA WPISU BRANŻA
146 2004-05-08 XVII Amc 35/01 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów AUTO PLAN Sp. z o.o. w Warszawie „Spółka zastrzega sobie, w odpowiednio uzasadnionych przypadkach i mając na uwadze dobro grupy, prawo czasowego zawieszenia możliwości dokonywania wpłat przedterminowych przez Klientów bez asygnacji, po uprzednim poinformowaniu i wyjaśnieniu... 2004-10-11 SYSTEM ARGENTYŃSKI
145 2004-05-08 XVII Amc 35/01 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów AUTO PLAN Sp. z o.o. w Warszawie „Klient, który otrzymał asygnację ma prawo do odbioru Produktu (…) po spełnieniu następujących formalności: (…) b) Podpisanie aneksu do Umowy określającego zobowiązania asygnowanego Klienta, dotyczące jego zadłużenia oraz gwarancji... 2004-10-11 SYSTEM ARGENTYŃSKI
144 2004-05-08 XVII Amc 35/01 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów AUTO PLAN Sp. z o.o. w Warszawie „Nieotrzymanie formularza płatności na adres podany przez Klienta nie zwalnia go z obowiązku terminowego wpłacania rat na konto bankowe podane przez Spółkę.” 2004-10-11 SYSTEM ARGENTYŃSKI
143 2004-04-21 XVII Amc 74/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Bogusław Janusz Baryła-Barycki, Piotr Olaf Baryła-Barycki, Małgorzata Baryła-Barycka „Biuro Usług Prawnych w Obrocie Nieruchomościami i Obsłudze Ruchu Turystycznego” „W przypadku sfinalizowania przez Poszukującego transakcji dotyczących podmiotów pokwitowanych w Karcie Poszukującego lub o których mowa w §7 pkt 6 bez uprzedniego powiadomienia o tym Pośrednika, Poszukujący zapłaci karę umowną w kwocie... 2004-10-11 NIERUCHOMOŚCI
142 2004-04-21 XVII Amc 74/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Bogusław Janusz Baryła-Barycki, Piotr Olaf Baryła-Barycki, Małgorzata Baryła-Barycka „Biuro Usług Prawnych w Obrocie Nieruchomościami i Obsłudze Ruchu Turystycznego” „W przypadku sfinalizowania przez Oferującego transakcji dotyczącej przedmiotu opisanego w §1 bez uprzedniego powiadomienia o tym Pośrednika bezpośrednio lub pośrednio – tj. przez biuro współpracujące z Pośrednikiem zapłaci tytułem... 2004-10-11 NIERUCHOMOŚCI
141 2004-04-21 XVII Amc 74/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Renata Rawicka, Maria Pitusza Ekologiczna Pralnia Chemiczna „W pozostałych przypadkach pralnia odpowiada do wysokości 10 krotności ceny usługi.” 2004-10-11 INNE USŁUGI
140 2004-04-21 XVII Amc 74/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Renata Rawicka, Maria Pitusza Ekologiczna Pralnia Chemiczna „Reklamacje uwzględniane są wyłącznie przy odbiorze.” 2004-10-11 INNE USŁUGI
139 2004-07-21 XVII Amc 45/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Miejski Rzecznik Konsumentów w Tychach Zbigniew Bogucki F.H.U. „Okna Bogucki” w Gliwicach „Kupujący nie jest uprawniony do otrzymania odszkodowania w żadnej formie z powodu opóźnienia dostawy. Jednocześnie opóźnienie dostawy nie uprawnia kupującego do całkowitego bądź częściowego odstąpienia od zamówienia lub jego... 2004-10-11 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
138 2004-07-21 XVII Amc 45/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Miejski Rzecznik Konsumentów w Tychach Zbigniew Bogucki F.H.U. „Okna Bogucki” w Gliwicach „Reklamacje wad ukrytych muszą być składane pisemnie w siedzibie firmy w ciągu 10 dni od daty odbioru towaru (…).Późniejsze reklamacje nie będą uznane i nie będą uwzględnianie roszczenia gwarancyjne.” 2004-10-11 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
137 2004-07-21 XVII Amc 45/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Miejski Rzecznik Konsumentów w Tychach Zbigniew Bogucki F.H.U. „Okna Bogucki” w Gliwicach „(…) jednocześnie wyklucza się niezależnie od podstaw prawnych inne roszczenia.” 2004-10-11 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
136 2004-07-21 XVII Amc 45/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Miejski Rzecznik Konsumentów w Tychach Zbigniew Bogucki F.H.U. „Okna Bogucki” w Gliwicach „W sytuacjach wyjątkowych termin usunięcia wady może zostać przedłużony do 60 dni.” 2004-10-11 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
135 2004-07-21 XVII Amc 45/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Miejski Rzecznik Konsumentów w Tychach Zbigniew Bogucki F.H.U. „Okna Bogucki” w Gliwicach „Sprzedający jako gwarant zastrzega sobie prawo do oceny i kwalifikacji uszkodzeń w tym stwierdzenia czy uszkodzenia podlegają naprawom gwarancyjnym.” 2004-10-11 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
134 2004-07-21 XVII Amc 45/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Miejski Rzecznik Konsumentów w Tychach Zbigniew Bogucki F.H.U. „Okna Bogucki” w Gliwicach „Gwarancją nie są objęte (…) wady widoczne w chwili sprzedaży.” 2004-10-11 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
133 2004-07-21 XVII Amc 45/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Miejski Rzecznik Konsumentów w Tychach Zbigniew Bogucki F.H.U. „Okna Bogucki” w Gliwicach” „Gwarancją nie są objęte (…) uszkodzenia wynikające z normalnego zużycia” 2004-10-11 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
132 2004-07-21 XVII Amc 45/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Miejski Rzecznik Konsumentów w Tychach Zbigniew Bogucki F.H.U. „Okna Bogucki” w Gliwicach „Sprzedający ma prawo przekazania praw i obowiązków wynikających z niniejszego zamówienia w całości lub w części osobie trzeciej” 2004-10-11 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
131 2004-07-21 XVII Amc 45/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Miejski Rzecznik Konsumentów w Tychach Zbigniew Bogucki F.H.U. „Okna Bogucki” w Gliwicach „Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od zamówienia.” 2004-10-11 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
130 2004-03-11 XVII Amc 63/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Teresa Gabalewicz i Marek Gabalewicz Agencja Turystyczna „Arkadia” we Wrocławiu „Warunki rezygnacji: - przy rezygnacji na 35 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy, wczasów, kolonii, obozu potrącana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50 zł od osoby + 7% VAT; - przy rezygnacji między 34 a 16 dniem przed terminem... 2004-10-11 TURYSTYKA
129 2004-01-14 XVII Amc 2/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Ochrony Konkurencji i Konsumentów Europejski Fundusz Budowlany Sp. z o.o. we Wrocławiu „Uczestnik grupy, któremu nie przydzielono jeszcze towaru, może wystąpić z grupy w dowolnym czasie pod warunkiem, że nie zalega w płatnościach rat i powiadomi o swoim zamiarze EFB w formie pisemnej.” 2004-08-26 SYSTEM ARGENTYŃSKI
128 2004-01-14 XVII Amc 2/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Ochrony Konkurencji i Konsumentów Europejski Fundusz Budowlany Sp. z o.o. we Wrocławiu „Uczestnik Grupy, otrzyma zwrot wpłaconych rat podstawowych (bez waloryzacji i oprocentowania) w czasie po likwidacji grupy określonym w § 17 potrąceniu należnych EFB (…) opłaty wstępnej (…)” 2004-08-26 SYSTEM ARGENTYŃSKI
127 2004-01-14 XVII Amc 2/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Ochrony Konkurencji i Konsumentów Europejski Fundusz Budowlany Sp. z o.o. we Wrocławiu „Wstępujący, który odstępuje od umowy przed utworzeniem grupy, traci opłatę wstępną.” 2004-08-26 SYSTEM ARGENTYŃSKI
126 2004-04-21 XVII Amc 85/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Bogusław Janusz Baryła Barycki, Piotr Olaf Baryła Barycki i Małgorzata Baryła Barycka Biuro Usług Prawnych w Obrocie Nieruchomościami i Obsłudze Ruchu Turystycznego „W przypadku sfinalizowania przez Poszukującego transakcji dotyczących przedmiotów pokwitowanych w Karcie Poszukującego lub o których mowa w § 7 pkt 6 bez uprzedniego powiadomienia o tym Pośrednika, Poszukujący zapłaci karę umowną w kwocie... 2004-08-23 NIERUCHOMOŚCI
125 2004-04-21 XVII Amc 85/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Bogusław Janusz Baryła Barycki, Piotr Olaf Baryła Barycki i Małgorzata Baryła Barycka Biuro Usług Prawnych w Obrocie Nieruchomościami i Obsłudze Ruchu Turystycznego „W przypadku sfinalizowania przez Oferującego transakcji dotyczącej przedmiotu opisanego w § 1 bez uprzedniego powiadomienia o tym Pośrednika bezpośrednio lub pośrednio – tj. przez biuro współpracujące z Pośrednikiem zapłaci tytułem... 2004-08-23 NIERUCHOMOŚCI
124 2004-05-26 XVII Amc 29/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Paweł Korzeniewski Andrzej Łasko – Fundusz Rozwoju Budownictwa w Lublinie „Jakiekolwiek zmniejszenie się funduszów i deklaracji, wywołane przez zdarzenia nie przewidziane w niniejszej umowie, a niezależne od eFRBUD, obciążało będzie proporcjonalnie wszystkich klientów. Obciążenie to polegać może jedynie na... 2004-08-20 SYSTEM ARGENTYŃSKI
123 2004-05-26 XVII Amc 29/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Paweł Korzeniewski Andrzej Łasko – Fundusz Rozwoju Budownictwa w Lublinie „Jeżeli pozostające na rachunku bankowym środki finansowe, będą niewystarczające dla całkowitego zaspokojenia wierzytelności w powyższej kolejności płatności, należności regulowane będą proporcjonalnie do wysokości wpłat każdego... 2004-08-20 SYSTEM ARGENTYŃSKI
122 2004-05-26 XVII Amc 29/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Paweł Korzeniewski Andrzej Łasko – Fundusz Rozwoju Budownictwa w Lublinie „W przypadku gdy w ciągu dwóch kolejnych terminów przydziałów nie zostanie zebrany fundusz grupy, pozwalający na jeden przydział, eFRBUD upoważniona jest do wstrzymania przydziałów i przystąpienie do przedterminowej likwidacji programu lub... 2004-08-20 SYSTEM ARGENTYŃSKI
121 2004-05-26 XVII Amc 29/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Paweł Korzeniewski Andrzej Łasko – Fundusz Rozwoju Budownictwa w Lublinie „Klient może odstąpić od umowy w terminie jednego dnia od jej podpisania pod warunkiem, że złoży pisemne oświadczenie woli o rezygnacji z udziału w programie. W przypadku odstąpienia klienta od umowy w terminie określonym w zdaniu... 2004-08-20 SYSTEM ARGENTYŃSKI
120 2004-05-20 XVII Amc 35/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie Olsztyńska Szkoła Wyższa „W przypadku rezygnacji ze studiów po rozpoczęciu roku akademickiego lub skreślenia z listy studentów student zobowiązany jest do zapłaty 1 500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) z tytułu ponoszonych przez Uczelnię kosztów utrzymania... 2004-08-20 EDUKACJA
119 2004-04-26 XVII Amc 39/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jan Wojdyło Agencja Obrotu Nieruchomości i Wyceny „Taksator” Tarnobrzeg „Za każdy dzień zwłoki w uregulowaniu należności sprzedający zapłaci 2% odsetek.” 2004-08-20 NIERUCHOMOŚCI
118 2004-04-26 XVII Amc 39/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jan Wojdyło Agencja Obrotu Nieruchomości i Wyceny „Taksator” Tarnobrzeg „W przypadku wycofania oferty w czasie trwania umowy, sprzedający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 20% ceny gwarantowanej.” 2004-08-20 NIERUCHOMOŚCI
117 2004-04-26 XVII Amc 39/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jan Wojdyło Agencja Obrotu Nieruchomości i Wyceny „Taksator” Tarnobrzeg „Sprzedającemu nie przysługuje prawo do wycofania oferty sprzedaży w okresie trwania umowy.” 2004-08-20 NIERUCHOMOŚCI
116 2003-03-19 XVII Amc 11/02 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Kazimierz Bruszczyński z udziałem Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Płocku; AUTO PLAN Sp. z o.o. w Warszawie „Po zakończeniu planu ratalnego lub w szczególnym przypadku omówionym w części końcowej Artykułu 17, Spółka powinna przystąpić do dokonywania zwrotów rat czystych w oparciu o środki tworzące aktualny fundusz grupy.” 2004-08-20 SYSTEM ARGENTYŃSKI
115 2003-03-19 XVII Amc 11/02 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Kazimierz Bruszczyński z udziałem Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Płocku AUTO PLAN Sp. z o.o. w Warszawie „(…) zwrot należny Klientowi rezygnującemu powinien nastąpić wówczas, gdy członkowie tejże grupy, posiadający asygnację, spłacą swoje umowy do końca, tj. po zakończeniu planu ratalnego grupy.” 2004-08-20 SYSTEM ARGENTYŃSKI
114 2004-03-10 XVII Amc 34/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jerzy Wilusz, Agencja „DOM” Biuro Pośrednictwa Sprzedaży Mieszkań i Nieruchomości „W razie rezygnacji z usług Pośrednika i wypowiedzenia umowy, Zleceniodawca zobowiązuje się nie zawierać z pominięciem Pośrednika umowy najmu z osobami, którym wskazano przedmiotowy lokal. Dotyczy to również małżonka, członków rodziny,... 2004-08-20 NIERUCHOMOŚCI
113 2004-03-10 XVII Amc 34/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jerzy Wilusz, Agencja „DOM” Biuro Pośrednictwa Sprzedaży Mieszkań i Nieruchomości „„W razie rezygnacji z usług Pośrednika Zleceniodawca zobowiązuje się do powiadomienia o tym Pośrednika, jak również do niezwierania umów wynajmu z pominięciem Pośrednika z osobami, które wskazane zostały przez Pośrednika,... 2004-08-20 NIERUCHOMOŚCI
112 2004-03-10 XVII Amc 34/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jerzy Wilusz, Agencja „DOM” Biuro Pośrednictwa Sprzedaży Mieszkań i Nieruchomości „W razie wypowiedzenia niniejszej umowy przez Zleceniodawcę zobowiązuje się on niezawierania umów przenoszących prawo własności nieruchomości (mieszkania) z osobami, które zostały wskazane przez Pośrednika jako sprzedającymi,... 2004-08-20 NIERUCHOMOŚCI
111 2004-03-10 XVII Amc 34/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jerzy Wilusz, Agencja „DOM” Biuro Pośrednictwa Sprzedaży Mieszkań i Nieruchomości „Zleceniodawca zobowiązuje się do: (…) niezawierania umów przenoszących prawo własności z pominięciem Pośrednika, z osobami figurującymi w rejestrze Pośrednika, a których mieszkanie-nieruchomość zostały wskazane przez Pośrednika, pod... 2004-08-20 NIERUCHOMOŚCI
110 2004-03-10 XVII Amc 34/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jerzy Wilusz, Agencja „DOM” Biuro Pośrednictwa Sprzedaży Mieszkań i Nieruchomości „Zleceniodawca zobowiązuje się nie zawierać umów przeniesienia prawa własności z osobami figurującymi w rejestrze Pośrednika, którym nieruchomość wskazana została jako potencjalnym nabywcom pod rygorem zapłacenia prowizji w wysokości... 2004-08-20 NIERUCHOMOŚCI
109 2004-03-10 XVII Amc 28/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Cezary Ossowski QXL Poland Sp. z o.o. w Poznaniu „Allegro nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadkowe lub pomyłkowe usunięcie aukcji lub zawieszenia lub zamknięcia konta Użytkownika. (…) Usunięte aukcje nie mogą zostać przywrócone.” 2004-08-20 HANDEL ELEKTRONICZNY
108 2004-03-10 XVII Amc 28/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Cezary Ossowski QXL Poland Sp. z o.o. w Poznaniu „Allegro nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia lub niemożność realizacji aukcji wynikające z przyczyn technicznych.” 2004-08-20 HANDEL ELEKTRONICZNY
107 2004-03-10 XVII Amc 28/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Cezary Ossowski QXL Poland Sp. z o.o. w Poznaniu „Allegro, jego przedstawiciele oraz pracownicy zwolnieni są z wszelkiej odpowiedzialności wynikłej lub związanej z jakąkolwiek aukcją”. 2004-08-20 HANDEL ELEKTRONICZNY
106 2004-03-10 XVII Amc 28/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Cezary Ossowski QXL Poland Sp. z o.o. w Poznaniu „Wysokość opłat jest określona na podstawie kursów walut na dzień naliczenia i zaokrąglona do pełnych groszy”. 2004-08-20 HANDEL ELEKTRONICZNY
105 2004-01-14 XVII Amc 9/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Barbara Wituchowska – Okularczyk Towarzystwo Finansowo Inwestycyjne Sp. z o.o. z Warszawy „Jakiekolwiek zmniejszenie się funduszu grupy wywołane przez zdarzenia nieprzewidziane w niniejszej umowie, a niezależne od TeFI, obciążało będzie proporcjonalnie Uczestników Grupy.” 2004-08-20 SYSTEM ARGENTYŃSKI
104 2004-01-14 XVII Amc 9/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Barbara Wituchowska – Okularczyk Towarzystwo Finansowo Inwestycyjne Sp. z o.o. z Warszawy „Jeżeli pozostające w dyspozycji TeFI środki finansowe, będą niewystarczające do całkowitego zaspokojenia wierzytelności w powyższej kolejności płatności, należności regulowane będą proporcjonalnie do wysokości wpłat każdego... 2004-08-20 SYSTEM ARGENTYŃSKI
103 2004-01-14 XVII Amc 9/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Barbara Wituchowska – Okularczyk Towarzystwo Finansowo Inwestycyjne Sp. z o.o. z Warszawy „Fundusze jakie ewentualnie pozostaną po likwidacji grupy zostaną przeznaczone na: a) pokrycie strat powstałych w grupie z powodów niezawinionych przez TeFI (np. niemożność wyegzekwowania zadłużenia od Uczestników Grupy lub poręczycieli... 2004-08-20 SYSTEM ARGENTYŃSKI
102 2004-01-14 XVII Amc 4/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Holiday Travel Center Sp. z o.o. w Warszawie „Kupujący wyrażają zgodę i upoważniają firmę HTC do podpisywania w ich imieniu wszelkich dokumentów niezbędnych do zarejestrowania ich w Klubie ATLAS u Powiernika i w RCL.” 2004-08-20 TURYSTYKA
101 2004-01-14 XVII Amc 4/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Holiday Travel Center Sp. z o.o. w Warszawie „Koszt odstąpienia od umowy w ustawowym dziesięciodniowym terminie równy jest niezbędnemu kosztowi zawarcia umowy, określonemu w Umownie Sprzedaży Timeshare i wynosi równowartość 500 EUR, liczoną wg średniego kursu dnia NBP zawartego w... 2004-08-20 TURYSTYKA
100 2003-12-15 XVII Amc 52/02 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Miejski Rzecznik Konsumentów w Lublinie Międzynarodowa Korporacja Kapitałowa „Euro-Investment” Sp. z o.o. w Lublinie „Dla umożliwienia Spółce zrealizowania celu i przedmiotu niniejszej Umowy klient, którego dane osobowe wymienione są na pierwszej stronie Umowy, przez jej zawarcie przekazuje na rzecz Spółki nieodwołalne pełnomocnictwo na okres formalnego... 2004-08-20 SYSTEM ARGENTYŃSKI
99 2003-12-15 XVII Amc 52/02 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Miejski Rzecznik Konsumentów w Lublinie Międzynarodowa Korporacja Kapitałowa „Euro-Investment” Sp. z o.o. w Lublinie „Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie jest możliwe zastosowanie przepisów Kodeksowych, wówczas decyzję podejmuje Spółka w drodze uchwały, mając na względzie interesy Klientów i stabilność Programu.” 2004-08-20 SYSTEM ARGENTYŃSKI
98 2003-12-15 XVII Amc 52/02 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Miejski Rzecznik Konsumentów w Lublinie Międzynarodowa Korporacja Kapitałowa „Euro-Investment” Sp. z o.o. w Lublinie „W ciągu trzech miesięcy licząc od terminu zakończenia planu ratalnego Spółka dokona ostatecznej likwidacji Programu. Środki jakie ewentualnie pozostaną w ramach funduszu po likwidacji, zostaną przeznaczone na: a) pokrycie strat powstałych... 2004-08-20 SYSTEM ARGENTYŃSKI
97 2003-12-15 XVII Amc 52/02 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Miejski Rzecznik Konsumentów w Lublinie Międzynarodowa Korporacja Kapitałowa „Euro-Investment” Sp. z o.o. w Lublinie „Klient, któremu nie przydzielono jeszcze Produktu, może wystąpić z Programu pod warunkiem, że złoży pisemne oświadczenie woli o rezygnacji z udziału w Programie. W takiej sytuacji Spółka może zażądać od klienta uiszczenia pełnych... 2004-08-20 SYSTEM ARGENTYŃSKI