www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

wyszukaj po frazie
szukaj w
uwzględnij tylko klauzule z uzasadnieniem
tak
nazwa pozwanego
nazwa powoda

Znalezionych klauzul: 7396

numer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża

LP DATA WYROKU SYGNATURA SĄD POWÓD POZWANY POSTANOWIENIE NIEDOZWOLONE DATA WPISU BRANŻA
196 2004-10-07 XVII Amc 31/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „DEUTSCHE FINANCE” Sp. z o.o. we Wrocławiu „Klientowi przysługuje prawo do kompensaty oferowanego wkładu własnego: a. kompensata to możliwość rozliczania oferowanych rat w formie bezgotówkowej poprzez pomniejszenie wartości przydziału o kwotę wynikającą z zaoferowanych rat... 2004-12-07 SYSTEM ARGENTYŃSKI
195 2004-10-07 XVII Amc 31/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „DEUTSCHE FINANCE” Sp. z o.o. we Wrocławiu „W przydziale towaru poprzez wkład własny biorą udział wyłącznie pisemne wnioski indywidualne, które wpłynęły do D.F. Sp. z o.o. na dwa dni przed Posiedzeniem Komisji Przydziałowej lub zostały złożone na ręce Komisji Przydziałowej... 2004-12-07 SYSTEM ARGENTYŃSKI
194 2004-10-07 XVII Amc 31/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „DEUTSCHE FINANCE” Sp. z o.o. we Wrocławiu „Z wynikami z każdego Posiedzenia Komisji Przydziałowej Klient może zapoznać się w Biurach D.F. Sp. z o.o., najpóźniej w siódmym dniu po dniu, w którym odbyło się Posiedzenie Komisji Przydziałowej” 2004-12-07 SYSTEM ARGENTYŃSKI
193 2004-10-07 XVII Amc 31/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „DEUTSCHE FINANCE” Sp. z o.o. we Wrocławiu „Komisja Przydziałowa będzie co miesiąc przydzielać towary do wysokości posiadanego kapitału zespołu utworzonego z rat podstawowych wpłaconych przez Klientów w danym miesiącu” 2004-12-07 SYSTEM ARGENTYŃSKI
192 2004-10-07 XVII Amc 31/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „DEUTSCHE FINANCE” Sp. z o.o. we Wrocławiu „D.F. Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo decydowania o sposobie kompletowania zestawów kwotowych w zespole oraz łączenia zespołów biorących udział w Posiedzeniach Komisji Przydziałowej” 2004-12-07 SYSTEM ARGENTYŃSKI
191 2004-10-07 XVII Amc 31/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pozwany: „DEUTSCHE FINANCE” Sp. z o.o. we Wrocławiu „Brak wpłaty raty kompletnej w danym miesiącu lub wpłacenie jej w dniu Posiedzenia Komisji Przydziałowej pozbawia Klienta uczestnictwa w tym Posiedzeniu Komisji Przydziałowej poprzez cofnięcie przydzielonego towaru” 2004-12-07 SYSTEM ARGENTYŃSKI
190 2004-10-07 XVII Amc 31/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „DEUTSCHE FINANCE” Sp. z o.o. we Wrocławiu „Klient nie traci prawa do uczestnictwa w Posiedzeniu Komisji Przydziałowej, jeżeli wpłata kolejnej raty kompletnej wraz z należnymi odsetkami w wysokości 0,15 % za każdy dzień zwłoki wpłynie na konto D.F. Sp. z o.o. nie później niż na... 2004-12-07 SYSTEM ARGENTYŃSKI
189 2004-10-07 XVII Amc 31/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „DEUTSCHE FINANCE” Sp. z o.o. we Wrocławiu „Klient wpłaci pierwszą ratę kompletną w terminie ustalonym przez D.F. Sp. z o.o. W przypadku nie wpłacenia pierwszej raty w ustalonym terminie Klient nie traci prawa do uczestnictwa w pierwszym Posiedzeniu Komisji Przydziałowej pod warunkiem,... 2004-12-07 SYSTEM ARGENTYŃSKI
188 2004-10-07 XVII Amc 31/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „DEUTSCHE FINANCE” Sp. z o.o. we Wrocławiu „Klient otrzyma pisemne zawiadomienie o utworzeniu zespołu oraz terminie pierwszej raty kompletnej” 2004-12-07 SYSTEM ARGENTYŃSKI
187 2004-10-27 XVII Amc 83/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów TRANS-EXPRES sp. z o.o. w Ełku „Podczas trwania imprezy Biuro Podróży nie bierze na siebie odpowiedzialności za: e) biuro podróży nie jest odpowiedzialne za niedogodności w hotelu spowodowane np. czasowym odcięciem ciepłej wody, ogrzewania lub klimatyzacji, naprawą lub... 2004-12-07 TURYSTYKA
186 2004-10-27 XVII Amc 83/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów TRANS-EXPRES sp. z o.o. w Ełku „Biuro Podróży nie odpowiada za niedogodności zaistniałe w trakcie realizacji imprezy wynikłe z przyczyn od niego niezależnych np. warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, działanie innych okoliczności siły wyższej lub leżących po... 2004-12-07 TURYSTYKA
185 2004-10-27 XVII Amc 83/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów TRANS-EXPRES sp. z o.o. w Ełku „Uzupełnienia zgłoszonych reklamacji powinny być składane w Biurze Podróży w ciągu 14 dni od daty zakończenia imprezy. Okoliczności podnoszone w reklamacji powinny być potwierdzone w czasie trwania imprezy przez pilota/rezydenta Biura... 2004-12-07 TURYSTYKA
184 2004-10-27 XVII Amc 83/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów TRANS-EXPRES sp. z o.o. w Ełku „Biuro Podróży jest odpowiedzialne za przebieg imprezy zgodny z programem oraz za umówioną jakość świadczeń. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać pod rygorem możliwości ich odrzucenia bez rozpatrywania w terminie 24 godzin od... 2004-12-07 TURYSTYKA
183 2004-10-27 XVII Amc 83/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów TRANS-EXPRES sp. z o.o. w Ełku „Biuro podróży zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych (działanie siły wyższej itp.) W takim przypadku uczestnik może żądać wpisania go na listę stałą uczestników innej imprezy lub zwrotu pełnej... 2004-12-07 TURYSTYKA
182 2004-10-25 XVII Amc 38/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wojciech Jaracz „W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia przedmiotu wypożyczenia pobierana jest opłata w wysokości od 50% do 100 % jego wartości” 2004-12-07 INNE USŁUGI
181 2004-10-20 XVII Amc 91/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Biuro Podróży i Turystyki „ALMATUR-Łódź” sp. z o.o. w Łodzi „Almatur nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Uczestników ponad kwotę rzeczywistej szkody, ogranicza ją do dwukrotności ceny imprezy turystycznej oraz nie odpowiada za szkody moralne” 2004-11-29 TURYSTYKA
180 2004-10-20 XVII Amc 91/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Biuro Podróży i Turystyki „ALMATUR-Łódź” sp. z o.o. w Łodzi „Almatur nie ponosi odpowiedzialności za niedociągnięcia w imprezie wynikłe z przyczyn od niego niezależnych – przepisy i zwyczaje miejscowe (...)” 2004-11-29 TURYSTYKA
179 2004-10-20 XVII Amc 91/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Biuro Podróży i Turystyki „ALMATUR-Łódź” sp. z o.o. w Łodzi „Almatur ma prawo dokonywania zmian w imprezie (...) niezwłocznie poinformuje o nich klientów (...). Nie dotyczy to jednak dokonywania zmian obiektywnie uznanych za mało istotne, jak na przykład zmiana zakwaterowania bez obniżenia standardu w... 2004-11-29 TURYSTYKA
178 2003-09-17 XVII Amc 3/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Czesław Kamiński Krajowa Agencja Wspierania Przedsiębiorczości „GROSZ” sp. z o.o. w Katowicach „Dla umożliwienia „Grosz” zrealizowania przedmiotu umowy, uczestnik grupy, przez zawarcie umowy przekazuje na rzecz „Grosz” nieodwołalne i nie wygasające nawet po śmierci uczestnika grupy pełnomocnictwo, na okres ważności grupy, aż do... 2004-11-18 SYSTEM ARGENTYŃSKI
177 2003-09-17 XVII Amc 3/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Czesław Kamiński Krajowa Agencja Wspierania Przedsiębiorczości „GROSZ” sp. z o.o. w Katowicach „Uczestnik grupy spłacający przedterminowo całość rat zobowiązany jest do zapłaty prowizji „Grosz” za wcześniejszą spłatę rat w wysokości 1 500 zł. W terminie 14 dni od momentu przedterminowej spłaty całości rat” 2004-11-18 SYSTEM ARGENTYŃSKI
176 2003-09-17 XVII Amc 3/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Czesław Kamiński Krajowa Agencja Wspierania Przedsiębiorczości „GROSZ” sp. z o.o. w Katowicach „Uczestnik grupy uzyska zwrot wpłaconych rat, zwaloryzowanych o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w terminie 14 dni od daty rezygnacji bez opłaty przygotowawczej” wyłącznie w części „bez opłaty przygotowawczej” 2004-11-18 SYSTEM ARGENTYŃSKI
175 2003-09-17 XVII Amc 3/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Czesław Kamiński Krajowa Agencja Wspierania Przedsiębiorczości „GROSZ” sp. z o.o. w Katowicach „Opłata przygotowawcza stanowi bezzwrotne (za wyjątkiem określonym w art. 5 ust. 2) wynagrodzenia za przygotowanie i zawarcie umowy” 2004-11-18 SYSTEM ARGENTYŃSKI
174 2004-05-20 XVII Amc 104/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Biuro Turystyczne „Eskapada” Sp. z o.o. w Krakowie „Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 45 dnia od daty jej złożenia” 2004-11-18 TURYSTYKA
173 2004-05-20 XVII Amc 104/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Biuro Turystyczne „Eskapada” Sp. z o.o. w Krakowie „W przypadku zakupu imprez po cenach promocyjnych, last minute, specjalnych nie podlegają one reklamacji (...)” 2004-11-18 TURYSTYKA
172 2004-09-09 XVII Amc 18/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Martyna Kozakiewicz – Centrum Nauczania Języków Obcych Translator w Katowicach „Uiszczone wpłaty nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem sytuacji w których kurs nie dochodzi do skutku z winy CNJO TRANSLATOR” 2004-11-18 EDUKACJA
171 2004-08-04 XVII Amc 56/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wojciech Abramowicz i Dariusz Krot Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe SATEX Sp. cywilna „PUH „SATEX” nie ponosi odpowiedzialności jeżeli swą działalność będzie musiało zawiesić z przyczyn od niego niezależnych” 2004-11-18 USŁUGI INTERNETOWE
170 2004-08-04 XVII Amc 56/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wojciech Abramowicz i Dariusz Krot Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe SATEX Sp. cywilna „Abonent przyjmuje do wiadomości, że nie wywiązywanie się z uiszczenia pełnej kwoty ustalonej w § 3 (tj. kosztu zainstalowania przyłącza) PUH „SATEX” uzna za rezygnację z zainstalowania przyłącza. W takim przypadku wpłacona zaliczka... 2004-11-18 USŁUGI INTERNETOWE
169 2004-09-21 XVII Amc 78/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Polska Korporacja Inwestycyjna Sp. z o.o. w Opolu „W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sporu strony oświadczają, że rzeczowo właściwym sądem do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Rejonowy lub Okręgowy w Opolu” 2004-11-18 SYSTEM ARGENTYŃSKI
168 2004-09-21 XVII Amc 78/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Polska Korporacja Inwestycyjna Sp. z o.o. w Opolu „Strony wykorzystają wszelkie możliwości do polubownego załatwienia ewentualnych sporów wynikających z umowy” 2004-11-18 SYSTEM ARGENTYŃSKI
167 2004-09-21 XVII Amc 78/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Polska Korporacja Inwestycyjna Sp. z o.o. w Opolu „Rozliczenie odbędzie się w następującej kolejności: - pokrycie strat powstałych w Funduszu z przyczyn nie zawinionych przez PKI - wypłatę rat podstawowych Klientom, którym nie został przydzielony produkt. Jeżeli będące w dyspozycji PKI... 2004-11-18 SYSTEM ARGENTYŃSKI
166 2004-09-21 XVII Amc 78/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Polska Korporacja Inwestycyjna Sp. z o.o. w Opolu „Klient bez przydzielonej Promesy, a który nie dokonał w terminie wpłaty raty miesięcznej zapłaci opłatę karną w wysokości 0,25 % wysokości rat miesięcznej za każdy dzień zwłoki, o ile nie wpłaci dwóch kolejnych rat PKI może dokonać... 2004-11-18 SYSTEM ARGENTYŃSKI
165 2004-09-21 XVII Amc 78/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Polska Korporacja Inwestycyjna Sp. z o.o. w Opolu „Klientowi ze zrealizowaną Promesą, który nie dokonał wpłaty w terminie jednej rat kompletnej zostanie doliczona opłata karna w wysokości 0,25 % raty kompletnej za każdy dzień opóźnienia” 2004-11-18 SYSTEM ARGENTYŃSKI
164 2004-09-21 XVII Amc 78/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Polska Korporacja Inwestycyjna Sp. z o.o. w Opolu „W przypadku nietypowym, nieuwzględnionym w artykule niniejszym decyzje podejmuje Komisja” 2004-11-18 SYSTEM ARGENTYŃSKI
163 2004-09-21 XVII Amc 78/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Polska Korporacja Inwestycyjna Sp. z o.o. w Opolu „Ważne są tylko oferty które zostały złożone na oryginalnych firmowych drukach wypełnionych według wskazówek w nich zawartych z podpisem Klienta” 2004-11-18 SYSTEM ARGENTYŃSKI
162 2004-09-21 XVII Amc 78/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Polska Korporacja Inwestycyjna Sp. z o.o. w Opolu „Klient nie traci prawa do uzyskania przydziału Promesy mimo nie wpłacenia w terminie raty kompletnej pod warunkiem: wraz z ratą kompletną wpłacona zostanie opłata karna w wysokości 0,25 % rat kompletnej za każdy dzień zwłoki” 2004-11-18 SYSTEM ARGENTYŃSKI
161 2004-09-21 XVII Amc 78/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Polska Korporacja Inwestycyjna Sp. z o.o. w Opolu „Pierwszą ratę kompletną należy wpłacić w ustalonym przez PKI terminie” 2004-11-18 SYSTEM ARGENTYŃSKI
160 2004-09-21 XVII Amc 78/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Polska Korporacja Inwestycyjna Sp. z o.o. w Opolu „W przypadku gdyby w okresie stu osiemdziesięciu dni od daty podpisania umowy nie została ona zaewidencjonowana, wówczas PKI zwróci Klientowi kwotę opłaty przygotowawczej bez odsetek i waloryzacji” 2004-11-18 SYSTEM ARGENTYŃSKI
159 2004-09-21 XVII Amc 78/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Polska Korporacja Inwestycyjna Sp. z o.o. w Opolu „W przypadku, gdy wartość produktu w dniu jego nabycia będzie wyższa niż wartość zestawu kwotowego, określonego w Umowie, Klient zobowiązuje się do pokrycia zaistniałej różnicy przed odbiorem produktu” 2004-11-18 SYSTEM ARGENTYŃSKI
158 2004-09-21 XVII Amc 78/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Polska Korporacja Inwestycyjna Sp. z o.o. w Opolu „Opłata przygotowawcza jest bezzwrotna za wyjątkiem przypadku określonego w art. 4 § 2” 2004-11-18 SYSTEM ARGENTYŃSKI
157 2004-01-05 XVII Amc 131/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Kredyt Bank S.A. w Warszawie „Nadpłaty w kwotach nie przekraczających 15 zł nie podlegają zwrotowi” 2004-11-18 USŁUGI BANKOWE
156 2004-09-09 XVII Amc 12/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Dom-Invest Sp. z o.o. we Wrocławiu „Kara umowna należna nabywcy w okolicznościach wymienionych w ust. 1 wynosi 0,1 % kwoty wpłaconej przez nabywcę za każdy dzień opóźnienia przekraczający 60 dni, nie więcej jednak niż 10% tej kwoty” 2004-11-18 NIERUCHOMOŚCI
155 2004-09-09 XVII Amc 12/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Dom-Invest Sp. z o.o. we Wrocławiu „Cena nabycia nieruchomości (lokalu mieszkalnego) ulegnie zmianie, jeżeli po zakończeniu budowy okaże się, że zakupione powierzchnie lokalu mieszkalnego ulegną zmianie w stosunku do powierzchni przewidzianej w projekcie o więcej niż 2,5%” 2004-11-18 NIERUCHOMOŚCI
154 2004-05-08 XVII Amc 35/01 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów AUTO PLAN Sp. z o.o. w Warszawie „Spółka powinna przystąpić do dokonywania zwrotów rat czystych w oparciu o środki tworzące aktualny fundusz grupy. W tym celu w okresie 90 dni kalendarzowych nastąpi ostateczne rozliczenie grupy w następującej kolejności: zwrot rat, które... 2004-10-11 SYSTEM ARGENTYŃSKI
153 2004-05-08 XVII Amc 35/01 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów AUTO PLAN Sp. z o.o. w Warszawie „Zwrot należny klientowi rezygnującemu powinien nastąpić wówczas, gdy członkowie tejże grupy posiadający asygnację spłacą swoje umowy do końca, tj. po zakończeniu planu ratalnego grupy.” 2004-10-11 SYSTEM ARGENTYŃSKI
152 2004-05-08 XVII Amc 35/01 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów AUTO PLAN Sp. z o.o. w Warszawie „W przypadku gdyby we wskazanym terminie klient nie mógł skompletować dokumentacji lub z innych względów nie chciał skorzystać z asygnacji w tym miesiącu, Spółka unieważni tę asygnację pod warunkiem, iż w danej grupie będzie choć... 2004-10-11 SYSTEM ARGENTYŃSKI
151 2004-05-08 XVII Amc 35/01 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów AUTO PLAN Sp. z o.o. w Warszawie „Cena usługi spółki pokrywa koszty obsługi przez cały czas ważności planu ratalnego danej grupy” 2004-10-11 SYSTEM ARGENTYŃSKI
150 2004-05-08 XVII Amc 35/01 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów AUTO PLAN Sp. z o.o. w Warszawie „Spółka nie może odmówić klientowi prawa przystąpienia do systemu poza przypadkiem nie objęcia go przez firmę ubezpieczeniową ubezpieczeniem na życie” 2004-10-11 SYSTEM ARGENTYŃSKI
149 2004-05-08 XVII Amc 35/01 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów AUTO PLAN Sp. z o.o. w Warszawie „Klient przystępuje do systemu po złożeniu oświadczenia o stanie zdrowia wymaganego przez firmę ubezpieczeniową” 2004-10-11 SYSTEM ARGENTYŃSKI
148 2004-05-08 XVII Amc 35/01 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów AUTO PLAN Sp. z o.o. w Warszawie „Sprawy wymagające rozstrzygnięcia sądowego będą prowadzone przed sądami dla miasta stołecznego Warszawy.” 2004-10-11 SYSTEM ARGENTYŃSKI
147 2004-05-08 XVII Amc 35/01 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów AUTO PLAN Sp. z o.o. w Warszawie „Jedynie w przypadku wyczerpania wszystkich możliwości technicznych Spółka upoważniona jest do rozliczenia grupy zgodnie z Artykułem 18.” 2004-10-11 SYSTEM ARGENTYŃSKI