www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

wyszukaj po frazie
szukaj w
uwzględnij tylko klauzule z uzasadnieniem
tak
nazwa pozwanego
nazwa powoda

Znalezionych klauzul: 7396

numer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża

LP DATA WYROKU SYGNATURA SĄD POWÓD POZWANY POSTANOWIENIE NIEDOZWOLONE DATA WPISU BRANŻA
246 2004-11-15 XVII Amc 41/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Gwarancja” sp. z o.o. w Rybniku „W przypadku, gdy w ciągu 2 (dwóch) kolejnych miesięcy nie zostanie zebrany fundusz pozwalający na przydział towaru, Gwarancja upoważniona jest do wstrzymania aktów operacyjnych i przystąpienia do przedterminowej likwidacji danego Funduszu... 2005-01-06 SYSTEM ARGENTYŃSKI
245 2004-11-15 XVII Amc 41/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Gwarancja” sp. z o.o. w Rybniku „Inwestor Funduszu uzyska zwrot wpłaconych rat zrewaloryzowanych o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w terminie 14 dni od likwidacji Funduszu bez opłaty przygotowawczej” 2005-01-06 SYSTEM ARGENTYŃSKI
244 2004-11-15 XVII Amc 41/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Gwarancja” sp. z o.o. w Rybniku „Inwestorowi Funduszu, któremu przyznano asygnatę towarową, a który zrezygnował lub nie wpłacił w terminie kwoty wynikającej z zaoferowanych rat kompletnych z uwzględnieniem art. 15 ust. 5, zostaje cofnięta przyznana asygnata z... 2005-01-06 SYSTEM ARGENTYŃSKI
243 2004-11-15 XVII Amc 41/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Gwarancja” sp. z o.o. w Rybniku „Inwestorowi Funduszu przysługuje prawo kompensaty oferowanego udziału własnego” 2005-01-06 SYSTEM ARGENTYŃSKI
242 2004-11-15 XVII Amc 41/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Gwarancja” sp. z o.o. w Rybniku „Udział własny w przypadku, gdy oferta okaże się zwycięska, będzie zaliczony na poczet płatności przyszłych rat po wyrażeniu zgody przez Gwarancja, skracając ich okres, począwszy od ostatniej raty” 2005-01-06 SYSTEM ARGENTYŃSKI
241 2004-11-15 XVII Amc 41/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Gwarancja” sp. z o.o. w Rybniku „W przydziale towaru biorą udział wyłącznie pisemne oferty, które wpłynęły do Gwarancja na 5 (pięć) dni przed aktem operacyjnym. Oferty pisemne winne być wypełnione na drukach dostarczonych przez Gwarancja, stosownie do zawartych w nich... 2005-01-06 SYSTEM ARGENTYŃSKI
240 2004-11-15 XVII Amc 41/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Gwarancja” sp. z o.o. w Rybniku „Podczas comiesięcznego aktu operacyjnego, Gwarancja będzie przydzielać towary do wysokości posiadanego funduszu, utworzonego z rat podstawowych wpłaconych przez Inwestorów Funduszu w danym miesiącu Gwarancja zastrzega sobie prawo decydowania... 2005-01-06 SYSTEM ARGENTYŃSKI
239 2004-11-15 XVII Amc 41/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Gwarancja” sp. z o.o. w Rybniku „Koszty obsługi – jest to opłata wyrażona procentowo w stosunku do wybranego zestawu kwotowego, określona na pierwszej stronie umowy, pobierana przez Gwarancja na obsługę i administrację Funduszu miesięcznie w postaci tzw. należności za... 2005-01-06 SYSTEM ARGENTYŃSKI
238 2004-11-15 XVII Amc 41/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Gwarancja” sp. z o.o. w Rybniku „Brak wpłaty raty kompletnej w danym miesiącu lub nie wpłacenie jej w wyznaczonym przez Gwarancja terminie, pozbawia Inwestora Funduszu uczestnictwa w danym akcie operacyjnym poprzez cofnięcie przyznanego towaru. Cofnięty towar powiększy... 2005-01-06 SYSTEM ARGENTYŃSKI
237 2004-11-15 XVII Amc 41/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Gwarancja” sp. z o.o. w Rybniku „O ile w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od daty zawarcia umowy nie zostanie utworzony Fundusz Gwarancja zwróci Wstępującemu kwotę opłaty przygotowawczej, rewaloryzowaną o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług” 2005-01-06 SYSTEM ARGENTYŃSKI
236 2004-11-15 XVII Amc 41/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Gwarancja” sp. z o.o. w Rybniku „Inwestor Funduszu może dokonać za zgodą Gwarancja zmiany zestawu kwotowego z niższego na wyższy (nie odwrotnie)” 2005-01-06 SYSTEM ARGENTYŃSKI
235 2004-11-15 XVII Amc 41/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Gwarancja” sp. z o.o. w Rybniku „Opłata przygotowawcza stanowi bezzwrotne (poza wyjątkiem określonym w art. 5 ust. 2) wynagrodzenia za przygotowanie i zawarcie umowy” 2005-01-06 SYSTEM ARGENTYŃSKI
234 2004-10-10 XVII Amc 47/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Miły Dom sp. z o.o. w Gliwicach „Sprzedający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w projekcie Budynku dotyczących projektowanych technologii i rozwiązań” 2005-01-06 NIERUCHOMOŚCI
233 2004-10-10 XVII Amc 47/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Miły Dom sp. z o.o. w Gliwicach „Sprzedający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w projekcie Budynku, zwłaszcza zmiany powierzchni lokali a co za tym idzie, udziału w nieruchomości gruntowej. Zmiany te nie mogą spowodować konieczności zwiększenia podstawowej ceny o... 2005-01-06 NIERUCHOMOŚCI
232 2004-10-10 XVII Amc 47/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Miły Dom sp. z o.o. w Gliwicach „Wszelkie spory wiążące się z niniejszą umową oraz skargi lub roszczenia odnoszące się do, lub wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Polubowny powołany i obradujący na podstawie Kodeksu Postępowania Cywilnego” 2005-01-06 NIERUCHOMOŚCI
231 2004-10-10 XVII Amc 47/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Miły Dom sp. z o.o. w Gliwicach „W przypadku opóźnienia więcej niż 90 dni z winy Sprzedającego w oddaniu realizowanego harmonogramu Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości równej 0,1% wartości niezrealizowanego zakresu robót za każdy dzień zwłoki... 2005-01-06 NIERUCHOMOŚCI
230 2004-10-10 XVII Amc 47/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Miły Dom sp. z o.o. w Gliwicach „W razie niewykonania umowy przez Sprzedającego i rezygnacji z umowy przez Kupującego zwróci on wpłacone kwoty w całości Kupującemu po znalezieniu nowego nabywcy, lecz nie później niż z końcem inwestycji. Przez niewykonanie umowy przez... 2005-01-06 NIERUCHOMOŚCI
229 2004-10-10 XVII Amc 47/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Miły Dom sp. z o.o. w Gliwicach „W razie niewykonania umowy przez Kupującego Sprzedający może bez dodatkowego wezwania odstąpić od umowy i zatrzymać 35% wartości umowy. Przez niewykonanie umowy przez Kupującego strony rozumieją – zaleganie z płatnościami wymienionymi w... 2005-01-06 NIERUCHOMOŚCI
228 2004-10-10 XVII Amc 47/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Miły Dom sp. z o.o. w Gliwicach „Wszelkie wpłaty dokonywane będą na podstawie udokumentowanych dowodów kasowych KP lub przelewów na konto Sprzedającego w banku (...) lub inne wskazane przez Sprzedającego. Inne wpłaty dokonywane przez Kupującego będą uważane za niebyłe.... 2005-01-06 NIERUCHOMOŚCI
227 2004-10-10 XVII Amc 47/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Miły Dom sp. z o.o. w Gliwicach „W przypadku zmiany powierzchni lokalu wnikającej z inwentaryzacji powykonawczej, cena ulegnie zmianie o wartość wynikającą z pomnożenia różnicy w powierzchni lokalu przez cenę jednego metra kwadratowego ustaloną w umowie” 2005-01-06 NIERUCHOMOŚCI
226 2004-11-15 XVII Amc 107/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Grupa Kapitałowo Budowlana EUROGROUP sp. z o.o. w Krakowie „W przypadku, gdyby w przyszłości ustanowiono podatki obejmujące niniejszą umowę lub jakiekolwiek operacje z niej wynikające, obciążać one będą Uczestnika Programu” 2005-01-06 SYSTEM ARGENTYŃSKI
225 2004-11-15 XVII Amc 107/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Grupa Kapitałowo Budowlana EUROGROUP sp. z o.o. w Krakowie „W przypadku gdy Uczestnik Programu zamierza odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie EUROGROUP winien on na piśmie udzielić EUROGROUP dodatkowego terminu do wykonania umowy nie krótszego niż 30 dni” 2005-01-06 SYSTEM ARGENTYŃSKI
224 2004-11-15 XVII Amc 107/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Grupa Kapitałowo Budowlana EUROGROUP sp. z o.o. w Krakowie „W stosunku do uczestnika Programu ze zrealizowaną asygnatą towarową, a który (...) nie dokonał w terminie wpłaty dwóch rat miesięcznych, EUROGROUP zażąda natychmiastowej i przedterminowej spłaty wszystkich rat kompletnych wraz z... 2005-01-06 SYSTEM ARGENTYŃSKI
223 2004-11-15 XVII Amc 107/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Grupa Kapitałowo Budowlana EUROGROUP sp. z o.o. w Krakowie „Wraz z zawiadomieniem o przydzieleniu produktu Uczestnik gremium otrzymuje następujące dokumenty: a. „Propozycje zabezpieczenia spłaty rat” b. „Informacje o wykorzystaniu asygnaty towarowej”, wyżej wymienione dokumenty po wypełnieniu... 2005-01-06 SYSTEM ARGENTYŃSKI
222 2004-11-15 XVII Amc 107/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Grupa Kapitałowo Budowlana EUROGROUP sp. z o.o. w Krakowie „EUROGROUP zastrzega sobie prawo decydowania o sposobie kompletowania zestawów kwotowych w gremium oraz łączenia gremiów biorących udział w aktach asygnacyjnych, jak również prawo do przesunięcia terminu aktu asygnacyjnego” 2005-01-06 SYSTEM ARGENTYŃSKI
221 2004-11-18 XVII Amc 132/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Powszechna Inicjatywa Gospodarcza „EURO 2000” sp. z o.o. w Żorach „Uczestnik grupy, któremu nie przydzielono jeszcze towaru może wystąpić z grupy w dowolnym czasie pod warunkiem, że nie zalega w płatnościach rat i powiadomi EURO 2000 o swojej decyzji w formie pisemnej (...) Uczestnik, który odstępuje od... 2005-01-06 SYSTEM ARGENTYŃSKI
220 2004-11-18 XVII Amc 132/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Powszechna Inicjatywa Gospodarcza „EURO 2000” sp. z o.o. w Żorach „Uczestnikowi grupy, któremu przyznano asygnatę towarową, a który zrezygnował lub nie wpłacił w terminie kwoty wynikającej z zaoferowanych rat kompletnych z uwzględnieniem art. 15 ust. 5 zostaje wstrzymane dobro do czasu uregulowania... 2005-01-06 SYSTEM ARGENTYŃSKI
219 2004-11-18 XVII Amc 132/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Powszechna Inicjatywa Gospodarcza „EURO 2000” sp. z o.o. w Żorach „ EURO 2000 zastrzega sobie prawo decydowania o sposobie kompletowania zestawów kwotowych oraz łączenia grup biorących udział w aktach asygnacyjnych. Podczas aktu asygnacyjnego EURO 2000 będzie przydzielać dobra do wysokości kapitału... 2005-01-06 SYSTEM ARGENTYŃSKI
218 2004-11-18 XVII Amc 132/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Powszechna Inicjatywa Gospodarcza „EURO 2000” sp. z o.o. w Żorach „ Pierwszy akt asygnacyjny dla Uczestnika, odbędzie się nie później niż w dwa miesiące po utworzeniu Grupy, o czym zostaną zawiadomieni Uczestnicy w ciągu 14 dni od dnia utworzenia grupy” 2005-01-06 SYSTEM ARGENTYŃSKI
217 2004-10-13 XVII Amc 73/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Przedsiębiorstwo Turystyczno-Usługowe Astra-TOUR PBH Palowscy Sp. jawna w Katowicach „Biuro nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bagaż uczestników w przypadku jego zamiany, zapomnienia, zagubienia lub kradzieży” 2005-01-06 TURYSTYKA
216 2004-10-13 XVII Amc 73/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Przedsiębiorstwo Turystyczno-Usługowe Astra-TOUR PBH Palowscy Sp. jawna w Katowicach „Koszty ponoszone przez uczestnika w przypadku rezygnacji: a) co najmniej 50 dni przed datą wyjazdu potrąca się 10% ceny imprezy w zł., b) w terminie 49-20 dni przed datą wyjazdu potrąca się 40% ceny imprezy w zł., c) w terminie 19-12 dni... 2005-01-06 TURYSTYKA
215 2004-11-10 XVII Amc 87/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Univers’ sp. z o.o. w Krakowie „W przypadku rezygnacji i nie dojścia do skutku umowy przedwstępnej z przyczyn leżących po stronie Wpłacającego kwota, o której mowa w § 2.2 przepada, chyba że osoba wskazana przez Wpłacającego wstąpi w jego prawa i obowiązki z tytułu... 2005-01-06 INNE USŁUGI
214 2004-10-27 XVII Amc 67/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Krajowe Przedsiębiorstwo Turystyczno-Wypoczynkowe „NATURA TOUR” sp. z o.o. w Gdańsku „NATURA TOUR” wyłącza całkowicie odpowiedzialność za wady imprez objętych ofertą o ile oferta została odmiennie zaprezentowana przez osoby działające w jego imieniu” 2005-01-06 TURYSTYKA
213 2004-10-27 XVII Amc 67/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Krajowe Przedsiębiorstwo Turystyczno-Wypoczynkowe „NATURA TOUR” sp. z o.o. w Gdańsku „NATURA TOUR” nie dokonuje zwrotu wartości nie zrealizowanych świadczeń, jeżeli w czasie trwania imprezy następuje zmiana z przyczyn niezależnych od NATURA TOUR przy zapewnieniu świadczeń zastępczych o tej samej wartości, które nie... 2005-01-06 TURYSTYKA
212 2004-10-27 XVII Amc 67/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Krajowe Przedsiębiorstwo Turystyczno-Wypoczynkowe „NATURA TOUR” sp. z o.o. w Gdańsku „NATURA TOUR” zastrzega sobie możliwość zmiany ceny w przypadku znacznego wzrostu kursu walut w stosunku do złotego, decyzji władz administracyjnych mających wpływ na wysokość cen (np. podatki, koszty transportu itp.)” 2005-01-06 TURYSTYKA
211 2004-12-08 XVII Amc 68/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Telewizja Kablowa „Black Plate Star” sp. z o.o. w Gdańsku „Prawo do obniżenia opłaty abonamentowej przysługują abonentowi wtedy, gdy brak sygnału spowodowany awarią był dłuższy niż 3 dni robocze. Od tego momentu za każdy następny dzień braku sygnału od abonenta odliczana jest 1/30 jego... 2005-01-06 TELEWIZJA KABLOWA I SATELITARNA
210 2004-11-18 XVII Amc 49/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pośrednictwo i Obrót Nieruchomościami Alians s.c. T. Zobek, R. Leśniak w Katowicach „Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Pośrednika” 2005-01-06 NIERUCHOMOŚCI
209 2004-11-18 XVII Amc 49/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pośrednictwo i Obrót Nieruchomościami Alians s.c. T. Zobek, R. Leśniak w Katowicach „W przypadku zwolnienia przez Pośrednika nabywcy (najemcy) deklarującego pisemną wolę zakupu (najmu) za cenę ofertową lub do niej zbliżoną nie niższą niż 10% oraz odmowy sprzedaży przez Zamawiającego za w/w kwotę – prowizja jest... 2005-01-06 NIERUCHOMOŚCI
208 2004-10-13 XVII Amc 62/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Wojciechowski POLKOMTEL S.A. w Warszawie „W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji dotyczącej rachunku telefonicznego kwota podlegająca zwrotowi zostanie zaliczona na poczet istniejących lub przyszłych zobowiązań Abonenta” 2005-01-06 USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
207 2004-10-19 XVII Amc 123/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małopolska Telewizja Kablowa S.TAR-TV Sp. z o.o. w Tarnowie „Prawo do obniżenia opłaty abonamentowej przysługuje Abonentowi wtedy, gdy brak sygnału spowodowany awarią był dłuższy niż trzy dni robocze. Od tego momentu, za każdy kolejny dzień braku sygnału, od abonamentu odliczana jest 1/30 jego... 2004-12-09 TELEWIZJA KABLOWA I SATELITARNA
206 2004-10-07 XVII Amc 31/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „DEUTSCHE FINANCE” Sp. z o.o. we Wrocławiu „Dla umożliwienia D.F. Sp. z o.o. zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy, klient którego dane osobowe określone zostały na pierwszej stronie umowy przez jego zawarcie przekazuje na rzecz D.F. Sp. z o.o. nieodwołalne i nie wygasające nawet po... 2004-12-07 SYSTEM ARGENTYŃSKI
205 2004-10-07 XVII Amc 31/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „DEUTSCHE FINANCE” Sp. z o.o. we Wrocławiu „Klient ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy bez podania przyczyny w ciągu 3 dni od momentu jej podpisania . Wówczas klientowi przysługuje zwrot wpłaconych rat kompletnych” 2004-12-07 SYSTEM ARGENTYŃSKI
204 2004-10-07 XVII Amc 31/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „DEUTSCHE FINANCE” Sp. z o.o. we Wrocławiu „W stosunku do klienta, któremu nie przydzielono jeszcze towaru, a który nie wpłaci dwóch rat miesięcznych D.F. Sp. z o.o. dokona wykluczenia z zespołu. Klient otrzyma zwrot wpłaconych rat podstawowych (bez waloryzacji i oprocentowania) w... 2004-12-07 SYSTEM ARGENTYŃSKI
203 2004-10-07 XVII Amc 31/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „DEUTSCHE FINANCE” Sp. z o.o. we Wrocławiu „W stosunku do klienta, który nie zrealizował przydzielonego towaru podczas Posiedzenia Komisji Przydziałowej, a który nie dokonał w terminie wpłaty dwóch rat miesięcznych D.F. Sp. z o.o. zażąda natychmiastowej i przedterminowej spłaty... 2004-12-07 SYSTEM ARGENTYŃSKI
202 2004-10-07 XVII Amc 31/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „DEUTSCHE FINANCE” Sp. z o.o. we Wrocławiu „W stosunku do klienta, który nie zrealizował przydzielonego towaru podczas Posiedzenia Komisji Przydziałowej, a który nie dokonał w terminie wpłaty jednej raty miesięcznej zostaną naliczone odsetki w wysokości 0,15% za każdy dzień zwłoki” 2004-12-07 SYSTEM ARGENTYŃSKI
201 2004-10-07 XVII Amc 31/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „DEUTSCHE FINANCE” Sp. z o.o. we Wrocławiu „W stosunku do klienta, któremu przydzielono towar a nie wpłacił w terminie zaoferowanej ilości rat podstawowych zgodnie z § 8 pkt 4 zostaną naliczone odsetki w wysokości 0,15 % za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wymagalności” 2004-12-07 SYSTEM ARGENTYŃSKI
200 2004-10-07 XVII Amc 31/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „DEUTSCHE FINANCE” Sp. z o.o. we Wrocławiu „W stosunku do klienta, któremu przydzielono towar, a nie uiścił opłaty przydziałowej w oznaczonym terminie w myśl postanowień § 8 pkt 3 zostaną naliczone odsetki w wysokości 0,15 % za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wymagalności” 2004-12-07 SYSTEM ARGENTYŃSKI
199 2004-10-07 XVII Amc 31/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „DEUTSCHE FINANCE” Sp. z o.o. we Wrocławiu „W stosunku do klienta, któremu nie przydzielono jeszcze towaru, a który nie dokonał wpłaty w terminie jednej raty miesięcznej zostaną naliczone odsetki w wysokości 0,15 % za każdy dzień zwłoki” 2004-12-07 SYSTEM ARGENTYŃSKI
198 2004-10-07 XVII Amc 31/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „DEUTSCHE FINANCE” Sp. z o.o. we Wrocławiu „Jeżeli powstanie zaległość w płaceniu rat klient zobowiązuje się do natychmiastowej spłaty na rzecz D.F. Sp. z o.o. zaległości wraz z należnymi odsetkami w wysokości 0,15 % za każdy dzień zwłoki” 2004-12-07 SYSTEM ARGENTYŃSKI
197 2004-10-07 XVII Amc 31/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „DEUTSCHE FINANCE” Sp. z o.o. we Wrocławiu „Z tytułu dokonania cesji pobierana jest opłata w wysokości 1% wartości obowiązującego Klienta zestawu kwotowego” 2004-12-07 SYSTEM ARGENTYŃSKI