www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

wyszukaj po frazie
szukaj w
uwzględnij tylko klauzule z uzasadnieniem
tak
nazwa pozwanego
nazwa powoda

Znalezionych klauzul: 7396

numer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża

LP DATA WYROKU SYGNATURA SĄD POWÓD POZWANY POSTANOWIENIE NIEDOZWOLONE DATA WPISU BRANŻA
296 2004-11-24 XVII Amc 119/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wanda Kwiatkowska i Andrzej Kwiatkowski Przedsiębiorstwo Turystyczno-Usługowe MAZUR POL s.c. „Rezygnacja z udziału w imprezie, niezależnie od przyczyny pociąga za sobą potrącenia określone niniejszymi warunkami: (...) d) 100% kosztów pobytu w przypadku rezygnacji poniżej 7 dni przed rozpoczęciem wypoczynku” 2005-02-22 TURYSTYKA
295 2004-11-24 XVII Amc 119/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wanda Kwiatkowska i Andrzej Kwiatkowski Przedsiębiorstwo Turystyczno-Usługowe MAZUR POL s.c. „Wyrażam zgodę na zmianę ceny imprezy (np. w przypadku zmiany kursu walut), zmianę programu i warunków sprzedaży” 2005-02-22 TURYSTYKA
294 2004-02-16 XVII Amc 13/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Centrum Kształcenia Językowego „The Point” w Krakowie „W przypadku wypowiedzenia, kwoty wpłacone za kurs zgodnie z wybranym wariantem płatności nie podlegają zwrotowi” 2005-02-22 EDUKACJA
293 2004-02-16 XVII Amc 13/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Centrum Kształcenia Językowego „The Point” w Krakowie „W przypadku, gdy pozostała przez Klienta do zapłaty za całość kursu kwota jest niższa od jednorazowej opłaty, o której mowa w ust. 1, przedmiotowa opłata ulega zmniejszeniu do tej kwoty” 2005-02-22 EDUKACJA
292 2004-02-16 XVII Amc 13/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Centrum Kształcenia Językowego „The Point” w Krakowie „Nie nalicza się jednorazowej opłaty, o której mowa w ust. 1, w przypadku opłacenia przez Klienta całego kursu” 2005-02-22 EDUKACJA
291 2004-02-16 XVII Amc 13/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Centrum Kształcenia Językowego „The Point” w Krakowie „Niniejsza umowa może zostać wypowiedziana przez Klienta z zachowaniem trzydziestodniowego terminu wypowiedzenia, pod warunkiem opłacenia wszystkich określonych w § 4 należności wobec „The Point” do dnia upływu okresu wypowiedzenia oraz... 2005-02-22 EDUKACJA
290 2004-12-21 XVII Amc 69/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sosnowiecka Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Nowa” w Sosnowcu „W terminie późniejszym Spółdzielnia zawrze umowę o realizację mieszkania w domu wielorodzinnym, którą Przyszły Użytkownik zobowiązuje się podpisać w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania” 2005-02-22 NIERUCHOMOŚCI
289 2004-12-21 XVII Amc 69/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sosnowiecka Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Nowa” w Sosnowcu „W terminie późniejszym Spółdzielnia zawrze umowę o realizację domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej/bliźniaczej, którą Przyszły Użytkownik zobowiązuje się podpisać w ciągu 15 dni od daty jej otrzymania” 2005-02-22 NIERUCHOMOŚCI
288 2004-12-21 XVII Amc 69/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sosnowiecka Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Nowa” w Sosnowcu „W przypadku rezygnacji przez Przyszłego Użytkownika (Członka Spółdzielni) z finansowania inwestycji wpłacona kwota podlega zwrotowi bez odsetek, przy czym Spółdzielnia potrąci z wpłaconej kwoty 5% tytułem kosztów obsługi i podjętego... 2005-02-22 NIERUCHOMOŚCI
287 2004-12-21 XVII Amc 69/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sosnowiecka Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Nowa” w Sosnowcu „Umowa wygasa tylko i jedynie w przypadkach określonych w jej postanowieniach” 2005-02-22 NIERUCHOMOŚCI
286 2004-12-21 XVII Amc 69/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sosnowiecka Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Nowa” w Sosnowcu „W przypadku rezygnacji (złożonej na piśmie) z dalszego finansowania budowy lub wypowiedzenia umowy zgodnie z § 4 pkt 2 Spółdzielnia potrąci Przyszłemu Użytkownikowi: a) 5% wartości umownej na dzień złożonej rezygnacji tytułem zwrotu... 2005-02-22 NIERUCHOMOŚCI
285 2004-12-21 XVII Amc 69/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sosnowiecka Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Nowa” w Sosnowcu „Decyzję o zmianach kosztu budowy 1 m2 i innych w tym zakresie podejmuje Zarząd Spółdzielni. O powyższych zmianach Przyszły Użytkownik każdorazowo informowany będzie odrębnym pismem” 2005-02-22 NIERUCHOMOŚCI
284 2004-12-21 XVII Amc 69/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sosnowiecka Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Nowa” w Sosnowcu „Koszty budowy 1 m2 powierzchni całkowitej może się zmienić w zależności od wzrostu czynników cenotwórczych i budowlanych mających wpływ na koszt budowy” 2005-02-22 NIERUCHOMOŚCI
283 2004-12-22 XVII Amc 115/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jolanta Kidaj Biuro Usługowo-Handlowe „Guliver” w Lublinie „Organizator wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia w zakresie przekraczającym kwoty gwarantowane polisą generalną Ubezpieczyciela, z którym zawarto umowę” 2005-02-22 TURYSTYKA
282 2004-12-22 XVII Amc 115/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jolanta Kidaj Biuro Usługowo-Handlowe „Guliver” w Lublinie „Organizator wyłącza całkowicie odpowiedzialność za wady imprez objętych ofertą Organizatora o ile oferta została odmiennie zaprezentowana przez osoby działające w imieniu Organizatora” 2005-02-22 TURYSTYKA
281 2004-12-22 XVII Amc 115/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jolanta Kidaj Biuro Usługowo-Handlowe „Guliver” w Lublinie „Organizator nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunku do Klienta ponad kwotę rzeczywistej szkody i utraconych korzyści pod warunkiem ich udokumentowania w sposób określony przepisami prawa cywilnego oraz ustawy o usługach... 2005-02-22 TURYSTYKA
280 2004-12-22 XVII Amc 115/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jolanta Kidaj Biuro Usługowo-Handlowe „Guliver” w Lublinie „Warunkiem skutecznego zgłoszenia reklamacji przez Klienta jest dołączenie do niej pisemnego zgłoszenia nieprawidłowości wraz z opisem na czym polegają pilotowi, rezydentowi bądź obsłudze hotelowej i przez w/w osoby potwierdzone... 2005-02-22 TURYSTYKA
279 2004-12-22 XVII Amc 115/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jolanta Kidaj Biuro Usługowo-Handlowe „Guliver” w Lublinie „Wszelkie roszczenia klienta, który spełnił świadczenia pieniężne związane z rozwiązaniem Umowy w oparciu o pkt 4 Warunków Płatności winny być kierowane do pośredników sprzedających imprezy w imieniu Organizatora” 2005-02-22 TURYSTYKA
278 2004-12-22 XVII Amc 115/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jolanta Kidaj Biuro Usługowo-Handlowe „Guliver” w Lublinie „Organizator (...) wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z niewykonania umowy przez pośredników działających w sieci Organizatora (pośredników)” 2005-02-22 TURYSTYKA
277 2004-12-08 XVII Amc 79/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Mega Travel” Sp. z o.o. w Katowicach „Jeżeli na kilka dni przed rozpoczęciem imprezy Biuro dysponuje jeszcze wolnymi miejscami zdarza się, że są one sprzedawane po obniżonej cenie w ramach oferty Last Minute. W tej ofercie część świadczeń może odbiegać jakością od... 2005-02-22 TURYSTYKA
276 2004-12-08 XVII Amc 79/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Mega Travel” Sp. z o.o. w Katowicach „Wszelkie spory wynikające z tytułu realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie porozumienia przez sąd powszechny właściwy dla biura” 2005-02-22 TURYSTYKA
275 2004-12-08 XVII Amc 79/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Mega Travel” Sp. z o.o. w Katowicach „Reklamacji nie podlegają oferty typu „last minute” oraz oferty specjalne” 2005-02-22 TURYSTYKA
274 2004-12-08 XVII Amc 79/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Mega Travel” Sp. z o.o. w Katowicach „W przypadku rezygnacji następujących z przyczyn nie leżących po stronie biura dokonuje się następujących potrąceń; opłatę manipulacyjną w wysokości wpłaconego zadatku, nie mniej niż 100 PLN/osobę oraz inne poniesione koszty... 2005-02-22 TURYSTYKA
273 2004-12-20 XVII Amc 97/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wiktor Michał Wlazły i Ewa Maria Wlazły PPHU „EWA” Biuro Turystyczne „Pa-Co-Tour” w Pabianicach „Biuro zastrzega sobie prawo do zmiany ceny imprezy spowodowanej znaczną inflacją, zmianą cen u kontrahenta, zmianą przepisów finansowych, kursów walut oraz innymi nieprzewidzianymi przez biuro zmianami kosztów (ocenianych jako siła wyższa)... 2005-02-22 TURYSTYKA
272 2004-12-20 XVII Amc 97/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wiktor Michał Wlazły i Ewa Maria Wlazły PPHU „EWA” Biuro Turystyczne „Pa-Co-Tour” w Pabianicach „W wyjątkowych przypadkach biuro rezerwuje sobie możliwość i prawo do zmiany programu lub zakwaterowania w innych obiektach o tym samym standardzie” 2005-02-22 TURYSTYKA
271 2004-11-24 XVII Amc 71/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jacek Banaszak i Zbigniew Olejnik Przedsiębiorstwo Budowlane „Warta” Spółka cywilna w Różankach „W przypadku § 6 pkt 2b) spółka dokona rozliczenia w ciągu 30 dni z Kupującym, obciążając go odsetkami wg § 4 pkt 2 oraz pobierze odszkodowanie umowne w wysokości 10% planowanego kosztu lokalu i dokona zwrotu na rzecz Kupującego w ciągu... 2005-02-22 NIERUCHOMOŚCI
270 2004-11-24 XVII Amc 71/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jacek Banaszak i Zbigniew Olejnik Przedsiębiorstwo Budowlane „Warta” Spółka cywilna w Różankach „W przypadku rezygnacji z kupna lokalu zwrot sum wniesionych na jego kupno (...) nastąpi: a) po odliczeniu kosztów obsługi tj. 5% planowanego kosztu lokalu w terminie 14 dni od daty wskazania przez rezygnującego innego Kupującego, który wniesie... 2005-02-22 NIERUCHOMOŚCI
269 2004-12-20 XVII Amc 72/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Elżbieta Kobylińska „Ella-Tur” Biuro Usług Turystycznych w Białymstoku „Biuro Usług Turystycznych „Ella-Tur” zastrzega sobie, że będzie rozpatrywać reklamacje, o ile przedmiot reklamacji był zgłoszony na piśmie pilotowi grupy w czasie trwania imprezy” 2005-02-22 TURYSTYKA
268 2004-12-29 XVII Amc 92/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Kredyt Bank S.A. w Warszawie „Bank może wypowiedzieć umowę kredytu w całości lub w części, w szczególności z powodu: 1) niespłacenia w terminie należności, o których mowa w § 13 ust. 1, 2) zagrożenia terminowej spłaty kredytu z powodu złej sytuacji finansowo... 2005-02-22 USŁUGI BANKOWE
267 2004-12-29 XVII Amc 92/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Kredyt Bank S.A. w Warszawie „Kredytobiorca nie posiadający w Banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego zobowiązuje się do otwarcia do dnia uruchomienia kredytu rachunku EKSTRAKONTO (z wyłączeniem EKSTRAKONTO A’VISTA) zgodnie z regulaminem otwierania i prowadzenia... 2005-02-22 USŁUGI BANKOWE
266 2005-01-05 XVII Amc 129/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Biuro Podróży „Margo Travel” Małgorzata Bosej „Jeżeli Klient odstąpi od umowy wskazując jednocześnie osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej, której przekaże uprawnienia i która przejmie obowiązki wynikające z tej umowy zobowiązana będzie do uiszczenia tylko... 2005-02-22 TURYSTYKA
265 2005-01-05 XVII Amc 129/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Biuro Podróży „Margo Travel” Małgorzata Bosej „Organizator wyłącza całkowicie odpowiedzialność za wady imprez objętych ofertą Organizatora, o ile oferta została odmiennie zaprezentowana przez osoby działające w imieniu Organizatora” 2005-02-22 TURYSTYKA
264 2004-08-04 XVII Amc 40/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jacek Mars Greckie Biuro Podróży „ZANCO&MARS” „Nie uważa się za wady imprezy niedociągnięć zawinionych przez Klienta oraz wyrządzonych przez osoby prawne i fizyczne nie pozostające w stosunku prawnym z G.B.P. ZANCO&MARS także wynikających z przekroczenia granic oraz wszystkich tych, za... 2005-02-22 TURYSTYKA
263 2004-08-04 XVII Amc 40/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jacek Mars Greckie Biuro Podróży „ZANCO&MARS” „G.B.P. ZANCO&MARS zastrzega sobie 50 dniowy termin rozpatrzenia reklamacji’ 2005-02-22 TURYSTYKA
262 2004-08-04 XVII Amc 40/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jacek Mars Greckie Biuro Podróży „ZANCO&MARS” „Przewóz bagażu należącego do uczestnika odbywa się na całkowitą jego odpowiedzialność i Organizator w żadnym przypadku nie może być pociągnięty do odpowiedzialność za ewentualne szkody, kradzież i zaginięcie mogące mieć miejsce... 2005-02-22 TURYSTYKA
261 2004-08-04 XVII Amc 40/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jacek Mars Greckie Biuro Podróży „ZANCO&MARS” „Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu informacji udzielonych przez agentów, a odbiegających od określonych niniejszymi warunkami postanowień. Ponadto organizator nie ponosi odpowiedzialności za udzielone przez Agentów informacje... 2005-02-22 TURYSTYKA
260 2004-10-19 XVII Amc 95/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Biuro Podróży „Lazur” Jacek Rybski sp. jawna w Łodzi „„W przypadku ofert typu „Joker”, „last minute” (nie posiadających dokładnie określonego miejsca zakwaterowania) organizator gwarantuje jedynie określoną kategorię zakwaterowania i niekoniecznie będzie to obiekt przedstawiony w... 2005-02-22 TURYSTYKA
259 2004-10-19 XVII Amc 95/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Biuro Podróży „Lazur” Jacek Rybski sp. jawna w Łodzi „Biuro nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem osób trzecich takie jak kradzieże, rabunki, pożary. Biuro odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy za zasadzie winy” 2005-02-22 TURYSTYKA
258 2004-10-19 XVII Amc 95/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Biuro Podróży „Lazur” Jacek Rybski sp. jawna w Łodzi „W przypadku gdy klient odstępujący od umowy wskaże osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej, która przyjmuje obowiązki wynikające z tej umowy klient zobowiązany jest zapłacić opłatę manipulacyjną” 2005-02-22 TURYSTYKA
257 2004-10-19 XVII Amc 95/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Biuro Podróży „Lazur” Jacek Rybski sp. jawna w Łodzi „Jeżeli klient rezygnuje z udziału w imprezie z przyczyn leżących po jego stronie, Biuro potrąca 100% ceny przy rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dnia przed rozpoczęciem imprezy” 2005-02-22 TURYSTYKA
256 2002-08-12 XVII Amc 33/01 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów AICE Polska S.A. w Warszawie „AICE nie może odmówić klientowi prawa przystąpienia do systemu poza przypadkiem nieobjecia go przez firmę ubezpieczeniową ubezpieczeniem na życie” 2005-01-20 SYSTEM ARGENTYŃSKI
255 2002-08-12 XVII Amc 33/01 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów AICE Polska S.A. w Warszawie „Klient przystępuje do systemu po złożeniu oświadczenia o stanie zdrowia” 2005-01-20 SYSTEM ARGENTYŃSKI
254 2002-08-12 XVII Amc 33/01 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów AICE Polska S.A. w Warszawie „W przypadku, gdy klient podpisał umowę i zrezygnował z uczestnictwa w systemie zanim otrzyma informację o przynależności do grupy, a więc przed wpłaceniem pierwszej raty, AICE przyjmie jego rezygnację, zatrzymując opłatę wstępną która... 2005-01-20 SYSTEM ARGENTYŃSKI
253 2002-08-12 XVII Amc 33/01 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów AICE Polska S.A. w Warszawie „AICE zastrzega sobie (...) prawo czasowego zawieszenia możliwości dokonywania wpłat przedterminowych przez klientów bez asygnacji” 2005-01-20 SYSTEM ARGENTYŃSKI
252 2002-08-12 XVII Amc 33/01 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów AICE Polska S.A. w Warszawie „Klient, który otrzymał asygnację ma prawo do odbioru samochodu (...) po spełnieniu następujących formalności: b) podpisania aneksu do umowy, określającego zobowiązania asygnowanego klienta, wynikające z faktu odebrania samochodu” 2005-01-20 SYSTEM ARGENTYŃSKI
251 2002-08-12 XVII Amc 33/01 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów AICE Polska S.A. w Warszawie „W przypadku zaniechania produkcji lub sprzedaży modelu samochodu i niezastąpienia go innym, AICE bierze na siebie obowiązek zaoferowania innego samochodu. Jeżeli cena modelu samochodu zastępczego byłaby wyższa o 25% od ceny modelu, którego... 2005-01-20 SYSTEM ARGENTYŃSKI
250 2002-08-12 XVII Amc 33/01 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów AICE Polska S.A. w Warszawie „W przypadku, gdy Daewoo zaniecha produkcji lub sprzedaży modelu i zastąpi go innym, AICE winna wprowadzić nowy model jako kontynuację poprzedniego, ustalając wysokość rat miesięcznych w następujący sposób: c) jeżeli różnica w cenie... 2005-01-20 SYSTEM ARGENTYŃSKI
249 2002-08-12 XVII Amc 33/01 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów AICE Polska S.A. w Warszawie „W przypadku, gdy Daewoo zaniecha produkcji lub sprzedaży modelu i zastąpi go innym, AICE winna wprowadzić nowy model, jako kontynuację modelu poprzedniego, ustalając wysokość rat miesięcznych w następujący sposób: a) raty miesięczne... 2005-01-20 SYSTEM ARGENTYŃSKI
248 2004-11-15 XVII Amc 41/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Gwarancja” sp. z o.o. w Rybniku „Dla umożliwienia Gwarancja zrealizowania przedmiotu umowy Inwestor Funduszu, którego dane osobowe wymienione są na pierwszej stronie umowy, przez jej zawarcie przekazuje na rzecz Gwarancja nieodwołalne i nie wygasające nawet po śmierci... 2005-01-06 SYSTEM ARGENTYŃSKI
247 2004-11-15 XVII Amc 41/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Gwarancja” sp. z o.o. w Rybniku „W ciągu 3 (trzech) miesięcy, licząc od terminu zakończenia planu ratalnego Gwarancja dokona ostatecznej likwidacji Funduszu. Fundusze, jakie ewentualnie pozostaną po likwidacji Funduszu, zostaną przeznaczone na: a) pokrycie strat powstałych w... 2005-01-06 SYSTEM ARGENTYŃSKI