www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

wyszukaj po frazie
szukaj w
uwzględnij tylko klauzule z uzasadnieniem
tak
nazwa pozwanego
nazwa powoda

Znalezionych klauzul: 7396

numer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża

LP DATA WYROKU SYGNATURA SĄD POWÓD POZWANY POSTANOWIENIE NIEDOZWOLONE DATA WPISU BRANŻA
346 2004-12-10 XVII Amc 64/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Atena Travel” Sp. z o.o. w Krakowie „W razie zakwaterowania klienta wg zasad określonych w pkt 4, organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie współlokatorów, w szczególności za ich nałogi, nawyki i stany chorobowe” 2005-03-01 TURYSTYKA
345 2005-01-17 XVII Amc 102/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów BRE.lokum Sp. z o.o. w Łodzi „Zawiadomienie Spółki przez Nabywcę o wypowiedzeniu umowy, nie zwalnia Nabywcy od obowiązku wpłaty ustalonych należności, zgodnie z terminarzem płatności, do chwili znalezienia przez Spółkę nowego nabywcy i rozwiązania niniejszej umowy” 2005-03-01 NIERUCHOMOŚCI
344 2005-01-17 XVII Amc 102/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów BRE.lokum Sp. z o.o. w Łodzi „Nabywca może umowę wypowiedzieć (...) rozwiązanie umowy następuje dopiero w dniu zawarcia przez Spółkę umowy dotyczącej finansowania zakupu Mieszkania z nowym nabywcą i po wpłaceniu przez niego na rachunek Spółki kwoty stanowiącej... 2005-03-01 NIERUCHOMOŚCI
343 2005-01-17 XVII Amc 102/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów BRE.lokum Sp. z o.o. w Łodzi „W przypadku rozwiązania przez Spółkę umowy z przyczyn leżących po stronie Nabywcy, Spółka zwraca Nabywcy wpłacone dotychczas przez niego kwoty, dopiero po zawarciu umowy na sfinalizowanie zakupu Mieszkania z nowym nabywcą i po wpłaceniu... 2005-03-01 NIERUCHOMOŚCI
342 2004-12-29 XVII Amc 112/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Gmina Sosnowiec „Wszelkie prace remontowe, adaptacyjne i modernizacyjne najemca wykonywać będzie na własny koszt po uprzednim uzyskaniu zgody wynajmującego bez prawa do zwrotu nakładów po zakończeniu stosunku najmu” 2005-03-01 NIERUCHOMOŚCI
341 2004-12-22 XVII 110/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ING Bank Śląski S.A. w Katowicach W pkt 23 wzorca umowy o nazwie „Ogólne warunki udzielania i spłaty kredytów na zakup pojazdów dla klientów indywidualnych w ING Banku Śląskim S.A.” uznaje się za niedozwolone i zakazuje sformułowania „w szczególności” 2005-03-01 USŁUGI BANKOWE
340 2004-12-21 XVII 94/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Polskie Centrum Kapitałowe „LOKATA” sp. z o.o. w Katowicach „Strony zobowiązują się wykorzystać wszelkie możliwości ugodowego rozwiązania ewentualnych sporów wynikających z niniejszej Umowy. Sprawy wymagające rozstrzygnięcia sądowego będą prowadzone przed sądem właściwym dla położenia... 2005-02-22 SYSTEM ARGENTYŃSKI
339 2004-12-21 XVII 94/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Polskie Centrum Kapitałowe „LOKATA” sp. z o.o. w Katowicach „Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie jest możliwe zastosowanie przepisów kodeksowych, wówczas decyzję podejmie Zarząd Centrum Lokata w drodze uchwały, mając na względzie interesy Kapitałowców i stabilność Programu” 2005-02-22 SYSTEM ARGENTYŃSKI
338 2004-12-21 XVII 94/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Polskie Centrum Kapitałowe „LOKATA” sp. z o.o. w Katowicach „W stosunku do Kapitałowca, na rzecz którego wystawiona została promesa, a który nie dokonał w terminie wpłaty dwóch rat miesięcznych, Centrum Lokata zażąda w formie wezwania do zapłaty natychmiastowej i przedterminowej spłaty wszelkich... 2005-02-22 SYSTEM ARGENTYŃSKI
337 2004-12-21 XVII 94/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Polskie Centrum Kapitałowe „LOKATA” sp. z o.o. w Katowicach „Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie trzech (3) dni od dnia jej zawarcia. W przypadku skorzystania z przysługującego prawa, klient zobowiązany jest przesłać pisemne oświadczenie woli o odstąpieniu od Umowy, na... 2005-02-22 SYSTEM ARGENTYŃSKI
336 2004-12-21 XVII 94/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Polskie Centrum Kapitałowe „LOKATA” sp. z o.o. w Katowicach „Kapitałowiec, który uzyskał Uprawnienia do Nabycia Produktu, a który zrezygnował na piśmie z Uprawnień, w terminie dwudziestu jeden (21) dni od daty Aktu Operacyjnego, lub nie wpłacił w terminie określonych w ust. 3 kwoty zadeklarowanych... 2005-02-22 SYSTEM ARGENTYŃSKI
335 2004-12-21 XVII 94/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Polskie Centrum Kapitałowe „LOKATA” sp. z o.o. w Katowicach „W przypadku zgłoszenia do Aktu Operacyjnego kilku Ofert opiewających na tę samą ilość zadeklarowanych rat, Uprawnienia do nabycia Produktu zostaną przyznane Kapitałowcowi, który zawarł wcześniej umowę. Jeżeli Kapitałowcy zawarli umowę... 2005-02-22 SYSTEM ARGENTYŃSKI
334 2004-12-21 XVII 94/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Polskie Centrum Kapitałowe „LOKATA” sp. z o.o. w Katowicach „Podczas przeprowadzania comiesięcznych Aktów Operacyjnych Centrum Lokata będzie przyznawać Uprawnienia do nabycia Produktu w wysokości funduszu utworzonego z rat miesięcznych, wpłacanych przez Kapitałowców w określonym miesiącu w obrębie... 2005-02-22 SYSTEM ARGENTYŃSKI
333 2004-12-21 XVII 94/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Polskie Centrum Kapitałowe „LOKATA” sp. z o.o. w Katowicach „Centrum Lokata zastrzega sobie prawo decydowania o sposobie kompletowania wariantów kwotowych w obrębie jednego Towarzystwa Kapitałowego oraz łączenia Towarzystw Kapitałowych biorących udział w aktach Operacyjnych” 2005-02-22 SYSTEM ARGENTYŃSKI
332 2004-12-21 XVII 94/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Polskie Centrum Kapitałowe „LOKATA” sp. z o.o. w Katowicach „Pierwszy Akt Operacyjny dla Towarzystwa Kapitałowego odbędzie się nie później niż w miesiącu następującym po utworzeniu Towarzystwa Kapitałowego. Następne Akty Operacyjne odbywać się będą w terminie ustalonym przez Centrum Lokata, do... 2005-02-22 SYSTEM ARGENTYŃSKI
331 2004-12-21 XVII 94/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Polskie Centrum Kapitałowe „LOKATA” sp. z o.o. w Katowicach „W przypadku wystąpienia zwłoki w zapłacie rat, Kapitałowiec zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Centrum Lokata zaległości wraz z odsetkami w wysokości 0,20 % wartości raty całkowitej za każdy dzień zwłoki, za okres od powstania... 2005-02-22 SYSTEM ARGENTYŃSKI
330 2004-12-21 XVII 94/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Polskie Centrum Kapitałowe „LOKATA” sp. z o.o. w Katowicach „Brak wpłaty pierwszej raty całkowitej oraz kolejnych nie pozbawia Kapitałowca praw do uczestniczenia w pierwszym Akcie operacyjnym pod warunkiem, że rata wraz z należnymi odsetkami w wysokości 0,20% wartości raty całkowitej za każdy dzień... 2005-02-22 SYSTEM ARGENTYŃSKI
329 2004-12-21 XVII 94/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Polskie Centrum Kapitałowe „LOKATA” sp. z o.o. w Katowicach „Kapitałowiec, wraz z zawiadomieniem o jakim mowa w § 2 ust. 4, otrzyma druki dowodów wpłat, celem dokonania wpłaty pierwszej raty całkowitej oraz kolejnych rat w ustalonym przez Centrum Lokata terminie oraz formularz Oferty” 2005-02-22 SYSTEM ARGENTYŃSKI
328 2004-12-21 XVII 94/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Polskie Centrum Kapitałowe „LOKATA” sp. z o.o. w Katowicach „Kapitałowiec, mając na uwadze treść i czas stosunku prawnego jakie strony zawiązują, stosownie do brzmienia art. 101 Kodeksu cywilnego zrzeka się możliwości odwołania pełnomocnictwa i czyni je nie wygasającym nawet po śmierci” 2005-02-22 SYSTEM ARGENTYŃSKI
327 2004-12-21 XVII 94/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Polskie Centrum Kapitałowe „LOKATA” sp. z o.o. w Katowicach „Dla umożliwienia Centrum Lokata zrealizowania celu i przedmiotu Umowy, Kapitałowiec poprzez zawarcie Umowy udziela Centrum Lokata pełnomocnictwa do wykonywania zarządu środkami Towarzystw Kapitałowych, zgodnie z postanowieniami Umowy oraz OWU,... 2005-02-22 SYSTEM ARGENTYŃSKI
326 2004-12-21 XVII 94/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Polskie Centrum Kapitałowe „LOKATA” sp. z o.o. w Katowicach „Środki finansowe, pochodzące z wpłat rat zasadniczych dokonywanych przez Kapitałowców, w celu zapewnienia ich pełnego bezpieczeństwa są przekazywane na specjalnie w tym celu utworzony rachunek Funduszu Towarzystwa Kapitałowego” 2005-02-22 SYSTEM ARGENTYŃSKI
325 2004-12-20 XVII Amc 50/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Profit” sp. z o.o. w Katowicach „Dla umożliwienia Profit zrealizowania przedmiotu umowy, uczestnik grupy, którego dane osobowe wymienione są na pierwszej stronie umowy, poprzez jej zawarcie przekazuje na rzecz Profit nieodwołalne i niewygasające nawet po śmierci... 2005-02-22 SYSTEM ARGENTYŃSKI
324 2004-12-20 XVII Amc 50/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Profit” sp. z o.o. w Katowicach „W stosunku do uczestnika grupy, któremu nie przydzielono jeszcze towaru, a który jest w zwłoce z zapłatą dwóch pełnych rat Profit dokona wypowiedzenia umowy po uprzednim wezwaniu do uiszczenia zaległych rat w terminie nie krótszym niż 7... 2005-02-22 SYSTEM ARGENTYŃSKI
323 2004-12-20 XVII Amc 50/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Profit” sp. z o.o. w Katowicach „Uczestnik grupy uzyska zwrot wpłaconych rat, zrewaloryzowanych o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w terminie 14 dni od rezygnacji bez opłaty przygotowawczej” 2005-02-22 SYSTEM ARGENTYŃSKI
322 2004-12-20 XVII Amc 50/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Profit” sp. z o.o. w Katowicach „Z tytułu dokonania cesji pobierana jest opłata cesyjna w wysokości 6% wartości aktualnego pakietu kwotowego” 2005-02-22 SYSTEM ARGENTYŃSKI
321 2004-12-20 XVII Amc 50/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Profit” sp. z o.o. w Katowicach „W przypadku nieudzielenia pisemnej odpowiedzi przez Profit, w terminie do ósmego dnia danego miesiąca, zezwalającej na prolongatę raty w danym miesiącu jest to równoznaczne z decyzją odmowną o udzieleniu prolongaty” 2005-02-22 SYSTEM ARGENTYŃSKI
320 2004-12-20 XVII Amc 50/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Profit” sp. z o.o. w Katowicach „Uczestnikowi grupy, któremu przyznano asygnatę towarową, a który zrezygnował lub nie wpłacił w terminie kwoty wynikającej z zaoferowanych rat kompletnych z uwzględnieniem art. 15 ust. 5, zostaje cofnięta przyznana asygnata z równoczesnym... 2005-02-22 SYSTEM ARGENTYŃSKI
319 2004-12-20 XVII Amc 50/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Profit” sp. z o.o. w Katowicach „Udział własny w przypadku, gdy oferta okaże się zwycięska, będzie zaliczony na poczet płatności przyszłych rat, po wyrażaniu zgody przez Profit, skracając ich okres, począwszy od ostatniej raty” 2005-02-22 SYSTEM ARGENTYŃSKI
318 2004-12-20 XVII Amc 50/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Profit” sp. z o.o. w Katowicach „W przydziale towarów biorą udział wyłącznie pisemne oferty osobiste, które wpłynęły do Profitu na pięć dni przed aktem asygnacyjnym. Oferty pisemne winny być wypełnione na drukach dostarczonych przez Profit, stosownie do zawartych w... 2005-02-22 SYSTEM ARGENTYŃSKI
317 2004-12-20 XVII Amc 50/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Profit” sp. z o.o. w Katowicach „Podczas comiesięcznego aktu asygnacyjnego Profit będzie przydzielać towary do wysokości posiadanego funduszu grupy, utworzonego z rat podstawowych wpłaconych przez uczestników grupy w danym miesiącu” 2005-02-22 SYSTEM ARGENTYŃSKI
316 2004-12-20 XVII Amc 50/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Profit” sp. z o.o. w Katowicach „Profit zastrzega sobie prawo decydowania o sposobie kompletowania pakietów kwotowych oraz łączenia grup biorących udział w aktach asygnacyjnych” 2005-02-22 SYSTEM ARGENTYŃSKI
315 2004-12-20 XVII Amc 50/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Profit” sp. z o.o. w Katowicach „Pierwszy akt asygnacyjny dla uczestników grupy odbędzie się nie później niż w dwa miesiące po utworzeniu grupy. Następne akty asygnacyjne odbywać się będą w terminie ustalonym przez Profit, do momentu odbioru towaru przez ostatniego... 2005-02-22 SYSTEM ARGENTYŃSKI
314 2004-12-20 XVII Amc 50/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Profit” sp. z o.o. w Katowicach „Koszty obsługi - jest to opłata wyrażona procentowo w stosunku do wybranego pakietu kwotowego, określona na pierwszej stronie umowy, pobierana przez Profit na obsługę i administrację grupy (nie obejmuje kosztów dochodzenia zadłużenia od... 2005-02-22 SYSTEM ARGENTYŃSKI
313 2004-12-20 XVII Amc 50/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Profit” sp. z o.o. w Katowicach „Brak wpłaty raty kompletnej w danym miesiącu lub nie wpłacenie jej w wyznaczonym przez Profit terminie, pozbawia uczestnika grupy uczestnictwa w danym akcie asygnacyjnym, poprzez cofnięcie przyznanego towaru. Cofnięty towar powiększy fundusz... 2005-02-22 SYSTEM ARGENTYŃSKI
312 2004-12-20 XVII Amc 50/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Profit” sp. z o.o. w Katowicach „Uczestnik grupy może dokonać za zgodą Profit zmiany pakietu kwotowego z niższego na wyższy (nie odwrotnie)” 2005-02-22 SYSTEM ARGENTYŃSKI
311 2004-12-20 XVII Amc 50/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Profit” sp. z o.o. w Katowicach „Opłata przygotowawcza stanowi bezzwrotne (za wyjątkiem przypadku określonego w art. 5 ust. 2 ) wynagrodzenie za przygotowanie i zawarcie umowy” 2005-02-22 SYSTEM ARGENTYŃSKI
310 2004-11-24 XVII Amc 119/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wanda Kwiatkowska i Andrzej Kwiatkowski Przedsiębiorstwo Turystyczno-Usługowe MAZUR POL s.c. „Gdyby zaistniała konieczność dochodzenia roszczeń przez sądem to strony zgodnie określają jako sąd właściwy dla rozpoznania sporu Sąd Rejonowy w Szczytnie” 2005-02-22 TURYSTYKA
309 2004-11-24 XVII Amc 119/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wanda Kwiatkowska i Andrzej Kwiatkowski Przedsiębiorstwo Turystyczno-Usługowe MAZUR POL s.c. „Kwestie sporne pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby MAZUR POL” 2005-02-22 TURYSTYKA
308 2004-11-24 XVII Amc 119/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wanda Kwiatkowska i Andrzej Kwiatkowski Przedsiębiorstwo Turystyczno-Usługowe MAZUR POL s.c. „MAZUR POL wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu informacji udzielonych przez akwizytorów i pośredników dotyczących warunków a odbiegających od niniejszych postanowień” 2005-02-22 TURYSTYKA
307 2004-11-24 XVII Amc 119/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wanda Kwiatkowska i Andrzej Kwiatkowski Przedsiębiorstwo Turystyczno-Usługowe MAZUR POL s.c. „W przypadkach umów Lat Minute MAZUR POL gwarantuje jedynie warunki podstawowe przewidziane w umowie” 2005-02-22 TURYSTYKA
306 2004-11-24 XVII Amc 119/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wanda Kwiatkowska i Andrzej Kwiatkowski Przedsiębiorstwo Turystyczno-Usługowe MAZUR POL s.c. „W przypadku imprezy Last minute Klient nie może stawiać takich samych wymagań co przy imprezach wykupionych za pełną cenę” 2005-02-22 TURYSTYKA
305 2004-11-24 XVII Amc 119/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wanda Kwiatkowska i Andrzej Kwiatkowski Przedsiębiorstwo Turystyczno-Usługowe MAZUR POL s.c. „Odpowiedzialność MAZUR POL za szkody poniesione przez uczestnika na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ograniczona jest do wysokości ceny imprezy” 2005-02-22 TURYSTYKA
304 2004-11-24 XVII Amc 119/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wanda Kwiatkowska i Andrzej Kwiatkowski Przedsiębiorstwo Turystyczno-Usługowe MAZUR POL s.c. „Nie uważa się za wadę imprezy niedociągnięć zawinionych przez Klienta lub wyrządzonych przez osoby prawne bądź fizyczne nie pozostające w stosunku prawnym z MAZUR POL, a także wynikające z przekroczenia granic oraz wszystkich tych, za... 2005-02-22 TURYSTYKA
303 2004-11-24 XVII Amc 119/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wanda Kwiatkowska i Andrzej Kwiatkowski Przedsiębiorstwo Turystyczno-Usługowe MAZUR POL s.c. „MAZUR POL zastrzega sobie możliwość zastąpienia części świadczeń świadczeniami o tej samej lub wyższej wartości, bez uprzedniego powiadamiania uczestnika, a także w uzasadnionych przypadkach ma prawo do zmiany przewoźnika, miejsca i... 2005-02-22 TURYSTYKA
302 2004-11-24 XVII Amc 119/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wanda Kwiatkowska i Andrzej Kwiatkowski Przedsiębiorstwo Turystyczno-Usługowe MAZUR POL s.c. „Jeżeli z przyczyn niezależnych od organizatora, MAZUR POL część świadczeń będzie zmuszony zastąpić świadczeniami o tej samej lub wyższej wartości, nie stanowić to będzie wady umowy. MAZUR POL w uzasadnionych przypadkach ma prawo do... 2005-02-22 TURYSTYKA
301 2004-11-24 XVII Amc 119/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wanda Kwiatkowska i Andrzej Kwiatkowski Przedsiębiorstwo Turystyczno-Usługowe MAZUR POL s.c. „MAZUR POL zastrzega sobie prawo zmiany programu imprezy, jej terminu lub odwołania, z powodów organizacyjnych, m.in. braku odpowiedniej liczby uczestników – najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem imprezy, lub z przyczyn leżących po... 2005-02-22 TURYSTYKA
300 2004-11-24 XVII Amc 119/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wanda Kwiatkowska i Andrzej Kwiatkowski Przedsiębiorstwo Turystyczno-Usługowe MAZUR POL s.c. „Wzrost ceny o więcej niż 10% upoważnia uczestnika do rezygnacji z imprezy bez ponoszenia żadnych kosztów. MAZUR POL zobowiązany jest do powiadamiania uczestnika o każdej istotnej zmianie warunków umowy (termin, program, cena standard, itp.).... 2005-02-22 TURYSTYKA
299 2004-11-24 XVII Amc 119/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wanda Kwiatkowska i Andrzej Kwiatkowski Przedsiębiorstwo Turystyczno-Usługowe MAZUR POL s.c. „Wzrost ceny imprezy o więcej niż 15% upoważnia uczestnika do rezygnacji z imprezy pod warunkiem powiadomienia MAZUR POL nie później niż 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zmianie ceny. Brak powiadomienia będzie traktowane przez MAZUR... 2005-02-22 TURYSTYKA
298 2004-11-24 XVII Amc 119/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wanda Kwiatkowska i Andrzej Kwiatkowski Przedsiębiorstwo Turystyczno-Usługowe MAZUR POL s.c. „MAZUR POL zastrzega sobie prawo podwyższenia ceny imprezy nie później niż 20 dni przed datą jej rozpoczęcia, jeżeli jest to uzasadnione: a) wzrostem kosztów transportu, b) wzrostem opłat urzędowych (takich jak podatki, opłaty lotniskowe... 2005-02-22 TURYSTYKA
297 2004-11-24 XVII Amc 119/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wanda Kwiatkowska i Andrzej Kwiatkowski Przedsiębiorstwo Turystyczno-Usługowe MAZUR POL s.c. „MAZUR POL zastrzega sobie prawo zmian cen imprez z powodu zmian: przepisów prawnych i podatkowych, kursów walut, cen paliwa, taryf przewozowych, cen usług hotelarskich oraz innych mających wpływ na kalkulację” 2005-02-22 TURYSTYKA