www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

wyszukaj po frazie
szukaj w
uwzględnij tylko klauzule z uzasadnieniem
tak
nazwa pozwanego
nazwa powoda

Znalezionych klauzul: 7396

numer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża

LP DATA WYROKU SYGNATURA SĄD POWÓD POZWANY POSTANOWIENIE NIEDOZWOLONE DATA WPISU BRANŻA
396 2005-01-12 XVII Amc 13/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stanisław Michalski – Szkoła Języków Obcych „Europa 2000” w Katowicach „Po zamknięciu list lub rozpoczęciu zajęć, szkoła nie zwraca opłat wniesionych bez względu na przyczynę rezygnacji, na co zgadza się słuchacz podpisując oświadczenie przy pierwszej wpłacie” 2005-05-05 EDUKACJA
395 2005-01-12 XVII Amc 13/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stanisław Michalski – Szkoła Języków Obcych „Europa 2000” w Katowicach „Zleceniodawca zobowiązuje się uregulować pełną kwotę w całości lub w terminach § 4 bez względu na fakt czy uczęszcza na zajęcia, czy z nich zrezygnował” 2005-05-05 EDUKACJA
394 2005-01-12 XVII Amc 13/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stanisław Michalski – Szkoła Języków Obcych „Europa 2000” w Katowicach „Dokonując wpłaty w systemie ratalnym lub indywidualnym słuchacz deklaruje się uiścić całkowitą opłatę za kurs bez względu na ew. rezygnację, do czego zobowiązuje się własnoręcznym podpisem na dowodzie wpłaty przy pierwszej wnoszonej... 2005-05-05 EDUKACJA
393 2004-12-16 XVII Amc 19/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jacek Grochowski – Centrum Języków Obcych „Perfect” w Raciborzu „Wpłaty dokonane przez Słuchacza nie podlegają zwrotowi” 2005-05-05 EDUKACJA
392 2004-12-16 XVII Amc 19/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jacek Grochowski – Centrum Języków Obcych „Perfect” w Raciborzu „Wszelkie wniesione przez Kursanta opłaty nie podlegają zwrotowi” 2005-05-05 EDUKACJA
391 2004-12-16 XVII Amc 19/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jacek Grochowski – Centrum Języków Obcych „Perfect” w Raciborzu „Skreślenie Kursanta z listy bez zwrotu dotychczasowych wpłat może nastąpić gdy: (...). Skreślenie Kursanta z powodów określonych w tym punkcie nie znosi z niego obowiązku dokonania bieżących opłat za kurs i powoduje naliczenie odsetek... 2005-05-05 EDUKACJA
390 2004-12-16 XVII Amc 19/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jacek Grochowski – Centrum Języków Obcych „Perfect” w Raciborzu „Nie dokonanie przez Kursanta wpłaty za kurs w ustalonym terminie powoduje naliczenie odsetek karnych w wysokości 1,5 % za każdy dzień zwłoki” 2005-05-05 EDUKACJA
389 2004-12-02 XVII Amc 9/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Banasiak Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Dach-Bud” Sp. z o.o. we Wrocławiu „W przypadku odstąpienia Kupującego od niniejszej umowy, Sprzedający dokona zwrotu nominalnej wartości wpłaconych przez Kupującego środków pieniężnych w terminie 14 dni od daty wprowadzenia przez Sprzedającego nowego Kupującego z... 2005-05-05 NIERUCHOMOŚCI
388 2004-12-22 XVII Amc 15/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Aleksandra Krzyżowska „Impuls School” Szkoła Języków Obcych w Katowicach „Za sąd właściwy do rozpoznania spraw spornych strony uznają Sąd miejscowo właściwy dla Impuls School” 2005-05-05 EDUKACJA
387 2004-12-22 XVII Amc 15/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Aleksandra Krzyżowska „Impuls School” Szkoła Języków Obcych w Katowicach „Wpłaty dokonane przez słuchacza na rzecz Impuls School mają charakter bezzwrotny” 2005-05-05 EDUKACJA
386 2004-12-22 XVII Amc 15/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Aleksandra Krzyżowska „Impuls School” Szkoła Języków Obcych w Katowicach „W przypadku niedokonania przez słuchacza odpowiedniej wpłaty w terminie przewidzianym niniejszą umową Impuls School naliczać będzie odsetki karne w wysokości 1% (jednego procenta) wartości zaległej zapłaty za każdy dzień zwłoki” 2005-05-05 EDUKACJA
385 2005-01-18 XVII Amc 48/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Bielsku-Białej Europejskie Centrum Finansowe „Euro-Zurich” Sp. z o.o. we Wrocławiu „Strony niniejszej umowy zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu polubownego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby ECF „Euro-Zurich” 2005-03-01 SYSTEM ARGENTYŃSKI
384 2005-01-18 XVII Amc 48/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Bielsku-Białej Europejskie Centrum Finansowe „Euro-Zurich” Sp. z o.o. we Wrocławiu „Dla umożliwienia ECF „Euro-Zurich” zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy, Uczestnik gremium, którego dane osobowe określone zostały na pierwszej stronie umowy, przez jej zawarcie przekazuje na rzecz ECF „Euro-Zurich” nieodwołalne... 2005-03-01 SYSTEM ARGENTYŃSKI
383 2005-01-18 XVII Amc 48/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Bielsku-Białej Europejskie Centrum Finansowe „Euro-Zurich” Sp. z o.o. we Wrocławiu „W ciągu trzech miesięcy licząc od terminu zakończenia planu ratalnego ECF „Euro-Zurich” dokona ostatecznej likwidacji gremium. Fundusze jakie pozostaną po likwidacji gremium, zostaną przeznaczone na: a) pokrycie strat powstałych w gremium... 2005-03-01 SYSTEM ARGENTYŃSKI
382 2005-01-18 XVII Amc 48/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Bielsku-Białej Europejskie Centrum Finansowe „Euro-Zurich” Sp. z o.o. we Wrocławiu „W przypadku gdyby w danym zgromadzeniu przydziałowym środki wpłacane tworzące fundusz nie wystarczyły na przydział jednego produktu, wówczas zebrana kwota zostanie przeniesiona na następne zgromadzenie przydziałowe zasilając fundusz... 2005-03-01 SYSTEM ARGENTYŃSKI
381 2005-01-18 XVII Amc 48/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Bielsku-Białej Europejskie Centrum Finansowe „Euro-Zurich” Sp. z o.o. we Wrocławiu „Uczestnik gremium, któremu nie przydzielono jeszcze produktu, może wystąpić z gremium w dowolnym czasie. Musi jednak powiadomić o swoim zamiarze ECF „Euro-Zurich” w formie pisemnej. Uczestnik gremium otrzyma nominalny zwrot wpłaconych rat... 2005-03-01 SYSTEM ARGENTYŃSKI
380 2005-01-18 XVII Amc 48/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Bielsku-Białej Europejskie Centrum Finansowe „Euro-Zurich” Sp. z o.o. we Wrocławiu „W stosunku do Uczestnika gremium, któremu nie przydzielono jeszcze produktu, a który: b) nie wpłaci dwóch rat miesięcznych ECF „Euro-Zurich” może dokonać wykluczenia z gremium. Uczestnik gremium otrzyma nominalny zwrot rat podstawowych w... 2005-03-01 SYSTEM ARGENTYŃSKI
379 2005-01-18 XVII Amc 48/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Bielsku-Białej Europejskie Centrum Finansowe „Euro-Zurich” Sp. z o.o. we Wrocławiu „Jeżeli powstanie zaległość w płaceniu rat, Uczestnik gremium zobowiązuje się do natychmiastowej wpłaty na rzecz ECF „Euro-Zurich” zaległości wraz z odsetkami w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki” 2005-03-01 SYSTEM ARGENTYŃSKI
378 2005-01-18 XVII Amc 48/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Bielsku-Białej Europejskie Centrum Finansowe „Euro-Zurich” Sp. z o.o. we Wrocławiu „Koszty administracyjne jest to opłata wyrażona procentowo w stosunku do wybranego pakietu kwotowego, określona na pierwszej stronie umowy, pobrana przez ECF „Euro-Zurich” na zorganizowanie, uruchomienie, obsługę, administrację i... 2005-03-01 SYSTEM ARGENTYŃSKI
377 2005-01-18 XVII Amc 48/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Bielsku-Białej Europejskie Centrum Finansowe „Euro-Zurich” Sp. z o.o. we Wrocławiu „Uczestnik programu, który nie otrzymał przydziału produktu może dokonać za zgodą ECF „Euro-Zurich” zmiany pakietu z niższego na wyższy (nie odwrotnie)” 2005-03-01 SYSTEM ARGENTYŃSKI
376 2005-01-18 XVII Amc 48/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Bielsku-Białej Europejskie Centrum Finansowe „Euro-Zurich” Sp. z o.o. we Wrocławiu „Wstępujący, który odstępuje od umowy przed utworzeniem gremium lub Uczestnik Programu, który zrezygnuje z uczestnictwa w gremium w myśl § 13 zostanie obciążony kosztami opłaty administracyjnej, która zostanie potrącona z opłaty zwrotnej... 2005-03-01 SYSTEM ARGENTYŃSKI
375 2005-01-10 XVII Amc 37/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Elżbieta Przybysz Europejski Fundusz Budowlany Sp. z o.o. we Wrocławiu „W stosunku do uczestnika, który nie wpłaci dwóch rat miesięcznych EFB dokona wykluczenia z grupy. Uczestnik Grupy otrzyma zwrot wpłaconych rat podstawowych (bez waloryzacji i oprocentowania) w czasie po likwidacji grupy określonym w § 17, po... 2005-03-01 SYSTEM ARGENTYŃSKI
374 2005-01-10 XVII Amc 37/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Elżbieta Przybysz Europejski Fundusz Budowlany Sp. z o.o. we Wrocławiu „Dla umożliwienia EFB zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy, Uczestnik Grupy, którego dane osobowe określone zostały na pierwszej stronie umowy, przez jej zawarcie przekazuje na rzecz EFB nieodwołalne i nie wygasające nawet po śmierci... 2005-03-01 SYSTEM ARGENTYŃSKI
373 2005-01-10 XVII Amc 37/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Elżbieta Przybysz Europejski Fundusz Budowlany Sp. z o.o. we Wrocławiu „EFB zastrzega sobie prawo decydowania o sposobie kompletowania zestawów kwotowych, jak również prawo do przesunięcia aktu asygnacyjnego, o czym powiadomi wszystkich uczestników grupy” 2005-03-01 SYSTEM ARGENTYŃSKI
372 2005-01-10 XVII Amc 37/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Elżbieta Przybysz Europejski Fundusz Budowlany Sp. z o.o. we Wrocławiu „Wstępujący, który odstępuje od umowy przed utworzeniem grupy, traci opłatę wstępną” 2005-03-01 SYSTEM ARGENTYŃSKI
371 2004-12-29 XVII Amc 22/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Dariusz Kowalczuk QXL Poland sp. z o.o. w Poznaniu „Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Allegro na podstawie niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę QXL Poland sp. z o.o.” 2005-03-01 HANDEL ELEKTRONICZNY
370 2004-12-29 XVII Amc 22/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Dariusz Kowalczuk QXL Poland sp. z o.o. w Poznaniu „Allegro zastrzega sobie prawo do przekazywania lub zlecania wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu. W przypadku skorzystania z tego prawa nazwa podmiotu, na rzecz którego dokonano przekazania,... 2005-03-01 HANDEL ELEKTRONICZNY
369 2004-11-22 XVII Amc 55/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Budlex Sp. z o.o. w Toruniu „W przypadku określonym w § 5 ust. 11 i § 10 ust. 2 pkt b) Kupujący zapłaci sprzedającemu karę umowną w wysokości 10% ceny określonej w § 6 ust. 1” 2005-03-01 NIERUCHOMOŚCI
368 2004-11-22 XVII Amc 55/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Budlex Sp. z o.o. w Toruniu „Kupujący może rozwiązać niniejszą umowę w każdym czasie z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia z obowiązkiem zapłaty narosłych od dnia zawarcia umowy odsetek, kar umownych oraz z obowiązkiem zapłaty kary umownej z tytułu... 2005-03-01 NIERUCHOMOŚCI
367 2004-11-22 XVII Amc 55/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Budlex Sp. z o.o. w Toruniu „Sprzedający może być zwolniony od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest następstwem siły wyższej. Zdarzeniami siły wyższej są takie... 2005-03-01 NIERUCHOMOŚCI
366 2004-11-22 XVII Amc 55/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Budlex Sp. z o.o. w Toruniu „Kupujący nie może odmówić odbioru przedmiotowego lokalu podczas drugiego odbioru technicznego z powołaniem się ma nowe wady, których istnienie mógł stwierdzić podczas pierwszego odbioru” 2005-03-01 NIERUCHOMOŚCI
365 2004-11-22 XVII Amc 55/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Budlex Sp. z o.o. w Toruniu „W sytuacji określonej w art. 6 tego paragrafu jednostronny protokół sporządzony przez Sprzedającego zastępuje protokół odbioru” 2005-03-01 NIERUCHOMOŚCI
364 2004-11-22 XVII Amc 55/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Budlex Sp. z o.o. w Toruniu „W razie niestawiennictwa Kupującego w wyznaczonym terminie przekazania, sprzedający dokona samodzielnie odbioru przedmiotu umowy i będzie to jednoznaczne z wykonaniem przez Sprzedającego umowy w tym zakresie. Strony zgodnie ustalają, że w... 2005-03-01 NIERUCHOMOŚCI
363 2004-11-22 XVII Amc 55/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Budlex Sp. z o.o. w Toruniu „W przypadku opóźnienia wpływu wymaganej kwoty lub zadatku na rachunek Sprzedającego, zgodnie z harmonogramem określonym w ust. 2 tego paragrafu, Sprzedający ma prawo naliczyć od każdej zaległej kwoty odsetki w wysokości 2% w skali... 2005-03-01 NIERUCHOMOŚCI
362 2004-11-22 XVII Amc 55/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Budlex Sp. z o.o. w Toruniu „Cena określona w ust. 1 niniejszego paragrafu jest stała. Jednakże w przypadku dokonywania przez Kupującego zapłaty w częściach, kwota pozostająca do zapłaty będzie waloryzowana miesięcznie o wskaźnik 1,2% od kwot, których termin... 2005-03-01 NIERUCHOMOŚCI
361 2004-11-10 XVII Amc 80/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Gryf” Sp. z o.o. w Katowicach „Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia polubownie wówczas reklamacja umowy podlega rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla Organizatora” 2005-03-01 TURYSTYKA
360 2004-11-10 XVII Amc 80/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Gryf” Sp. z o.o. w Katowicach „Jeżeli klient rezygnuje z innych powodów Organizator zachowuje prawo do całej kwoty wpłacanej przez klienta” 2005-03-01 TURYSTYKA
359 2004-11-10 XVII Amc 80/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Gryf” Sp. z o.o. w Katowicach „Organizator z uwagi na poniesione koszty ma prawo dokonania potrąceń z wniesionych przez klienta opłat, według poniższych zasad: b)10% wartości imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie do 44-31 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, c)... 2005-03-01 TURYSTYKA
358 2004-11-10 XVII Amc 80/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Gryf” Sp. z o.o. w Katowicach „Nie wykorzystywanie któregokolwiek ze świadczenia zawartego w umowie z woli klienta nie upoważnia do zwrotu wpłaconej kwoty” 2005-03-01 TURYSTYKA
357 2004-12-22 XVII Amc 99/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Budrem” Sp. z o.o. w Krakowie „Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Nabywcy, pociąga za sobą przepadek na rzecz Budrem kwoty 1.000 zł (jeden tysiąc złotych). Pozostałe do rozliczenia środki finansowe zostaną zwrócone Nabywcy według ich nominalnej... 2005-03-01 NIERUCHOMOŚCI
356 2004-12-22 XVII Amc 99/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Budrem” Sp. z o.o. w Krakowie „Rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nabywcy pociąga za sobą przepadek na rzecz Budrem kwoty 5.000 zł (pięć tysięcy złotych). Pozostałe do rozliczenia środki finansowe zostaną zwrócone Nabywcy wg ich nominalnej wartości w... 2005-03-01 NIERUCHOMOŚCI
355 2004-12-22 XVII Amc 99/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Budrem” Sp. z o.o. w Krakowie „Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Nabywcy, pociąga za sobą przepadek na rzecz Budrem kwoty 2.000 zł (dwóch tysięcy złotych). Pozostałe do rozliczenia środki finansowe zostaną zwrócone Nabywcy według ich nominalnej... 2005-03-01 NIERUCHOMOŚCI
354 2004-10-18 XVII Amc 101/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A. w Skarżysku Kamiennej „Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewykonaniem umowy lub nienależytym jej wykonaniem w przypadku działania siły wyższej (zdarzenia nagłego, nieprzewidywalnego i niezależnego od woli stron uniemożliwiającego... 2005-03-01 DOSTAWA ENERGII WODY, GAZU I CIEPŁA
353 2004-10-18 XVII Amc 101/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A. w Skarżysku Kamiennej „Wszelkie sprawy jakie mogą powstać w związku z realizacją umowy strony będą rozstrzygać w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby ZEORK S.A.” 2005-03-01 DOSTAWA ENERGII WODY, GAZU I CIEPŁA
352 2004-10-18 XVII Amc 101/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A. w Skarżysku Kamiennej „W przypadku odstąpienia od umowy przez Odbiorcę lub w razie odstąpienia od umowy przez ZEORK S.A. z przyczyn leżących po stronie odbiorcy, Zeork S.A. nie będzie zobowiązany do zwrotu opłaty wymienionej w § 8 pkt 1 umowy. W takim przypadku... 2005-03-01 DOSTAWA ENERGII WODY, GAZU I CIEPŁA
351 2004-02-18 XVII Amc 32/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Biuro Turystyczne „Sopol” Jerzy Sołtys Spółka jawna w Krakowie „W przypadku zakupu imprez po cenach promocyjnych „last minute” – specjalnych nie ma możliwości reklamacji” 2005-03-01 TURYSTYKA
350 2004-02-18 XVII Amc 32/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Biuro Turystyczne „Sopol” Jerzy Sołtys Spółka jawna w Krakowie „Organizator bierze odpowiedzialność odszkodowawczą w zakresie kwoty gwarantowanej polisą ubezpieczyciela” 2005-03-01 TURYSTYKA
349 2004-12-10 XVII Amc 64/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Atena Travel” Sp. z o.o. w Krakowie „Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia przez Sąd właściwy dla siedziby organizatora” 2005-03-01 TURYSTYKA
348 2004-12-10 XVII Amc 64/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Atena Travel” Sp. z o.o. w Krakowie „Organizator ma obowiązek rozpatrywania reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania. W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub ustaleń termin ten może być przedłużony do 60 dni” 2005-03-01 TURYSTYKA
347 2004-12-10 XVII Amc 64/04 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Atena Travel” Sp. z o.o. w Krakowie „W przypadku odstąpienia klienta od udziału w imprezie z przyczyn nie leżących po stronie organizatora (...) organizator z zastrzeżeniem pkt (...) dokona następujących potrąceń od osoby: (...) w terminie krótszym niż 7 dni przed datą... 2005-03-01 TURYSTYKA