www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

wyszukaj po frazie
szukaj w
uwzględnij tylko klauzule z uzasadnieniem
tak
numer postanowienia
data wydania wyroku
sygnatura akt
data wpisu do rejestru
nazwa pozwanego
nazwa powoda
branża
zagadnienie
sąd

Znalezionych klauzul: 7405

numer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża

LP DATA WYROKU SYGNATURA SĄD POWÓD POZWANY POSTANOWIENIE NIEDOZWOLONE DATA WPISU BRANŻA
7428 2018-04-10 XVII AmC 1897/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Ewa Iglewska Marta Kubica - Marta Kubica Biuro Nieruchomości "Renoma" "Strony ustalają, iż w przypadku powstania zaległości płatniczych pomiędzy Zamawiającym a Pośrednikiem windykacja należności zostanie przekazana do współpracującej z Pośrednikiem Kancelarii Radcy Prawnego Agnieszka Rembiesa, 30-048... 2019-11-15 NIERUCHOMOŚCI
7427 2018-04-10 XVII AmC 1897/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Ewa Iglewska Marta Kubica - Marta Kubica Biuro Nieruchomości "Renoma" "Wypowiedzenie lub wygaśnięcie niniejszej umowy nie zwalnia Zamawiającego od zapłaty wynagrodzenia, jeśli zawrze On umowę dotyczącą Nieruchomości z klientami, którym przedstawiono w/w Nieruchomość w okresie jej obowiązywania" 2019-11-15 NIERUCHOMOŚCI
7426 2018-09-13 XVII AmC 29/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Michał Strzelecki Elen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wadowicach "W przypadku oczywiście nieuzasadnionej reklamacji Zamawiający zostanie obciążony kosztami podjętych czynności ekipy serwisowej" 2019-11-05 INNE USŁUGI
7425 2018-09-13 XVII AmC 29/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Michał Strzelecki Elen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wadowicach "Wszystkie koszty powstałe przy realizacji zasadnej reklamacji gwarancyjnej obciążają Wykonawcę" 2019-11-05 INNE USŁUGI
7424 2018-09-13 XVII AmC 29/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Michał Strzelecki Elen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wadowicach "Z tytułu wykonania dzieła stanowiącego przedmiot umowy, jego dostarczenia i montażu Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie...zł brutto (słownie:... złotych) płatne w następujący sposób: a) 50% wynagrodzenia... 2019-11-05 INNE USŁUGI
7423 2018-09-13 XVII AmC 29/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Michał Strzelecki Elen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wadowicach "Wadliwe przygotowanie pomieszczenia do wykonania dzieła wyłącza odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowy montaż dzieła" 2019-11-08 INNE USŁUGI
7422 2018-09-13 XVII AmC 29/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Michał Strzelecki Elen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wadowicach "Niezależnie od postanowień § 2 ust. 1 lit. a) i b) termin wykonania i dostarczenia dzieła może ulec przesunięciu tylko z ważnych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy o okres nie dłuższy niż 14 dni. O przesunięciu terminu realizacji... 2019-11-08 INNE USŁUGI
7421 2018-09-13 XVII AmC 29/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów MIchał Strzelecki Elen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wadowicach "Wykonawca zobowiązuje się do: a) wykonania zamówionego dzieła nie później niż do dnia.... b) dostarczenia na adres.... w terminie ustalonym telefonicznie i potwierdzonym mailowo z Zamawiającym, pod warunkiem zapłaty na rzecz... 2019-11-08 INNE USŁUGI
7420 2018-09-13 XVII AmC 29/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Michał Strzelecki Elen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wadowicach "Wszelkie modyfikacje zamówienia przez Zamawiającego po złożeniu Zamówienia wymagają zgody Wykonawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zmiany. W przypadku zaakceptowania przez Wykonawcę modyfikacji zamówienia, Wykonawca... 2019-11-08 INNE USŁUGI
7419 2017-12-18 XVII AmC 2468/10 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu Verona Building Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie "Do ceny określonej w pkt. 3.1. umowy doliczony zostanie podatek VAT. Stawka podatku VAT w dniu zawarcia umowy wynosi dla lokalu mieszkalnego 7%, zaś dla garażu 22% (dla lokalu użytkowego 22%). Strony ustalają, że w przypadku zmiany tych... 2019-09-17 NIERUCHOMOŚCI
7418 2019-02-20 VII AGa 1406/18 Sąd Apelacyjny w Warszawie - VII Wydział Gospodarczy Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie "Generali Życie" Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie "Do obliczenia wartości polisy oraz wartości dodatkowej przyjmuje się cenę sprzedaży jednostki uczestnictwa obowiązującą w dniu wyceny, następującym po dniu zarejestrowania przez Towarzystwo kompletu dokumentów niezbędnych do... 2019-06-28 USŁUGI UBEZPIECZENIOWE
7417 2017-12-19 XVII AmC 1757/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sylwia Raszplewicz Exim S.A. z siedzibą w Warszawie "W przypadku rezygnacji przez Klienta z uczestnictwa w imprezie turystycznej z przyczyn leżących po stronie Klienta, z uwagi na niemożność udokumentowania faktycznie poniesionych kosztów przez Organizatora do czasu zakończenia imprezy... 2019-06-21 TURYSTYKA
7416 2016-02-02 XVII AmC 1806/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Anna Barbara Cieciórska mBank Spółka Akcyjna w Warszawie "W przypadku gdy wartość nieruchomości ustalona przez MultiBank w oparciu o maksymalne dopuszczalne LTV jest niższa od kwoty kredytu, warunkiem jego udzielenia jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia ryzyka MultiBanku, w szczególności w... 2019-06-17 USŁUGI FINANSOWE
7415 2016-02-02 XVII AmC 1806/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Anna Barbara Cieciórska mBank Spółka Akcyjna w Warszawie "Kredytobiorca upoważnia Bank do pobrania kosztów związanych z podwyższonym ryzykiem spłaty Kredytu w wysokości (...) % kwoty Kredytu objętej ubezpieczeniem, tj. (...) PLN, w tym także w przypadku przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej, z... 2019-06-17 USŁUGI FINANSOWE
7414 2017-12-11 XVII AmC 1759/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Grzegorz Drozd, Ewelina Drozd "WAN 29" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie "XII. Kupujący oświadcza ponadto, że: 1) nie będzie wnosić protestów, sprzeciwów i odwołań od wszelkich postanowień i decyzji administracyjnych wydanych w ramach postępowań o wydanie decyzji administracyjnych, zgód, pozwoleń,... 2017-04-06 NIERUCHOMOŚCI
7413 2017-12-11 XVII AmC 1759/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Grzegorz Drozd, Ewelina Drozd "WAN 29" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie "X. Kupujący oświadcza, że jako członek Wspólnoty Mieszkaniowej Budynków wyraża zgodę na: a) dokonanie określenia sposobu korzystania z Nieruchomości Wspólnej, w ten sposób, że każdoczesnym właścicielom wskazanych przez Spółkę... 2019-04-05 NIERUCHOMOŚCI
7412 2017-12-11 XVII AmC 1759/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Grzegorz Drozd, Ewelina Drozd "WAN 29" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie 15. Pełnomocnictwo. Kupujący oświadcza, że zobowiązuje się w Umowie Przyrzeczonej udzielić Spółce nieodwołalnego pełnomocnictwa do: 15.2 dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie podziału, połączenia lub zmiany... 2019-04-05 NIERUCHOMOŚCI
7411 2017-12-11 XVII AmC 1759/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Grzegorz Drozd, Ewelina Drozd "WAN 29" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie "8.6. Kupujący oświadcza, że zobowiązuje się w Umowie Przyrzeczonej wyrazić zgodę na: 8.6.1. dokonanie określenia sposobu korzystania z Nieruchomości Wspólnej i Parkingu, w ten sposób, że: a. każdoczesnym właścicielom wskazanych... 2019-04-08 NIERUCHOMOŚCI
7410 2017-07-31 VII AGa 1295/18 Sąd Apelacyjny w Warszawie - VII Wydział Gospodarczy Sebastian Bąk Bartosz Piecuch - FASTBIT "Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności pracownika firmy dostarczającej towar. Warunkiem uznania tego typu reklamacji będzie... 2019-04-08 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7409 2017-07-19 XVII AmC 1849/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jerzy Maciejewski, Wiesława Musa, Tomasz Antosik, Monika Pawlikowska-Hausmann, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Patronus Jacek Matoga - Lamato "Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu bez konieczności powiadamiania użytkowników" 2019-03-28 HANDEL ELEKTRONICZNY
7408 2005-11-22 VI ACa 177/05 Sąd Apelacyjny w Warszawie - VI Wydział Cywilny Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "RECARO" Jegła, Kaczmarek Spółka Jawna w Gostyniu "Odzież należy odebrać najpóźniej w terminie 3 miesięcy od daty wykonania usługi. Po tym terminie pralnia przekazywać ją będzie na cele charytatywne" 2019-03-14 INNE USŁUGI
7407 2016-09-07 XVII AmC 3008/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jadwiga Czesława Sobczak Home Broker S.A. z siedzibą w Warszawie "Niniejsza umowa jest umową zawartą na wyłączność z odpowiednim stosowaniem art. 550 kodeksu cywilnego, co oznacza, że Klient oddaje sprawę do prowadzenia tylko Pośrednikowi, bez możliwości powierzenia jej innemu podmiotowi w... 2019-03-14 NIERUCHOMOŚCI
7406 2017-05-26 XVII AmC 1858/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Panufnik, Jarosław Wagner. Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Patronus z siedzibą w Poznaniu, Monika Pawlikowska-Hausmann, Wiesława Musa, Jacek Matusiak, Jerzy Maciejewski, Rafał Krysiak, Emil Hausmann, Tomasz Antosik JOART Spółka Akcyjna z siedzibą w Bolesławcu "Zwracany towar nie może nosić oznak użytkowania. Każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia powyższego warunku produkt nie zostanie... 2019-02-01 HANDEL ELEKTRONICZNY
7405 2017-04-19 XVII AmC 1545/16 Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Antosik, Michał Chołys, Emil Hausmann, Rafał Krysiak, Jerzy Maciejewski, Jacek Matusiak, Wiesława Musa, Monika Pawlikowska-Hausmann, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Danuta Panufnik JOART Spółka Akcyjna w Bolesławcu "Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny" 2018-02-01 HANDEL ELEKTRONICZNY
7404 2018-11-21 XVII AmC 591/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Berlinia.net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu "Przy ewentualnych sporach właściwym do ich rozstrzygnięcia jest Sąd Rejonowy odpowiedni dla siedziby przewoźnika" 2019-01-18 INNE USŁUGI
7403 2012-07-27 XVII AmC 5732/11 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie Krzysztof Galus, Jarosław Izydorczyk - Biuro Podróży Kormoran w Oleśnie "BP Kormoran zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia konsekwencji finansowych z Uczestnikiem uporczywie naruszającym ustalony porządek imprezy, zagrażającym jej realizacji lub uniemożliwiającym... 2019-01-16 TURYSTYKA
7402 2006-06-13 XVII AmC 61/05 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie Wanda Joanna Paździora § 5 "W przypadku rezygnacji w trakcie trwania kursu z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy. Usługodawcy przysługuje opłata za usługę do końca obowiązywania niniejszej umowy. Usługodawca może zrezygnować z powyższej należności... 2019-01-16 USŁUGI EDUKACYJNE
7401 2017-03-13 XVII AmC 45/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Agnieszka Zglińska, Sylwia Lipińska, Piotr Marciniak, Paweł Pyć, Iwar Hausmann, Igor Wagner Paweł Szopa - ACERON "Od momentu nadania firma ACERON nie ma wpływu na to co się dzieje z przesyłką. Odpowiedzialność za dostarczenie przesyłki w całości, spoczywa na Poczcie Polskiej. Nie odpowiadamy za uszkodzenie przesyłki lub jej zawartości przez... 2019-01-14 HANDEL ELEKTRONICZNY
7400 2015-12-21 XVII AmC 30974/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wiesława Musa, Tomasz Antosik, Józef Ruciński, Monika Pawlikowska-Hausmann, Jerzy Maciejewski, Michał Chołys Justyna Stolarz - STO "Jeżeli otrzymany towar będzie posiadał wady techniczne lub braki, należy go odesłać na adres firmy podany w paragrafie I; nie później jednak niż do 30 dni od daty zakupu" 2019-01-14 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7399 2017-01-11 XVII AmC 1712/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie "Telekomunikacja Internetowa" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu "Odpowiedzialność Dostawcy jest ograniczona do wysokości opłaty za świadczenie usług przez miesiąc, obliczonej w zależności od opłacanego przez Klienta abonamentu, jako jednokrotność abonamentu miesięcznego, 1/3 abonamentu kwartalnego... 2019-01-14 USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
7398 2015-02-04 XVII AmC 3478/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie Prometeusz Kredyty Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach "§7.1 " Wysokość opłat, o których mowa w §3 może ulegać zmianie w zależności od: a) zmiany poziomu inflacji w wysokości podawanej do publicznej wiadomości przez Główny Urząd Statystyczny, b) zmiany kosztów obsługi... 2019-01-04 USŁUGI FINANSOWE
7397 2015-02-04 XVII AmC 3478/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie Prometeusz Kredyty Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach "§3.1 " Z tytułu podjętych działań monitorujących Prometeusz Kredyty Sp. z o. o. ma prawo obciążyć klienta opłatą za przeprowadzenie następujących czynności: 1) wykonanie telefonu interwencyjnego w sprawie opóźnienia w... 2019-01-04 USŁUGI FINANSOWE
7396 2016-06-02 XVII AmC 651/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "AD BENE MERENTI" BEZPIECZNY KONSUMENT w Makowie Mazowieckim Jacek Jabłoński - Przedsiębiorstwo Handlowe "Jacuś" "Warunkiem niezbędnym do zwrotu towaru jest posiadanie dowodu zakupu na towar (faktura VAT, oryginalny paragon)" 2019-01-04 HANDEL ELEKTRONICZNY
7395 2016-06-02 XVII AmC 639/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "AD BENE MERENTI" - BEZPIECZNY KONSUMENT w Makowie Mazowieckim Jacek Jabłoński - Przedsiębiorstwo Handlowe "Jacuś" "Podstawą do reklamacji, naprawy gwarancyjnej jest dowód zakupu wydawane razem z towarem (faktura VAT, oryginalny paragon)" 2019-01-04 HANDEL ELEKTRONICZNY
7394 2017-04-27 XVII AmC 3034/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marcin Machyński "Netia" S.A. z siedzibą w Warszawie "W razie pozostania w mocy kaucji, kaucja podlega zwrotowi na pisemny wniosek abonenta z zastrzeżeniem § 1 ust. 3, w terminie 14 dni od otrzymania wniosku" 2019-01-04 USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
7393 2017-04-27 XVII AmC 3034/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marcin Machyński "Netia" S.A. z siedzibą w Warszawie "Operator może rozwiązać lub zmienić Umowę w sposób powodujący ograniczenie zakresu świadczonych Usług bez zachowania terminu wypowiedzenia w następujących przypadkach: (…) b) rozpoczęcie świadczenia Usług nie będzie możliwe z... 2019-01-04 USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
7392 2018-07-25 VII AGa 1062/18 Sąd Apelacyjny w Warszawie - VII Wydział Gospodarczy Sebastian Bąk Monika Adamowicz Unique Brand of Cosmetics "Firma "Unique Brand of Cosmetics" zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmienione zapisy Regulaminu będą wiążące od momentu ich opublikowania na stronie sklepu www.uniquecosmetics.pl" 2019-01-04 HANDEL ELEKTRONICZNY
7391 2016-10-21 XVII AmC 2936/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jolanta Staszkiewicz, Marek Staszkiewicz Echo-Nowy Mokotów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością- spółka komandytowa w Kielcach "Kwota kaucji podlegać będzie przepadkowi na rzecz Dewelopera tytułem odszkodowania za wstrzymanie sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli Klienci nie przystąpią do zawarcia Umowy deweloperskiej z własnej winy" 2018-12-11 NIERUCHOMOŚCI
7390 2016-05-20 XVII AmC 3000/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzata Czechowska, Bogumił Czechowski Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie § 12.9 " Deweloper może zainstalować na dachu bądź na elewacji budynku opisanego w § 4 ust. 1 niniejszego aktu wybudowanego na Nieruchomości, napisy odzwierciedlające nazwę inwestycji, pełną lub skróconą nazwę Dewelopera, logo... 2018-12-11 NIERUCHOMOŚCI
7389 2016-05-20 XVII AmC 3000/14 Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzata Czechowska, Bogumił Czechowski Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie § 12.8 "Nabywca niniejszym wyraża zgodę na prowadzenie przez Dewelopera do czasu sprzedaży ostatniego lokalu w ramach Przedsięwzięcia deweloperskiego, działań marketingowych (takich jak w szczególności: organizacji wydarzeń... 2018-12-11 NIERUCHOMOŚCI
7388 2016-05-20 XVII AmC 3000/14 Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVII Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzata Czechowska, Bogumił Czechowski Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie § 2.5 "Pełnomocnik Dewelopera informuje Nabywcę, że na parterze budynku "A" realizowanego w ramach Przedsięwzięcia deweloperskiego planowane jest wybudowanie zespołu lokali użytkowych, których układ zostanie dobrany przez... 2018-12-11 NIERUCHOMOŚCI
7387 2018-09-06 XVII AmC 1896/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jagoda Dachowska CANBUSZ spółka jawna Mirosław, Zofia Andrukonis w Namysłowie W przypadku rezygnacji z imprezy Zamawiający zobowiązany jest zgłosić Wykonawcy ten fakt na 180 dni przed terminem przyjęcia. Natomiast, gdy rezygnacja nastąpi na 90 dni przed terminem przyjęcia, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty 50%... 2018-12-10 INNE USŁUGI
7386 2016-11-24 XVII AmC 718/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sebastian Bąk Rafał Lusina - Rafał Lusina HABA RL PPHU Rafał Lusina z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą z wypełnioną częścią "zwrot" 2018-12-10 HANDEL ELEKTRONICZNY
7385 2013-08-22 VI ACa 974/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wojciech Kamieński Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. w Warszawie (dawniej: HDI-Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.) Jeżeli postanowienia niniejszego rozdziału zastrzegają na rzecz Gerling Polska Życie prawo dokonywania waloryzacji wysokości danej opłaty stosuje się opisane poniżej zasady. Wysokość opłaty wynikająca z waloryzacji obowiązuje od dnia... 2018-12-10 USŁUGI UBEZPIECZENIOWE
7384 2017-09-25 XVII AmC 640/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "Ad Bene Merenti" - Bezpieczny Konsument w Makowie Mazowieckim Jacek Domański - AKUSKLEP.PL Jacek Domański Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych podczas przesyłki, rozpatrywane będą tylko na podstawie spisanego wraz z dostawcą paczki protokołu reklamacyjnego 2018-12-10 HANDEL ELEKTRONICZNY
7383 2018-06-22 XVII AmC 1252/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marcin Machyński Irena Skibińska, Bartosz Nyćkowiak - P. H. LAMBII s.c. Kupujący oświadcza, że dokładnie zapoznał się ze wszystkimi postanowieniami niniejszej umowy oraz załącznikami do niej i nie zgłasza wobec nich jakichkolwiek roszczeń 2018-12-10 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7382 2018-06-22 XVII AmC 1252/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marcin Machyński Irena Skibińska, Bartosz Nyćkowiak - P. H. LAMBII s.c. Firma P.H. Lambii s.c. jest także uprawniona do przelania wierzytelności wobec Kupującego na osobę trzecią na co Kupujący niniejszym wyraża zgodę 2018-12-10 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7381 2018-07-04 XVII AmC 430/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jarosław Michalik Mariusz Szepietowski - SMARTECH Inteligentny Dom W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy bądź zlecenia przez niego wykonywania prac będących przedmiotem niniejszej Umowy osobom trzecim, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie z tytułu już wykonanych prac oraz kara umowna w wysokości 5000... 2018-12-07 INNE USŁUGI
7380 2018-07-04 XVII AmC 430/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jarosław Michalik Mariusz Szepietowski - SMARTECH Inteligentny Dom Ceny podane przez producentów w walutach obcych, określane są ostatecznie w PLN według średniego kursu walut Narodowego Banku Polskiego, podanego w tabeli kursów aktualnej w dniu wystawienia faktur za prace obejmujące dostawę tych urządzeń 2018-12-07 INNE USŁUGI
7379 2018-07-04 XVII AmC 430/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jarosław Michalik Mariusz Szepietowski - SMARTECH Inteligentny Dom Każda płatność Zamawiającego będzie uwzględniała podatek VAT w stawce procentowej określonej aktualnymi w momencie płatności przepisami 2018-12-07 INNE USŁUGI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • ...
 • >
 • >>