www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

wyszukaj po frazie
szukaj w
uwzględnij tylko klauzule z uzasadnieniem
tak
nazwa pozwanego
nazwa powoda

Numer postanowienia: 4149

Sygnatura akt: XVII AmC 2322/12
Data wyroku: 2012-07-27
Data wpisu: 2012-12-21
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Portfolio Real Estate 14 Sp. z o.o. w Warszawie

Powód: Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikami Konskursu rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby organizatora