www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentównumer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża

LP DATA WYROKU SYGNATURA SĄD POWÓD POZWANY POSTANOWIENIE NIEDOZWOLONE DATA WPISU BRANŻA
1 2002-03-11 XVII Amc 30/01 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Antymonopolowy Marcin Romejko; Andrzej Biruka i Lech Jerzy Pilecki, prowadzący działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej W przypadku odstąpienia od umowy przez kupującego, sprzedający zwróci mu sumę dokonanych przedpłat, bez rewaloryzacji i oprocentowania, pomniejszoną o 5% wartości mieszkania oraz kwoty robót dodatkowych i zamiennych 2002-06-11 NIERUCHOMOŚCI