www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentównumer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża

LP DATA WYROKU SYGNATURA SĄD POWÓD POZWANY POSTANOWIENIE NIEDOZWOLONE DATA WPISU BRANŻA
55 2003-02-13 XVII Amc 6/02 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Nowym Sączu na rzecz Wandy Czyszczoń Międzynarodowa Korporacja Gospodarcza „InCo” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach „Koszty administracyjne – jest to opłata wyrażona procentowo w stosunku do wybranego zestawu kwotowego, określona na pierwszej stronie umowy, pobierana przez InCo na obsługę i administrację systemu, miesięcznie w postaci tzw. opłaty... 2003-08-14 SYSTEM ARGENTYŃSKI
54 2003-02-04 XVII Amc 8/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Antymonopolowy Andrzej Krasuski Bien Haus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach „Jeśli Klient wypowie umowę przed spełnieniem warunków określonych w § 4 niniejszej Umowy, to ponosi on następujące koszty: - 5% wartości umowy, a ponadto 3% wartości za wykonanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej oraz 0,5 %... 2003-08-14 INNE USŁUGI
53 2003-02-04 XVII Amc 8/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Antymonopolowy Andrzej Krasuski Bien Haus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach „Po upływie terminu gwarancji stałej ceny, cena zwiększa się o 1% za każdy następny rozpoczęty miesiąc do momentu spełnienia przez Klienta warunków określonych w § 4.” 2003-08-14 INNE USŁUGI
52 2002-12-02 XVII Amc 58/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Antymonopolowy Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Bielsku-Białej Polska Grupa Kapitałowa „Kredyt” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie „W sytuacjach nie przewidzianych w niniejszej Umowie decyzje podejmuje PGK Kredyt w formie zarządzenia”. 2003-08-14 SYSTEM ARGENTYŃSKI
51 2002-12-02 XVII Amc 58/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Antymonopolowy Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Bielsku-Białej Polska Grupa Kapitałowa „Kredyt” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie „W przypadku gdyby w danym akcie asygnacyjnym środki wpłacone tworzące fundusz, nie wystarczyły na przydział jednego towaru, wówczas zebrana kwota zostanie przeniesiona na następny akt asygnacyjny zasilając fundusz grupy. W przypadku gdy w... 2003-08-14 SYSTEM ARGENTYŃSKI
50 2002-12-02 XVII Amc 58/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Antymonopolowy Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Bielsku-Białej Polska Grupa Kapitałowa „Kredyt” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie „Uczestnik Grupy, któremu nie przydzielono jeszcze towaru, może wystąpić z grupy w dowolnym czasie pod warunkiem, że nie zalega w płatnościach rat i powiadomi o swym zamiarze PGK. Uczestnik Grupy otrzyma zwrot wpłaconych rat podstawowych, bez... 2003-08-14 SYSTEM ARGENTYŃSKI
49 2002-12-02 XVII Amc 58/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Antymonopolowy Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Bielsku-Białej Polska Grupa Kapitałowa „Kredyt” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie „1. W ciągu trzech miesięcy licząc od terminu zakończenia planu ratalnego PGK Kredyt dokona ostatecznej likwidacji grupy. 2. Fundusze jakie ewentualnie pozostaną po likwidacji grupy zostaną przeznaczone na: pokrywanie strat powstałych w grupie... 2003-08-14 SYSTEM ARGENTYŃSKI
48 2002-04-10 XVII Amc 15/01 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Starostwie Powiatowym w Świdnicy Strony zgodnie ustalają, że nabywca może odstąpić od umowy, w terminie 3 dni od daty jej zawarcia, z jednoczesną zapłatą odstępnego oraz z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Wysokość odstępnego wynosi 15 % ceny umownej... 2003-06-30 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
47 2003-03-26 XVII Amc 16/02 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Leszek Samsel "Ins-Bud" Zarębski i Waśkiewicz Spółka Jawna w Nidzicy Uprawnienia z tytułu gwarancji są bezwzględnie związane z prawem własności i powstają w momencie uregulowania wszelkich płatności związanych z dostarczonym towarem." oraz "Bieg gwarancji rozpoczyna się z chwilą dokonania odbioru, jednakże... 2003-06-30 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
46 2003-03-19 XVII Amc 21/02 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Domicela Olszówka Międzynarodowa Korporacja Gospodarcza W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszej Umowie, decyzję podejmuje "InCo" w formie zarządzenia". 2003-06-30 SYSTEM ARGENTYŃSKI