www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentównumer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża

LP DATA WYROKU SYGNATURA SĄD POWÓD POZWANY POSTANOWIENIE NIEDOZWOLONE DATA WPISU BRANŻA
65 2003-06-27 XVII Amc 50/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Międzynarodowa Korporacja Gospodarcza „InCo” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach „W stosunku do Członka Grupy, któremu przydzielono Towar w drodze deklaracji, a nie wpłacił w terminie zadeklarowanej ilości rat kompletnych zgodnie z art. 10 ust. 4, zostaną naliczone odsetki w wysokości 0,15% za każdy dzień zwłoki licząc... 2003-08-14 SYSTEM ARGENTYŃSKI
64 2003-06-27 XVII Amc 50/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Międzynarodowa Korporacja Gospodarcza „InCo” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach „Członkowi Grupy, któremu przydzielono Towar poprzez deklarację, a który zrezygnował lub nie wpłacił w terminie kwoty wynikającej z zadeklarowanych rat kompletnych z uwzględnieniem art. 16 ust. 5 Przydział Towaru zostaje cofnięty z... 2003-08-14 SYSTEM ARGENTYŃSKI
63 2003-06-27 XVII Amc 50/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Międzynarodowa Korporacja Gospodarcza „InCo” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach „Koszty administracyjne (…) w przypadkach zawartych w art. 15 i art. 16 Ogólnych Warunków Umowy jednorazowo w pełnej wysokości.” 2003-08-14 SYSTEM ARGENTYŃSKI
62 2003-06-27 XVII Amc 50/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Międzynarodowa Korporacja Gospodarcza „InCo” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach „Wstępujący, który odstępuje od umowy przed utworzeniem grupy, traci opłatę wstępną.” 2003-08-14 SYSTEM ARGENTYŃSKI
61 2003-06-27 XVII Amc 50/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Międzynarodowa Korporacja Gospodarcza „InCo” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach „Członek Grupy, który nie otrzymał przydziału Towaru może dokonać za zgodą InCo zmiany zestawu z niższego na wyższy (nie odwrotnie).” 2003-08-14 SYSTEM ARGENTYŃSKI
60 2003-06-27 XVII Amc 50/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Międzynarodowa Korporacja Gospodarcza „InCo” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach „W przypadku zaprzestania produkcji, importu wybranego towaru, obowiązkiem Członka Grupy jest powiadomienie InCo o dokonaniu zamiany wybranego towaru na inny towar.” 2003-08-14 SYSTEM ARGENTYŃSKI
59 2003-04-10 XVII Amc 17/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Antymonopolowy Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu „Czesne w następnych latach studiów może ulec zmianie w związku z uzasadnionym wzrostem kosztów ponoszonych przez uczelnię i zostanie ustalone przez rektora zarządzeniem wiążącym strony umowy przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego”. 2003-08-14 EDUKACJA
58 2003-03-11 XVII Amc 22/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Antymonopolowy Janusz Wójcik i Marianna Wójcik Holiday Travel Center Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie „W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu na drodze porozumienia stron, strony niniejszym wyrażają zgodę na wyłączenie właściwości Sądów powszechnych i poddają się orzecznictwu Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie... 2003-08-14 TURYSTYKA
57 2003-03-11 XVII Amc 22/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Antymonopolowy Janusz Wójcik i Marianna Wójcik Holiday Travel Center Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie „W takim przypadku na kupującego nałożona zostanie kara umowna składająca się z dotychczas wniesionych opłat, nie niższa jednak niż 30% sumy określonej w „Umowie Sprzedaży Timeshare” w rubryce „Cena bez rabatu”. 2003-08-14 TURYSTYKA
56 2003-02-13 XVII Amc 6/02 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Nowym Sączu na rzecz Wandy Czyszczoń Międzynarodowa Korporacja Gospodarcza „InCo” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach „I. Członek grupy, któremu nie przydzielono jeszcze Towaru może wystąpić z grupy w dowolnym czasie pod warunkiem, że nie zalega w płatnościach rat i powiadomi InCo o swojej decyzji w formie pisemnej. II. Członek Grupy uzyska zwrot... 2003-08-14 SYSTEM ARGENTYŃSKI