www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentównumer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża

LP DATA WYROKU SYGNATURA SĄD POWÓD POZWANY POSTANOWIENIE NIEDOZWOLONE DATA WPISU BRANŻA
75 2003-06-27 XVII Amc 50/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; Międzynarodowa Korporacja Gospodarcza „InCo” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach „W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszej umowie, decyzje podejmuje InCo w formie Zarządzenia.” 2003-08-14 SYSTEM ARGENTYŃSKI
74 2003-06-27 XVII Amc 50/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Międzynarodowa Korporacja Gospodarcza „InCo” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach „Jakiekolwiek zmniejszenie się funduszu grupy, wywołane przez zdarzenia nie uwzględnione w tej umowie, a nie zależne od InCo, będzie obciążało proporcjonalnie Członków Grupy”. 2003-08-14 SYSTEM ARGENTYŃSKI
73 2003-06-27 XVII Amc 50/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Międzynarodowa Korporacja Gospodarcza „InCo” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach „Jeżeli będące w dyspozycji InCo środki finansowe, będą niewystarczające dla całkowitego zaspokojenia wierzytelności w powyższej kolejności płatności, należności dokonywane będą proporcjonalnie do wysokości wpłat każdego Członka... 2003-08-14 SYSTEM ARGENTYŃSKI
72 2003-06-27 XVII Amc 50/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Międzynarodowa Korporacja Gospodarcza „InCo” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach „Fundusze, jakie ewentualnie pozostaną po likwidacji grupy, zostaną przeznaczone na: a) na pokrycie strat powstałych w grupie z powodów niezawinionych przez InCo (np. niemożliwość wyegzekwowania zadłużenia od Członków Grupy lub... 2003-08-14 SYSTEM ARGENTYŃSKI
71 2003-06-27 XVII Amc 50/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Międzynarodowa Korporacja Gospodarcza „InCo” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach „W przypadku, gdy w ciągu dwóch kolejnych miesięcy nie zostanie zebrany fundusz grupy, pozwalający na przydział jednego Towaru, InCo upoważnione jest do wstrzymania Aktów Asygnacyjnych i przystąpienia do przedterminowej likwidacji danej grupy... 2003-08-14 SYSTEM ARGENTYŃSKI
70 2003-06-27 XVII Amc 50/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Międzynarodowa Korporacja Gospodarcza „InCo” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach „Członek Grupy zobowiązuje się do zapłacenia na rzecz InCo zaległości wraz z należnymi odsetkami w wysokości 0,15% za każdy dzień zwłoki”. 2003-08-14 SYSTEM ARGENTYŃSKI
69 2003-06-27 XVII Amc 50/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Międzynarodowa Korporacja Gospodarcza „InCo” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach „W stosunku do Członka Grupy, któremu nie przydzielono jeszcze Towaru, a który nie wpłacił dwóch rat miesięcznych – InCo dokona wykluczenia z Grupy. Członek Grupy otrzyma zwrot wpłaconych rat podstawowych (bez waloryzacji i oprocentowania)... 2003-08-14 SYSTEM ARGENTYŃSKI
68 2003-06-27 XVII Amc 50/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Międzynarodowa Korporacja Gospodarcza „InCo” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach „Członek Grupy uzyska zwrot wpłaconych rat podstawowych (bez waloryzacji i oprocentowania) w czasie likwidacji grupy określonej w art. 19 po potrąceniu należnych InCo kosztów administracyjnych – zgodnie z art. 6 ust. 7, opłaty wstępnej oraz... 2003-08-14 SYSTEM ARGENTYŃSKI
67 2003-06-27 XVII Amc 50/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Międzynarodowa Korporacja Gospodarcza „InCo” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach „Członek Grupy, któremu nie przydzielono jeszcze towaru może wystąpić z grupy w dowolnym czasie, pod warunkiem, że nie zalega w płatnościach rat i powiadomi InCo o swojej decyzji w formie pisemnej” 2003-08-14 SYSTEM ARGENTYŃSKI
66 2003-06-27 XVII Amc 50/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Międzynarodowa Korporacja Gospodarcza „InCo” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach „Dokument o zgonie Członka Grupy (akt zgonu), który nastąpił na skutek obrażeń w wyniku wypadku, należy przekazać do InCo w ciągu czterdziestu ośmiu (48) godzin od chwili zgonu. Po upływie tego terminu, spadkobiercom nie przysługują... 2003-08-14 SYSTEM ARGENTYŃSKI