www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentównumer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża

LP DATA WYROKU SYGNATURA SĄD POWÓD POZWANY POSTANOWIENIE NIEDOZWOLONE DATA WPISU BRANŻA
51 2002-12-02 XVII Amc 58/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Antymonopolowy Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Bielsku-Białej Polska Grupa Kapitałowa „Kredyt” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie „W przypadku gdyby w danym akcie asygnacyjnym środki wpłacone tworzące fundusz, nie wystarczyły na przydział jednego towaru, wówczas zebrana kwota zostanie przeniesiona na następny akt asygnacyjny zasilając fundusz grupy. W przypadku gdy w... 2003-08-14 SYSTEM ARGENTYŃSKI
50 2002-12-02 XVII Amc 58/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Antymonopolowy Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Bielsku-Białej Polska Grupa Kapitałowa „Kredyt” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie „Uczestnik Grupy, któremu nie przydzielono jeszcze towaru, może wystąpić z grupy w dowolnym czasie pod warunkiem, że nie zalega w płatnościach rat i powiadomi o swym zamiarze PGK. Uczestnik Grupy otrzyma zwrot wpłaconych rat podstawowych, bez... 2003-08-14 SYSTEM ARGENTYŃSKI
49 2002-12-02 XVII Amc 58/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Antymonopolowy Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Bielsku-Białej Polska Grupa Kapitałowa „Kredyt” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie „1. W ciągu trzech miesięcy licząc od terminu zakończenia planu ratalnego PGK Kredyt dokona ostatecznej likwidacji grupy. 2. Fundusze jakie ewentualnie pozostaną po likwidacji grupy zostaną przeznaczone na: pokrywanie strat powstałych w grupie... 2003-08-14 SYSTEM ARGENTYŃSKI
48 2002-04-10 XVII Amc 15/01 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Starostwie Powiatowym w Świdnicy Strony zgodnie ustalają, że nabywca może odstąpić od umowy, w terminie 3 dni od daty jej zawarcia, z jednoczesną zapłatą odstępnego oraz z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Wysokość odstępnego wynosi 15 % ceny umownej... 2003-06-30 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
47 2003-03-26 XVII Amc 16/02 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Leszek Samsel "Ins-Bud" Zarębski i Waśkiewicz Spółka Jawna w Nidzicy Uprawnienia z tytułu gwarancji są bezwzględnie związane z prawem własności i powstają w momencie uregulowania wszelkich płatności związanych z dostarczonym towarem." oraz "Bieg gwarancji rozpoczyna się z chwilą dokonania odbioru, jednakże... 2003-06-30 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
46 2003-03-19 XVII Amc 21/02 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Domicela Olszówka Międzynarodowa Korporacja Gospodarcza W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszej Umowie, decyzję podejmuje "InCo" w formie zarządzenia". 2003-06-30 SYSTEM ARGENTYŃSKI
45 2003-03-19 XVII Amc 21/02 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Domicela Olszówka Międzynarodowa Korporacja Gospodarcza W czasie likwidacji grupy określonej w art. 19, po potrąceniu należnych "InCo" kosztów administracyjnych (zgodnie z art. 6 ust. 7)". 2003-06-30 SYSTEM ARGENTYŃSKI
44 2003-03-19 XVII Amc 21/02 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Domicela Olszówka; Międzynarodowa Korporacja Gospodarcza W ciągu trzech miesięcy licząc od terminu zakończenia planu ratalnego "InCo" dokona ostatecznej likwidacji grupy. 2003-06-30 SYSTEM ARGENTYŃSKI
43 2003-03-19 XVII Amc 21/02 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Domicela Olszówka Międzynarodowa Korporacja Gospodarcza W czasie likwidacji grupy określonej w art. 19, po potrąceniu należnych "InCo" kosztów administracyjnych (zgodnie z art. 6 ust. 7)". 2003-06-30 SYSTEM ARGENTYŃSKI
42 2003-03-19 XVII Amc 55/02 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Elżbieta Uznańska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Pralnia Ekologiczna "BETTY CLEAN" w Krakowie Za rzeczy zaginione lub zniszczone z winy Zakładu, odpowiada on w wysokości 10-cio krotnej wartości tejże usługi". 2003-06-30 INNE USŁUGI