www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentównumer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża

LP DATA WYROKU SYGNATURA SĄD POWÓD POZWANY POSTANOWIENIE NIEDOZWOLONE DATA WPISU BRANŻA
105 2004-01-14 XVII Amc 9/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Barbara Wituchowska – Okularczyk Towarzystwo Finansowo Inwestycyjne Sp. z o.o. z Warszawy „Jakiekolwiek zmniejszenie się funduszu grupy wywołane przez zdarzenia nieprzewidziane w niniejszej umowie, a niezależne od TeFI, obciążało będzie proporcjonalnie Uczestników Grupy.” 2004-08-20 SYSTEM ARGENTYŃSKI
104 2004-01-14 XVII Amc 9/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Barbara Wituchowska – Okularczyk Towarzystwo Finansowo Inwestycyjne Sp. z o.o. z Warszawy „Jeżeli pozostające w dyspozycji TeFI środki finansowe, będą niewystarczające do całkowitego zaspokojenia wierzytelności w powyższej kolejności płatności, należności regulowane będą proporcjonalnie do wysokości wpłat każdego... 2004-08-20 SYSTEM ARGENTYŃSKI
103 2004-01-14 XVII Amc 9/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Barbara Wituchowska – Okularczyk Towarzystwo Finansowo Inwestycyjne Sp. z o.o. z Warszawy „Fundusze jakie ewentualnie pozostaną po likwidacji grupy zostaną przeznaczone na: a) pokrycie strat powstałych w grupie z powodów niezawinionych przez TeFI (np. niemożność wyegzekwowania zadłużenia od Uczestników Grupy lub poręczycieli... 2004-08-20 SYSTEM ARGENTYŃSKI
102 2004-01-14 XVII Amc 4/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Holiday Travel Center Sp. z o.o. w Warszawie „Kupujący wyrażają zgodę i upoważniają firmę HTC do podpisywania w ich imieniu wszelkich dokumentów niezbędnych do zarejestrowania ich w Klubie ATLAS u Powiernika i w RCL.” 2004-08-20 TURYSTYKA
101 2004-01-14 XVII Amc 4/03 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Holiday Travel Center Sp. z o.o. w Warszawie „Koszt odstąpienia od umowy w ustawowym dziesięciodniowym terminie równy jest niezbędnemu kosztowi zawarcia umowy, określonemu w Umownie Sprzedaży Timeshare i wynosi równowartość 500 EUR, liczoną wg średniego kursu dnia NBP zawartego w... 2004-08-20 TURYSTYKA
100 2003-12-15 XVII Amc 52/02 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Miejski Rzecznik Konsumentów w Lublinie Międzynarodowa Korporacja Kapitałowa „Euro-Investment” Sp. z o.o. w Lublinie „Dla umożliwienia Spółce zrealizowania celu i przedmiotu niniejszej Umowy klient, którego dane osobowe wymienione są na pierwszej stronie Umowy, przez jej zawarcie przekazuje na rzecz Spółki nieodwołalne pełnomocnictwo na okres formalnego... 2004-08-20 SYSTEM ARGENTYŃSKI
99 2003-12-15 XVII Amc 52/02 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Miejski Rzecznik Konsumentów w Lublinie Międzynarodowa Korporacja Kapitałowa „Euro-Investment” Sp. z o.o. w Lublinie „Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie jest możliwe zastosowanie przepisów Kodeksowych, wówczas decyzję podejmuje Spółka w drodze uchwały, mając na względzie interesy Klientów i stabilność Programu.” 2004-08-20 SYSTEM ARGENTYŃSKI
98 2003-12-15 XVII Amc 52/02 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Miejski Rzecznik Konsumentów w Lublinie Międzynarodowa Korporacja Kapitałowa „Euro-Investment” Sp. z o.o. w Lublinie „W ciągu trzech miesięcy licząc od terminu zakończenia planu ratalnego Spółka dokona ostatecznej likwidacji Programu. Środki jakie ewentualnie pozostaną w ramach funduszu po likwidacji, zostaną przeznaczone na: a) pokrycie strat powstałych... 2004-08-20 SYSTEM ARGENTYŃSKI
97 2003-12-15 XVII Amc 52/02 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Miejski Rzecznik Konsumentów w Lublinie Międzynarodowa Korporacja Kapitałowa „Euro-Investment” Sp. z o.o. w Lublinie „Klient, któremu nie przydzielono jeszcze Produktu, może wystąpić z Programu pod warunkiem, że złoży pisemne oświadczenie woli o rezygnacji z udziału w Programie. W takiej sytuacji Spółka może zażądać od klienta uiszczenia pełnych... 2004-08-20 SYSTEM ARGENTYŃSKI
96 2003-04-16 XVII Amc 24/02 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jan Kubiak Międzynarodowa Korporacja Gospodarcza „InCo” sp. z o.o. z siedzibą w Tychach Członek Grupy, uzyska zwrot wpłaconych rat podstawowych (bez waloryzacji i oprocentowania) w czasie likwidacji grupy określonej w Art. 19, po potrąceniu należnych InCo kosztów administracyjnych – zgodnie z Art. 6 ust. 7, opłaty wstępnej oraz... 2004-08-20 SYSTEM ARGENTYŃSKI