www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentównumer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża

LP DATA WYROKU SYGNATURA SĄD POWÓD POZWANY POSTANOWIENIE NIEDOZWOLONE DATA WPISU BRANŻA
81 2003-10-07 XVII Amc 56/02 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Barbara Bigaj – Firma „Panda” w Krakowie „Za rzeczy zaginione lub zniszczone z winy Zakładu odpowiada on w wysokości 10-cio krotnej wartości tejże usługi.” 2003-11-24 INNE USŁUGI
80 2003-01-22 XVII Amc 35/02 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Holiday Travel Center – Klub Wakacyjny” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie „Certyfikat stanowi potwierdzenie nabycia prawa do korzystania z apartamentu w formie aktu notarialnego podlegającego wpisowi do działu III księgi wieczystej prowadzonej dla ośrodka Klub Plaza w Darłowie, ul. Słowiańska 3 nr KW 35122 i jego... 2003-09-16 TURYSTYKA
79 2003-01-22 XVII Amc 35/02 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Holiday Travel Center – Klub Wakacyjny” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie „Niniejszym przyjmuję/my i zobowiązuję/my się do uiszczenia opłat w wysokościach i terminach podanych w punktach trzecim, czwartym i piątym Umowy Sprzedaży Timeshare i jednocześnie wyrażamy zgodę na następujący zapis na sąd polubowny:... 2003-09-16 TURYSTYKA
78 2003-06-24 XVII Amc 34/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „The American Academy of English „Płatność za kurs: po dokonaniu wpłaty pieniądze nie ulegają zwrotowi” 2003-08-14 EDUKACJA
77 2003-06-04 XVII Amc 60/02 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Bartoszycach Europejski fundusz Budawlany Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu „Strony niniejszej umowy zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu polubownego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów. Sądem właściwym do rozstrzygania będzie sąd miejsca siedziby EFB.” 2003-08-14 SYSTEM ARGENTYŃSKI
76 2003-06-27 XVII Amc 50/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Międzynarodowa Korporacja Gospodarcza „InCo” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach „Strony wykorzystają wszelkie możliwości do polubownego rozwiązania ewentualnych spraw wynikających z niniejszej umowy. Sprawy wymagające rozstrzygnięcia sądowego będą prowadzone przed Sądem Rejonowym w Tychach lub przed Sądem Okręgowym... 2003-08-14 SYSTEM ARGENTYŃSKI
75 2003-06-27 XVII Amc 50/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; Międzynarodowa Korporacja Gospodarcza „InCo” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach „W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszej umowie, decyzje podejmuje InCo w formie Zarządzenia.” 2003-08-14 SYSTEM ARGENTYŃSKI
74 2003-06-27 XVII Amc 50/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Międzynarodowa Korporacja Gospodarcza „InCo” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach „Jakiekolwiek zmniejszenie się funduszu grupy, wywołane przez zdarzenia nie uwzględnione w tej umowie, a nie zależne od InCo, będzie obciążało proporcjonalnie Członków Grupy”. 2003-08-14 SYSTEM ARGENTYŃSKI
73 2003-06-27 XVII Amc 50/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Międzynarodowa Korporacja Gospodarcza „InCo” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach „Jeżeli będące w dyspozycji InCo środki finansowe, będą niewystarczające dla całkowitego zaspokojenia wierzytelności w powyższej kolejności płatności, należności dokonywane będą proporcjonalnie do wysokości wpłat każdego Członka... 2003-08-14 SYSTEM ARGENTYŃSKI
72 2003-06-27 XVII Amc 50/01 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Międzynarodowa Korporacja Gospodarcza „InCo” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach „Fundusze, jakie ewentualnie pozostaną po likwidacji grupy, zostaną przeznaczone na: a) na pokrycie strat powstałych w grupie z powodów niezawinionych przez InCo (np. niemożliwość wyegzekwowania zadłużenia od Członków Grupy lub... 2003-08-14 SYSTEM ARGENTYŃSKI