www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentównumer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża

LP DATA WYROKU SYGNATURA SĄD POWÓD POZWANY POSTANOWIENIE NIEDOZWOLONE DATA WPISU BRANŻA
7148 2017-05-17 XVII AmC 1398/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Aval z siedzibą w Warszawie Tomasz Cyranik - TRENTO TOMASZ CYRANIK, Jakub Sosiński - SATORI JAKUB SOSIŃSKI Wszelkie spory mogące wyniknąć w wyniku zakupów dokonywanych w sklepie internetowym będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby firmy Natural Quelle 2018-10-19 HANDEL ELEKTRONICZNY
7147 2017-06-14 XVII AmC 1847/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stanisław Frąckiewicz, Janina Frąckiewicz Robert Potraski - DZIAŁ-BUD W przypadku odstąpienia przez Zleceniodawcę od wykonania umowy, kwota przedpłaty gwarancyjnej przepada na rzecz Usługodawcy (Art. 394 k.c.). 2018-10-19 INNE USŁUGI
7146 2017-06-06 XVII AmC 1174/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Anna Siwecka Marcin Zobek - La Rochelle Marcin Zobek Odbierając towar Nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji w przypadku uszkodzenia w transporcie jest spisanie przez pracownika firmy kurierskiej... 2018-10-19 HANDEL ELEKTRONICZNY
7145 2017-06-05 XVII AmC 1780/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "Nostra Scutum" z siedzibą w Poznaniu Piotr Jagielski - JAGIELSKI PIOTR JAGIELSKI DANCE PROJECT z siedzibą w Toruniu Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w celach promocyjnych JDP w formie publikacji zdjęć i filmów z zajęć, w których bierze udział 2018-10-19 INNE USŁUGI
7144 2017-03-03 XVII AmC 128/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Kwiecień, Anna Siwecka, Sandra Wójcik Monika Szymor - SheMore Monika Szymor Do zwracanego produktu należy dołączyć fakturę VAT, która jest wysyłana wraz z przesyłką, a także poprawnie wypełniony formularz zwrotu/reklamacji oraz dowód zakupu 2018-10-19 HANDEL ELEKTRONICZNY
7143 2015-09-09 XVII AmC 17697/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Właściciel oświadcza, że po otrzymaniu jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w § 1, nie będzie zgłaszał w stosunku do Inwestora żadnych roszczeń związanych z ewentualnym zmniejszeniem wartości nieruchomości 2018-10-19 DOSTAWA ENERGII, WODY, GAZU I CIEPŁA
7142 2015-09-09 XVII AmC 17697/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Właściciel oświadcza, że nie będzie zgłaszał w stosunku do Inwestora żadnych roszczeń związanych z ewentualnym zmniejszeniem wartości nieruchomości 2018-10-19 DOSTAWA ENERGII, WODY, GAZU I CIEPŁA
7141 2015-09-09 XVII AmC 17697/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Właściciel zobowiązuje się, że w przypadku zbycia Nieruchomości zobowiąże nabywcę - w umowie przeniesienia prawa własności/użytkowania wieczystego - do wyrażenia przez niego zgody na nieodpłatne ustanowienie praw na rzecz Inwestora w... 2018-10-19 DOSTAWA ENERGII, WODY, GAZU I CIEPŁA
7140 2015-09-09 XVII AmC 17697/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Stronie uprawnionej do rozwiązania umowy, przysługuje odszkodowanie w wysokości poniesionych nakładów 2018-10-19 DOSTAWA ENERGII, WODY, GAZU I CIEPŁA
7139 2017-07-04 XVII AmC 761/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Patryk Dżedżora - Fight&Suple Patryk Dżedżora Nie odpowiadamy za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez Pocztę Polską z umów obsługi przewozowej i pocztowej 2018-10-19 HANDEL ELEKTRONICZNY