www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentównumer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża

LP DATA WYROKU SYGNATURA SĄD POWÓD POZWANY POSTANOWIENIE NIEDOZWOLONE DATA WPISU BRANŻA
7235 2017-03-03 XVII AmC 1769/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Rafał Krysiak, Emil Hausmann, Danuta Panufnik, Jacek Matusiak, Jarosław Wagner, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Patronus w Łodzi Adam Kussa - Kussa Adam Sklep Meblowy "MIX" Warunkiem przyjęcia zwrotu jest poprawne wypełnienie formularza (oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość - załącznik dostępny przez e-mail) i przesłania go na wskazany adres e-mail". 2018-11-15 HANDEL ELEKTRONICZNY
7234 2017-10-16 XVII AmC 294/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Piotr Marciniak, Igor Wagner, Iwar Hausmann, Sylwia Lipińska, Paweł Pyć Justyna Nakonowska - Nakonowska Justyna Dekorateka.pl Sklep dekorateka.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z okoliczności za które odpowiadają firma kurierska lub Poczta Polska lub klient 2018-11-15 HANDEL ELEKTRONICZNY
7233 2016-03-21 XVII AmC 32970/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Siwecka, Arkadiusz Kuczkowski, Szymon Wadowski, Marek Kwiecień Anna Ceremuga - F.U.H. Auto-kompleks W przypadku zwrotu towaru, Klient ponosi koszty za transport w obie strony. W przypadku "darmowej wysyłki", faktyczny koszt wysyłki ponoszony przez lozkasosnowe.pl jest przenoszony na Klienta wg pełnych stawek transportowych 2018-11-15 HANDEL ELEKTRONICZNY
7232 2017-09-18 XVII AmC 3047/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Astoria Avenue Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Ewentualne spory wynikające z uczestnictwa w Konkursie, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora 2018-11-15 INNE USŁUGI
7231 2017-05-24 XVII AmC 1532/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sebastian Bąk Dominik Wojtkiewicz - Dominik Wojtkiewicz "Multiredux" Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego 2018-11-15 INNE USŁUGI
7230 2016-04-20 XVII AmC 258/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa w Gdyni Jolanta Zarzycka - Handel Hurtowy Bronisze Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki 2018-11-06 INNE USŁUGI
7229 2017-10-05 XVII AmC 627/12 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu "Giewont" sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi Termin, o którym mowa w ust. 1 może ulec przesunięciu tylko na skutek okoliczności zewnętrznych, na które Inwestor - pomimo zachowania należytej staranności - nie ma wpływu (siła wyższa), a w szczególności: - warunków... 2018-11-06 INNE USŁUGI
7228 2017-10-05 XVII AmC 627/12 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu "Giewont" sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi Określona wyżej cena została skalkulowana przy stawce VAT 7% dla lokalu mieszkalnego na dzień podpisania niniejszej umowy. W razie zmiany ww. stawki VAT lub zmiany zasad naliczania podatku, cena ta ulegnie odpowiedniej zmianie uwzględniającej... 2018-11-06 INNE USŁUGI
7227 2017-10-05 XVII AmC 627/12 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu "Giewont" sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi W przypadku nieprzystąpienia przez Kupującego w obu wyznaczonych terminach do odbioru technicznego budynku Inwestor wyznaczy jednostronnie komisje do przeprowadzenia odbioru, która dokona odbioru bez uczestnictwa Kupujacego, po czym jeden egzemplarz... 2018-11-06 INNE USŁUGI
7226 2017-10-05 XVII AmC 627/12 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu "Giewont" sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi W przypadku gdy opóźnienie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu przekroczy 30 dni kalendarzowych, Inwestor może odstąpić od umowy 2018-11-06 INNE USŁUGI