www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentównumer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża

LP DATA WYROKU SYGNATURA SĄD POWÓD POZWANY POSTANOWIENIE NIEDOZWOLONE DATA WPISU BRANŻA
7218 2017-10-12 XVII AmC 950/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Joanna Cepil - FLORNAS Ewentualne spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami transakcji będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby firmy FLORNAS 2018-11-06 HANDEL ELEKTRONICZNY
7217 2017-10-02 XVII AmC 1672/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Antosik, Emil Hausmann, Jerzy Maciejewski, Jacek Matusiak, Wiesława Musa, Danuta Panufnik, Monika Pawlikowska-Hausmann, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Jarosław Wagner A.pl Internet S.A. w Warszawie w upadłości likwidacyjnej Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez A.pl przesyłki zawierajacej reklamowany towar 2018-11-06 HANDEL ELEKTRONICZNY
7216 2017-09-25 XVII AmC 1096/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Kwiecień, Mateusz Nowakowski, Danuta Siwecka, Szymon Wadowski, Sandra Wójcik Robert Krauze - Tabak Service International Robert Krauze Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy 2018-11-06 HANDEL ELEKTRONICZNY
7215 2017-09-25 XVII AmC 1330/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "Ad Bene Merenti" - Bezpieczny Konsument w Makowie Mazowieckim Halina Mrozek - LILAND Halina Mrozek Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna-sprzedaży będzie rozstrzygał Sąd działający w miejscu działalności sprzedającego - to jest we Warszawie. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie... 2018-11-06 HANDEL ELEKTRONICZNY
7214 2017-09-19 XVII AmC 1104/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Karol Kałużny - MEDIASORT Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (DZ.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy kupna (...) poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym (towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu -... 2018-11-06 HANDEL ELEKTRONICZNY
7213 2015-06-09 XVII AmC 3109/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Maciej Buliński Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA Spółka Akcyjna w Warszawie Odpowiedzialność ubezpieczyciela w odniesieniu do każdego z ubezpieczonych w okresie 24 miesięcy od pierwszego dnia miesiąca w którym ubezpieczający zgłosił ubezpieczonego do umowy ubezpieczenia jest wyłączona, w przypadku zajścia zdarzenia... 2018-11-06 USŁUGI UBEZPIECZENIOWE
7212 2017-08-11 XVII AmC 1806/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Eugeniusz Wita - MR COOK CORP Eugeniusz Wita Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu 2018-11-06 HANDEL ELEKTRONICZNY
7211 2017-09-26 XVII AmC 1295/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Krzysztof Siwecki, Aneta Czapska, Halina Kuczkowska, Robert Rusnak Joanna Solipiwko - P.H.U. Lighting Center w Będzinie Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletność w obecności osoby ją dostarczającej. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej... 2018-11-06 HANDEL ELEKTRONICZNY
7210 2015-12-18 XVII AmC 32153/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sebastian Bąk Olga Śleziak - EcoClima-McGregor Firma Handlowo-Usługowa Import-Export Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim paragonem lub fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru 2018-10-31 HANDEL ELEKTRONICZNY
7209 2017-09-26 XVII AmC 1000/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Kwiecień, Edyta Nowakowska, Robert Rusnak, Krzysztof Siwecki, Anna Siwecka Robert Krauze - Tabak Service International w Koszalinie Podstawą do złożenia reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych towarów jest sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej w chwili dostarczenia oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego. W przypadku... 2018-10-31 HANDEL ELEKTRONICZNY