www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentównumer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża

LP DATA WYROKU SYGNATURA SĄD POWÓD POZWANY POSTANOWIENIE NIEDOZWOLONE DATA WPISU BRANŻA
7228 2017-10-05 XVII AmC 627/12 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu "Giewont" sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi Określona wyżej cena została skalkulowana przy stawce VAT 7% dla lokalu mieszkalnego na dzień podpisania niniejszej umowy. W razie zmiany ww. stawki VAT lub zmiany zasad naliczania podatku, cena ta ulegnie odpowiedniej zmianie uwzględniającej... 2018-11-06 INNE USŁUGI
7227 2017-10-05 XVII AmC 627/12 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu "Giewont" sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi W przypadku nieprzystąpienia przez Kupującego w obu wyznaczonych terminach do odbioru technicznego budynku Inwestor wyznaczy jednostronnie komisje do przeprowadzenia odbioru, która dokona odbioru bez uczestnictwa Kupujacego, po czym jeden egzemplarz... 2018-11-06 INNE USŁUGI
7226 2017-10-05 XVII AmC 627/12 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu "Giewont" sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi W przypadku gdy opóźnienie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu przekroczy 30 dni kalendarzowych, Inwestor może odstąpić od umowy 2018-11-06 INNE USŁUGI
7225 2017-10-05 XVII AmC 627/12 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu "Giewont" sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi Kupujący ma prawo do przeniesienia bez dodatkowych kosztów ponoszonych na rzecz Inwestora swoich praw i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy za uprzednią zgodą i na warunkach określonych przez Inwestora na piśmie 2018-11-06 INNE USŁUGI
7224 2017-10-05 XVII AmC 627/12 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu "Giewont" sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi Wszystkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy będą rozpatrywane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny, właściwy z uwagi na adres siedziby Inwestora 2018-11-06 INNE USŁUGI
7223 2017-10-05 XVII AmC 627/12 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu "Giewont" sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi Strony postanawiają, iż ewentualne spory poddadzą rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Sprzedającego 2018-11-06 INNE USŁUGI
7222 2017-10-02 XVII AmC 1706/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Monika Pawlikowska-Hausmann, Jerzy Maciejewski, Wiesława Musa, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS z siedzibą w Łodzi, Tomasz Antosik Ehab Atalla - Secret Of Oriental Beauty Ehab Atalla W przypadku zwrotu zamówień premiowanych darmową przesyłką, zwracana kwota zostanie pomniejszona o rzeczywiste koszty wysyłki 2018-11-06 HANDEL ELEKTRONICZNY
7221 2017-09-21 XVII AmC 1926/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stefania Burda Instytut Skutecznej Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Każda ze stron ma obowiązek powiadomienia drugiej strony o zmianie aktualnego adresu listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W razie zaniedbania tego obowiązku każdą korespondencję skierowaną na adres wskazany w Zgłoszeniu uważa się za... 2018-11-06 EDUKACJA
7220 2017-09-21 XVII AmC 1926/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stefania Burda Instytut Skutecznej Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Wszelkie spory mogące wystąpić w związku z niniejszą Umową będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Olsztynie 2018-11-06 EDUKACJA
7219 2017-09-21 XVII AmC 1926/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stefania Burda Instytut Skutecznej Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Nierozpoczęcie lub przerwanie nauki przez Zlecającego lub Ucznia nie jest równoznaczne z rezygnacją, odstąpieniem, wypowiedzeniem lub rozwiązaniem niniejszej Umowy i nie wpływa na zakres zobowiązania Zlecającego wobec Wykonawcy, w... 2018-11-06 EDUKACJA