www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentównumer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża

LP DATA WYROKU SYGNATURA SĄD POWÓD POZWANY POSTANOWIENIE NIEDOZWOLONE DATA WPISU BRANŻA
7265 2017-10-13 XVII AmC 1384/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa w Gdyni Artur Stasieńko - KK Company Artur Stasieńko Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych 2018-11-19 INNE USŁUGI
7264 2017-09-26 XVII AmC 200/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Szymon Wadowski, Marek Kwiecień, Sandra Wójcik, Arkadiusz Kuczkowski, Danuta Siwecka Wojciech Baranowski - AVEBMX Wojcich Baranowski …Wraz z zwracanym towarem należy przesłać oryginał dowodu zakupu 2018-11-19 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7263 2017-10-05 XVII AmC 1659/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Panufnik, Monika Pawlikowska-Hausmann, Tomasz Antosik, Jerzy Maciejewski, Wiesława Musa, Emil Hausmann, Jarosław Wagner, Michał Chołys, Rafał Krysiak, Jacek Matusiak, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATROSNUS w Łodzi ANKO SYSTEM sp. z o.o. z siedzibą Toruniu W celu usprawnienia obsługi, towary zwracane prosimy opatrzyć numerem zwrotu: działu reklamacji RMA. (…). Numer RMA powinien być opisany w widocznym miejscu na przesyłce, ponieważ paczki bez numeru RMA mogą zostać nieodebrane 2018-11-19 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7262 2017-10-24 XVII AmC 328/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Michał Chołys, Tomasz Antosik, Jerzy Maciejewski, Monika Pawlikowska-Hausmann, Wiesława Musa Tomasz Gwizdała - Eurokontrakt w Wałbrzychu Przedsiębiorstwo Eurokontrakt nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta w skutek posłużenia się przez osoby trzecie jego identyfikatorem lub hasłem 2018-11-19 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7261 2017-10-20 XVII AmC 1132/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa w Gdyni Maciej Przybył - MAMAX Maciej Przybył Domniemywa się, że Użytkownik składając zamówienie zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte 2018-11-19 HANDEL ELEKTRONICZNY
7260 2017-05-10 XVII AmC 1437/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "AD BENE MERENTI - BEZPIECZNY KONSUMENT" w Makowie Mazowieckim Bronisław Foltyn - MF Bronisław Foltyn Sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia, niezgodności z zamówieniem czy okradzenia przesyłki w transporcie 2018-11-19 INNE USŁUGI
7259 2014-09-18 XVII AmC 1275/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. z/s w Warszawie Za przedłużenie okresu kredytowania kredytu na kolejne 12-miesięczne okresy, Bank BGŻ pobiera z konta osobistego Kredytobiorcy opłatę przygotowawczą, która w dniu zawarcia umowy wynosi … zł. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 8, może... 2018-11-16 USŁUGI BANKOWE
7258 2014-07-08 XVII AmC 2/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wojciech Kamieński Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" spółka akcyjna w Warszawie (dawniej HDI - Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie) Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3 Gerling Polska Życie podejmie decyzję w przedmiocie zgody lub odmowy udzielenia zgody na częściowy wykup ubezpieczenia w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od otrzymania wniosku Ubezpieczającego. W razie... 2018-11-16 USŁUGI UBEZPIECZENIOWE
7257 2014-07-08 XVII AmC 2/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wojciech Kamieński Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" spółka akcyjna w Warszawie (dawniej HDI - Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie) Minimalna wartość indywidualnego rachunku po dokonaniu częściowego wykupu i pobraniu opłaty za wykup wynosi 5000 (pięć tysięcy złotych) 2018-11-16 USŁUGI UBEZPIECZENIOWE
7256 2014-07-08 XVII AmC 2/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wojciech Kamieński Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" spółka akcyjna w Warszawie (dawniej HDI - Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie) Częściowy wykup przez umorzenie niektórych jednostek zapisanych na indywidualnym rachunku (częściowy wykup ubezpieczenia) może nastąpić jedynie za zgodą Gerling Polska Życie 2018-11-16 USŁUGI UBEZPIECZENIOWE