www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentównumer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża

LP DATA WYROKU SYGNATURA SĄD POWÓD POZWANY POSTANOWIENIE NIEDOZWOLONE DATA WPISU BRANŻA
7214 2017-09-19 XVII AmC 1104/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Karol Kałużny - MEDIASORT Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (DZ.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy kupna (...) poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym (towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu -... 2018-11-06 HANDEL ELEKTRONICZNY
7213 2015-06-09 XVII AmC 3109/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Maciej Buliński Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA Spółka Akcyjna w Warszawie Odpowiedzialność ubezpieczyciela w odniesieniu do każdego z ubezpieczonych w okresie 24 miesięcy od pierwszego dnia miesiąca w którym ubezpieczający zgłosił ubezpieczonego do umowy ubezpieczenia jest wyłączona, w przypadku zajścia zdarzenia... 2018-11-06 USŁUGI UBEZPIECZENIOWE
7212 2017-08-11 XVII AmC 1806/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Eugeniusz Wita - MR COOK CORP Eugeniusz Wita Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu 2018-11-06 HANDEL ELEKTRONICZNY
7211 2017-09-26 XVII AmC 1295/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Krzysztof Siwecki, Aneta Czapska, Halina Kuczkowska, Robert Rusnak Joanna Solipiwko - P.H.U. Lighting Center w Będzinie Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletność w obecności osoby ją dostarczającej. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej... 2018-11-06 HANDEL ELEKTRONICZNY
7210 2015-12-18 XVII AmC 32153/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sebastian Bąk Olga Śleziak - EcoClima-McGregor Firma Handlowo-Usługowa Import-Export Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim paragonem lub fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru 2018-10-31 HANDEL ELEKTRONICZNY
7209 2017-09-26 XVII AmC 1000/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Kwiecień, Edyta Nowakowska, Robert Rusnak, Krzysztof Siwecki, Anna Siwecka Robert Krauze - Tabak Service International w Koszalinie Podstawą do złożenia reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych towarów jest sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej w chwili dostarczenia oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego. W przypadku... 2018-10-31 HANDEL ELEKTRONICZNY
7208 2017-09-28 XVII AmC 113/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jarosław Wagner, Jerzy Maciejewski, Michał Chołys, Tomasz Antosik, Emil Hausmann, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS z siedzibą w Łodzi, Wiesława Musa, Jacek Matusiak, Danuta Panufnik Sportowy Rowerowy Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego 2018-10-31 INNE USŁUGI
7207 2017-08-10 XVII AmC 1550/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jarosław Wagner, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Wiesława Musa, Jacek Matusiak, Emil Hausmann, Michał Chołys, Rafał Krysiak, Monika Pawlikowska-Hausmann, Jerzy Maciejewski, Tomasz Antosik Stimo Niedzielski spółka jawna z siedzibą w Krośnie W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy 2018-10-31 HANDEL ELEKTRONICZNY
7206 2016-04-01 VI ACa 302/16 Sąd Apelacyjny w Warszawie - VI Wydział Cywilny Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu 1.Jeżeli przyłączenie nie nastąpi z przyczyn wymienionych w ust. 1.2 i ust. 1.3 niniejszego paragrafu (tj. odmowy wydania przez właściwe organy administracyjne wymaganych decyzji lub nieuprawomocnienia się tych decyzji; nie uzyskania na zasadach... 2018-10-31 DOSTAWA ENERGII, WODY, GAZU I CIEPŁA
7205 2017-08-21 XVII AmC 1337/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Kwiecień, Szymon Wadowski, Anna Siwecka, Sandra Wójcik, Marek Kwiecień, Krzysztof Siwecki, Tomasz Kadłubowski, Danuta Siwecka Danuta Czapla - CZAPLA Danuta Czapla Po spełnieniu powyższych warunków Sprzedający zwróci Kupującemu kwotę zapłaty pomniejszoną o koszt przesyłki. W przypadku faktury VAT Sprzedający wystawi korektę faktury VAT - Kupujący odeśle ją po odpisaniu do firmy "Czapla". Po jej... 2018-10-31 HANDEL ELEKTRONICZNY