www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentównumer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża

LP DATA WYROKU SYGNATURA SĄD POWÓD POZWANY POSTANOWIENIE NIEDOZWOLONE DATA WPISU BRANŻA
7224 2017-10-05 XVII AmC 627/12 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu "Giewont" sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi Wszystkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy będą rozpatrywane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny, właściwy z uwagi na adres siedziby Inwestora 2018-11-06 INNE USŁUGI
7223 2017-10-05 XVII AmC 627/12 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu "Giewont" sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi Strony postanawiają, iż ewentualne spory poddadzą rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Sprzedającego 2018-11-06 INNE USŁUGI
7222 2017-10-02 XVII AmC 1706/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Monika Pawlikowska-Hausmann, Jerzy Maciejewski, Wiesława Musa, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS z siedzibą w Łodzi, Tomasz Antosik Ehab Atalla - Secret Of Oriental Beauty Ehab Atalla W przypadku zwrotu zamówień premiowanych darmową przesyłką, zwracana kwota zostanie pomniejszona o rzeczywiste koszty wysyłki 2018-11-06 HANDEL ELEKTRONICZNY
7221 2017-09-21 XVII AmC 1926/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stefania Burda Instytut Skutecznej Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Każda ze stron ma obowiązek powiadomienia drugiej strony o zmianie aktualnego adresu listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W razie zaniedbania tego obowiązku każdą korespondencję skierowaną na adres wskazany w Zgłoszeniu uważa się za... 2018-11-06 EDUKACJA
7220 2017-09-21 XVII AmC 1926/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stefania Burda Instytut Skutecznej Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Wszelkie spory mogące wystąpić w związku z niniejszą Umową będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Olsztynie 2018-11-06 EDUKACJA
7219 2017-09-21 XVII AmC 1926/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stefania Burda Instytut Skutecznej Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Nierozpoczęcie lub przerwanie nauki przez Zlecającego lub Ucznia nie jest równoznaczne z rezygnacją, odstąpieniem, wypowiedzeniem lub rozwiązaniem niniejszej Umowy i nie wpływa na zakres zobowiązania Zlecającego wobec Wykonawcy, w... 2018-11-06 EDUKACJA
7218 2017-10-12 XVII AmC 950/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Joanna Cepil - FLORNAS Ewentualne spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami transakcji będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby firmy FLORNAS 2018-11-06 HANDEL ELEKTRONICZNY
7217 2017-10-02 XVII AmC 1672/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Antosik, Emil Hausmann, Jerzy Maciejewski, Jacek Matusiak, Wiesława Musa, Danuta Panufnik, Monika Pawlikowska-Hausmann, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Jarosław Wagner A.pl Internet S.A. w Warszawie w upadłości likwidacyjnej Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez A.pl przesyłki zawierajacej reklamowany towar 2018-11-06 HANDEL ELEKTRONICZNY
7216 2017-09-25 XVII AmC 1096/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Kwiecień, Mateusz Nowakowski, Danuta Siwecka, Szymon Wadowski, Sandra Wójcik Robert Krauze - Tabak Service International Robert Krauze Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy 2018-11-06 HANDEL ELEKTRONICZNY
7215 2017-09-25 XVII AmC 1330/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "Ad Bene Merenti" - Bezpieczny Konsument w Makowie Mazowieckim Halina Mrozek - LILAND Halina Mrozek Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna-sprzedaży będzie rozstrzygał Sąd działający w miejscu działalności sprzedającego - to jest we Warszawie. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie... 2018-11-06 HANDEL ELEKTRONICZNY