www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentównumer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża

LP DATA WYROKU SYGNATURA SĄD POWÓD POZWANY POSTANOWIENIE NIEDOZWOLONE DATA WPISU BRANŻA
7268 2016-06-03 XVII AmC 315/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa w Gdyni Budowlana Spółka Inżynierska P.Libront, M.Sendor sp. j. z siedzibą w Krakowie Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Krakowie, właściwy dla siedziby sprzedawcy 2018-11-19 INNE USŁUGI
7267 2015-04-29 XVII AmC 7016/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Artur Zarwalski Polkomtel Sp. z o.o. w Warszawie W przypadku bezskutecznego upływu terminu zapłaty przez Abonenta zaległości wobec POLKOMTEL, POLKOMTEL ma prawo do zablokowania możliwości inicjowania usług przez Abonenta lub zawieszenia świadczenia wszelkich usług 2018-11-19 USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
7266 2017-11-03 XVII AmC 239/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Robert Rusnak, Danuta Kwiecień, Anna Siwecka Robert Skraburski - Firma Robas Robert Skraburski Przed odebraniem przesyłki od kuriera, Klient zobowiązany jest do należytego sprawdzenia, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W widocznych śladów uszkodzenia, czy też zagubienia lub ubytku zawartości przesyłki, Klient nie... 2018-11-19 INNE USŁUGI
7265 2017-10-13 XVII AmC 1384/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa w Gdyni Artur Stasieńko - KK Company Artur Stasieńko Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych 2018-11-19 INNE USŁUGI
7264 2017-09-26 XVII AmC 200/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Szymon Wadowski, Marek Kwiecień, Sandra Wójcik, Arkadiusz Kuczkowski, Danuta Siwecka Wojciech Baranowski - AVEBMX Wojcich Baranowski …Wraz z zwracanym towarem należy przesłać oryginał dowodu zakupu 2018-11-19 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7263 2017-10-05 XVII AmC 1659/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Panufnik, Monika Pawlikowska-Hausmann, Tomasz Antosik, Jerzy Maciejewski, Wiesława Musa, Emil Hausmann, Jarosław Wagner, Michał Chołys, Rafał Krysiak, Jacek Matusiak, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATROSNUS w Łodzi ANKO SYSTEM sp. z o.o. z siedzibą Toruniu W celu usprawnienia obsługi, towary zwracane prosimy opatrzyć numerem zwrotu: działu reklamacji RMA. (…). Numer RMA powinien być opisany w widocznym miejscu na przesyłce, ponieważ paczki bez numeru RMA mogą zostać nieodebrane 2018-11-19 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7262 2017-10-24 XVII AmC 328/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Michał Chołys, Tomasz Antosik, Jerzy Maciejewski, Monika Pawlikowska-Hausmann, Wiesława Musa Tomasz Gwizdała - Eurokontrakt w Wałbrzychu Przedsiębiorstwo Eurokontrakt nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta w skutek posłużenia się przez osoby trzecie jego identyfikatorem lub hasłem 2018-11-19 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7261 2017-10-20 XVII AmC 1132/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa w Gdyni Maciej Przybył - MAMAX Maciej Przybył Domniemywa się, że Użytkownik składając zamówienie zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte 2018-11-19 HANDEL ELEKTRONICZNY
7260 2017-05-10 XVII AmC 1437/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "AD BENE MERENTI - BEZPIECZNY KONSUMENT" w Makowie Mazowieckim Bronisław Foltyn - MF Bronisław Foltyn Sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia, niezgodności z zamówieniem czy okradzenia przesyłki w transporcie 2018-11-19 INNE USŁUGI
7259 2014-09-18 XVII AmC 1275/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. z/s w Warszawie Za przedłużenie okresu kredytowania kredytu na kolejne 12-miesięczne okresy, Bank BGŻ pobiera z konta osobistego Kredytobiorcy opłatę przygotowawczą, która w dniu zawarcia umowy wynosi … zł. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 8, może... 2018-11-16 USŁUGI BANKOWE