www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentównumer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża

LP DATA WYROKU SYGNATURA SĄD POWÓD POZWANY POSTANOWIENIE NIEDOZWOLONE DATA WPISU BRANŻA
7318 2017-09-19 XVII AmC 1058/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Ewa Krzemińska-Szałsza - GP CONCEPT Klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny (…) Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony 2018-11-26 HANDEL ELEKTRONICZNY
7317 2017-11-27 XVII AmC 821/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Andrzej Ulida Vectra Spółka Akcyjna w Gdyni Okres zobowiązania ulega cyklicznemu przedłużeniu na czas 6 miesięcy, liczonych od dnia upływu poprzedniego okresu zobowiązania. Promocyjna opłata abonamentowa obowiązuje w kolejnych okresach zobowiązania 2018-11-26 USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
7316 2016-09-12 XVII AmC 872/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie Konsumentów Libertas w Dębicy Kazimierz Rogala - Zakład Obróbki Kamienia Budowlanego Kazimierz Rogala (…) W przypadku rozbieżności lub sporów dotyczących postanowień regulaminu Strony zobowiązują się do rozwiązania ich na drodze polubownej.W przypadku gdyby starania te nie przyniosły rezultatu sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu... 2018-11-26 HANDEL ELEKTRONICZNY
7315 2017-11-27 XVII AmC 1541/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Luks Kolor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna w Zamościu Termin zrealizowania niniejszej umowy przedłużony o sześć tygodni przez WYKONAWCĘ - z przyczyn od niego niezależnych - uważa się za zachowany 2018-11-22 INNE USŁUGI
7314 2016-04-26 XVII AmC 15/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Piotr Kostański Turk Hava Yollari A.O. (Tureckie Linie Lotnicze S.A.) w Istambule W przypadku, gdy Pasażer w swojej podróży międzynarodowej nie wykorzysta pierwszego Kuponu Przelotu i rozpocznie podróż od Zaplanowanego Miejsca Postoju lub Międzylądowania, Przewoźnik ma prawo nie przyjąć Biletu Pasażera i unieważnić go 2018-11-22 INNE USŁUGI
7313 2016-04-27 XVII AmC 1823/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie Opłata za niepodjęcie zamówionej gotówki: dla wypłaty w PLN od niepodjętej kwoty - 0,3% kwoty, min. 100 zł, dla wypłaty w walucie obcej od niepodjętej kwoty - 0,3% kwoty, min. 140 zł 2018-11-22 USLUGI BANKOWE
7312 2017-09-06 VI ACa 671/16 Sąd Apelacyjny w Warszawie - VI Wydział Cywilny Aleksander Kunicki Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie w rozumieniu przepisów dotyczących porodów i urodzeń 2018-11-22 USŁUGI UBEZPIECZENIOWE
7311 2017-03-07 VI ACa 2071/15 Sąd Apelacyjny w Warszawie - VI Wydział Cywilny Sebastian Bąk Łukasz Choiński - Łukasz Choiński - FITFACTORY Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady, powinien odesłać go przesyłką pocztową pod adres sklepu 2018-11-22 HANDEL ELEKTRONICZNY
7310 2017-11-06 XVII AmC 1936/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów "Car-Pol Leasing" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji w Warszawie Pkt 11 "W przypadku stwierdzenia kradzieży wynajmowanego pojazdu obowiązkiem Najemcy jest niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie Właściciela oraz Policji i niezwłoczny zwrot dokumentów pojazdu oraz kluczyków wraz z raportem policji.... 2018-11-22 INNE USŁUGI
7309 2017-11-06 XVII AmC 1936/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów "Car-Pol Leasing" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji w Warszawie Pkt 10 "(...) Celem uniknięcia udziału własnego (NWR), w sytuacji gdy szkoda nie nastąpiła z winy Najemcy (nie dotyczy szkód parkingowych) należy dostarczyć raport policyjny określający okoliczności i sprawcę zdarzenia, numer ważnej polisy... 2018-11-22 INNE USŁUGI