www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentównumer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża

LP DATA WYROKU SYGNATURA SĄD POWÓD POZWANY POSTANOWIENIE NIEDOZWOLONE DATA WPISU BRANŻA
7348 2015-10-26 XVII AmC 3475/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Profi Credit Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej Pożyczkodawca w przypadku wypowiedzenia umowy ma prawo na wekslu In blanco wpisać datę i miejsce zapłaty oraz kwotę nie przekraczającą kwoty należnej Pożyczkodawcy do zapłaty z tytułu pozostałej niespłaconej części pożyczki,... 2018-12-04 USŁUGI FINANSOWE
7347 2017-12-05 XVII AmC 1350/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Arkadiusz Kuczkowski, Danuta Siwecka EG IRON GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu Właściwym sądem do rozstrzygania sporów powstałych na tle działalności prowadzonej przez sprzedawcę jest sąd właściwy dla siedziby właściciela 2018-12-04 HANDEL ELEKTRONICZNY
7346 2018-04-16 XVII AmC 197/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Agnieszka Wagner, Joanna Marciniak, Teresa Krysiak, Katarzyna Panufnik. Sylwia Lipińska BLOCK SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kleszczowie Zwracany towar Zamawiający musi opatrzyć w numer zwrotu - RMZ. Numer RMZ powinien być opisany w widocznym miejscu na przesyłce, ponieważ paczki bez numeru RMZ nie będą odbierane 2018-12-04 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7345 2018-03-09 XVII AmC 1/18 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Lyoness Europe AG z siedzibą w Buchs w Szwajcarii Uczestnik programu wskutek wypowiedzenia umowy nie ma prawa do odstąpienia od zamówienia bonów i zażądania zwrotu dokonanej na ich poczet zaliczki 2018-12-04 INNE USŁUGI
7344 2018-03-09 XVII AmC 1/18 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Lyoness Europe AG z siedzibą w Buchs w Szwajcarii Roszczenie o zwrot zaliczki jest wykluczone z zastrzeżeniem odmiennych postanowień OWU i DOWU 2018-12-04 INNE USŁUGI
7343 2018-03-19 XVII AmC 1527/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jacek Matusiak, Jerzy Maciejewski, Michał Chołys, Danuta Panufnik, Rafał Krysiak, Emil Hausmann, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Monika Pawlikowska-Hausmann, Jarosław Wagner, Tomasz Antosik, Wiesława Musa PHU BASEN POOL ŚWITA Spółka Jawna z siedzibą w Kostrzynie Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny 2018-12-04 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7342 2015-03-24 XVII AmC 4032/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Igor Wagner, Jarosław Wagner, Katarzyna Panufnik, Danuta Panufnik Jakub Radej - "Arte Ego" Warunkiem zwrotu jest brak jakichkolwiek śladów użytkowania, zniszczenia, zabrudzenia, czy uszkodzenia 2018-12-04 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7341 2017-12-04 XVII AmC 1829/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Michał Chołys, Rafał Krysiak, Jarosław Wagner, Jacek Matusiak, Danuta Panufnik, Emil Hausmann ANKO SYSTEM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc.) lub innych od niego niezależnych 2018-12-04 HANDEL ELEKTRONICZNY
7340 2016-06-01 XVII AmC 123/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie Konsumentów Libertas w Dębicy Michał Lach - BOHOBOCO Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby SPRZEDAWCY 2018-12-04 HANDEL ELEKTRONICZNY
7339 2018-01-18 XVII AmC 559/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Teresa Laskowska Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie § 11 Ergo Hestia nie odpowiada za szkody: 5) wskutek kradzieży pojazdu lub jego części jeżeli: d) poszkodowany nie przedłożył Ergo Hestii dokumentów pojazdu, na... 2018-12-04 USŁUGI UBEZPIECZENIOWE