www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności dla strony internetowej rejestr.uokik.gov.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Rejestr klauzul niedozwolonych.

  • Data publikacji strony internetowej: 2019-01-10.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-19.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Nie wszystkie pliki .pdf są w pełni dostępne

Większość plików została stworzona i opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-08-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Nastulak, webmaster@uokik.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 55 60 196. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Do budynku prowadzą: Dwa wejścia od łącznika między placem Powstańców Warszawa a ulicą Sienkiewicza, oznaczone są na drzwiach wejściowych, pierwsze: „wejście dla pracowników”, drugie: „wejście dla gości”. wejście do Centrum Konferencyjnego, Kancelarii i Punktu Kontaktowego ADR usytuowane jest od strony placu Powstańców Warszawy 1. Do wejść dla pracowników oraz gości prowadzą schody. Podjazd dla wózków inwalidzkich znajduje się od strony ulicy Moniuszki. Kancelaria znajduje się po lewej stronie budynku. Na wyposażeniu Urzędu znajduje się schodołaz, który umożliwia łatwe i bezpieczne pokonanie schodów na wózkach inwalidzkich. Dla osób na wózkach inwalidzkich od wejścia do Centrum Konferencyjnego, Kancelarii i Punktu Kontaktowego ADR dostępny jest korytarz, pomieszczenia na parterze, w tym toaleta dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W Kancelarii urzędu jest możliwy kontakt w języku migowym. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.